Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie identyfikować trendy i czynniki wpływające na współczesny rynek pracy, oceniać gotowość organizacji do zmiany oraz planować i wdrażać skuteczne procesy zmian organizacyjnych. Ponadto, uczestnik nauczy się radzić sobie z oporem przed zmianą, budować zaangażowanie i wspierającą atmosferę w zespole, co pozwoli mu skutecznie zarządzać dynamicznymi zmianami w organizacji, a także dostosować się do wyzwań współczesnego rynku pracy, poprawiając efektywność i konkurencyjność firmy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

Grupą docelową szkolenia są osoby o różnych poziomach zaangażowania w procesy organizacyjne, które chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu zarządzania zmianami i adaptacji do dynamicznych wyzwań rynku pracy. W skład grupy docelowej wchodzą:

 • Kierownictwo i menedżerowie: Osoby pełniące funkcje kierownicze, dyrektorów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, które mają wpływ na podejmowanie decyzji i wdrażanie zmian w organizacji. Szkolenie pozwoli im lepiej zrozumieć procesy zmiany, skutecznie zarządzać przemianami organizacyjnymi oraz budować zaangażowanie i współpracę w zespole.
 • Kadra HR: Specjaliści ds. zasobów ludzkich odpowiedzialni za rekrutację, rozwój pracowników, a także zarządzanie zmianą w organizacji. Szkolenie umożliwi im zdobycie wiedzy i praktycznych narzędzi do oceny gotowości organizacji do zmiany, zarządzania oporem oraz skutecznego wsparcia pracowników w procesach zmiany.
 • Liderzy projektów i inicjatyw zmianowych: Osoby odpowiedzialne za realizację projektów i inicjatyw zmianowych w organizacji. Szkolenie pozwoli im poznać skuteczne metody planowania i wdrażania zmian, a także budowania wsparcia i zaangażowania zespołu.
 • Pracownicy na różnych poziomach: Wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, którzy chcą lepiej rozumieć i dostosowywać się do zmian w miejscu pracy. Szkolenie pomoże im nabyć umiejętności adaptacyjnych, radzenia sobie z oporem i lepszego współdziałania w zespole.
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm: Osoby prowadzące własne firmy lub pełniące funkcje zarządzające w mikro i małych przedsiębiorstwach. Szkolenie umożliwi im zdobycie wiedzy na temat zarządzania zmianami, co pomoże w lepszym dostosowaniu się do zmieniających się wymagań rynku pracy i efektywniejszym zarządzaniu organizacją.

Idea szkolenia: Celem tego szkolenia jest zrozumienie zmian, jakie zachodzą na rynku pracy oraz wykorzystanie nowych trendów w obrębie zarządzania kapitałem ludzkim. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z planowaniem i wdrażaniem zmian w filmie. Omówione zostaną metody radzenia sobie z oporem oraz narzędzia związane z komunikacją i zaangażowaniem pracowników.

