Akademia Lidera

Uczestnik szkolenia w Akademii Lidera zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego pełnienia roli lidera. Nabędzie umiejętności zarządzania zespołem, motywowania pracowników i podejmowania kluczowych decyzji, co pozwoli mu osiągnąć sukcesy w pracy zawodowej. Dodatkowo, uczestnik będzie mógł rozwijać swoje umiejętności przywódcze i budować pozytywną kulturę organizacyjną, przyczyniając się do efektywności działania zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupą docelową są osoby, które dążą do rozwoju swoich umiejętności przywódczych i chcą osiągnąć sukces jako liderzy. Szkolenie jest skierowane do osób zarówno z sektora biznesowego, jak i organizacji non-profit, które pełnią lub planują pełnić role kierownicze lub przywódcze.

Celem Akademii Lidera jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem, podejmowania decyzji, motywowania pracowników oraz osiągania zamierzonych celów. Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, negocjacyjnych, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów oraz kreatywnego myślenia.

Grupa docelowa szkolenia Akademii Lidera składa się z osób o różnym poziomie doświadczenia zawodowego. Mogą to być menedżerowie, dyrektorzy, liderzy zespołów projektowych, a także osoby, które aspirują do objęcia stanowisk kierowniczych w przyszłości. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, aby zapewnić wartość dodaną dla każdego uczestnika.

Idea szkolenia  polega na rozwijaniu umiejętności przywódczych i zarządczych u uczestników. Główne założenie to dostarczenie praktycznej wiedzy i narzędzi, które umożliwią skuteczne kierowanie zespołem, podejmowanie trafnych decyzji oraz osiąganie zamierzonych celów.

