Zrozumieć pracownika. Szkolenie „Efektywny menedżer branży produkcyjnej” dla firmy Crystal
Zrozumieć pracownika. Szkolenie „Efektywny menedżer branży produkcyjnej” dla firmy Crystal

Zrozumieć pracownika. Szkolenie „Efektywny menedżer branży produkcyjnej” dla firmy Crystal

 
Szkolenie odbyło się w Toruniu 22 grudnia ubiegłego roku, a wzięli w nim udział współwłaściciel firmy Crystal oraz szef działu produkcji.
W związku z tym, że szkolenie miało tak kameralny charakter, dużo czasu poświęciliśmy na dyskusję zagadnień omawianych podczas szkolenia, według potrzeb zgłaszanych przez uczestników.
 

Cele szkolenia

Głównym celem spotkania była poprawa efektywności zarządzania zespołem w branży produkcyjnej, z naciskiem na polepszenie komunikacji kierownik-pracownik, oraz poznanie skutecznych metod motywowania.

Schemat szkolenia

Szkolenie obejmowało następujące elementy:

1. Prawidłowa komunikacja przełożony-pracownik z uwzględnieniem etapów rozwoju pracowników.

2. Umiejętne motywowanie z rozróżnieniem na poszczególne typy osobowości pracowników, w tym narzędzia motywacji pozytywnej i negatywnej (nagrody i kary).

3Radzenie sobie z trudnymi relacjami interpersonalnych w zespole.

W pierwszej kolejności, po realizacji bazowej, teoretycznej części szkolenia, uczestnicy wyrazili potrzebę zgłębienia tematu motywowania pracowników. Przeprowadziliśmy więc z uczestnikami burzę mózgów, która zakończyła się stworzeniem banku narzędzi motywacji finansowych i pozafinansowych. Dzięki dyskusji uczestnicy uświadomili sobie jak wiele poza pieniężnych środków motywujących, których do tej pory nie stosowali, jest w zasięgu ręki.

Kolejnym elementem było poznanie osobowości własnych i pracowników, a następnieprzekazanie wiedzy umożliwiającej  samodzielne rozpoznawanie typów charakteru pracowników i wdrażanie metody zarządzania Insights.

W ramach polepszania jakości komunikacji uczestnicy ćwiczyli również sposoby prawidłowego przekazu informacji zwrotnej z wykorzystaniem metody Fuko, na przykładach z branży produkcyjnej. Omówione zostały również etapy rozwoju pracowników wg reguły przywództwa sytuacyjnego Blancharda.

Na koniec uczestnicy szkolenia poznali podstawowe zasady zarządzania zadaniami w czasie, w tym  m.in. koncepcję Eisenhowera skupiającą się na priorytetyzacji działań.

Rezultaty

Uczestnicy podkreślali przydatność szkolenia, które według ich własnej opinii, pozwoli na lepszą komunikację i skuteczniejsze motywowanie pracowników. 

Głównym efektem szkolenia jest uświadomienie sobie przez uczestników korzyści wynikających ze zmiany podejścia od pojmowania pracowników jako jednolitego zespołu do zauważenia grupy indywidualnych jednostek o różnych potrzebach sposobu komunikowania zadań, motywowania czy prezentacji informacji zwrotnej. Z tą wiedzą, uzupełnioną ćwiczeniami symulującymi rozmowy z konkretnymi pracownikami, uczestnicy spotkania będą w stanie w lepszym stopniu zrozumieć motywy zachowań poszczególnych członków zespołu, i przekuć tę wiedzę na zwiększenie ich efektywności i zadowolenia z pracy

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”
Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.
 

Cele szkolenia

Uczestnicy sami wyznaczyli cele, które chcieliby osiągnąć dzięki szkoleniu:

 • Zdobycie umiejętności motywowania pracowników.
 • Zrozumienie przyczyn konkretnych, niepożądanych zachowań pracowników.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami.

Na ich podstawie sformułowaliśmy jeden, ogólny cel szkolenia:

Poprawa skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez podniesienie poziomu wiedzy o metodach zarządzania oraz trening kluczowych umiejętności menedżerskich. 

Przebieg szkolenia

Program szkolenia został ułożony stricte pod zgłoszone przed szkoleniem potrzeby pracowników. Aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów, spotkanie skupiło się na następujących zagadnieniach:

1. Podstawy teoretyczne zarządzania

Kiedy i jak stosować je w praktyce. Zarządzanie sytuacyjne, koncepcja osobowości Junga i ról zespołowych Belbina. Jak dostosować styl komunikacji i motywowania pracownika w zależności od poziomu gotowości i typu osobowości, który reprezentuje. Cechy szefa, który potrafi zarządzać zespołem, a w szczególności zaangażowaniem pracowników. 

2. Psychologia zarządzania zespołem

Drugim elementem modułu była koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blancharda. Zapoznano uczestników z etapami i trudności związanymi z zarządzaniem jednostkami na poszczególnych poziomach rozwoju. 

3. Metody skutecznej motywacji

Trzecim poruszanym zagadnieniem były sposoby motywacji. Trenerzy wyjaśniali jak motywować niezależnie od systemu motywacyjnego w firmie (premie pieniężne, vouchery), przy pomocy tzw. miękkich narzędzi motywacji.  Omówiono również różnice w skutecznych stylach motywacji w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się pracownik. 

4. Procesy grupowe

Na koniec uczestnicy zanalizowali sposób zachowania swoich pracowników w sytuacjach trudnych. Dowiedzieli się jak radzić sobie z konfliktami i frustracją pracowników.

Po omówieniu każdego z wyżej wymienionych czterech zagadnień teoretycznych następowała część ćwiczeniowa, pozwalająca w praktyce wypróbować zdobytą wiedzę. 

Elementy przeprowadzonych ćwiczeń

Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in.:

 • – Identyfikację własnych osobowości i typów osobowości konkretnych współpracowników.
 • – Dyskusję konkretnych zadań, które można przypisać danemu członkowi zespołu, na podstawie zidentyfikowanych z pomocą trenera typów osobowości.
 • – Z pomocą trenera rozważanie jak delegować zadania, aby pracownik szybciej rozwijał się/nie zrażał się zbyt szybkim tempem rozwoju.
 • – Uczestnicy przypominali sobie również, jak sami przechodzili poszczególne etapy ścieżki kariery, tak aby lepiej wczuć się w sytuację swoich podwładnych.

Rezultaty

Dzięki szkoleniu uczestnicy mogli poznać siebie, swoje metody komunikacji i dowiedzieć się jak dostosowywać styl porozumiewania się z pracownikiem do jego rodzaju osobowości. 

Przekazana wiedza pozwoli im lepiej zarządzać  pracownikami, delegując te zadania, z którymi na danym etapie rozwoju pracowniczego i z uwzględnieniem konkretnej osobowości mogą sobie najlepiej poradzić. Zadania praktyczne, które wykonywali uczestnicy podczas spotkania, ugruntowały zdobytą wiedzę. Dodatkową pomocą są materiały poszkoleniowe rozdane uczestnikom. „Niezbędnik komunikacyjny szefa” przygotowany został przez trenerów firmy „Warto Szkolić” i zawiera przykłady typowych sytuacji z którymi styka się kierownik zespołu wraz z konkretnymi rozwiązaniami (np. schemat rozmowy dyscyplinującej z propozycją konkretnych fraz które pomogą zwiększyć jej skuteczność oraz fraz zakazanych).

Szkolenie „Inteligencja Emocjonalna” dla firmy PAK Serwis
Szkolenie „Inteligencja Emocjonalna” dla firmy PAK Serwis

Szkolenie „Inteligencja Emocjonalna” dla firmy PAK Serwis

 Dnia 2 grudnia 2017 przeprowadziliśmy dla firmy PAK Serwis szkolenie z zakresu inteligencji emocjonalnej w pracy zespołowej. W szkoleniu wzięło udział trzydziestu sześciu pracowników z kadry zarządzającej firmy: kierownicy i dyrektorzy.

PAK Serwis działa w silnie wyspecjalizowanej branży usług remontowo-budowlanych, realizowanych dla elektrowni i innych obiektów przemysłowych, i posiada stabilną pozycję na rynku wypracowaną pięćdziesięcioletnią działalnością (współpraca z takimi firmami jak np. TAURON Polska, Siemens, Nowa Dolina Nidy czy Emerson).

