ZSK – Zarządzanie konfliktami w organizacji

ZSK – Zarządzanie konfliktami w organizacji

Kwalifikacja “Zarządzanie konfliktami w organizacji” jest skierowana do osób, które chcą specjalizować się w identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu konfliktów w ramach różnych struktur organizacyjnych. Osoby posiadające tę kwalifikację są przygotowane do tworzenia i wdrażania programów zarządzania konfliktami, diagnozowania organizacji pod kątem potencjalnych źródeł konfliktów oraz proponowania skutecznych metod ich rozwiązywania. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności negocjacyjnych, koordynacji pracy zespołu oraz rozwoju kompetencji interpersonalnych i managerskich.


Kod kwalifikacji w ZRK: 13890

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie konfliktami w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20 lipca 2021 r, poz. 661).

120h

Zalecana liczba godzin szkoleniowych

30min

Czas trwania egzaminu teoretycznego

180min

Czas trwania egzaminu praktycznego

2000

Koszt

Do kogo skierowana jest kwalifikacja "Zarządzanie konfliktami w organizacji"?

Kwalifikacja ta jest skierowana do:

 • Specjalistów angażujących się w rozwój kompetencji innych, oferujących szkolenia i edukację (coachów, trenerów, nauczycieli, edukatorów).
 • Osób uczestniczących w różnorodnych negocjacjach, odpowiadających za relacje z klientami oraz zarządzających zespołami (w tym liderów zespołów, menedżerów, mediatorów, negocjatorów, pracowników obsługi klienta, menedżerów projektów, urzędników).
 • Konsultantów biznesowych dostarczających usługi doradcze organizacjom, rozszerzając swoją ofertę o elementy zarządzania konfliktami.

Jakie są możliwości zatrudnienia dla osoby z kwalifikacją "Zarządzanie konfliktami w organizacji"?

Osoby z tą kwalifikacją mogą znaleźć pracę w:

 • różnorodnych organizacjach
 • jednostkach administracji publicznej,
 • organizacjach non-profit,
 • na pozycjach związanych z zasobami ludzkimi (HR).

Oprócz tego mogą oferować specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania konfliktami dla różnych organizacji.

Jakie umiejętności posiada osoba z kwalifikacją "Zarządzanie konfliktami w organizacji"?

Osoba posiadająca certyfikat w zakresie zarządzania konfliktami wewnątrz organizacji posiada umiejętności umożliwiające:

 • Przygotowanie i implementację strategii zarządzania konfliktami w ramach firmy.
 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy przedsiębiorstwa, w tym rozpoznanie jego struktury, sposobu komunikacji oraz relacji między pracownikami, z zamiarem wykrycia obecnych oraz potencjalnych konfliktów.
 • Tworzenie strategii na zarządzanie konfliktami, sugerowanie metod rozwiązywania problemów międzyosobowych, w zespołach oraz pomiędzy różnymi grupami pracowniczymi, a także inicjowanie działań mających na celu wczesne rozpoznawanie i interwencję w przypadku konfliktów.
 • Podkreślanie zarówno negatywnych skutków konfliktów, jak i możliwości ich wykorzystania do poprawy wydajności w organizacji.
 • Implementację i nadzór nad wprowadzonymi rozwiązaniami: zarządzanie konfliktami na poziomie indywidualnym i grupowym, opracowywanie zasad dla programów rozwijających umiejętności interpersonalne i zarządcze.
 • Wprowadzanie zmian w dokumentacji oraz procedurach w celu kształtowania kultury organizacyjnej, która wspiera konstruktywne rozwiązywanie problemów.

