RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Warto Szkolić Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO., pod numerem 0000587912, NIP: 7842496436, REGON: 363077464 („Administrator”).

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych to: rodo@wartoszkolic.pl

 1. Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z zamiarem przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego, pod warunkiem pozyskania uprzednio zgody, w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora. Obecnie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej osoby, której dane dotyczą, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w zależności, co nastąpi pierwsze.

 1. Sprzeciw

W związku z zamiarem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał danych, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zakres danych osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  • imię,

  • nazwisko,

  • firma,

  • adres poczty elektronicznej,

  • NIP,

  • numer telefonu,

a także inne dane, jak: adres strony www.

 1. Źródła pozyskania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z marketingiem bezpośrednim gromadzone są przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł, tj. z publicznych rejestrów i ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz stron internetowych, portali branżowych itp.

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Administrator realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych:

  1. podmiotom współpracującym ze Administratorem w związku ze świadczeniem przez niego usług, tj. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Administratora, firmy windykacyjne, kancelaria prawna;

  2. organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;

  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;

  5. prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora;

  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie może Pani/Pan skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@wartoszkolic.pl lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Administratora.

Jeśli uważa Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 1. Kontakt z Administratorem

Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia w związku z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa powyżej, można kierować do Administratora:

  1. pisząc na adres e-mail: rodo@wartoszkolic.pl

pisząc na adres ul. Armii Poznań 36, 62-200 Gniezno