Cele szkolenia

Pewnie ciekawi Was, skąd pomysł na doszkalanie się z zakresu inteligencji emocjonalnej w firmie bardzo silnie inżynierskiej, w której kluczowym czynnikiem sukcesu projektu nie są umiejętności interpersonalne, ale  wykorzystanie wysoko specjalistycznej wiedzy technicznej. No cóż, to tylko połowa prawdy i na szczęście właściciele firmy PAK Serwis również o tym wiedzą. Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania do osiągania coraz lepszych wyników, są obecnie niezbędne w każdej branży.

Głównym celem szkolenia było profilowanie zespołu.

Przebieg szkolenia

Szkolenie składało się z dwóch części: wykładu i ćwiczeń w grupach. Pierwsza część była tą krótszą i miała na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inteligencji emocjonalnej i uświadomienie jej wartości (m.in. zapoznanie uczestników z wynikami ogólnopolskiej ankiety wśród pracodawców, jasno pokazującej, że to, czego szukają obecnie pracodawcy w potencjalnym pracowniku, to umiejętności związane przede wszystkim z inteligencją emocjonalna, a na drugim miejscu z konkretną, wymaganą na danym stanowisku, wiedzą merytoryczną).

Druga część szkolenia miała charakter warsztatowy. Zostały m.in. zastosowane narzędzia debaty oksfordzkiej oraz pracy w grupach, nad konkretnymi problemami zidentyfikowany w firmie.  

Uczestnicy otrzymali konkretne rozwiązania problemów pracy w zespole:

 • Jakimi działaniami można zwiększyć zaufanie?
 • Jak doprowadzić do konstruktywnego konfliktu?
 • Jak zwiększyć zaangażowanie?
 • Jak zwiększyć odpowiedzialność za pracę zespołu?
 • Jak zwiększyć dbałość o wyniki?

Na zakończenie, trenerzy przekazali również zestaw pytań kontrolnych, które pozwolą uczestnikom szkolenia ocenić, w jakim stopniu udało się polepszyć komunikację i pracę zespołu. 

Rezultaty

Chcieliśmy podkreślić, że uczestnicy szkolenia podeszli do spotkania z dużą otwartością na nasze pomysły i pracowali z zaangażowaniem. Taka postawa, sama w sobie, przyczyni się do wysokiego poziomu przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas szkolenia. A jakie konkretnie rezultaty powinny być widoczne w pracy przeszkolonych pracowników? Oto one:

1. Komunikacja w zespole oparta na ZAUFANIU.

2. Dyskusje nad rozwiązaniami BEZ unikania konfliktów.

3. Podkreślanie przez członków zespołu WSPÓLNEJ odpowiedzialności za wynik zespołu.

4. LEPSZA KOMUNIKACJA  w zespole.

Szkolenie warte polecenia

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili szkolenie – w rozdawanej pod koniec zajęć ankiecie firma Warto Szkolić otrzymała średnią ocenę 4,7 na 5 możliwych do zdobycia punktów. Wysoko oceniono również dopasowanie tematyki szkolenia do konkretnej branży, w której działa firma, ze średnią 4,2 w skali 5. Co nie mniej ważne, pracownicy wysoko ocenili wpływ zaangażowanego, profesjonalnego podejścia samych trenerów na łatwość przyswajania przekazywanych informacji, dając 4,8 punktów na 5 możliwych.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za udział, życząc dobrych Świąt Bożego Narodzenia i samych sukcesów w zbliżającym się Nowym Roku.

Szkolenie dla firmy Blick Punkt. „Profesjonalna obsługa klienta (w tym trudnego) i techniki sprzedaży”
Szkolenie dla firmy Blick Punkt. „Profesjonalna obsługa klienta (w tym trudnego) i techniki sprzedaży”

Szkolenie dla firmy Blick Punkt. „Profesjonalna obsługa klienta (w tym trudnego) i techniki sprzedaży”

 

W dniu 25.11.2017 , trenerzy zespołu „Warto Szkolić” zorganizowali z ramach Bazy Usług Rozwojowych, szkolenie w zakresie budowania współpracy w zespole dla pracowników firmy Blick Punkt.

Szkolenie odbyło się w Jeleniej Górze w Hotelu Fenix. W szkoleniu wzięli udział Pracownicy zajmujący się telefoniczną i mailową obsługa klienta i sprzedażą. Wśród Uczestników znajdował się również Pracownik magazyny oraz jeden mobilny Przedstawiciel Handlowy, który obsługuje Klientów bezpośrednio.