wyślij zapytanie

Akademia Lidera – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaangażowania: Szkolenie w ramach Akademii Lidera może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Pracownicy, którzy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój i umożliwia im zdobycie umiejętności przywódczych, zazwyczaj czują większą lojalność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Poprawa atmosfery pracy: Szkolenie liderów może wpłynąć na poprawę atmosfery w miejscu pracy. Liderzy, którzy posiadają rozwinięte umiejętności komunikacyjne, motywacyjne i rozwiązywania problemów, mogą tworzyć pozytywną atmosferę i sprzyjać dobrym relacjom między członkami zespołu.
 • Wzrost innowacyjności: Szkolenie liderów może przyczynić się do wzrostu innowacyjności w organizacji. Liderzy, którzy są zdolni do kreatywnego myślenia i wspierania innowacyjnych pomysłów, mogą inspirować pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań i przyczyniać się do rozwoju organizacji.
 • Zwiększona satysfakcja pracowników: Udostępnienie pracownikom programu szkoleniowego, który rozwija umiejętności przywódcze, może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy. Pracownicy odczuwają satysfakcję z rozwoju swoich umiejętności i możliwości awansu, co przekłada się na większą satysfakcję ogólną z pracy.
 • Budowanie marki pracodawcy: Organizacje, które inwestują w rozwój swoich pracowników poprzez udział w programach szkoleniowych, zyskują pozytywny wizerunek jako atrakcyjny pracodawca. Takie działania mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności organizacji na rynku pracy, przyciągając nowych utalentowanych pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze przywództwo: Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności przywódcze u uczestników, co przekłada się na lepsze zarządzanie zespołem. Liderzy po ukończeniu programu są bardziej skuteczni w motywowaniu pracowników, delegowaniu zadań, budowaniu relacji międzyosobowych i podejmowaniu trafnych decyzji.
 • Zwiększona efektywność: Szkolenie dostarcza narzędzi i technik zarządzania, które pomagają w efektywnym planowaniu, organizowaniu i realizacji celów organizacji. Liderzy, którzy zdobywają te umiejętności, są bardziej skuteczni w osiąganiu zamierzonych wyników.
 • Poprawiona komunikacja: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych liderów. W wyniku tego uczestnicy są lepiej wyposażeni w umiejętność wyrażania swoich myśli i oczekiwań, słuchania innych oraz skutecznego komunikowania się z różnymi grupami interesariuszy. Poprawa komunikacji przekłada się na lepszą współpracę w zespole i zwiększoną efektywność działań.
 • Zwiększona retencja pracowników: Organizacje, które inwestują w rozwój swoich liderów, pokazują swoim pracownikom, że są zainteresowane ich rozwojem i sukcesem. To z kolei przyczynia się do większej satysfakcji i zaangażowania pracowników, co może prowadzić do zwiększonej retencji i zmniejszenia fluktuacji kadry.
 • Tworzenie sukcesyjnego potencjału: Szkolenie liderów w ramach Akademii Lidera umożliwia identyfikację i rozwijanie potencjalnych sukcesorów na kluczowe stanowiska w organizacji. Dzięki temu firma ma zapewniony odpowiednią kadrę przygotowaną do objęcia wysokich stanowisk w przyszłości.
 • Kultura rozwoju: Szkolenie liderów przyczynia się do tworzenia kultury organizacyjnej skoncentrowanej na rozwoju i ciągłym doskonaleniu. Kiedy liderzy wiedzą, jak rozwijać swoje umiejętności i wspierać rozwój innych, organizacja staje się bardziej innowacyjna, elastyczna i adaptacyjna.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności niezbędnych do pełnienia roli lidera. Uczestnicy zdobywają wiedzę i narzędzia, które pomagają im skutecznie zarządzać zespołem, motywować pracowników, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.
 • Wzrost pewności siebie: Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, pracownicy nabierają większej pewności siebie w pełnieniu roli lidera. Szkolenie pomaga im odkryć i wykorzystać swój potencjał, co przekłada się na większe poczucie kompetencji i gotowość do podejmowania wyzwań.
 • Lepsza komunikacja: Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, co jest niezwykle ważne dla roli lidera. Pracownicy uczą się skutecznego słuchania, jasnego wyrażania swoich myśli i idei oraz budowania efektywnych relacji z innymi. Poprawa umiejętności komunikacyjnych przyczynia się do skuteczniejszej współpracy i rozwiązywania konfliktów.
 • Zwiększone szanse kariery: Udział w szkoleniu Akademii Lidera może otworzyć nowe możliwości rozwoju zawodowego. Pracownicy, którzy zdobywają umiejętności przywódcze, stają się atrakcyjniejsi dla pracodawców i mogą być brani pod uwagę do awansu na stanowiska kierownicze. Szkolenie zwiększa szanse na rozwój kariery i osiągnięcie wyższych pozycji zawodowych.
 • Budowanie sieci kontaktów: Akademia Lidera to doskonała okazja do nawiązywania kontaktów z innymi liderami i ekspertami z różnych branż. Uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i tworzenia cennych relacji biznesowych. Budowanie sieci kontaktów może przynieść wiele korzyści, takich jak możliwości współpracy, mentorstwo czy nowe perspektywy zawodowe.
 • Satysfakcja zawodowa: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwoju i poszerzania swoich umiejętności, co wpływa pozytywnie na ich satysfakcję zawodową. Zdobywanie nowej wiedzy i widoczne postępy w rozwoju przywództwa przyczyniają się do większej motywacji i zaangażowania w wykonywaną pracę.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest zespół? jak odróżnić zespół od grupy? Ćwiczenie “Zespół i Ty”.
 • Rola lidera w budowaniu współpracy w zespole i pomiędzy zespołami w
  procesie i organizacji. Ćwiczenie: “Kasyno”.
 • Czego oczekują pracownicy? Badanie oczekiwań wobec pracodawcy i
  wobec lidera. Ćwiczenie: Jaką wartość chcę dawać mojemu zespołowi i
  organizacji? Refleksja.
 • Pięć poziomów autorytetu lidera wg. Maxwela: od stanowiska po
  osobowość. Ćwiczenie: Autorytet -jakie ma cechy
 • Kontrakt zespołowy – budujemy efektywny zespół
 • Co nas motywuje? Ćwiczenie wprowadzające – wieże z makaronu
 • Dwie teorie motywacji: Piramida Maslowa i Dwuczynnikowa koncepcja
  Herzberga
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Feedback wzmacniający i rozwojowy – jak chwalić i krytykować?
  Ćwiczenie: scenki chwalenia i krytycznej informacji zwrotnej
 • Kiedy feedback nie działa – rozmowa dyscyplinująca. Ćwiczenie: scenki
  informacji zwrotnej
 • Delegowanie krok po kroku. Ćwiczenie: delegujemy kompetencje
 • Warunki skutecznej komunikacji – co może przeszkadzać w komunikacji.
  Ćwiczenie Grotołazy.
 • Preferencje komunikacyjne i ich wpływ na jakość relacji z innymi.
 • Skuteczna komunikacja ja – inni, ja – zespół, zespół – zespół. Pierwsze
  wrażenie. Ćwiczenie: pierwsze wrażenie
 • Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej: jak mówić, by być
  słuchanym, kontakt wzrokowy, wskazówki dla postawy stojącej i siedzącej.
 • Aktywne słuchanie – techniki skutecznej rozmowy: parafraza, wyrażanie
  empatii, podsumowanie rozmowy. Ćwiczenie – scenki.
 • Coaching i Mentoring. Gemba Coaching i Model GROW
 • 3 typy aktywności lidera (runners, repeaters, strangers)
 • Matryca aktywności lidera
 • Czym jest skuteczny zespół? 5 Dysfunkcji pracy zespołowej
 • Jak dobierać ludzi do zespołu
 • Koncepcja ról zespołowych Belbina. Jak odkryć i wykorzystać naturalne
  predyspozycje ludzi? Ćwiczenie – analiza ról zespołowych
 • Kształtowanie standardów współpracy w zespole. Określanie reguł i ich
  egzekwowanie
 • Boardmeeting jako efektywne narzędzie do zarządzania i przewodzenia
  zespołowi realizujący cykl CEL-WYNIK-KAIZEN
 • Moja wielka zmiana – ćwiczenie
 • Czym jest zmiana? Definicje i reguły zmiany. Ćwiczenie System.
 • Zmiana organizacyjna (koncepcje Greinera i Kottera) i krzywa zmiany i
  prawo dołka
 • Człowiek w zmianie – 4 fazy Krzywej Fishera (filmy ilustrujące zachowania
  w każdej z faz). Ćwiczenie: case study: reorganizacja w firmie
  produkcyjnej.
 • Cechy wspierające zmianę – ćwiczenie
 • Cztery fazy tworzenia się zespołu w zmienie (koncept Tuckmana)
  zachowania lidera w każdej z faz.
 • Zespół w zmianie a rola lidera
 • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów
 • 3 typy problemów i sposoby ich rozwiązywania
 • Schemat FPR – Fakty, Przyczyny, Rozwiązania
 • Definiowanie problemu i określanie przyczyn: 5W + 1H, 5x Dlaczego,
  Diagram Ishikawy
 • Generowanie pomysłów: Burza mózgów, Philips 623
 • PVA – priorytetyzacja rozwiązań
 • Plan działań
 • Metodyka moderowania zespołów rozwiązywania problemów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Łukasz Baj

