Zrównoważone zarządzenie potencjałem pracowników

Uczestnik szkolenia zyska kompleksowe narzędzia do efektywnego zarządzania potencjałem pracowników. Pozna innowacyjne metody motywowania, rozwijania i zatrzymywania najlepszych talentów. Nauczy się budować zdrową kulturę organizacyjną, która wspiera zaangażowanie i długofalowy rozwój zespołu. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i studiom przypadków, uczestnik otrzyma konkretne umiejętności, które przyczynią się do sukcesu jego firmy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zrównoważone zarządzenie potencjałem pracowników

Grupa docelowa szkolenia to kadra zarządzająca, menedżerowie średniego szczebla oraz specjaliści z działów HR i zasobów ludzkich, którzy pragną rozwijać umiejętności w zrównoważonym zarządzaniu potencjałem pracowników. Przeznaczone dla firm, które chcą budować zespół o wysokim zaangażowaniu, zatrzymywać kluczowych pracowników i rozwijać ich kompetencje. Szkolenie skierowane jest do organizacji, które pragną wprowadzić innowacyjne praktyki HR i stworzyć korzystne środowisko pracy. Otwarte dla firm działających w różnych branżach i z różnych sektorów gospodarki.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się kluczowych koncepcji i teorii związanych z zrównoważonym zarządzaniem potencjałem pracowników. Przejdą przez praktyczne strategie rekrutacyjne, metody oceniania pracowników i budowania ścieżek rozwoju. Zdobędą umiejętności w zarządzaniu zmianą, konfliktami i motywowaniem zespołu. Nauczą się tworzyć długofalowe strategie rozwoju organizacji i zapewniać zrównoważony rozwój kadry pracowniczej.

wyślij zapytanie

Zarządzanie zmianą – korzyści ze szkolenia

 • Tworzenie miejsc pracy w których począwszy od Employee Experiene poprzez rekrutację, wdrażanie w zakres obowiązków, rozwój ścieżki kariery w organizacji, aż po pożegnanie pracownika, cały proces odbywa się w sposób etyczny, z uwzględnieniem potrzeb organizacji oraz talentów i kompetencji pracowników.
 • Poprawa relacji między pracownikami i przełożonymi – zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron-organizacji i pracowników, oraz na budowanie lepszych relacji między nimi. Dzięki temu organizacja  może stworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy, co  przekłada się na wyższą jakość pracy i zwiększenie satysfakcji pracowników i właścicieli firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Uczymy jak planować zatrudnienie, rekrutację i selekcję pracowników, a także jak przeprowadzać ocenianie, motywowanie, rozwój i zwalnianie pracowników. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników  oznacza uwzględnienie w procesie realizacji funkcji personalnej obok celów ekonomicznych przedsiębiorstwa, także aspektów społecznych i ekologicznych. Pokazujemy jak to wszystko połączyć w spójną całość- zgodnie z wartościami, jakimi kieruje się firma.
 • Posiadanie wielofunkcyjnych pracowników zapewnia organizacji ciągłość pracy, a pracownikom daje szansę na sprawdzenie się także w innych działach lub w innym zakresie obowiązków- stają się przez to pracownikami pożądanymi w tej organizacji, a ponadto wzmacnia się ich kompetencje na ogólnym rynku pracy.
 • Dzielimy się doświadczeniem- jak angażowanie pracowników wszystkich szczebli w akcje CSR-owe wpływa na ich postrzeganie pracodawcy oraz na zwiększenie lojalności względem firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających ze zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników oraz zatrudniania nowych pracowników bądź przesunięć pracowników między działami w firmie.
 • Uczymy jak komunikować pracownikom, dlaczego organizacja wprowadza zmiany i jakie korzyści z tego wynikają. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoją rolę w procesie zmiany i przyczynić się do jego skutecznej realizacji.
 • Odkrycie potencjału drzemiącego w pracownikach – wzmocnienie ich poczucia mistrzostwa dzięki programom mentoringowym ( doświadczony pracownik staje się mentorem dla nowo zatrudnionego)
 • Mentoring odwrócony- pracownicy nowi, o małym stażu mogą też wnieść nowe wartości do firmy, mogą także stać się mentorami w dziedzinie cyfryzacji, nowych technologii dla pracowników generacji X czy Baby Boomers.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

Społeczny wymiar zrównoważonego ZZL polega na optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich przy jednoczesnym poszanowaniu prawo i godności człowieka

 • Dobór pracowników – uczciwa oferta pracy — etyczna rozmowa kwalifikacyjna — przyjazna adaptacja.
 • Motywowanie pracowników – godne wynagrodzenia — przejrzyste i obiektywne kryteria przyznawania gratyfikacji — wpływ pracowników na procesy decyzyjne w organizacji
 • Ocenianie pracowników – przejrzystość systemu ocen okresowych — obiektywizm kryteriów oceny — eliminacja błędów systemowych oraz błędów w sztuce oceniania. — konstruktywna rozmowna oceniająca z pracownikiem.
 • Rozwój pracowników – inwestowanie w rozwój pracowników — równość w dostępie do szkoleń.
 • Kształtowanie warunków pracy – dbałość o przestrzeganie przepisów BHP — dbałość o ergonomię stanowisk pracy — work- life balance — przeciwdziałanie mobbingowi — rozbudowane świadczenia socjalne.
 • Zwolnienia pracowników – zwolnienia z zachowaniem zasady poszanowania godności i praw pracowników — sprawiedliwe i czytelne procedury dyscyplinarne — outplacement