Jak przebiegało szkolenie?

Szkolenie przebiegło zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Szkolenie było realizowane metodą warsztatową łączoną z mini wykładami, które stanowiły podstawę do pracy warsztatowej. Część praktyczna stanowiła 80 % zrealizowanego szkolenia. Stosowane metody miały za cel aktywnie angażować wszystkich Uczestników do intensywnej pracy.  

W trakcje szkolenie zastosowano między innymi: 

 • dyskusje moderowaną,
 • analizę materiału wideo
 • analizę sytuacji problemowych z miejsca pracy uczestników,
 • ćwiczenia aktywizujące wprowadzające wykorzystanie narzędzi obsługi klienta
 • nauka przez zabawę

W celu aktywizacji grupy, budowania zaangażowania, uwagi uczestników, a także sprawdzania poziomu zrozumienia przekazywanych treści, Trener prowadzący zadawał pytania ukierunkowane na konkretne sytuacje i pytania per osoba oraz per grupa.   

W trakcie warsztatów pracowano nad rozwojem kompetencji związanych z obsługa klienta oraz technikami sprzedaży.

Czego nauczyli się uczestnicy szkolenia?

Uczestnicy poznali nowy model sprzedaży relacyjnej, który z jednej strony pozwoli im podnieść efektywność sprzedaży, z drugiej podniesie jeszcze bardziej jakość obsługi klienta w Blick Punkt. Podczas warsztatów Uczestnicy wypracowali sposoby na odróżnienie się od konkurencji na samym początku rozmowy z Klientem. Stworzyli szereg pytań oraz katalog języka korzyści, który umożliwi im budować relację z Klientem oraz przekonywać do myślenie ukierunkowanego na pozytywne doświadczenie.

Uczestnicy poznali również model, który pomoże im w trudnych sytuacjach z Klientem, dojść do porozumienia lub przynajmniej zminimalizować jego negatywne doświadczenie po kontakcie z firmą.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu osób w trakcie całego warsztatu udało się omówić wiele sytuacji i wypracować konkretne ścieżki postępowania w danych symulacjach obsługowych.

Jak szkolenie pomoże w realizacji zadań w firmie?

 • Podniesie jakość obsługi klienta
 • Pozwoli szybciej zbudować mocne relacje z Klientami
 • Umożliwi odpowiednio reagować na trudne sytuacje w obsłudze Klienta

Sugestie rozwojowe

Poniżej kilka rekomendacji odnośnie pracy z zespołem, opartych o doświadczenie, rozmowy przeprowadzone przed szkoleniem, jak również obserwacje poczynione podczas szkolenia:

 • Motywowanie Pracowników do stosowania nowo nabytej wiedzy
 • Ciągłe podnoszenia ich umiejętności poprzez bezpośrednią pracę z nimi za pomocą coachingu, udzielania informacji zwrotnych
 • Wprowadzenie stałego procesu szkolenia Pracowników, który pomoże w utrzymaniu odpowiedniej jakości, utrwalaniu pozytywnych zachowań oraz eliminowaniu tych złych
 • Rozwinięcie szkolenia w zakresie technik sprzedażowych
 • Praca OJT (on the job training), która umożliwi wdrożenie szybkich zmian na poziomie zachowań

Dziękujemy bardzo pracownikom firmy Blick Punkt za udział w szkoleniu oraz okazane zaufanie.

“Asertywność i ochrona przed manipulacją”
“Asertywność i ochrona przed manipulacją”

“Asertywność i ochrona przed manipulacją”

W dniu 28.10.2017 zrealizowaliśmy dla firmy informatycznej Web Projekt szkolenie pt. „Asertywność i obrona przed manipulacją”. Szkolenie odbyło się w siedzibie firmy i uczestniczył w niej właściciel firmy.

Cele szkolenia

Do głownych celów szkolenia należy zaliczyć:

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych z klientami manipulacyjnymi – zwiększenie asertywności w kontakcie.
Umiejętność radzenia sobie z pracownikami w sytuacji gdy nie realizują elementów pracy – asertywne przekazanie informacji zwrotnej – jak powinni pracować.

Przebieg szkolenia

Szkolenie miało charakter szkoleniowo-konsultacyjny, ale również zawierało elementy coachingu.

Coaching: szereg pytań, których zadaniem było lepsze uświadomienie sobie właścicielowi Web Projekt jego zachowania podczas rozmów z klientami, a w konsekwencji odkrycie obszarów potencjalnego zwiększenia asertywności.

Konsultacja: z zakresu asertywnego stylu komunikacji – czym jest asertywność; podczas rozmów pojawiało się poszukiwanie: w jakich sytuacjach ta komunikacja jest asertywna, ale również czym jest postawa asertywna. Różne pozycje w zachowaniach: asertywność, bierność, agresywność, manipulacja. Odkrywanie swoich zachowań i osób współpracujących.

Szkolenie: Uczestnik został zapoznany z technikami zachowania asertywnego: “zdarta płyta”, “metoda FUKO”, praca komunikatem “ja” (kontakt z klientami), oraz elementami zarządzanie sytuacyjnego wg teorii Blancharda (kontakt z pracownikami).

Rezultaty

Dzięki szkoleniu, właściciel poznał metody działania, które pozwolą mu na poprawienie swojej pozycji negocjacyjnej.

Otrzymał on również konkretne porady dotyczące koniecznych zmian w postawie i zachowaniu, które bezpośrednio przełożą się na zwiększenie asertywności w kontakcie z klientami manipulującymi. Przykład: nie reagowanie tu i teraz na rozszczenia, ale przełożenie odpowiedzi na później. Do tej pory właściciel starał się od razu odpowiadać na argumenty klientów, nie dając sobie czasu na wypracowanie asertywnej postawy wobec przedstawianych żądań.

Podczas spotkania wypracowane zostały również metody działania: w jaki sposób należy działać, jak należy reagować w sytuacji kiedy pojawia się sytuacja stresowa i brak zachowania asertywnego. Właściciel Web Projekt zapowiedział, że wykorzysta jedną z przedstawionych na szkoleniu metod w najbliższej rozmowie z klientem.

Dziękujemy firmie Web Projekt za okazane zaufanie.

 

                                                                                                                                                                                                    Trenerzy firmy “Warto szkolić”

Szkolenie dla branży turystycznej: obsługa klienta i skuteczna sprzedaż
Szkolenie dla branży turystycznej: obsługa klienta i skuteczna sprzedaż

Szkolenie dla branży turystycznej: obsługa klienta i skuteczna sprzedaż

W dniach 9-11 października przeprowadziliśmy kompleksowe, trzydniowe szkolenie z zakresu obsługi klientem i technik sprzedaży dla pracowników ośrodka wypoczynkowego „Mazury”. W ćwiczeniu uczestniczyły trzy osoby, pracownicy tego hotelu (nasza firma organizuje nie tylko szkolenia dla dużych grup; prowadzimy również typ szkoleń indywidualnych).

Ośrodek „Mazury” posiada wieloletnią renomę i świetną lokalizację w centralnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Pracownicy obsługują gości o bardzo różnym poziomie oczekiwań – od uczestników kolonii po dziennikarzy i artystów.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu przede wszystkim pomóc pracownikom lepiej zrozumieć różnorodne potrzeby klientów i sprawić, że zapragną je zrealizować, w konsekwencji korzystając z oferty dodatkowej ośrodka: jazdy konnej, spływów kajakowych i  wycieczek fakultatywnych.

Drugim głównym celem szkolenia była zmiana postawy na prokliencką, nastawioną na klienta: tak, żeby czuł się zauważony, doceniony, i aby mógł liczyć w każdym momencie na pomoc pracowników ośrodka.

Przebieg szkolenia

Szkolenie było podzielone na dwie główne części: 

 • Dzień pierwszy: szkolenie „Budowanie relacji z klientami”
 • Dzień drugi i trzeci: szkolenie „Skuteczny sprzedawca rynku turystycznego”

Obie części programu były prowadzone metodą warsztatową: przedstawiliśmy typowe scenki z kontaktu obsługa hotelowa-klient i przeanalizowaliśmy je razem z uczestnikami. Przeprowadziliśmy również symulację trudnych sytuacji w kontakcie z klientem z każdym z uczestników szkolenia. 