wyślij zapytanie

Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaufania w zespole: Skuteczne zarządzanie zmianami pozwala na budowanie więzi i zaufania między członkami zespołu, co przekłada się na lepszą współpracę i efektywność działań.
 • Wzrost elastyczności organizacji: Poprzez umiejętne zarządzanie zmianami, organizacja staje się bardziej elastyczna i gotowa na niespodziewane sytuacje, co wpływa pozytywnie na jej zdolność do przetrwania na konkurencyjnym rynku.
 • Poprawa relacji z klientami i partnerami biznesowymi: Efektywne zarządzanie zmianami może wpłynąć na polepszenie obsługi klienta i relacji z partnerami biznesowymi, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy.
 • Zwiększenie innowacyjności organizacji: Pracownicy, którzy są uczestnikami szkolenia, będą bardziej otwarci na innowacje i nowe pomysły, co może przyczynić się do generowania nowych rozwiązań i produktów.
 • Lepsza zdolność do przewidywania trendów rynkowych: Dzięki analizie trendów na rynku pracy, organizacja będzie lepiej przygotowana do przewidywania przyszłych potrzeb i zmian, co pozwoli na bardziej strategiczne podejście do działań.
 • Redukcja kosztów i zwiększenie efektywności: Skuteczne zarządzanie zmianami pozwala na optymalizację procesów i wykorzystanie zasobów w bardziej efektywny sposób, co może przekładać się na redukcję kosztów operacyjnych.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze dostosowanie do zmieniającego się rynku pracy: Organizacja będzie bardziej elastyczna i gotowa do adaptacji na zmieniającym się rynku pracy, dzięki zrozumieniu trendów i czynników wpływających na branżę oraz zdolności do wdrażania efektywnych zmian organizacyjnych.
 • Wydajniejsze zarządzanie zmianami: Przez zrozumienie procesu wdrożenia zmian i skuteczną ocenę gotowości organizacji do adaptacji, firma będzie w stanie bardziej skutecznie wprowadzać nowe rozwiązania, unikając zbędnych opóźnień i konfliktów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Dzięki umiejętnościom budowania zaangażowania i atmosfery wspierającej zmianę, uczestnicy szkolenia będą potrafili zaangażować pracowników w proces zmiany, co wpłynie na większą lojalność i efektywność zespołu.
 • Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności: Organizacja, która skutecznie zarządza zmianami, będzie lepiej dostosowana do nowych wyzwań rynkowych, co może prowadzić do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 • Lepsza kultura organizacyjna: Poprzez analizę kultury organizacyjnej i implementację skutecznych metod zarządzania zmianą, firma może budować pozytywną i otwartą kulturę organizacyjną, sprzyjającą współpracy i rozwojowi.
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z oporem: Dzięki nabytym umiejętnościom w zakresie radzenia sobie z oporem przed zmianą, organizacja będzie w stanie łagodzić potencjalne negatywne skutki i skuteczniej przekonywać pracowników do akceptacji zmian.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności adaptacyjnych: Pracownicy zdobędą umiejętność skutecznego dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy, co pozwoli im radzić sobie z nowymi wyzwaniami zawodowymi.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Przez budowanie atmosfery wspierającej zmiany i zaangażowanie w procesy decyzyjne, pracownicy poczują większą satysfakcję z pracy, co przekłada się na ich motywację i poziom zaangażowania.
 • Podniesienie kompetencji przywódczych: Uczestnicy szkolenia będą mogli rozwijać umiejętności przywódcze, dzięki czemu będą bardziej skutecznymi liderami w zespołach i projektach.
 • Większe szanse rozwoju zawodowego: Pracownicy, którzy nauczą się skutecznie zarządzać zmianami, mogą stać się bardziej atrakcyjnymi kandydatami do awansu i nowych projektów, co zwiększy ich szanse na rozwój kariery.
 • Lepsza współpraca i komunikacja: Poprzez naukę efektywnych metod komunikacji i budowania atmosfery wspierającej zmianę, pracownicy będą lepiej współpracować w zespole i efektywniej rozwiązywać problemy.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości: Udane przystosowanie się do zmian na rynku pracy pozwoli pracownikom poczuć większą pewność siebie i zrozumienie swojej wartości w organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Globalizacja rynku pracy i jej wpływ na organizacje:
  • Ekspansja na międzynarodowe rynki pracy
  • Wyzwania związane z wielokulturowością w miejscu pracy
 • Cyfryzacja i automatyzacja pracy
  • Nowe technologie a zmiana struktury stanowisk pracy
  • Zautomatyzowane procesy a kompetencje pracowników
 • Przemiany demograficzne i ich konsekwencje
  • Starzenie się populacji a kadry pracownicze
  • Zarządzanie wielopokoleniowym zespołem
 • Praca zdalna i hybrydowa jako trendy na rynku pracy
  • Zalety i wyzwania pracy zdalnej
  • Organizacja pracy hybrydowej w kontekście zmiany
 • Agile i Design Thinking w zarządzaniu zmianą organizacyjną
  • Zwinne podejście do zarządzania projektami i procesami
  • Wdrażanie innowacji przy użyciu metodyki Design Thinking
 • Zastosowanie metod Lean w procesach organizacyjnych
  • Optymalizacja procesów a efektywność organizacji
  • Eliminowanie marnotrawstwa w działaniach przedsiębiorstwa
 • Analiza SWOT organizacji pod kątem zmiany
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
  • Wykorzystanie wyników analizy do planowania strategii zmiany
 • Pomiar kultury organizacyjnej a adaptacja do nowych wyzwań
  • Typy kultur organizacyjnych a innowacyjność i elastyczność
  • Wpływ kultury na procesy zmiany w organizacji
 • Etapy planowania i realizacji zmiany
  • Określenie celów zmiany i ustalenie strategii działania
  • Projektowanie i wdrażanie planów działania
 • Zarządzanie ryzykiem w procesie zmiany organizacyjnej
  • Identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń dla zmiany
  • Wypracowanie strategii minimalizujących negatywne konsekwencje
 • Diagnoza przyczyn oporu w organizacji
  • Czynniki i mechanizmy powodujące opór przed zmianą
  • Weryfikacja i rozumienie obaw pracowników
 • Komunikacja i zaangażowanie w procesie zmiany
  • Budowanie efektywnej komunikacji zespołowej
  • Zaangażowanie kluczowych interesariuszy w procesie zmiany
 • Motywowanie pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie zmiany
  • Wpływ motywacji na wydajność i zaangażowanie w organizacji
  • Tworzenie planów motywacyjnych dostosowanych do zmiany
 • Lider jako katalizator zmiany i rozwijanie umiejętności przywódczych