Od 2011 roku wspiera biznes w realizacji operacyjnych i strategicznych celów, bierze udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii optymalizacyjnych. Oprócz szkoleń wspiera przedsiębiorstwa w diagnozie i budowaniu kultury organizacyjnej, wdrażaniu zmian organizacyjnych, doradza w zakresie optymalizacji procesów, wdraża Lean Management w produkcji i usługach, zarządzanie przez kompetencje w oparciu o budowane matrycy kompetencji i narzędzia do diagnozy kompetencji. Doświadczenie konsultingowe i trenerskie zdobywa w branżach: finansowej (bankowość, windykacja, leasing), farmaceutycznej, edukacyjnej, przemyśle paliwowo – energetycznym, przemyśle wydobywczym, wod-kan, lotniczym, administracji prywatnej i państwowej. Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Psychologii Zarządzania, jest również absolwentem studiów inżynierskich na kierunku Geologia i Górnictwo w zakresie Technik Eksploatacji Złóż. Ukończył certyfikowane kursy trenerskie „Profesjonalny Trener” oraz „Train the Trainers”. Uzyskał również prestiżowy certyfikat z metodologii Lean Management – „Lean Black Belt”. W ostatnich latach realizował kluczowe projekty optymalizacyjne oraz szkolenia i warsztaty dla Grupy mBank, BGŻ BNP Paribas, grupy Credit Agricole, Carlsberg SSC, Ultimo, Polpharma, Adamed, Polskie Porty Lotnicze, Miejskie Wodociągi Bydgoszcz, KGHM Polska Miedź S.A., KRUS, PressGlass, Iglotex, Narodowe Centrum Kultury, Politechnika Warszawska, PGE, Ministerstw. Wcześniej, przez 12 lat związany z KGHM Polska Miedź S.A. łącząc funkcje trenera wewnętrznego z rolą managera średniego szczebla.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.