Zakres tematyczny pierwszej części szkolenia: „Budowanie relacji z klientami”

W pierwszej części szkolenia skupiliśmy się na psychologii klienta: jego potrzeb i schematów zachowania, odnosząc się do specyfiki  grup klientów odwiedzających ośrodek „Mazury”. Omówiliśmy następujące zagadnienia:

 • Klient – co daje nam klient, czego my potrzebujemy jako klienci? Poznanie sposobów i motywów działania klientów, dostosowanie swojego zachowania do potrzeb klientów.
 • Praca nad skuteczną komunikacją – jak powinna wyglądać, jeżeli chodzi o konkretnego klienta; komunikat ja, przekazywanie informacji zwrotnej, rola pytań; ćwiczenie asertywności: jak się komunikować z klientem nawet w trudnej sytuacji.
 • Poznanie własnych silnych i słabych stron w budowaniu relacji z klientami.
 • Przećwiczenie technik budowania relacji z klientami (panowanie nad przebiegiem rozmowy z Klientem; zastosowanie technik zwiększania dynamiki relacji z Klientami; postępowanie zgodnie z „cyklem zaufania”).

Zakres tematyczny drugiej części szkolenia: „Skuteczny sprzedawca rynku turystycznego”

W ramach drugiej części szkolenia udzielono uczestnikom porad z zakresu skutecznej sprzedaży, z rozbiciem na każdy z etapów procesu sprzedaży:

 • Jak budować pozytywne pierwsze wrażenie?
 • Rola pytań: w jaki sposób badać potrzeby klienta, budowa banku pytań.
 • Prezentacja oferty: w jaki sposób przedstawić ofertę, tak aby klient zdecydował się na dodatkową ofertę ośrodka?
 • Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów.
 • Skuteczne techniki finalizacji sprzedaży.

Omówiono również ważną kwestię:

 • rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom ze strony klientów.

Pod koniec każdej części spotkania, przekazane zostały materiały poszkoleniowe, pomagające utrwalić przekazane informacje. 

Rezultaty

Silna personalizacja szkolenia: praca nad problemami, nad rodzajem klientów, z którymi mają kontakt codziennie pracownicy ośrodka. Zwiększeniu skuteczności szkolenia przysłużył się z pewnością wybór metody – warsztaty, wymagające bezpośredniego zaangażowania uczestników, zamiast wykładów – biernego odsłuchania przekazywanych informacji. 

Przećwiczone scenki, z wykorzystaniem konkretnych sytuacji, które występują w ośrodku, wyposażyły pracowników ośrodka „Mazury” w gotowe schematy konwersacji z klientem. Z pomocą trenerów firmy „Warto szkolić” pracownicy zaplanowali również konkretne działania zmierzające do zbudowania trwałych więzi z klientem. 

 

                                                                                                                                                                                                 Trenerzy firmy “Warto szkolić”

Szkolenie dla firmy Smart Automation. „Budowanie współpracy w zespole”
Szkolenie dla firmy Smart Automation. „Budowanie współpracy w zespole”

Szkolenie dla firmy Smart Automation. „Budowanie współpracy w zespole”

Szkolenie odbyło się 25.09.2017 w siedzibie firmy w Olsztynie.

Cele szkolenia

Celem szkolenia było poznanie techniki i metod skutecznej komunikacji w zespole, roli synergii i komunikacji perswazyjnej oraz etapy budowania i rozwoju zespołu. A także umiejętność zastosowania techniki i metody skutecznej komunikacji w zespole. Dodatkowo uczestnicy szkolenia poznali sposoby na to jak radzić sobie z barierami komunikacyjnym, kontrolować własne zachowania niewerbalne w relacji ze współpracownikami oraz opanować metody podnoszące zdolności komunikacyjne.

Schemat szkolenia

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną oraz warsztatową. 

W pierwszej części szkolenia, uczestnicy poznali swoje temperamenty, typy osobowości dzięki czemu zdiagnozowany został ich własny styl komunikacji oraz sposób komunikowania się w zespole.

Następnie metodami warsztatowymi uczestnicy poznali podstawy efektywnej komunikacji w zespole. Dowiedzieli się jak się komunikować zarówno bezpośrednio jak i w komunikacji mailowej. 

W formie ćwiczeń uczestnicy poznali sposoby porozumienia się z innymi osobami, w ramach tego samego temperamentu  oraz odmiennego.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się jak aranżować przestrzeń i dystans w komunikacji niewerbalnej z współpracownikami i klientami oraz w jaki sposób wywierać wpływ podczas komunikacji.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy zapoznali się także z etapami budowania zespołu.