  • Rola lidera w procesie zmiany organizacyjnej
  • Rozwijanie umiejętności zarządzania zmianą u kadry kierowniczej
 • Kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności
  • Wartości organizacyjne wspierające adaptację do zmiany
  • Budowanie atmosfery zaufania i współpracy w zespole

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Dyskusja moderowana

Pomaga zrozumieć wycinek wiedzy, teorii, praktyki. Umożliwia uczestnikom dzielenie się doświadczeniem i wymianę opinii. Rolę moderatora pełni trener.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Praca warsztatowa w parach

Uczestnicy tworzą dwuosobowe zespoły w celu zrealizowania zdania, wykonania ćwiczenia. Sprzyja to aktywnemu zaangażowaniu uczestników.

5

Praca warsztatowa w małych grupach

Uczestnicy dzielą się na grupy, otrzymują zadanie, dyskutują, dzielą się pomysłami, podejmują decyzje. Często wynik pracy prezentują na forum. Umożliwia to aktywne uczestnictwo.

6

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

7

Niekonwencjonalne metody szkoleniowe

Ćwiczenia oparte na metaforze. Metafora pobudza naszą wyobraźnie i rozwija kreatywność. Uruchamia się łańcuch skojarzeń, które aktywizują proces wyobrażeniowy i dają nowe odkrycia. Dzięki niej możemy poszerzyć perspektywę naszego patrzenia na świat, wyjść poza schemat.

Agnieszka Woś

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zmianą, kreatywnością i radzeniem sobie ze stresem oraz relacjami biznesowymi. Praktyk biznesu z 25 letnim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu, absolwentka Wydziału Zarządzania UW. Kilkanaście lat związana z branżą HR. Posiada wiedzę związaną z projektowaniem modelu kompetencji, oceny potencjału pracowników i ich rozwoju. Aktywna członkini Klubu Trenerów Biznesu. Prowadzi warsztaty z kreatywnych narzędzi pracy, szkolenia sprzedażowe oraz warsztaty z kompetencji miękkich. W swej pracy korzysta z testu osobowości PERSO.IN, narzędzia opartego o najlepiej przebadaną metodologię osobowości – Wielką Piątkę. Od 2015 lat zajmuje się  coachingiem kariery, relacji zawodowych oraz coachingiem kreatywności wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie biznesowe. Jako certyfikowany Coach Coachwise bazuje na tej metodologii. Preferuje technikę, która pozwala uruchomić kreatywności i wypracować nieszablonowe rozwiązania – pracę z metaforą i obrazem.  Jednym z narzędzi, które stosuje, są autorskie karty coachingowe Synapsa.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.