Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i narzędzia, które umożliwią mu tworzenie bardziej inkludującego i dostosowanego do różnorodności środowiska pracy. Będzie potrafił identyfikować i rozumieć potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, oraz podejmować odpowiednie działania, aby stworzyć im równoprawne warunki pracy. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie mógł budować bardziej zrównoważone i zróżnicowane zespoły, które przyczynią się do wzrostu zaangażowania i efektywności w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, kadrami, polityką personalną oraz wszystkich pracowników zainteresowanych budowaniem środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi. Program szkolenia jest również przydatny dla menedżerów, liderów zespołów oraz wszystkich pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami i innych szczególnych potrzeb funkcjonalnych.

Idea szkolenia opiera się na promowaniu i wspieraniu budowy środowiska pracy przyjaznego dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie świadomości uczestników na temat korzyści, jakie płyną z zatrudniania i efektywnego wspierania tych osób w miejscu pracy. Szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrożenia zasad równości szans i dostępności.

Program szkolenia skupia się na identyfikowaniu różnorodnych potrzeb pracowników ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, takich jak osoby niepełnosprawne (trwale lub czasowo), seniorzy, kobiety w ciąży, matki karmiące, itp. Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać wyzwania związane z pracą tych osób oraz zrozumieją korzyści, jakie organizacja może osiągnąć dzięki zatrudnianiu i włączaniu ich do zespołów.

Szkolenie będzie również skupiać się na praktycznych aspektach, takich jak dostosowanie stanowisk i warunków pracy, projektowanie rozwiązań ograniczających bariery architektoniczne, przestrzenne i sprzętowe oraz korzystanie z programów wspierających organizacje zatrudniające osoby ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi. Uczestnicy będą mieć możliwość praktycznego ćwiczenia wdrażania tych rozwiązań.

wyślij zapytanie

Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi – korzyści ze szkolenia

 • Kreatywność i innowacyjność: Tworzenie środowiska pracy, w którym uwzględnia się różnorodność i potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, może prowadzić do zwiększenia kreatywności i generowania innowacyjnych pomysłów. Dzięki różnym perspektywom i doświadczeniom, organizacja może odkryć nowe sposoby rozwiązywania problemów i doskonalić swoje procesy.
 • Zwiększenie lojalności pracowników: Pracownicy, którzy doświadczają wsparcia i uwzględnienia swoich potrzeb w miejscu pracy, często wykazują większą lojalność wobec organizacji. Zwiększa to retencję pracowników i redukuje koszty związane z rotacją kadr.
 • Doskonalenie wizerunku pracodawcy: Organizacje, które konsekwentnie budują środowisko pracy przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, mogą cieszyć się doskonałym wizerunkiem pracodawcy. To przyciąga wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych kandydatów do pracy, umożliwiając organizacji rekrutację najlepszych talentów.
 • Zgodność z przepisami prawnymi: Tworzenie środowiska pracy dostosowanego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi pomaga organizacji spełniać wymogi prawa dotyczące równości szans i dostępności. Przestrzeganie przepisów prawnych chroni organizację przed potencjalnymi konsekwencjami prawno-finansowymi i zapewnia zgodność z obowiązującymi standardami.
 • Budowanie pozytywnej reputacji społecznej: Organizacje, które angażują się w budowanie środowiska pracy przyjaznego dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, mogą zyskać pozytywną reputację w społeczności lokalnej i społeczeństwie. To buduje zaufanie i pozwala organizacji działać jako ważny i odpowiedzialny uczestnik społeczny.
 • Poprawa relacji między pracownikami: Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Zwiększa się wzajemne zrozumienie, tolerancja i szacunek, co przekłada się na harmonię w zespole i efektywną współpracę.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie różnorodności i inkluzji: Zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi przyczynia się do zwiększenia różnorodności w organizacji. Różnorodność w zespole może przynieść nowe perspektywy, pomysły i kreatywne rozwiązania problemów.
 • Poszerzenie puli talentów: Otwarcie się na rekrutowanie osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi daje organizacji możliwość skorzystania z szerokiej gamy umiejętności i talentów. To może przynieść nowe kompetencje i wiedzę, które wzbogacają zespoły i przyczyniają się do osiągania lepszych wyników.
 • Poprawa wizerunku firmy: Praktykowanie równości szans i budowanie środowiska pracy przyjaznego dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi przyczynia się do pozytywnego wizerunku organizacji. Firma jest postrzegana jako społecznie odpowiedzialna i otwarta na różnorodność, co może przyciągać klientów, inwestorów i talentowane osoby poszukujące pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników: Tworzenie warunków pracy, które uwzględniają potrzeby pracowników ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i motywacji całego zespołu. Pracownicy czują się docenieni, co może prowadzić do większej produktywności i lojalności wobec organizacji.
 • Rozwój umiejętności społecznych i empatii: Wprowadzenie programów szkoleniowych dotyczących budowania środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi pozwala pracownikom rozwijać umiejętności społeczne, takie jak empatia, komunikacja i współpraca. To przekłada się na lepsze relacje między pracownikami oraz budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.
 • Dostęp do rynku klientów ze szczególnymi potrzebami: Tworzenie dostępnych i przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi produktów i usług otwiera organizacji drzwi do nowych segmentów rynku. Firma może dotrzeć do klientów z niepełnosprawnościami i innych szczególnych potrzebami, co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i ekspansji biznesowej.

