Budowanie efektywnych zespołów i zarządzanie

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego budowania i zarządzania zespołami. Będzie potrafił rozwijać umiejętności komunikacyjne, motywować pracowników i skutecznie wprowadzać zmiany w organizacji. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie tworzyć harmonijne zespoły, zwiększać zaangażowanie pracowników i osiągać lepsze wyniki w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia “Budowanie efektywnych zespołów. Zarządzanie zespołami, komunikacja, wprowadzanie zmian” obejmuje szeroki zakres osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządzania zespołami oraz poprawą komunikacji w miejscu pracy. Szkolenie skierowane jest zarówno do menedżerów, liderów zespołów, jak i członków zespołów, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego budowania i prowadzenia zespołów.

Idea szkolenia opiera się na przekazaniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą im skutecznie budować i prowadzić zespoły w miejscu pracy. Główne cele szkolenia to:

 • Zrozumienie istoty efektywnego zarządzania zespołami: Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę na temat kluczowych zasad i strategii zarządzania zespołami. Uczą się oni, jak budować zaangażowanie, motywować członków zespołu oraz delegować odpowiedzialności.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz efektywnego przekazywania informacji w zespole. Uczestnicy uczą się słuchać aktywnie, wyrażać swoje myśli i opinie w sposób klarowny oraz rozwiązywać konflikty komunikacyjne.
 • Nauka wprowadzania zmian w zespole: Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy na temat skutecznego wprowadzania zmian w organizacji. Uczą się, jak identyfikować potrzeby zmian, planować ich realizację, zarządzać oporem oraz angażować członków zespołu w proces zmiany.
 • Tworzenie sprzyjającego środowiska pracy: Szkolenie składa się również z elementów dotyczących tworzenia sprzyjającego i harmonijnego środowiska pracy. Uczestnicy dowiadują się, jak budować zaufanie w zespole, promować współpracę oraz wykorzystywać różnorodność umiejętności i perspektyw w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Idea szkolenia opiera się na interaktywnych zajęciach, takich jak warsztaty, studia przypadków, dyskusje grupowe i symulacje, które pozwalają uczestnikom na praktyczne stosowanie nabywanej wiedzy. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom konkretnej wartości dodanej, która pozwoli im skutecznie działać w roli lidera zespołu i osiągać lepsze rezultaty w pracy grupowej.

wyślij zapytanie

Budowanie efektywnych zespołów i zarządzanie – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost satysfakcji klientów: Poprawa efektywności zespołów oraz lepsza komunikacja i współpraca między pracownikami przekładają się na wysoką jakość usług lub produktów dostarczanych przez organizację. Zadowoleni klienci stają się lojalnymi i zwiększają szanse na powtarzające się transakcje, co przekłada się na sukces organizacji.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów: Szkolenie rozwija umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Zarówno organizacja, jak i pracownicy korzystają z tej umiejętności w codziennej pracy, napotykając wyzwania i poszukując innowacyjnych rozwiązań.
 • Zwiększenie zaufania i atmosfery współpracy: Poprawa komunikacji, budowanie zaufania i tworzenie sprzyjającego środowiska pracy przyczyniają się do lepszej atmosfery w organizacji. Zwiększone zaufanie między pracownikami i wobec zarządzających sprzyja efektywnej współpracy, wymianie pomysłów i wspólnemu osiąganiu celów.
 • Zwiększenie zdolności adaptacji: Organizacje, które inwestują w rozwój pracowników i umożliwiają im nabywanie nowych umiejętności, stają się bardziej elastyczne i gotowe na zmiany w otoczeniu biznesowym. Pracownicy, którzy rozwijają się w obszarze zarządzania zespołami, komunikacji i wprowadzania zmian, łatwiej dostosowują się do nowych sytuacji i wyzwań.
 • Budowanie silnego zespołu: Szkolenie umożliwia pracownikom nawiązanie więzi, lepsze poznanie się i wspólne działanie jako zespół. Silny zespół pracowniczy oznacza większą harmonię, wsparcie i skuteczność w realizacji zadań oraz zdolność do wspólnego osiągania sukcesów organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zespołów: Szkolenie dostarcza narzędzi i strategii, które pomagają w budowaniu efektywnych zespołów. Uczestnicy zdobywają umiejętności zarządzania, motywowania i delegowania zadań, co przyczynia się do zwiększenia produktywności i osiągania lepszych wyników.
 • Poprawiona komunikacja wewnętrzna: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej i efektywnego przekazywania informacji w zespole. Dzięki temu, członkowie zespołów lepiej rozumieją się nawzajem, unikają nieporozumień i konfliktów, co prowadzi do lepszej współpracy i skuteczniejszego realizowania celów organizacji.
 • Skuteczne wprowadzanie zmian: Szkolenie zapewnia wiedzę i narzędzia potrzebne do skutecznego wprowadzania zmian w organizacji. Uczestnicy uczą się identyfikować potrzeby zmian, planować ich realizację i zarządzać oporem. Dzięki temu, organizacja może bardziej sprawnie adaptować się do zmieniającego się otoczenia i osiągać lepsze rezultaty.
 • Zwiększone zaangażowanie zespołów: Szkolenie koncentruje się na budowaniu zaangażowania i motywacji w zespole. Uczestnicy dowiadują się, jak tworzyć sprzyjające środowisko pracy, w którym członkowie zespołu czują się docenieni i zaangażowani. To z kolei przyczynia się do większej lojalności, wydajności i satysfakcji wśród pracowników.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Szkolenie dostarcza narzędzi i technik rozwiązywania konfliktów w zespole. Uczestnicy uczą się skutecznie identyfikować i rozwiązywać konflikty, co prowadzi do twórczego podejścia do problemów i lepszego klimatu pracy.
 • Wzrost kompetencji liderów: Szkolenie przyczynia się do rozwoju umiejętności liderów zespołów. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem, co przekłada się na lepsze wyniki i efektywność działania całej organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem, komunikacji oraz wprowadzania zmian. Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym narzędziom, pracownicy mogą skuteczniej wykonywać swoje obowiązki i osiągać lepsze wyniki w pracy.
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, takich jak słuchanie aktywne, wyrażanie myśli i opinii oraz rozwiązywanie konfliktów. Pracownicy zyskują umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi członkami zespołu, co wpływa na lepszą współpracę i zwiększa efektywność pracy grupowej.
 • Wzrost zaangażowania i motywacji: Szkolenie składa się z elementów dotyczących budowania zaangażowania i motywacji w pracy. Pracownicy uczą się, jak tworzyć pozytywne środowisko pracy, w którym czują się docenieni i zaangażowani. To z kolei prowadzi do większej satysfakcji z wykonywanej pracy i motywacji do osiągania lepszych rezultatów.
 • Lepsze radzenie sobie z zmianami: Szkolenie dostarcza pracownikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do skutecznego radzenia sobie z wprowadzanymi zmianami w organizacji. Pracownicy uczą się, jak identyfikować potrzeby zmian, adaptować się do nowych sytuacji i zarządzać swoim oporem. To umożliwia lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków pracy i rozwój osobisty.
 • Wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów: Szkolenie kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Pracownicy zdobywają techniki identyfikowania, analizowania i skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole. To pozwala na twórcze podejście do problemów i utrzymanie pozytywnej atmosfery pracy.
 • Podnoszenie kompetencji przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, nawet jeśli nie pełnią formalnych roli lidera zespołu. Pracownicy uczą się skutecznego zarządzania zadaniami, współpracy z innymi członkami zespołu i budowania zaufania. To przyczynia się do wzrostu kompetencji i możliwości awansu zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na moim stanowisku,
 • Samoświadomość wiedzy i umiejętności
 • Ustalanie zasad i reguł współpracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za przyszłość firmy, moje miejsce pracy
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami,

 

 • Reguły skutecznej komunikacji,
 • Zasady komunikacji mailowej,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Feedback jako efektywna metoda komunikacji,
 • Trening rozmów w zespołach,
 • Etapy budowania skutecznych zespołów

Gra szkoleniowa „Twój czas”.

Podczas wieczornej integracji uczestnicy grają w grę szkoleniową, której zadaniem jest integracja uczestników, wspólne rozwiązywanie zadań, budowanie efektywnej współpracy w zespołach, rywalizacja i zabawa. Przebieg gry, osiągnięte wyniki są omawiane podczas kolejnego dnia warsztatu.

 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i zadań poszczególnych członków zespołu,
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju,
 • Asertywne rozmowy, stawianie granic,
 • Synergia w zespole, wykorzystanie potencjału pracy zespołowej,
 • Ćwiczenia rozmów w zespołach,
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania,
 • Matryca Eisenhowera jako skuteczna metoda priorytetyzacji zadań,
 • Efektywność osobista – 20 technik wspierających codzienną efektywność,
 • Mój plan tygodnia – ćwiczenie scenariuszowe
 • Czym jest zmiana, etapy skutecznego wprowadzania zmian,
 • Pracownik w zmianie, powody braku zaangażowania,
 • Rola lidera zmiany, współpraca przy wprowadzaniu zmian,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.