Akademia Menadżera HR

Akademia Menadżera HR

Akademia Menadżera HR to inicjatywa skierowana do menedżerów i pracowników aspirujących do roli menedżerskiej, a także dla pracowników zespołu HR oraz specjalistów ds. zasobów ludzkich. Jej głównym celem jest przygotowanie pracodawców do nowych wyzwań, jakie stawia przed nimi dzisiejszy rynek pracy. W ramach Akademii Menadżera HR planowane są szkolenia oraz doradztwo, dotyczące różnorodnych obszarów, takich jak: praca zdalna, cyfryzacja, automatyzacja, zmiany demograficzne oraz zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami.

 

Korzyści płynące ze skorzystania z programu :

 

 • Do zdobycia nawet do 15 649,45 zł wsparcia na uczestnika
 • Dofinasowanie na szkolenia również dla dużych firm
 • Nawet do 100% wartości dofinasowania na szkolenie


Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację. Zajmiemy się również rozliczeniem
 Twojego projektu po odbytym szkoleniu. Dzięki temu:

 

 • Nie stracisz czasu na skomplikowane formalności
 • Zwiększysz swoje szanse na zdobycie dofinansowania
 • Będziesz miał gwarancję dobrze rozliczonego projektu
 • Zyskasz szkolenie i trenerów dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

15tys

na uczestnika

maksymalna kwota wsparcia

100%

maksymalnego dofinansowania na szkolenia

przedsiębiorstwo każdej wielkości

grupa docelowa

Szkolenia Akademia Menadżera HR

Dla kogo program Akademia Menadżera HR?

Projekt Akademia Menadżera HR przewidziany jest dla zespołów HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz menadżerów lub kandydatów na menadżerów – z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firmy, w świetle wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz zmian zachodzących na rynku pracy, związanych w szczególności z cyfryzacją, automatyzacją, przejściem na pracę zdalną, a także koniecznością zarządzania zespołami.

 

Uczestnikami projektu Akademia Menadżera HR mogą być pracownicy firm:

 • mikro (brak możliwości udziału osób samozatrudnionych)
 • małych
 • średnich
 • dużych

Na jakie działania mogę przeznaczyć środki w ramach programu Akademia Menadżera HR?

Celem projektu Akademia Menadżera HR jest udzielenie wsparcia uczestnikom w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy takimi jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

Kompetencje ujęte w programie Akademia Menadżera HR

Współczesny rynek pracy jest bardzo konkurencyjny i dynamiczny. Szkolenie to ma na celu przygotowanie uczestników do wyzwań, jakie niesie ze sobą obecna rzeczywistość. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najnowszych trendów na rynku pracy, takich jak nowe technologie, narzędzia rekrutacyjne, automatyzacja i digitalizacja. Nauczą się również jak przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników oraz jak rozwijać ich umiejętności.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie zmiany zachodzą na rynku pracy i jak efektywnie nimi zarządzać. Uczestnicy dowiedzą się jak diagnozować potrzeby zmian w organizacji oraz jak przeprowadzać proces zmiany w sposób planowy i efektywny. Omówione zostaną również narzędzia, które mogą pomóc w zarządzaniu zmianami oraz sposoby na przeciwdziałanie oporowi w organizacji.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającymi z różnic wiekowych w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnic między pokoleniami i ich różnych stylów pracy, a także na temat sposobów na efektywne zarządzanie zespołem składającym się z osób z różnych grup wiekowych. Omówione zostaną również sposoby na zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek oraz na tworzenie pozytywnej atmosfery pracy.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z różnorodności w organizacji oraz jak efektywnie zarządzać zespołem składającym się z osób różnych kultur, religii czy narodowości. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na tworzenie atmosfery akceptacji i tolerancji w organizacji, nauczą się również jak radzić sobie z konfliktami między różnymi grupami pracowników.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, co oznaczają pojęcia równości szans, niedyskryminacji i transparentności oraz jak efektywnie je wdrożyć w organizacji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są ich obowiązki i jakie prawa przysługują pracownikom w kontekście tych pojęć. Omówione zostaną również narzędzia i procedury, które mogą pomóc w wdrożeniu zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności w organizacji, takie jak procedury rekrutacyjne, plany rozwoju i awansu, a także programy szkoleniowe.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jak efektywnie zarządzać pracownikami pracującymi zdalnie lub w trybie hybrydowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania pracą zdalną i hybrydową, takich jak komunikacja, delegowanie zadań, monitorowanie postępów pracy czy motywowanie pracowników. Omówione zostaną również narzędzia i technologie, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu pracą na odległość, takie jak platformy do pracy zdalnej, narzędzia do zarządzania projektami czy systemy do monitorowania czasu pracy.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych modeli organizacji pracy, takich jak praca zdalna, elastyczne godziny pracy czy praca na zlecenie. Omówione zostaną również sposoby na skuteczne wdrożenie tych modeli w praktyce, a także sposoby na motywowanie i monitorowanie pracy pracowników.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z budowania środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz jak efektywnie je wdrożyć w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na tworzenie warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz na temat dostępnych narzędzi i technologii wspierających pracę osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wykorzystania procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na wykorzystanie procesów migracyjnych w procesie rekrutacji i selekcji oraz na temat sposobów na integrację pracowników migracyjnych w organizacji. Omówione zostaną również sposoby na zapobieganie dyskryminacji i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie są uwarunkowania społeczno-kulturowe biznesu oraz jak skutecznie działać w różnych środowiskach biznesowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych modeli biznesowych i na temat sposobów na efektywne nawiązywanie relacji biznesowych. Omówione zostaną również sposoby na radzenie sobie z różnicami kulturowymi i językowymi w biznesie oraz na budowanie międzykulturowych relacji biznesowych.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wykorzystania narzędzi ICT w obszarze HR. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych narzędzi i technologii dostępnych na rynku, takich jak systemy zarządzania kadrami, platformy rekrutacyjne czy narzędzia do analizy danych. Omówione zostaną również sposoby na efektywne wdrożenie tych narzędzi w praktyce oraz na zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wykorzystania analityki w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych narzędzi analitycznych dostępnych na rynku, takich jak narzędzia do analizy danych, systemy wizualizacji czy narzędzia do prognozowania trendów. Omówione zostaną również sposoby na efektywne wykorzystanie analityki w procesach rekrutacji, selekcji i oceny pracowników.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników oraz jak efektywnie je wdrożyć w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na identyfikację i rozwój potencjału pracowników, a także na temat sposobów na zachowanie równowagi między potrzebami organizacji a potrzebami pracowników. Omówione zostaną również sposoby na zapobieganie wypaleniu zawodowemu i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z efektywnego zarządzania procesami technologicznymi wsparcia pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na identyfikację i analizę procesów technologicznych, a także na temat sposobów na ich optymalizację i usprawnienie. Omówione zostaną również sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych oraz na efektywne szkolenie pracowników w zakresie korzystania z narzędzi technologicznych.

Korzyści z poszczególnych szkoleń Akademii Menadżera HR

Korzyści dla organizacji:

 • Skrócenie procesu rekrutacji i zminimalizowanie nietrafionych wyborów kandydatów.
 • Redukcja oporu wobec zmian na rynku pracy .Dzięki zrozumieniu oczekiwań obecnych kandydatów do pracy organizacja może skuteczniej przeprowadzać procesy rekrutacyjny i zminimalizować wydatki przeznaczone na rekrutację, oraz skrócić czas trwania rekrutacji.
 • Lepsza komunikacja – nasze szkolenie pozwala na zrozumienie, jak ważna jest skuteczna komunikacja w procesach zmiany, gdy chodzi o rekrutację wewnątrz firmy. Uczymy jak dostrzec potencjał pracowników i jak zakomunikować im awans lub zmianę zakresu obowiązków – posługując się językiem korzyści. Dzięki temu organizacja może skuteczniej komunikować cele i korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, a także monitorować reakcje pracowników na te zmiany.
 • Posiadanie wielofunkcyjnych pracowników zapewnia organizacji ciągłość pracy, a pracownikom daje szansę na sprawdzenie się także w innych działach lub w innym zakresie obowiązków- stają się przez to pracownikami pożądanymi w tej organizacji, a ponadto wzmacnia się ich kompetencje na ogólnym rynku pracy.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających z wprowadzanych zmian – zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym ( doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego).
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.

Korzyści dla organizacji:

 • Efektywniejsze przygotowanie organizacji do zmian rynku pracy – szkolenie buduje świadomość w zakresie głównych determinantów rynku pracy kształtujących zmiany w środowisku pracy i pozwala na szybkie i efektywne dostosowanie organizacji do wymogów zmieniającego się rynku.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie, jak organizacja może lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy i dostosowywać swoje strategie i procesy w celu lepszego osiągania celów biznesowych.
 • Skuteczne wdrożenie zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie procesów i narzędzi, które pomagają w wprowadzaniu zmian w sposób zorganizowany i skuteczny. Dzięki temu organizacja może osiągnąć cel wprowadzonych zmian z większą pewnością i skutecznością.
 • Przewaga konkurencyjna organizacji – umiejętne odpowiedzenie firmy na potrzeby rynku pozwoli zbudować przewagę technologiczną i społeczną, kreując pożądany Employee Experience. Umacnianie organizacji i przystosowanie do zmieniających się trendów.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników – szkolenie pozwala zrozumieć potrzeby 4 pokoleń pracowników w firmie i zaprojektować niezbędne rozwiązania minimalizujące rotację pracowników.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie zmian na rynku pracy: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie przemian zachodzących na rynku pracy, takich jak nowe technologie, trendy społeczne i ekonomiczne. Dzięki temu będą bardziej świadomi i przygotowani na te zmiany.
 • Adaptacja do zmian: Szkolenie wyposaży pracowników w umiejętności adaptacji do zmian, dzięki czemu będą elastyczni i otwarci na nowe wyzwania. Będą bardziej gotowi do przyswajania nowych umiejętności i dostosowywania się do nowych sytuacji.
 • Organizacja reagująca na potrzeby pracowników – szkolenie pozwala na poznanie czynników społecznych determinujących zmiany na rynku pracy, a tym samym buduje świadomość firmy w zakresie potrzeb 4 pokoleń i stworzenia im właściwych warunków pracy.
 • Zaangażowanie pracowników w zmiany organizacyjne – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie celów organizacji i ich roli w procesie zmiany. Dzięki temu pracownicy mogą poczuć się bardziej zaangażowani w procesy biznesowe i przyczynić się do osiągania celów organizacji.
 • Poprawa efektywności i produktywności: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak zmiany wpływają na procesy i procedury w pracy. Dzięki temu będą mogli dostosować swoje działania i efektywniej wykonywać zadania, co przekłada się na zwiększoną produktywność.
 • Rozwój umiejętności przyszłościowych: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności przyszłościowych, takich jak umiejętność uczenia się, adaptacyjność, kreatywność i innowacyjność. Pracownicy zyskają nowe narzędzia, które pozwolą im dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Korzyści dla organizacji:

 • Uczymy co i jak komunikować, aby pracownicy w różnym wieku stali się filarami firmy i identyfikowali się z jej wartościami.
 • Redukcja oporu wobec zmian na rynku pracy .Dzięki zrozumieniu oczekiwań obecnych kandydatów do pracy organizacja może skuteczniej przeprowadzać procesy rekrutacyjny i zminimalizować wydatki przeznaczone na rekrutację, oraz skrócić czas trwania rekrutacji.
 • Pokazujemy jak praktycznie doceniać pracowników w 35- 45-tym roku życia, tak aby stali sią ambasadorami firmy, w której pracują i aby dobrze wdrażali w zakres obowiązków nowo zatrudnionych ludzi.
 • Lepsza komunikacja – nasze szkolenie pozwala na zrozumienie, jak ważna jest skuteczna komunikacja w procesach zmiany, gdy chodzi o rekrutację wewnątrz firmy. Uczymy jak dostrzec potencjał pracowników i jak zakomunikować im awans lub zmianę zakresu obowiązków – posługując się językiem korzyści. Dzięki temu organizacja może skuteczniej komunikować cele i korzyści wynikające z wprowadzanych zmian, a także monitorować reakcje pracowników na te zmiany.
 • Posiadanie pracowników w różnym wieku zapewnia organizacji ciągłość pracy. W zespole takim urlopy macierzyńskie, przejścia na emeryturę nie dotkną wielu pracowników w tym samym czasie, co wynika z ich różnorodności wiekowej.
 • Gdy nie ograniczamy się do zatrudniania osób z jednego pokolenia, zyskujemy dostęp do dużo większej puli osób o kompetencjach, wartościach i postawach, na których nam zależy w organizacji.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie korzyści wynikających z zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym ( doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego)
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.
 • Wzajemna pomoc- gdy zdarzają się sytuacje bez precedensu-pracownicy starsi i z większym doświadczeniem rozwiążą problem, który mógłby być nie do rozwiązania dla zespołu jednorodnego generacyjnie.
 • Wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń, wzajemne uzupełnianie braków kompetencyjnych między pokoleniami.

Korzyści dla organizacji:

 • Efektywniejsze przygotowanie organizacji do zmian rynku pracy – szkolenie buduje świadomość w zakresie głównych determinantów rynku pracy kształtujących zmiany w środowisku pracy i pozwala na szybkie i efektywne dostosowanie organizacji do wymogów zmieniającego się rynku.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie, jak organizacja może lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy i dostosowywać swoje strategie i procesy w celu lepszego osiągania celów biznesowych.
 • Skuteczne wdrożenie zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie procesów i narzędzi, które pomagają w wprowadzaniu zmian w sposób zorganizowany i skuteczny. Dzięki temu organizacja może osiągnąć cel wprowadzonych zmian z większą pewnością i skutecznością.
 • Przewaga konkurencyjna organizacji – umiejętne odpowiedzenie firmy na potrzeby rynku pozwoli zbudować przewagę technologiczną i społeczną, kreując pożądany Employee Experience. Umacnianie organizacji i przystosowanie do zmieniających się trendów.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników – szkolenie pozwala zrozumieć potrzeby 4 pokoleń pracowników w firmie i zaprojektować niezbędne rozwiązania minimalizujące rotację pracowników.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie zmian na rynku pracy: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie przemian zachodzących na rynku pracy, takich jak nowe technologie, trendy społeczne i ekonomiczne. Dzięki temu będą bardziej świadomi i przygotowani na te zmiany.
 • Adaptacja do zmian: Szkolenie wyposaży pracowników w umiejętności adaptacji do zmian, dzięki czemu będą elastyczni i otwarci na nowe wyzwania. Będą bardziej gotowi do przyswajania nowych umiejętności i dostosowywania się do nowych sytuacji.
 • Organizacja reagująca na potrzeby pracowników – szkolenie pozwala na poznanie czynników społecznych determinujących zmiany na rynku pracy, a tym samym buduje świadomość firmy w zakresie potrzeb 4 pokoleń i stworzenia im właściwych warunków pracy.
 • Zaangażowanie pracowników w zmiany organizacyjne – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie celów organizacji i ich roli w procesie zmiany. Dzięki temu pracownicy mogą poczuć się bardziej zaangażowani w procesy biznesowe i przyczynić się do osiągania celów organizacji.
 • Poprawa efektywności i produktywności: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak zmiany wpływają na procesy i procedury w pracy. Dzięki temu będą mogli dostosować swoje działania i efektywniej wykonywać zadania, co przekłada się na zwiększoną produktywność.
 • Rozwój umiejętności przyszłościowych: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności przyszłościowych, takich jak umiejętność uczenia się, adaptacyjność, kreatywność i innowacyjność. Pracownicy zyskają nowe narzędzia, które pozwolą im dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Korzyści dla organizacji:

 • Efektywniejsze przygotowanie organizacji do zmian rynku pracy – szkolenie buduje świadomość w zakresie głównych determinantów rynku pracy kształtujących zmiany w środowisku pracy i pozwala na szybkie i efektywne dostosowanie organizacji do wymogów zmieniającego się rynku.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie, jak organizacja może lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynku pracy i dostosowywać swoje strategie i procesy w celu lepszego osiągania celów biznesowych.
 • Skuteczne wdrożenie zmian – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala na zrozumienie procesów i narzędzi, które pomagają w wprowadzaniu zmian w sposób zorganizowany i skuteczny. Dzięki temu organizacja może osiągnąć cel wprowadzonych zmian z większą pewnością i skutecznością.
 • Przewaga konkurencyjna organizacji – umiejętne odpowiedzenie firmy na potrzeby rynku pozwoli zbudować przewagę technologiczną i społeczną, kreując pożądany Employee Experience. Umacnianie organizacji i przystosowanie do zmieniających się trendów.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników – szkolenie pozwala zrozumieć potrzeby 4 pokoleń pracowników w firmie i zaprojektować niezbędne rozwiązania minimalizujące rotację pracowników.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie zmian na rynku pracy: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie przemian zachodzących na rynku pracy, takich jak nowe technologie, trendy społeczne i ekonomiczne. Dzięki temu będą bardziej świadomi i przygotowani na te zmiany.
 • Adaptacja do zmian: Szkolenie wyposaży pracowników w umiejętności adaptacji do zmian, dzięki czemu będą elastyczni i otwarci na nowe wyzwania. Będą bardziej gotowi do przyswajania nowych umiejętności i dostosowywania się do nowych sytuacji.
 • Organizacja reagująca na potrzeby pracowników – szkolenie pozwala na poznanie czynników społecznych determinujących zmiany na rynku pracy, a tym samym buduje świadomość firmy w zakresie potrzeb 4 pokoleń i stworzenia im właściwych warunków pracy.
 • Zaangażowanie pracowników w zmiany organizacyjne – szkolenie z zarządzania zmianą pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie celów organizacji i ich roli w procesie zmiany. Dzięki temu pracownicy mogą poczuć się bardziej zaangażowani w procesy biznesowe i przyczynić się do osiągania celów organizacji.
 • Poprawa efektywności i produktywności: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak zmiany wpływają na procesy i procedury w pracy. Dzięki temu będą mogli dostosować swoje działania i efektywniej wykonywać zadania, co przekłada się na zwiększoną produktywność.
 • Rozwój umiejętności przyszłościowych: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności przyszłościowych, takich jak umiejętność uczenia się, adaptacyjność, kreatywność i innowacyjność. Pracownicy zyskają nowe narzędzia, które pozwolą im dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Korzyści dla organizacji:

 • Zrozumienie regulacji prawnych: Szkolenie pozwala zidentyfikować i zrozumieć odpowiednie zapisy Kodeksu Pracy regulujące zasady organizacji pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy. To pomaga firmie unikać naruszeń prawa pracy.
 • Rozpoznanie potrzeb pracowników: Szkolenie pozwala na identyfikację podstawowych potrzeb i korzyści dla pracowników wynikających z pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy, co pomaga w lepszym dostosowaniu warunków pracy do oczekiwań zespołu.
 • Zarządzanie trudnościami: Szkolenie oferuje narzędzia do opisu i zarządzania typowymi trudnościami (takimi jak problemy z poczuciem identyfikacji z firmą/zespołem, czy wypalenie zawodowe), które mogą towarzyszyć różnym formom pracy zdalnej.
 • Zaangażowanie pracowników: Szkolenie pokazuje, jakie czynniki należy brać pod uwagę, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników korzystających z pracy zdalnej czy hybrydowej.

Korzyści dla pracowników:

 • Rozwój umiejętności zarządzania czasem: Praca zdalna i hybrydowa wymaga skutecznego zarządzania czasem. Szkolenie może nauczyć pracowników, jak efektywnie planować i organizować swoje zadania.
 • Zdolność do efektywnego wykorzystania technologii: Szkolenie pozwoli pracownikom poznać narzędzia technologiczne, które mogą ułatwić pracę zdalną i hybrydową.
 • Zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym: Szkolenie może dostarczyć narzędzi do radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, które są często wyzwaniem w pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Budowanie relacji z zespołem na odległość: Szkolenie może pomóc pracownikom nauczyć się, jak budować i utrzymywać relacje zespołowe w środowisku pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Poprawa komunikacji zdalnej: Szkolenie może nauczyć pracowników, jak skutecznie komunikować się i dzielić zadania w kontekście pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Zwiększenie produktywności i efektywności: Zrozumienie najlepszych praktyk związanych z pracą zdalną i hybrydową może pomóc pracownikom zwiększyć swoją produktywność i efektywność.
 • Budowanie zaangażowania w pracę zdalną: Szkolenie może dostarczyć wskazówek, jak zwiększyć zaangażowanie i poczucie przynależności do firmy podczas pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Adaptacja do nowej rzeczywistości pracy: W kontekście zmian na rynku pracy, szkolenie to może pomóc pracownikom przystosować się do nowych form pracy, co jest kluczowe dla ich dalszego rozwoju zawodowego.

Korzyści dla organizacji:

 • Lepsze zrozumienie mechanizmów i trendów rynkowych: To pozwoli organizacji przewidywać zmiany i dostosować się do nich, zamiast reagować na nie, gdy już się pojawią.
 • Wprowadzenie nowych modeli organizacji pracy: Praca zwinna (agile) jest jednym z tych modeli, które pomagają organizacjom być bardziej elastycznymi i skutecznymi.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Szkolenie pomaga identyfikować korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowych form pracy, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem.
 • Wsparcie dla menedżerów: Menedżerowie otrzymują wsparcie w wprowadzaniu nowych modeli organizacji pracy, co przekłada się na lepszą wydajność.
 • Zmiana procesów rekrutacji: Dzięki temu organizacje mogą skuteczniej przyciągać i zatrudniać osoby preferujące elastyczne i partnerskie formy pracy.
 • Wprowadzenie efektywnych systemów monitorowania: Pozwoli to na śledzenie wydajności osób pracujących w nowych formach pracy, co jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia.
 • Wdrażanie nowych systemów motywacyjnych: Te systemy mogą być dostosowane do nowych form pracy, co może zwiększyć zaangażowanie i wydajność pracowników.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań komunikacyjnych: Szkolenie pomaga w dostosowaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych do nowych modeli pracy, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji.

Korzyści dla pracowników:

 • Zdolność do pracy w zróżnicowanym środowisku: Pracownicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem wieku, kultury itp.
 • Większa elastyczność: Pracownicy będą zrozumieć korzyści i możliwe zagrożenia związane z elastycznymi, partnerskimi formami pracy.
 • Rozwój zawodowy: Pracownicy otrzymają wsparcie w dostosowywaniu się do nowych modeli organizacji pracy, co może prowadzić do rozwoju zawodowego.
 • Lepsza ocena swojej pracy: Przy użyciu systemów monitorowania efektywności, pracownicy będą mogli lepiej zrozumieć, jak ich praca przekłada się na ogólny sukces organizacji.
 • Kultura kooperacji i współodpowiedzialności: Pracownicy będą mieli jasne wytyczne dotyczące oczekiwanych postaw i zachowań, co może prowadzić do większej satysfakcji z pracy.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie promuje postawy ukierunkowane na samodoskonalenie i naukę przez całe życie, co może prowadzić do osobistego rozwoju i satysfakcji.

Korzyści dla organizacji:

 • Różnorodność i inkluzja: Szkolenie umożliwia organizacji stworzenie bardziej różnorodnego i inkludującego środowiska pracy. Wprowadzenie strategii i praktyk, które uwzględniają potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału wszystkich pracowników.
 • Poszerzenie talentów: Uwzględnienie osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi może otworzyć organizacji drzwi do talentów, których inaczej by nie zatrudniła. Niektóre osoby ze specjalnymi potrzebami posiadają unikalne umiejętności i perspektywy, które mogą przynieść wartość dodaną do zespołu i przyczynić się do rozwoju organizacji.
 • Poprawa wizerunku firmy: Organizacja, która inwestuje w budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, może zyskać pozytywny wizerunek jako firma, która dba o różnorodność, inkluzję i równość szans. Taka postawa może przyciągnąć klientów, inwestorów i potencjalnych pracowników, którzy szukają firm o odpowiedzialnym podejściu społecznym.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników: Tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi może zwiększyć ogólną satysfakcję pracowników. Gdy wszyscy pracownicy czują się docenieni i wsparci, atmosfera w miejscu pracy staje się bardziej przyjazna i produktywna.
 • Udoskonalenie umiejętności zarządzania: Szkolenie w zakresie budowania środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi może dostarczyć menedżerom i liderom narzędzi i wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania zespołami składającymi się z pracowników o różnych potrzebach i zdolnościach. Poprawa tych umiejętności może przekładać się na lepszą efektywność i wyniki w organizacji.

Korzyści dla pracowników:

 • Większa równość szans: Szkolenie pomaga w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i równego środowiska pracy. Pracownicy ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi otrzymują dodatkowe wsparcie i dostosowania, które umożliwiają im pełne wykorzystanie swojego potencjału i uczestnictwo w różnych aspektach pracy.
 • Lepsze perspektywy rozwoju: Szkolenie z budowania środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi może zapewnić pracownikom dodatkowe umiejętności i wiedzę w obszarze różnorodności, inkluzji i zarządzania zespołem. Takie kompetencje mogą przyczynić się do rozwoju zawodowego i otworzyć nowe możliwości kariery.
 • Zwiększona samoocena i satysfakcja: Dzięki uwzględnieniu ich potrzeb, pracownicy ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi mogą doświadczać wzrostu samooceny i satysfakcji z pracy. Wiedza, że są akceptowani i wsparci przez organizację, może wpływać pozytywnie na ich motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Lepsze relacje międzypracownicze: Szkolenie może pomóc w budowaniu więzi i zrozumienia między różnymi pracownikami. Poprzez edukację na temat potrzeb i perspektyw osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, pracownicy stają się bardziej świadomi i empatyczni wobec innych. To z kolei może prowadzić do lepszych relacji międzypracowniczych i wzmacniania współpracy w zespole.
 • Współtworzenie inkludującego środowiska pracy: Szkolenie może mobilizować pracowników do współtworzenia inkludującego i przyjaznego środowiska pracy. Poprzez zrozumienie i akceptację różnorodności, pracownicy mogą aktywnie angażować się w tworzenie atmosfery wzajemnego wsparcia, szacunku i otwartości.

Korzyści dla organizacji:

 • Poszerzenie puli talentów: Wykorzystanie procesów migracyjnych umożliwia organizacji dostęp do szerszego kręgu wykwalifikowanych pracowników. Szkolenie pomoże uczestnikom w identyfikacji i rekrutacji najlepszych kandydatów spośród pracowników migracyjnych, co przyczyni się do wzbogacenia zespołu o wysoko wykwalifikowane osoby.
 • Zwiększenie różnorodności: Przyjęcie i integracja pracowników migracyjnych wpływa na zwiększenie różnorodności w organizacji. Różnorodne zespoły mają większy potencjał do twórczego rozwiązywania problemów, innowacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Wzrost elastyczności i konkurencyjności: Pracownicy migracyjni często posiadają umiejętności, doświadczenie i wiedzę specyficzną dla swojego kraju pochodzenia. Wykorzystanie tych kompetencji może wpłynąć na zwiększenie elastyczności organizacji i poprawę konkurencyjności na rynku.
 • Udoskonalenie procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych: Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie różnych metod i narzędzi używanych w procesie rekrutacji i selekcji pracowników migracyjnych. Skuteczne stosowanie tych metod przyspieszy i usprawni procesy rekrutacyjne, co przełoży się na oszczędność czasu i zasobów organizacji.
 • Kreowanie przyjaznego środowiska pracy: Szkolenie skupi się na tworzeniu przyjaznego środowiska pracy dla pracowników migracyjnych. Zadbanie o takie środowisko przyczyni się do zwiększenia zaangażowania pracowników, redukcji rotacji oraz poprawy ogólnego klimatu organizacyjnego.
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji: Angażowanie się w procesy migracyjne i tworzenie inkludującej kultury organizacyjnej może pozytywnie wpłynąć na wizerunek organizacji. Firmy, które są otwarte i przyjazne dla pracowników migracyjnych, mogą zdobyć pozytywną reputację jako pracodawcy, co przyciągnie utalentowanych pracowników z różnych środowisk.

Korzyści dla pracowników:

 • Rozwój zawodowy: Szkolenie dostarczy pracownikom migracyjnym wiedzy i umiejętności niezbędne do skutecznego funkcjonowania w organizacji. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności przyczyni się do ich rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji, co może przekładać się na lepsze perspektywy kariery.
 • Integracja i adaptacja: Program szkoleniowy skupi się na strategiach i praktykach, które pomogą pracownikom migracyjnym w procesie integracji w organizacji. Dzięki zdobytym narzędziom i wskazówkom będą w stanie szybko zaadaptować się do nowego środowiska pracy i nawiązać pozytywne relacje z innymi pracownikami.
 • Wspieranie rozwoju językowego: Program szkoleniowy może zawierać elementy wspierające rozwój językowy pracowników migracyjnych, zwłaszcza w kontekście języka używanego w miejscu pracy. Poprawa umiejętności językowych przyczyni się do skuteczniejszej komunikacji i lepszego zrozumienia zadań i instrukcji.
 • Eliminacja dyskryminacji i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy: Szkolenie zapewni pracownikom migracyjnym informacje na temat zasad równego traktowania, procedur antydyskryminacyjnych oraz sposobów radzenia sobie z ewentualnymi konfliktami. Będą bardziej świadomi swoich praw i będą w stanie skutecznie reagować na przypadki dyskryminacji.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dostarczenie odpowiednich narzędzi i wiedzy związanej z procesami migracyjnymi w kontekście HR przyczyni się do zwiększenia pewności siebie pracowników migracyjnych. Będą bardziej świadomi swojej wartości i potencjału zawodowego, co przekłada się na większą pewność w podejmowaniu wyzwań i osiąganiu sukcesów zawodowych.

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie skuteczności na rynkach międzynarodowych: Posiadanie wiedzy na temat różnic kulturowych i uwarunkowań społeczno-kulturowych pozwoli organizacji dostosować swoje strategie i działania do specyfiki danego rynku. To może przynieść większą skuteczność w ekspansji na nowe rynki, zdobywaniu klientów zagranicznych i osiąganiu lepszych wyników finansowych.
 • Skuteczne zarządzanie międzynarodowymi zespołami: Szkolenie zorientowane na uwarunkowania społeczno-kulturowe pozwoli menedżerom lepiej zarządzać międzynarodowymi zespołami pracowników. Zrozumienie różnic kulturowych i umiejętność dostosowania stylu zarządzania może przyczynić się do większej efektywności i harmonii w pracy zespołowej.
 • Zwiększenie zdolności do adaptacji: Posiadanie wiedzy na temat uwarunkowań społeczno-kulturowych pozwoli organizacji być bardziej elastyczną i dostosować się do zmieniających się warunków. Organizacje, które są świadome różnic kulturowych, mogą szybciej reagować na zmiany na rynku, dostosować swoje produkty lub usługi do lokalnych preferencji i unikać potencjalnych konfliktów kulturowych.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacje, które mają zrozumienie uwarunkowań społeczno-kulturowych, mogą wykorzystać to jako konkurencyjną przewagę na rynku. Działanie w sposób zgodny z lokalnymi wartościami, normami i oczekiwaniami może przyciągać klientów, budować reputację i wyróżniać się na tle innych firm działających na danym rynku.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie różnic kulturowych: Szkolenie pomoże pracownikom zdobyć wiedzę na temat różnic kulturowych, zwyczajów, wartości i norm obowiązujących w różnych regionach i krajach. To pozwoli organizacji dostosować swoje strategie i działania do specyfiki danego rynku, co może przynieść większą skuteczność w prowadzeniu działalności międzynarodowej.
 • Skuteczniejsze relacje z klientami i partnerami zagranicznymi: Posiadanie wiedzy na temat uwarunkowań społeczno-kulturowych może pomóc pracownikom nawiązywać lepsze relacje z klientami i partnerami zagranicznymi. Zrozumienie i szacunek dla różnych kultur przyczynią się do budowania zaufania i pozytywnych interakcji, co z kolei może przynieść korzyści biznesowe, takie jak nowe kontrakty czy zwiększenie lojalności klientów.
 • Lepsze zarządzanie zespołem międzykulturowym: W międzynarodowych organizacjach często spotyka się zespoły składające się z pracowników o różnym pochodzeniu kulturowym. Szkolenie orientujące w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych pomoże menedżerom lepiej zarządzać tymi zespołami, uwzględniając specyfikę różnych kultur, stylów komunikacji i preferencji pracy.
 • Rozbudowanie umiejętności negocjacyjnych: Szkolenie może skupiać się na umiejętnościach negocjacyjnych w kontekście różnych kultur. Pracownicy będą bardziej świadomi różnic w stylach negocjacji i strategiach, co pozwoli im skuteczniej prowadzić rozmowy handlowe i osiągać lepsze rezultaty.
 • Zwiększenie innowacyjności i elastyczności: Posiadanie wiedzy na temat różnych uwarunkowań społeczno-kulturowych może stymulować kreatywność i innowacyjność w organizacji. Dzięki różnorodności perspektyw i doświadczeń, pracownicy mogą lepiej radzić sobie w dynamicznym i globalnym środowisku biznesowym, dostosowując się do zmieniających się warunków i wykorzystując nowe możliwości.

Korzyści dla organizacji:

 • Efektywność i produktywność: Automatyzacja procesów HR pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie danymi pracowników. Ułatwia to prowadzenie rekrutacji, śledzenie postępów pracowników, planowanie ścieżki kariery i wiele innych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym: Narzędzia ICT umożliwiają monitorowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na ewentualne problemy i wykorzystywanie możliwości, które mogą pojawić się niespodziewanie.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Cyfrowe platformy HR umożliwiają łatwiejsze komunikowanie się z pracownikami, udostępnianie im informacji i materiałów szkoleniowych, a także umożliwiają im łatwiejsze śledzenie i planowanie swojej ścieżki kariery.
 • Zmniejszenie kosztów: Cyfryzacja HR może przynieść znaczne oszczędności kosztów, eliminując potrzebę wielu tradycyjnych, papierowych procesów.
 • Precyzyjność i dokładność danych: Cyfrowe narzędzia zwiększają precyzyjność i dokładność danych, co pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji i planowaniu.
 • Dostosowanie do potrzeb zdalnej pracy: W dobie pandemii COVID-19, zdolność do efektywnej pracy zdalnej stała się kluczowa. Cyfrowe narzędzia HR umożliwiają pracownikom i menedżerom HR łatwiejszą komunikację i zarządzanie zasobami ludzkimi, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Korzyści dla pracowników:

 • Dostępność i wygoda: Cyfrowe narzędzia HR są zazwyczaj dostępne przez Internet, co oznacza, że pracownicy mogą z nich korzystać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. To szczególnie ważne w świecie pracy zdalnej.
 • Samoobsługa: Wielu systemów HR oferuje funkcje samoobsługi, które pozwalają pracownikom na zarządzanie swoimi danymi osobowymi, śledzenie czasu pracy, zgłaszanie urlopów, przeglądanie i planowanie swojej ścieżki kariery i wiele innych.
 • Komunikacja i współpraca: Narzędzia cyfrowe mogą ułatwiać komunikację i współpracę między pracownikami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Mogą również pomóc w tworzeniu silniejszej kultury korporacyjnej i więzi między pracownikami.
 • Transparentność: Cyfrowe narzędzia mogą zwiększyć transparentność procesów HR, umożliwiając pracownikom lepsze zrozumienie procesów i decyzji ich dotyczących.
 • Prywatność i bezpieczeństwo: Dobre systemy HR mają na uwadze ochronę prywatności i bezpieczeństwa danych pracowników, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy kwestie te są coraz bardziej istotne.
 • Szybki feedback: Narzędzia cyfrowe mogą ułatwić pracownikom uzyskanie szybkiego feedbacku na temat ich pracy, co jest kluczowe dla ich rozwoju i satysfakcji z pracy.
 • Łatwiejszy dostęp do pomocy: Cyfrowe narzędzia HR często oferują funkcje wsparcia, które pozwalają pracownikom na szybki kontakt z zespołem HR w razie problemów czy pytań.

Korzyści dla organizacji:

 • Poprawa decyzji rekrutacyjnych: Analityk HR może wykorzystać dane do identyfikacji najlepszych kandydatów na określone stanowiska. Dzięki analizie danych można lepiej zrozumieć, jakie cechy i umiejętności sprawiają, że kandydat będzie skuteczny w danym miejscu pracy.
 • Zrozumienie i zaspokajanie potrzeb pracowników: Analityka HR można wykorzystać do analizy wyników ankiet pracowniczych, co pozwala na lepsze zrozumienie tego, co pracownicy cenią w miejscu pracy i co mogłoby poprawić ich satysfakcję i zaangażowanie.
 • Optymalizacja strategii zarządzania talentami: Analityka HR może pomóc organizacjom zrozumieć, które strategie są najskuteczniejsze w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników.
 • Przewidywanie i zarządzanie rotacją pracowników: Dzięki analizie danych HR, organizacje mogą przewidywać, którzy pracownicy są najbardziej prawdopodobni do odejścia i dlaczego. To umożliwia organizacjom podejmowanie działań w celu zwiększenia retencji pracowników.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Analityka HR może pomóc organizacjom identyfikować obszary, które wymagają poprawy, jak również te, które działają dobrze.
 • Dostosowanie do zmian na rynku pracy: Zmiany na rynku pracy, takie jak rosnąca popularność pracy zdalnej czy rozwój technologii AI, mogą wpływać na to, jakie umiejętności są najbardziej poszukiwane. Analityka HR może pomóc organizacjom przewidywać te zmiany i dostosować się do nich.

Korzyści dla pracowników:

 • Personalizacja i rozwój zawodowy: Analityka HR może pomóc pracownikom w identyfikacji ich mocnych stron, słabych stron i obszarów, w których mogą się rozwijać. Dzięki temu mogą otrzymać spersonalizowane wsparcie i szkolenia, które pomogą im w rozwoju zawodowym.
 • Lepsze zrozumienie perspektyw kariery: Analiza danych HR może pomóc pracownikom w lepszym zrozumieniu ścieżek kariery i wymagań związanych z różnymi stanowiskami w organizacji. To umożliwia im bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących swojej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Zwiększenie zaangażowania: Szkolenie Analityka w procesach HR może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć, jak ich praca wpływa na cele organizacji. Dzięki temu mogą poczuć większe zaangażowanie i większe zadowolenie z osiąganych wyników.
 • Lepsze planowanie kariery: Analiza danych HR może pomóc pracownikom w planowaniu swojej kariery. Na podstawie analizy trendów rynkowych i potrzeb organizacji, pracownicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojego rozwoju zawodowego i poszukiwania nowych możliwości.
 • Wsparcie w zarządzaniu wynikami: Analityka HR może dostarczać pracownikom informacje zwrotne na temat ich osiągnięć, umiejętności i obszarów, w których mogą się poprawić. To umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na konkretnej poprawie wyników i rozwoju swoich umiejętności.
 • Tworzenie bardziej sprawiedliwego i inkludującego środowiska pracy: Analiza danych HR może pomóc w identyfikacji potencjalnych nierówności i wykluczeń w miejscu pracy. Dzięki temu organizacje mogą podejmować działania mające na celu promowanie równości, różnorodności i inkluzji, co przekłada się na lepsze warunki dla wszystkich pracowników.

Korzyści dla organizacji:

 • Uczymy jak planować zatrudnienie, rekrutację i selekcję pracowników, a także jak przeprowadzać ocenianie, motywowanie, rozwój i zwalnianie pracowników. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników oznacza uwzględnienie w procesie realizacji funkcji personalnej obok celów ekonomicznych przedsiębiorstwa, także aspektów społecznych i ekologicznych. Pokazujemy jak to wszystko połączyć w spójną całość- zgodnie z wartościami, jakimi kieruje się firma.
 • Posiadanie wielofunkcyjnych pracowników zapewnia organizacji ciągłość pracy, a pracownikom daje szansę na sprawdzenie się także w innych działach lub w innym zakresie obowiązków- stają się przez to pracownikami pożądanymi w tej organizacji, a ponadto wzmacnia się ich kompetencje na ogólnym rynku pracy.
 • Dzielimy się doświadczeniem- jak angażowanie pracowników wszystkich szczebli w akcje CSR-owe wpływa na ich postrzeganie pracodawcy oraz na zwiększenie lojalności względem firmy.

Korzyści dla pracowników:

 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających ze zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników oraz zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym ( doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego)
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.

Korzyści dla organizacji:

 • Efektywne wykorzystanie nowych technologii, innowacyjne rozwiązania i zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego mogą sprawić, że organizacja będzie bardziej konkurencyjna i atrakcyjna dla klientów.
 • Poprawa satysfakcji klientów: Poprawa procesów technologicznych i wykorzystanie narzędzi technologicznych może przyczynić się do poprawy obsługi klienta. Skuteczne wsparcie technologiczne może przyspieszyć czas reakcji, zwiększyć dostępność informacji dla klientów i zapewnić lepsze doświadczenie użytkownika.
 • Przystosowanie do zmian rynkowych: Szkolenie w obszarze technologicznego wsparcia pracy pozwoli organizacji lepiej przystosować się do zmian na rynku. Dzięki zdobyciu wiedzy na temat nowych technologii i trendów, organizacja będzie w stanie szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów i dynamiczne otoczenie biznesowe.
 • Zwiększone bezpieczeństwo danych i systemów: Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z ochroną danych i bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pracownicy zdobędą wiedzę na temat najlepszych praktyk w zakresie zapewniania bezpieczeństwa danych, co przyczyni się do minimalizowania ryzyka związanego z cyberzagrożeniami.
 • Przygotowanie na przyszłość: Szkolenie identyfikuje kompetencje przyszłościowe i pomaga w opracowaniu programów szkoleniowych, które przygotują pracowników na zmiany wynikające z rozwoju technologicznego. Organizacja będzie lepiej przygotowana do wyzwań przyszłościowych i będzie mogła skutecznie wykorzystać nowe technologie.

Korzyści dla pracowników:

 • Świadomość korzyści: Pracownicy będą świadomi różnorodnych korzyści wynikających z różnych form technologicznego wsparcia pracy w ramach organizacji. Zrozumieją, jak te korzyści mogą być wzmacniane poprzez odpowiednie projekty i procesy HR.
 • Rozwój kompetencji przyszłościowych: Szkolenie pozwoli pracownikom zidentyfikować kompetencje, które będą potrzebne w najbliższej przyszłości w związku z rozwojem technologicznych form wsparcia pracy, takich jak automatyzacja, nowe systemy i narzędzia IT. Będą mogli odpowiednio się do tych zmian przygotować.
 • Indywidualne dostosowanie do technologicznego wsparcia pracy: Dzięki identyfikacji poziomu przygotowania różnych grup pracowników, takich jak różne pokolenia, różne wykształcenie czy różne doświadczenia, organizacja będzie w stanie lepiej dostosować szkolenia i programy rozwojowe do potrzeb poszczególnych pracowników.
 • Wspieranie innowacyjności: Szkolenie skupi się na wspieraniu rozwoju innowacyjności pracowników, zespołów i organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form technologicznego wsparcia pracy. Pracownicy będą zachęcani do eksploracji możliwości wykorzystania tych nowych form w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń: Szkolenie stworzy przestrzeń do aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem intermentoringu. Będzie promować połączenie dotychczasowej wiedzy i kompetencji z nowymi obszarami związanymi z narzędziami cyfrowymi, automatyzacją itp.
 • Wzmacnianie kompetencji przyszłościowych: Szkolenie będzie budować programy ukierunkowane na wzmocnienie tzw. kompetencji przyszłości. Pracownicy będą mieć możliwość rozwinięcia umiejętności i zdobycia nowych kompetencji, które będą kluczowe w dynamicznym otoczeniu pracy.

6 kroków do
dofinansowania

My jako firma szkoleniowa, bezpłatnie napiszemy i złożymy dla Ciebie wniosek o dofinansowanie. Pozyskamy również środki na szkolenie i rozliczymy projekt po jego realizacji.

skontaktuj się z nami
1

Wypełnienie
formularza kontaktowego

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

2

Diagnoza potrzeb
rozwojowych

W razie potrzeby, pomożemy Ci przygotować Diagnozę Potrzeb Rozwojowych dla Twojej firmy i określić luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

3

Wybór usług
rozwojowych, szkoleń

Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Diagnozy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę.

4

Wniosek i umowa
z operatorem

Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty i podpowiemy w razie potrzeby, jak je wypełnić. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

5

Umowa o świadczeniach
usług

Po uzyskaniu zgody i podpisaniu umowy od Operatora pozostanie nam tylko dopełnienie formalności związanych z realizacją wybranych usług i zapis uczestników na wybrane szkolenia. W razie potrzeby, pomożemy Ci założyć konto w Bazie Usług Rozwojowych i zarejestrować uczestników.

6

Szkolenia i rozliczanie
usług

W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz w razie potrzeby pomożemy Ci je rozliczyć.

Opinie i referencje

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.