Korzyści dla pracowników

 • Równość szans i uczestnictwo: Tworzenie środowiska pracy, które uwzględnia potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, zapewnia równość szans i uczestnictwo w życiu zawodowym. Pracownicy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i talentów, bez względu na swoje indywidualne różnice.
 • Wzmocnienie poczucia wartości: Pracownicy ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, którzy są doceniani i uwzględniani w miejscu pracy, zyskują poczucie wartości i akceptacji. To przekłada się na większą satysfakcję z pracy i większe zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Rozwój umiejętności: Tworzenie warunków pracy, które dostosowują się do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, umożliwia im rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji. Poprzez szkolenia i wsparcie organizacyjne, pracownicy mogą rozwijać się zawodowo i osiągać swoje cele kariery.
 • Inkluzja społeczna i więzi zespołowe: Budowanie środowiska pracy, które promuje inkluzję i integrację osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi, sprzyja budowaniu więzi zespołowych i poczucia przynależności. Pracownicy czują się częścią wspólnoty i mają możliwość nawiązywania pozytywnych relacji z innymi współpracownikami.
 • Poprawa jakości życia: Dostosowanie stanowisk i warunków pracy do indywidualnych potrzeb pracowników ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi przyczynia się do poprawy ich jakości życia. Zapewnienie odpowiednich narzędzi i technologii wspierających oraz elastycznych rozwiązań pozwala pracownikom lepiej radzić sobie zarówno w pracy, jak i poza nią.
 • Otwarcie dróg rozwoju kariery: Tworzenie środowiska pracy przyjaznego dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi otwiera nowe możliwości rozwoju kariery. Pracownicy mają szansę uczestniczyć w różnych projektach, awansować zawodowo i osiągać swoje cele zawodowe.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Znaczenie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dla polityki personalnej firmy.
 • Formy wsparcia ze strony funduszy unijnych i krajowych w realizacji standardów dostępności.
 • Rozpoznawanie różnorodnych potrzeb pracowników ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Wyjaśnienie wyzwań związanych z pracą osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Korzyści organizacyjne związane z zatrudnianiem tych osób.
 • Identyfikowanie zagrożeń sprzyjających dyskryminacji i ograniczających wdrożenie zasady równości szans.
 • Zasady dostępności w miejscu pracy.
 • Rozwiązania ukierunkowane na dostosowanie stanowisk i warunków pracy.
 • Korzystanie z programów wspierających organizacje zatrudniające osoby ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Włączanie pracowników ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi do zespołów.
 • Projektowanie rozwiązań ograniczających bariery architektoniczne, przestrzenne i sprzętowe.
 • Koordynowanie firmowych programów ukierunkowanych na poprawę jakości życia i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Identyfikacja i wykorzystanie nowych technologii ułatwiających pracę osób z niepełnosprawnościami.
 • Zastosowanie technologii wspierających czynne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu firmy.
 • Przekonywanie do zatrudniania i wykorzystania potencjału osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Budowanie kultury pracy opartej na pełnym poszanowaniu potrzeb pracowników ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi i ich integracji z innymi pracownikami.
 • Analiza konkretnych przypadków związanych z budowaniem środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące wdrażania rozwiązań i technologii wspierających.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.