Rezultaty przeprowadzonego szkolenia

Przeprowadzone szkolenie przede wszystkim dało jego uczestnikom wiedzę na temat tego jaki posiadają własny styl komunikacji oraz jaką rolę pełnią w zespole. 

Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się jak zwiększyć efektywność pracy w zespole poprzez umiejętne dobieranie współpracowników. Efektem szkolenia było także nabycie umiejętności wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacji konfliktowej.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy przy pomocy trenera określili kierunek dalszej pracy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych.

Dziękujemy bardzo pracownikom firmy Smart Automation za udział w szkoleniu oraz okazane zaufanie.

Kolejne szkolenie dla firmy Euro PSH „Nowoczesne techniki sprzedaży”
Kolejne szkolenie dla firmy Euro PSH „Nowoczesne techniki sprzedaży”

Kolejne szkolenie dla firmy Euro PSH „Nowoczesne techniki sprzedaży”

W dniach 8-10 września 2017 przeprowadziliśmy trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych w firmie Euro, ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych.

W dniu 8 września uczestnicy doskonalili umiejętności obsługi programu Excel (zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tego spotkania, wpis z 21 września br.), natomiast 9 i 10 września skupiliśmy się na esencji pracy handlowca, czyli technikach sprzedażowych.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia było oczywiście, z racji samego tematu „Nowoczesne techniki sprzedaży”, polepszenie rezultatów pracy handlowców. Aby osiągnąć ten nadrzędny cel, szkolenie poprzez prezentowany materiał skupiło się na zapoznaniu uczestników z zagadnieniami, które zaowocują:

 • Maksymalizacją szans na dobre pierwsze wrażenie.
 • Perfekcyjnym zapoznaniem klienta z ofertą, z naciskiem na aktywne słuchanie i docenienie klienta.
 • Nauką umiejętności ratowania pozornie przegranych procesów sprzedażowych.

Schemat szkolenia

W trakcie spotkania, uczestnicy otrzymali informacje oraz porady dotyczące wskazanych wzorów zachowania na każdym etapie procesu sprzedażowego, poczynając od właściwego przygotowania do kontaktu z klientem, a kończąc na  zasadach utrzymania kontaktu posprzedażowego i budowanie lojalności klienta. Przytoczono również przykłady z życia wzięteobrazujące najczęstsze błędy popełniane przez handlowców w kontakcie z klientem.

Całe szkolenie było podzielone na następujące sekcje tematyczne skoncentrowane wokół tematu głównego Nowoczesnych Technik Sprzedażowych:

 • Podstawowe zasady psychologii sprzedaży (kompetencje handlowca).
 • Narzędzia efektywnej komunikacji w relacji handlowiec-klient.
 • Sprzedaż jako wieloetapowy proces komunikacji.
 • Sposoby reagowania na obiekcje klientów.
 • Podstawowe reguły rządzące relacjami między ludźmi i sposoby ich wykorzystania dla potrzeb wywierania wpływu na klienta.
 • Elementy matematyki handlowej i podstawowe zasady merchandisingu.

Rezultaty przeprowadzonego szkolenia

Na zakończenie szkolenia poprosiliśmy każdego z uczestników o przemyślenie i napisanie, co chcą wdrożyć lub zmienić w swojej pracy po zakończeniu szkolenia. Paleta odpowiedzi była szeroka, jednak można wśród nich wyróżnić trzy główne kierunki zmian:

 • Planować i stawiać sobie cele w sprzedaży, a także rozbijać cel główny na pomniejsze cele.
 • Koncentrować się na słuchaniu klienta i potrafić poświęcić mu czas, być w trakcie spotkania kreatywnym i zawsze pozytywnie nastawionym.
 • Wykorzystywać w praktyce reguły wpływu.

Różnorodność udzielonych odpowiedzi dowodzi, że uczestnicy pozyskali szeroki zakres wiedzy i dobrze ją przyswoili. Widać, że szkolenie ma dużą szansę przełożyć się na konkretne zmiany, co również potwierdza ocena całościowa szkolenia udzielona przez samych uczestników: średnia 4,8 na 5 możliwych punktów. Co więcej, pracownicy firmy Euro docenili również poziom przełożenia wiedzy przekazanej podczas szkolenia na bezpośrednie wykorzystanie jej w swojej codziennej pracy, dając jednogłośnie maksymalną liczbę 5 punktów.

Dziękujemy firmie Euro za okazane zaufanie, a uczestnikom szkolenia za zaangażowanie.

Szkolenie z zaawansowanej obsługi programu Excel dla ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych Euro
Szkolenie z zaawansowanej obsługi programu Excel dla ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych Euro

Szkolenie z zaawansowanej obsługi programu Excel dla ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych Euro

W dniach 2-3 września bieżącego roku trenerzy firmy „Warto szkolić” przeprowadzili kurs zaawansowanej obsługi programu Excel dla pracowników ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych, Euro sp. z o.o.

Firma Euro zrzesza kilkaset sklepów położonych na terenie całej Polski w oparciu o model franczyzowy. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie handlowcy mają więc do wykonania trudne zadanie –  gromadzenie i analizowanie ogromnej liczby danych, bo dotyczących zapotrzebowania na produkty każdego ze sklepów. Ciężko zarządzać dostawami na taką skalę bez pomocy odpowiedniego narzędzia. 

Cele szkolenia

W spotkaniu wzięło udział ośmiu handlowców, dla których program Excel jest podstawowym narzędziem pracy. Poprzez szkolenie uczestnicy chcieli przede wszystkim usprawnić proces przeglądania i wyciągania informacji z gromadzonych w Excelu danych dotyczących sprzedaży i osiąganego zysku. 

Przebieg szkolenia

Spotkanie koncentrowało się na ćwiczeniu przekazanej wiedzy. Po przekazaniu każdej porcji informacji dotyczących obsługi programu uczestnicy rozwiązywali otrzymane przez organizatorów zadania przy użyciu programu Excel.  Podczas spotkania zapoznaliśmy uczestników z następującymi zagadnieniami:

 • tworzenie raportów dotyczących sprzedaży czy obrotu,
 • skróty klawiaturowe przyspieszające pracę z programem,
 • praca z tabelami przestawnymi,
 • funkcje statystyczne,
 • nazwane zakresy.

Pracownicy firmy Euro wykazali duże zaangażowanie w wykonanie powierzonych zadań, wykorzystując na pracę z programem również czas przeznaczony na przerwy (!).

Część czasu szkolenia prowadzący przeznaczyli również na odpowiedzi na pojawiające się pytania, poszerzając i dostosowując odpowiednio zakres szkolenia do potrzeb uczestników.

Rezultaty przeprowadzonego szkolenia

Rezultatem szkolenia jest efektywniejsze zarządzanie i interpretowanie zgromadzonych danych, które  w konsekwencji umożliwia trafniejsze ustalanie strategii sprzedażowych,przede wszystkim dzięki wykorzystaniu funkcji statystycznych pozwalających na prognozowanie trendów  sprzedażowych, oraz porządkowania danych ułatwiających analizę według wybranych kryteriów.

Większość z nas uważa, że potrafi obsługiwać program Excel, bo wie jak wprowadzić dane w komórki i wykonać na nich proste obliczenia. Pracownicy firmy Euro przekonali się jednak, że warto poznać to narzędzie dogłębniej, bo ma do zaoferowania funkcje które ułatwiają obsługę baz danych, oraz pozwalają pozyskać z nich wiele przydatnych informacji. Uczestnicy szkolenia, zachęceni rezultatami spotkania, wykazali chęć dalszego poszerzania wiedzy z zakresu obsługi programu Excel. 

Nie tylko merchandising

Nasi klienci znają nas raczej ze szkoleń dotyczących tzw. miękkich umiejętności, takich jak merchandising, negocjacje czy skuteczna komunikacja. Nasza oferta jednak obejmuje również szkolenia z obsługi konkretnych narzędzi biznesowych, które razem z pozostałymi usługami uzupełniają się, tworząc kompletny zestaw usług zwiększających efektywność i sprzedaż firmy.

Na koniec chcieliśmy podziękować pracownikom firmy Euro za aktywne uczestnictwo w szkoleniu. Jesteśmy pewni, że dzięki zdobytym umiejętnościom będą Państwo w stanie zwiększyć efektywność swojej codziennej pracy.