Ważność certyfikatu

Certyfikat jest ważny przez okres 10 lat. Aby przedłużyć jego ważność po tym czasie, należy złożyć wniosek o przedłużenie przed końcem obowiązującego okresu ważności, dołączając dokumentację potwierdzającą zaprojektowanie i zrealizowanie co najmniej 10 programów dotyczących zarządzania konfliktami w organizacjach od czasu uzyskania oryginalnego certyfikatu. Termin ważności certyfikatu może być przedłużony o kolejne 10 lat. Jeśli certyfikat straci ważność, istnieje możliwość jego odnowienia poprzez ponowne poddanie się procedurze walidacji.

Informacje o egzaminie

OCENA SYTUACJI W ORGANIZACJI

 1. Tworzenie narzędzi do oceny sytuacji organizacyjnej:
  • Definiuje cele wywiadów z pracownikami z różnych poziomów hierarchii na temat relacji i konfliktów w firmie;
  • Szczegółowo opisuje procedurę przeprowadzania wywiadów z przedstawicielami organizacji dotyczących jej klimatu wewnętrznego;
  • Formułuje co najmniej trzy kluczowe pytania do wykorzystania w rozmowach z przedstawicielami organizacji w celu zrozumienia panujących w niej relacji i konfliktów;
  • Projektuje co najmniej trzy pytania ankiety, które umożliwią identyfikację typu organizacji i charakterystyki występujących w niej dynamik.
 2. Badanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych:
  • Określa przyczyny konfliktów w firmie;
  • Analizuje zakres i rodzaj konfliktu (otwarty czy ukryty);
  • Dokładnie opisuje ewolucję konfliktu;
  • Określa etap, na którym znajduje się konflikt;
  • Wymienia potencjalne korzyści i ryzyka wynikające z konfliktu.
 3. Ocena ryzyka pojawienia się nowych konfliktów:
  • Wskazuje czynniki, które mogą prowadzić do eskalacji konfliktów w organizacji;
  • Wymienia dane mogące sygnalizować o zbliżającym się konflikcie (na przykład rotacja kadry, liczba zwolnień, poziom zaangażowania pracowników);
  • Ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych typów konfliktów;
  • Opisuje negatywne skutki konfliktów oraz przedstawia sposoby, w jakie mogą one przyczynić się do poprawy funkcjonowania organizacji.
 4. Analiza relacji wewnątrzorganizacyjnych:
  • Charakteryzuje sposób komunikacji między pracownikami, jednostkami organizacyjnymi oraz między kierownictwem a podwładnymi;
  • Ocenia formalność relacji w organizacji;
  • Opisuje demografię pracowników pod kątem cech wpływających na dynamikę grupową (takich jak wiek, płeć, narodowość, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia);
  • Wskazuje na charakterystyczne cechy typów osobowości, które wpływają na jakość relacji interpersonalnych.
 5. Identyfikacja typu organizacji:
  • Rozpoznaje różne modele organizacyjne (czerwony, bursztynowy, pomarańczowy, zielony, turkusowy);
  • Opisuje strukturę zależności służbowych wewnątrz firmy;
  • Analizuje poziom formalizacji struktury organizacyjnej.
 6. Projektowanie procesu oceny sytuacji w organizacji:
  • Wymienia źródła informacji kluczowe dla zrozumienia charakteru organizacji, istniejących relacji i potencjalnych konfliktów;
  • Dobiera odpowiednie metody i narzędzia badawcze dostosowane do wielkości i rodzaju organizacji oraz zamierzonego celu zarządzania konfliktami;
  • Określa liczebność i strukturę grupy docelowej, która zostanie zbadana w celu zrozumienia specyfiki organizacji, panujących w niej relacji i konfliktów;
  • Planuje harmonogram działań oceniających sytuację wewnątrz organizacji.

ROZWIJANIE I PREZENTACJA STRATEGII ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM

 1. Rozpoznawanie postaw, interesów i potrzeb uczestników organizacji:
  • Dystynguje między pojęciami: pozycje, interesy oraz potrzeby indywidualne i grupowe;
  • Konstruuje pytania pomagające w identyfikacji pozycji, interesów oraz potrzeb zarówno pojedynczych osób, jak i grup;
  • Zastosowanie metod aktywnego słuchania, w tym zadawania pytań otwartych, parafrazowania i podsumowywania wypowiedzi;
  • Identyfikuje interesy jednostek i grup na różnych poziomach: merytorycznym, emocjonalnym oraz procedurami;
  • Wyznacza potrzeby indywidualne oraz grupowe mogące stanowić źródło konfliktów.
 2. Projektowanie planu zarządzania konfliktem:
  • Ustala priorytetowość działań w obrębie procesu zarządzania konfliktem;
  • Określa kluczowe aktywności niezbędne w procesie;
  • Definiuje zasoby wymagane do wykonania planowanych działań;
  • Planuje szczegółowy harmonogram realizacji zadań.
 3. Zaproponowanie strategii rozwiązywania konfliktów:
  • Wypisuje metody rozwiązywania konfliktów oraz inicjatywy prewencyjne minimalizujące ryzyko ich występowania i wspomagające wykorzystanie konfliktów do optymalizacji pracy organizacji;
  • Dostosowuje wybrane działania do konkretnej sytuacji, istniejących relacji i konfliktów oraz założeń procesu zarządzania konfliktem;
  • Analizuje plusy i minusy planowanych działań;
  • Wybiera odpowiednie metody i narzędzia do zarządzania konfliktami zgodnie z zaplanowaną strategią.
 4. Kreowanie koncepcji zarządzania konfliktem:
  • Wybiera metody prezentacji opracowanej strategii;
  • Argumentuje zalety zarządzania konfliktami dla skuteczności działania organizacji;
  • Podkreśla ryzyko związane z brakiem adekwatnego zarządzania konfliktami;
  • Szczegółowo omawia elementy zaproponowanej strategii, w tym planowane działania, metodyki, potrzebne zasoby oraz harmonogram.
 5. Określenie celów procesu zarządzania konfliktem:
  • Na podstawie analizy sytuacji określa obszary działań w ramach strategii zarządzania konfliktem;
  • Definiuje oczekiwany wynik działań w kontekście zarządzania konfliktem;
  • Formułuje główny cel i cele szczegółowe zgodnie z zasadami SMART, oparte na dokonanej diagnozie.

IMPLEMENTACJA STRATEGII ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI W FIRMIE

 1. Opracowywanie wytycznych dla strategii systemowych w obszarze zarządzania konfliktami:
  • Charakteryzuje kulturę organizacyjną wspierającą pozytywne rozstrzyganie sporów;
  • Sugeruje aktualizacje w dokumentacji oraz procedurach w celu promowania kultury otwartej na rozwiązywanie konfliktów;
  • Projektuje zasady dla tworzenia nowej dokumentacji i procedur, które będą wspierać konstruktywne podejście do konfliktów;
  • Określa kierunki dla programów rozwijających umiejętności komunikacyjne i lidera.
 2. Aktualizacja planu działań związanych z zarządzaniem konfliktami:
  • Określa różnice pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością w procesie zarządzania konfliktami;
  • Zaleca dostosowania w planowanych działaniach, metodach lub technikach zarządzania konfliktami;
  • Sugeruje aktualizacje w harmonogramie działań związanych z zarządzaniem konfliktami.
 3. Nadzór nad procesem zarządzania konfliktami w firmie:
  • Wybiera techniki i narzędzia do monitorowania postępów;
  • Tworzy plan monitorowania działalności;
  • Analizuje i porównuje rezultaty z założonymi celami zarządzania konfliktem.
 4. Realizacja działań rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach organizacyjnych:
  • Tłumaczy psychologiczne aspekty konfliktów;
  • Przedstawia sposoby przezwyciężania barier komunikacyjnych i kładzie podwaliny pod konstruktywny dialog;
  • Projektuje scenariusze warsztatów grupowych mających na celu znalezienie rozwiązań konfliktów;
  • Współtworzy z zainteresowanymi stronami listę potencjalnych rozwiązań;
  • Wspólnie ustala zasady decyzyjne dotyczące wyboru rozwiązań konfliktu;
  • Stawia pytania prowokujące do przemyśleń i dostosowania rozwiązań w sposób uwzględniający interesy wszystkich stron;
  • Proponuje skuteczne sposoby rozwiązania konfliktów.
 5. Wsparcie dla osób zaangażowanych w proces zarządzania konfliktem:
  • Wyjaśnia mechanizmy adaptacji do zmian;
  • Identyfikuje fazy adaptacji do nowej sytuacji;
  • Zastosowanie metod motywacyjnych, np. wizualizacji celów, dyskusji o korzyściach, apelu do wartości, planowania krok po kroku, analizy potencjalnych niepowodzeń, określenia pierwszych działań;
  • Rozpoznaje przeszkody w akceptacji zmian;
  • Proponuje strategie utrwalające pozytywne zmiany w nawykach i zachowaniach, sprzyjające efektywnemu zarządzaniu konfliktami.
 • Posiada kompletną kwalifikację na poziomie co najmniej 6 w Polskiej Ramie Kwalifikacji w dziedzinach takich jak psychologia, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, pedagogika lub prawo;
 • Dysponuje co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w realizacji procesów mediacji, ułatwiania dialogu lub rozstrzygania sporów wśród grup i w organizacjach, bądź w oferowaniu doradztwa specjalistycznego dotyczącego zarządzania konfliktami w strukturach organizacyjnych.

