Zrozumieć pracownika. Szkolenie „Efektywny menedżer branży produkcyjnej” dla firmy Crystal
Zrozumieć pracownika. Szkolenie „Efektywny menedżer branży produkcyjnej” dla firmy Crystal

Zrozumieć pracownika. Szkolenie „Efektywny menedżer branży produkcyjnej” dla firmy Crystal

 
Szkolenie odbyło się w Toruniu 22 grudnia ubiegłego roku, a wzięli w nim udział współwłaściciel firmy Crystal oraz szef działu produkcji.
W związku z tym, że szkolenie miało tak kameralny charakter, dużo czasu poświęciliśmy na dyskusję zagadnień omawianych podczas szkolenia, według potrzeb zgłaszanych przez uczestników.
 

Cele szkolenia

Głównym celem spotkania była poprawa efektywności zarządzania zespołem w branży produkcyjnej, z naciskiem na polepszenie komunikacji kierownik-pracownik, oraz poznanie skutecznych metod motywowania.

Schemat szkolenia

Szkolenie obejmowało następujące elementy:

1. Prawidłowa komunikacja przełożony-pracownik z uwzględnieniem etapów rozwoju pracowników.

2. Umiejętne motywowanie z rozróżnieniem na poszczególne typy osobowości pracowników, w tym narzędzia motywacji pozytywnej i negatywnej (nagrody i kary).

3Radzenie sobie z trudnymi relacjami interpersonalnych w zespole.

W pierwszej kolejności, po realizacji bazowej, teoretycznej części szkolenia, uczestnicy wyrazili potrzebę zgłębienia tematu motywowania pracowników. Przeprowadziliśmy więc z uczestnikami burzę mózgów, która zakończyła się stworzeniem banku narzędzi motywacji finansowych i pozafinansowych. Dzięki dyskusji uczestnicy uświadomili sobie jak wiele poza pieniężnych środków motywujących, których do tej pory nie stosowali, jest w zasięgu ręki.

Kolejnym elementem było poznanie osobowości własnych i pracowników, a następnieprzekazanie wiedzy umożliwiającej  samodzielne rozpoznawanie typów charakteru pracowników i wdrażanie metody zarządzania Insights.

W ramach polepszania jakości komunikacji uczestnicy ćwiczyli również sposoby prawidłowego przekazu informacji zwrotnej z wykorzystaniem metody Fuko, na przykładach z branży produkcyjnej. Omówione zostały również etapy rozwoju pracowników wg reguły przywództwa sytuacyjnego Blancharda.

Na koniec uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady zarządzania zadaniami w czasie, w tym  m.in. koncepcję Eisenhowera skupiającą się na priorytetyzacji działań.

Rezultaty

Uczestnicy podkreślali przydatność szkolenia, które według ich własnej opinii, pozwoli na lepszą komunikację i skuteczniejsze motywowanie pracowników. 

Głównym efektem szkolenia jest uświadomienie sobie przez uczestników korzyści wynikających ze zmiany podejścia od pojmowania pracowników jako jednolitego zespołu do zauważenia grupy indywidualnych jednostek o różnych potrzebach sposobu komunikowania zadań, motywowania czy prezentacji informacji zwrotnej. Z tą wiedzą, uzupełnioną ćwiczeniami symulującymi rozmowy z konkretnymi pracownikami, uczestnicy spotkania będą w stanie w lepszym stopniu zrozumieć motywy zachowań poszczególnych członków zespołu, i przekuć tę wiedzę na zwiększenie ich efektywności i zadowolenia z pracy

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”
Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.
 

Cele szkolenia

Uczestnicy sami wyznaczyli cele, które chcieliby osiągnąć dzięki szkoleniu:

  • Zdobycie umiejętności motywowania pracowników.
  • Zrozumienie przyczyn konkretnych, niepożądanych zachowań pracowników.
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami.

Na ich podstawie sformułowaliśmy jeden, ogólny cel szkolenia:

Poprawa skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez podniesienie poziomu wiedzy o metodach zarządzania oraz trening kluczowych umiejętności menedżerskich. 

Przebieg szkolenia

Program szkolenia został ułożony stricte pod zgłoszone przed szkoleniem potrzeby pracowników. Aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów, spotkanie skupiło się na następujących zagadnieniach:

1. Podstawy teoretyczne zarządzania

Kiedy i jak stosować je w praktyce. Zarządzanie sytuacyjne, koncepcja osobowości Junga i ról zespołowych Belbina. Jak dostosować styl komunikacji i motywowania pracownika w zależności od poziomu gotowości i typu osobowości, który reprezentuje. Cechy szefa, który potrafi zarządzać zespołem, a w szczególności zaangażowaniem pracowników. 

2. Psychologia zarządzania zespołem

Drugim elementem modułu była koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blancharda. Zapoznano uczestników z etapami i trudności związanymi z zarządzaniem jednostkami na poszczególnych poziomach rozwoju. 

3. Metody skutecznej motywacji

Trzecim poruszanym zagadnieniem były sposoby motywacji. Trenerzy wyjaśniali jak motywować niezależnie od systemu motywacyjnego w firmie (premie pieniężne, vouchery), przy pomocy tzw. miękkich narzędzi motywacji.  Omówiono również różnice w skutecznych stylach motywacji w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się pracownik. 

4. Procesy grupowe

Na koniec uczestnicy zanalizowali sposób zachowania swoich pracowników w sytuacjach trudnych. Dowiedzieli się jak radzić sobie z konfliktami i frustracją pracowników.

Po omówieniu każdego z wyżej wymienionych czterech zagadnień teoretycznych następowała część ćwiczeniowa, pozwalająca w praktyce wypróbować zdobytą wiedzę. 

Elementy przeprowadzonych ćwiczeń

Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in.:

  • – Identyfikację własnych osobowości i typów osobowości konkretnych współpracowników.
  • – Dyskusję konkretnych zadań, które można przypisać danemu członkowi zespołu, na podstawie zidentyfikowanych z pomocą trenera typów osobowości.
  • – Z pomocą trenera rozważanie jak delegować zadania, aby pracownik szybciej rozwijał się/nie zrażał się zbyt szybkim tempem rozwoju.
  • – Uczestnicy przypominali sobie również, jak sami przechodzili poszczególne etapy ścieżki kariery, tak aby lepiej wczuć się w sytuację swoich podwładnych.

Rezultaty

Dzięki szkoleniu uczestnicy mogli poznać siebie, swoje metody komunikacji i dowiedzieć się jak dostosowywać styl porozumiewania się z pracownikiem do jego rodzaju osobowości. 

Przekazana wiedza pozwoli im lepiej zarządzać  pracownikami, delegując te zadania, z którymi na danym etapie rozwoju pracowniczego i z uwzględnieniem konkretnej osobowości mogą sobie najlepiej poradzić. Zadania praktyczne, które wykonywali uczestnicy podczas spotkania, ugruntowały zdobytą wiedzę. Dodatkową pomocą są materiały poszkoleniowe rozdane uczestnikom. „Niezbędnik komunikacyjny szefa” przygotowany został przez trenerów firmy „Warto Szkolić” i zawiera przykłady typowych sytuacji z którymi styka się kierownik zespołu wraz z konkretnymi rozwiązaniami (np. schemat rozmowy dyscyplinującej z propozycją konkretnych fraz które pomogą zwiększyć jej skuteczność oraz fraz zakazanych).