RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Warto Szkolić Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO., pod numerem 0000587912, NIP: 7842496436, REGON: 363077464 („Administrator”).

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych to: rodo@wartoszkolic.pl

 1. Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z zamiarem przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego, pod warunkiem pozyskania uprzednio zgody, w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora. Obecnie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej osoby, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w zależności, co nastąpi pierwsze.

 1. Sprzeciw

W związku z zamiarem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał danych, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zakres danych osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • imię,

  • nazwisko,

  • firma,

  • adres poczty elektronicznej,

  • NIP,

  • numer telefonu,

a także inne dane, jak: adres strony www.

 1. Źródła pozyskania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z marketingiem bezpośrednim gromadzone są przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł, tj. z publicznych rejestrów i ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz stron internetowych, portali branżowych itp.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Administrator realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych:

  1. podmiotom współpracującym ze Administratorem w związku ze świadczeniem przez niego usług, tj. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Administratora, firmy windykacyjne, kancelaria prawna;

  2. organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;

  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;

  5. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora;

  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie może Pani/Pan skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@wartoszkolic.pl lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Administratora.

Jeśli uważa Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 1. Kontakt z Administratorem

Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia w związku z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa powyżej, można kierować do Administratora:

  1. pisząc na adres e-mail: rodo@wartoszkolic.pl

pisząc na adres ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.