Proces walidacji kompetencji z zakresu „Zarządzania konfliktami w organizacji” jest prowadzony przez firmę Warto Szkolić.

Osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu powinny zgłosić swoje uczestnictwo bezpośrednio w Akademiach Edukacyjnych posiadających akredytację lub kontaktować się w tym celu z firmą Warto Szkolić.

Metodologia przeprowadzania walidacji

Procedura egzaminacyjna dzieli się na dwie główne części:

 • Test teoretyczny
 • Egzamin praktyczny jest przeprowadzany przez kwalifikowanych Egzaminatorów Warto Szkolić. Egzamin ten polega na realizacji zadań praktycznych, które mają na celu sprawdzenie osiągnięć uczących się w zakresie praktycznych umiejętności wymaganych dla danej kwalifikacji. Ocenę części praktycznej przeprowadza dwóch Egzaminatorów Warto Szkolić, używając do tego celu arkuszy oceny przygotowanych przez firmę Warto Szkolić. W ramach egzaminu praktycznego wykorzystuje się wyłącznie takie metody walidacji jak: obserwacja w środowisku symulowanym (symulacja), rozmowa kwalifikacyjna (swobodna lub ustrukturyzowana) oraz analiza dokumentacji i oświadczeń (metoda używana głównie przy procesie odnawiania ważności certyfikatu).

Certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji są wydawane na podstawie złożonych dowodów zdanych egzaminów wraz z wynikami zweryfikowanymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (część teoretyczna) oraz przez Egzaminatorów (część praktyczna). Certyfikat otrzymują osoby, które uzyskały pozytywne wyniki z obu segmentów egzaminu.

2000 zł

Informacje o szkoleniu

 • Posiada kompletną kwalifikację na poziomie co najmniej 6 w Polskiej Ramie Kwalifikacji w dziedzinach takich jak psychologia, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, pedagogika lub prawo;
 • Dysponuje co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w realizacji procesów mediacji, ułatwiania dialogu lub rozstrzygania sporów wśród grup i w organizacjach, bądź w oferowaniu doradztwa specjalistycznego dotyczącego zarządzania konfliktami w strukturach organizacyjnych.
 • stolik, krzesła;
 • komputer z dostępem do Internetu i edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym;
 • flipchart, czyste arkusze papieru, flamastry, karteczki samoprzylepne.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.