Polega na wykorzystaniu polityki personalnej w celu wspierania ekologii .Głównym celem „zielonego” ZZL jest kształtowanie wrażliwości ekologicznej zatrudnionych, proekologicznego środowiska pracy i ekologicznie odpowiedzialnych postaw pracowników, które to następnie są przenoszone, jako model funkcjonowania, do sfery prywatnej.

 • Uwzględnianie zadań związanych z ochroną środowiska w opisach stanowisk pracy
 • Zachęcanie do rozwoju „zielonych” kompetencji oraz oferowanie szkoleń środowiskowych dla pracowników i menedżerów.
 • Dzielenie się wiedzą w odniesieniu do inicjatyw i programów środowiskowych oraz nagradzanie za ich realizację.
 • Zachęcanie do ekologicznego postępowania podczas wykonywania zadań zawodowych (np. ograniczanie zużycia papieru w biurze, segregacja odpadów)

Zapewnienie równowagi między celami komercyjnymi a  społecznymi w przedsiębiorstwie, nastręcza wielu trudności . Dzieje się tak, gdyż kapitał społeczny (zewnętrzny i wewnętrzny) oraz rynkowy i strukturalny muszą być dostosowane do poziomu innych kapitałów. Powoduje to odwieczny dylemat wśród  menadżerów  czy bardziej inwestować w kapitał ludzki ( ludzie rotują, odchodzą, biorą urlopy zdrowotne, macierzyńskie itp.), czy jednak w kapitał zakładowy ( oprogramowanie, sprzęt, wyposażenia, technologię, maszyny).

Urządzenie będzie w firmie dłużej niż pracownik, ale co da organizacji posiadanie urządzenia, którego nie obsłuży poprawnie pracownik zaznajomiony  z funkcjonalnością urządzenia czy programu?

 • Narzędzia i testy ułatwiające dobór odpowiednich kandydatów do zespołu, (FRIS, DISC, Test Galuppa)
 • Wdrażanie nowego pracownika w zakres obowiązków- zasada 4 P
 • Mentoring ( kandydat pod opieką mentora z większym doświadczeniem w firmie)
 • Mentoring odwrócony – czego nowy pracownik może nauczyć pozostałych członków zespołu?
 • Rola rozmowy podsumowującej okres próbny.
  • Rozmowa przełożonego z mentorem
  • Rozmowa mentora z nowym pracownikiem – rola Feedbacku
  • Rozmowa nowego pracownika z przełożonym
 • Jasne określenie oczekiwań zespołu i szefa względem nowej osoby, oraz określenie ścieżki rozwoju na najbliższe 2
 • Rola motywatorów – co oferuje pracodawca, a czego oczekuje pracownik?
 • Komunikowanie zmian w firmie i rozpoczęcie procesu rekrutacji wewnętrznejna przykładzie cross-treningu między stanowiskami.
 • Zalety cross- treningu i obszary do obserwacji. Gdzie mogą pojawić się trudności i jak na nie reagować?
 • Oczekiwania pracodawcy wobec pracowników, którym proponujemy awans lub zmianę stanowiska pracy.
 • Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy w sytuacji awansu lub zmiany stanowiska pracy.
 • Geneza sytuacji trudnych. Dlaczego pracownicy rotują?
 • Jakie formy zatrudnienia i jakie motywatory są w stanie utrzymać pracowników w firmie dłużej niż 2 lata?
 • Spotkania z pracownikami – jak często i w jakim celu?
 • Różnice w sposobie pracy i w oczekiwaniach między pracownikami różnych generacji (Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z)
 • Zalety zespołów multigeneracyjnych. Jak wzmacniać potencjał poszczególnych pracowników?
 • Co generuje sytuacje trudne i konfliktowe w zespole?
  • Podejście do czasu
  • Rozumienie efektywności
  • Przestrzeganie zasad panujących w firmie
  • Poczucie odpowiedzialności
  • Pracownicy innych narodowości- niezrozumienie oczekiwań polskich pracodawców oraz złe lub zbyt krótkie wprowadzenie pracownika w schemat funkcjonowania organizacji.
 • Wpływ managerów HR oraz kierowników działów na atmosferę w grupie pracowniczej.
 • Style rozwiązywania konfliktów
  • Rywalizacja
  • Unikanie
  • Kompromis
  • Dostosowanie
  • Współpraca
 • Pożegnanie pracownika odchodzącego lub zwalnianego z firmy. Dlaczego i dla kogo jest to ważne?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry szkoleniowe

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków rekrutacji i zarządzania rozwojem pracowników w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.