Diagnozowanie stylu i skuteczności zarządzania

Rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorców do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań w zarządzaniu własną firmą, podejmowania odważnych decyzji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, narzędzi, rozwijania się. Aktywni i przedsiębiorczy właściciele firm nastawiają się na stosowanie nowoczesnych rozwiązań celem podniesienia skuteczności własnych pracowników. Jedną z innowacyjnych i dość odważnych opcji jest ocena kompetencji właścicieli oraz/lub kadry zarządzającej. Jest to działanie raczej niepopularne, ponieważ managerowie stosunkowo niechętnie podchodzi do oceniania własnych kompetencji – zwykle to oni oceniają zamiast być oceniani. Niełatwo jest też wybrać właściwe umiejętności, które miałyby podlegać diagnozie u pracowników wysokiego i średniego szczebla.

Metody oceny kompetencji zawodowych

Metodą oceny kompetencji można określić pozyskanie informacji odnośnie sposobu działania i pracy w trakcie realizacji obowiązków danego pracownika na jego stanowisku pracy. Ocenie podlegają tu jedynie spostrzeżone zachowania, będące składową raportu badanych kompetencji. Taka ocena ma dwa główne zadania – po pierwsze stanowi ewaluację, podsumowuje i wartościuje zachowania konkretnej osoby, a dodatkowo wskazuje potencjalne możliwości doskonalenia zawodowego.

Popularne metody do oceny kompetencji zawodowych to:

  • Samoocena kompetencji – ocena dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od osób badanych, należy pamiętać jednak, że uzyskane dane są bardzo subiektywne. Narzędzia zastosowane w tej metodzie to kwestionariusze oraz behawioralne skale obserwacyjne.
  • Ocena 180 stopni – z reguły oceny zachowań managera dokonuje jego bezpośredni przełożony, a na bazie przeprowadzonej oceny może przygotować informację zwrotną dla pracownika. Do procesu można włączyć samoocenę pracownika. Zachowania podlegające ocenie tworzą składowe elementy przewidywanych dla danego stanowiska kompetencji zawodowych. Ocena końcowa może zostać wyznaczona podczas rozmowy oceniającej z uczestnictwem ocenianego pracownika oraz przełożonego.
  • Ocena 360 stopni – w tej metodzie oceny dokonuje oceniany pracownik, każdy członek kadry zarządzającej oraz wszyscy podwładni. Daje to możliwość oceny kompetencji zawodowych z wielu różnych perspektyw.
  • Obserwacja uczestnicząca – metoda ta opiera się na obserwacji. Przykładem oceny kompetencji zawodowych z wykorzystaniem tej metody jest uczestnictwo asesora w życiu pracownika firmy. Obserwator zbiera dane, które później stanowią podstawę do oceny i zaplanowania działań zmierzających ku rozwojowi kompetencji właściwych dla zajmowanego stanowiska.

Efekty przeprowadzenia diagnozy kompetencji zawodowych

Przede wszystkim warto wspomnieć, iż tego typu diagnoza jest informacją dla pracownika o jego słabych i mocnych stronach. Dzięki prawidłowo wykonanej ocenie pracownik/właściciel w krótkim czasie otrzymuje informację w jakich obszarach warto szkolić personel lub samego siebie. Przeprowadzenie takiej diagnozy określi priorytety w działaniach dotyczących rozwoju umiejętności i wiedzy kadry zarządzającej oraz managerów, a w efekcie końcowym nastąpi wzrost kompetencji managerów.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej