Orientacja w biznesie i uwarunkowania społeczno-kulturowe

Uczestnik szkolenia zyska głębsze zrozumienie wpływu społeczno-kulturowych czynników na biznes. Będzie potrafił lepiej rozpoznawać i interpretować różnice kulturowe, co pozwoli mu skuteczniej działać na międzynarodowych rynkach. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie mógł budować pozytywne relacje z klientami i partnerami biznesowymi z różnych kultur, co przyczyni się do sukcesu organizacji na globalnym poziomie.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat uwarunkowań społeczno-kulturowych biznesu oraz efektywnego funkcjonowania w różnych środowiskach biznesowych. Szkolenie może być korzystne dla:

 • Pracowników działów HR i kadry zarządzającej, którzy chcą lepiej zrozumieć wpływ czynników społeczno-kulturowych na zarządzanie kapitałem ludzkim i budowanie relacji biznesowych.
 • Przedsiębiorców i menedżerów, którzy chcą rozwinąć umiejętności radzenia sobie z różnicami kulturowymi i językowymi w biznesie oraz zdobyć wiedzę na temat różnych modeli biznesowych.
 • Osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, które chcą śledzić najnowsze trendy i praktyki w obszarze HR.

Idea szkolenia

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego orientowania się w biznesie oraz radzenia sobie z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. Szkolenie ma na celu rozwinięcie kompetencji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, budowania relacji biznesowych i adaptacji do różnych środowisk biznesowych. Poprzez łączenie teorii z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami, uczestnicy zdobędą konkretne narzędzia, które będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy.

Szkolenie będzie prowadzone w sposób interaktywny, umożliwiający aktywne uczestnictwo i wymianę doświadczeń. Podczas sesji praktycznych uczestnicy będą mieli szansę stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w realistycznych sytuacjach biznesowych. Program szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników, zapewniając maksymalną wartość edukacyjną i praktyczną.

wyślij zapytanie

Orientacja w biznesie i uwarunkowania społeczno-kulturowe – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności pracy: Szkolenie przyczyni się do wzrostu efektywności pracy zarówno na poziomie jednostki, jak i całej organizacji. Pracownicy będą bardziej świadomi i umiejętni w wykonywaniu swoich obowiązków, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu orientacji w biznesie i uwarunkowań społeczno-kulturowych przyczyni się do większego zaangażowania pracowników w swoją pracę. Będą czuli się bardziej pewni i kompetentni, co wpłynie na ich motywację do osiągania sukcesów.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole: Szkolenie pozwoli pracownikom lepiej zrozumieć różnice kulturowe i językowe, co przyczyni się do budowania bardziej otwartej i zrozumiałej atmosfery w zespole. Poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia przyczyni się do lepszej współpracy i efektywniejszego działania zespołu.
 • Wspieranie różnorodności i inkluzji: Szkolenie promuje świadomość różnorodności społeczno-kulturowej i umiejętność radzenia sobie z nią w kontekście biznesowym. Organizacja, która umiejętnie wykorzystuje różnorodność w swoich szeregach, może zyskać na kreatywności, innowacyjności i zrozumieniu różnorodnych grup klientów.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji: Organizacja, która inwestuje w rozwój swoich pracowników i dba o ich zdolności do skutecznego funkcjonowania w różnych środowiskach biznesowych, buduje pozytywny wizerunek. To przekłada się na większe zaufanie klientów, partnerów biznesowych i społeczności.
 • Retencja talentów: Dbałość o rozwój pracowników i zapewnienie im szkoleń związanych z orientacją w biznesie i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi przyczynia się do zwiększenia lojalności i retencji talentów w organizacji. Pracownicy doceniają możliwość rozwoju i szansę na poszerzanie swoich umiejętności.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie świadomości: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat uwarunkowań społeczno-kulturowych biznesu, co pozwoli im lepiej zrozumieć otaczające ich środowisko biznesowe. Będą świadomi wpływu tych czynników na działalność organizacji.
 • Skuteczniejsze relacje biznesowe: Szkolenie pomoże uczestnikom w rozwoju umiejętności budowania skutecznych relacji biznesowych. To przyczyni się do poprawy komunikacji, współpracy i efektywności wewnętrznej oraz zewnętrznej organizacji.
 • Lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim: Dzięki zdobytej wiedzy na temat procesów HR i trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, uczestnicy będą lepiej wykorzystywać zasoby ludzkie organizacji. Będą w stanie identyfikować istotne zagadnienia i dostosowywać strategie zarządzania do potrzeb rozwojowych organizacji.
 • Adaptacja do zmian: Szkolenie umożliwi uczestnikom monitorowanie bieżących wydarzeń i trendów rynkowych, zarówno w obszarze biznesowym, jak i HR. Dzięki temu organizacja będzie lepiej przygotowana do zmian i będzie mogła szybko reagować na nowe wyzwania.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej: Poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności, organizacja będzie mogła budować przewagę konkurencyjną. Uczestnicy szkolenia będą w stanie proponować odpowiednie działania i wdrażać innowacyjne rozwiązania, które wpłyną na rozwój organizacji.
 • Współpraca i wymiana wiedzy: Szkolenie zachęci uczestników do współpracy i wymiany wiedzy zarówno w swoim zespole, jak i w całej organizacji. Dzięki temu organizacja stanie się bardziej otwarta na innowacje i doskonalenie swoich procesów biznesowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji: Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności związane z orientacją w biznesie i radzeniem sobie z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. Zdobędą wiedzę na temat różnych modeli biznesowych, budowania relacji biznesowych oraz radzenia sobie z różnicami kulturowymi i językowymi.
 • Lepsze zrozumienie kontekstu biznesowego: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie otaczającego ich środowiska biznesowego. Dzięki temu będą w stanie bardziej świadomie i skutecznie działać w swojej roli zawodowej.
 • Skuteczniejsza komunikacja: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu budowania relacji biznesowych, pracownicy będą potrafili efektywniej komunikować się z innymi osobami w organizacji oraz z klientami, partnerami biznesowymi i innymi zewnętrznymi interesariuszami.
 • Poprawa umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie procesów HR i trendów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Będą w stanie aktywniej wspierać działania związane z rozwojem organizacji oraz lepiej wykorzystywać potencjał zespołu.
 • Dostosowanie do zmieniającego się środowiska biznesowego: Szkolenie umożliwi pracownikom śledzenie bieżących wydarzeń i trendów rynkowych, co pozwoli im lepiej dostosować się do zmian. Będą bardziej elastyczni i gotowi do adaptacji do nowych sytuacji biznesowych.
 • Rozwój zawodowy: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać swoje umiejętności i wiedzę związane z biznesem oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim. To z kolei może przyczynić się do rozwoju ich kariery zawodowej i zapewnienia większych szans awansu.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Omówienie znaczenia uwarunkowań społeczno-kulturowych w kontekście biznesowym
 • Zrozumienie wpływu czynników społeczno-kulturowych na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Analiza różnych modeli biznesowych i ich zastosowanie w różnych środowiskach biznesowych
 • Techniki efektywnego nawiązywania relacji biznesowych
 • Radzenie sobie z różnicami kulturowymi i językowymi w biznesie
 • Budowanie międzykulturowych relacji biznesowych
 • Rozpoznawanie procesów biznesowych i rynkowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością
 • Monitorowanie bieżących wydarzeń i trendów rynkowych w obszarze biznesowym i zarządzania kapitałem ludzkim
 • Wykorzystanie informacji o trendach rynkowych do budowania przewagi konkurencyjnej firmy
 • Rozumienie wpływu czynników społecznych, gospodarczych i politycznych na funkcjonowanie organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim
 • Identyfikowanie istotnych zagadnień i trendów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
 • Analiza działań firm związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim i możliwości budowania przewagi konkurencyjnej
 • Wykorzystywanie wiedzy nt. kluczowych procesów biznesowych i HR w rozwoju różnorodnych aspektów funkcjonowania organizacji
 • Inicjowanie działań mających na celu wykorzystanie procesów i trendów rynkowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim
 • Wdrażanie wniosków wynikających z dobrych praktyk HR i poszukiwanie najlepszych praktyk do wdrożenia we własnym obszarze działania
 • Kształtowanie procesów HR powiązanych ze wskaźnikami biznesowymi na różnych poziomach organizacji
 • Pomaganie współpracownikom w wykorzystaniu wiedzy nt. kluczowych procesów biznesowych
 • Przekonywanie do nowych rozwiązań i koncepcji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz inicjowanie wymiany wiedzy biznesowej w zespole i organizacji
 • Wdrażanie odpowiednich procesów i projektów HR w celu wspierania strategii rozwoju organizacji
 • Kształtowanie procesów HR, które są powiązane ze wskaźnikami biznesowymi na poziomie pracowników, zespołów oraz całej organizacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.