Budowanie skutecznego zespołu

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego budowania i zarządzania zespołem. Będzie potrafił identyfikować mocne strony każdego członka zespołu, budować zaufanie i współpracę, oraz motywować do osiągania wspólnych celów. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie tworzyć harmonijne i efektywne zespoły, zwiększając produktywność i osiągając lepsze wyniki w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa to osoby, które mają zainteresowanie i potrzebę zdobycia wiedzy na temat skutecznego budowania i zarządzania zespołem w kontekście pracy zawodowej. Mogą to być zarówno menedżerowie, liderzy zespołów, jak i pracownicy, którzy chcą lepiej zrozumieć dynamikę pracy w grupie i efektywnie współpracować z innymi.

Osoby zainteresowane tematyką budowania skutecznego zespołu mogą mieć różne cele, takie jak:

 • Rozwijanie umiejętności przywódczych: Osoby pragnące zwiększyć swoje umiejętności przywódcze będą zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat skutecznego zarządzania zespołem, budowania zaufania, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów.
 • Poprawa efektywności pracy zespołowej: Osoby pracujące w zespole chcące zwiększyć efektywność i produktywność grupy będą zainteresowane technikami komunikacji, rozwojem umiejętności współpracy i budowania zaangażowania zespołu.
 • Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników: Osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi mogą mieć za zadanie dbanie o motywację, zaangażowanie i zadowolenie pracowników. Dlatego zainteresowanie budowaniem skutecznego zespołu może wynikać z potrzeby poprawy klimatu organizacyjnego i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi pracowników.
 • Lepsze rozumienie dynamiki zespołu: Osoby badające psychologię grupy i procesy społeczne mogą być zainteresowane zgłębieniem zagadnień dotyczących interakcji, komunikacji, roli lidera, tworzenia norm i innych aspektów wpływających na funkcjonowanie zespołów.

Wiedza na temat budowania skutecznego zespołu może być przydatna w różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie projektami, działania marketingowe, organizacja eventów, praca zespołowa w branży IT czy rozwiązywanie problemów w grupie.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i wiedzy, które pomogą im w efektywnym budowaniu, zarządzaniu i rozwijaniu zespołu w kontekście pracy zawodowej. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia umiejętności niezbędnych do skutecznego działania jako liderowie lub członkowie zespołu.

wyślij zapytanie

Budowanie skutecznego zespołu – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększone zaufanie i współpraca: Poprzez budowanie skutecznego zespołu, zarówno pracownicy, jak i organizacja będą mogli cieszyć się wzrostem zaufania między członkami zespołu. Wzajemne zaufanie sprzyja lepszej współpracy, efektywniejszemu rozwiązywaniu problemów i osiąganiu wspólnych celów.
 • Wzrost elastyczności i adaptacyjności: Skuteczne budowanie zespołu pozwala zarówno pracownikom, jak i organizacji na zwiększenie elastyczności i adaptacyjności. Umiejętność dostosowania się do zmian, efektywna komunikacja i wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów sprawiają, że zarówno pracownicy, jak i organizacja są bardziej przygotowani na dynamiczne i wymagające środowisko pracy.
 • Poprawa satysfakcji klienta: Skuteczne budowanie zespołu ma pozytywny wpływ na jakość obsługi klienta i zadowolenie klientów. Lepsza komunikacja, współpraca i koordynacja działań w zespole przekładają się na bardziej efektywne i zadowalające doświadczenia klientów.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Silny i zgrany zespół sprzyja wzrostowi innowacyjności i kreatywności. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani, wspierani i szanowani, są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami i poszukiwania nowych rozwiązań. To przyczynia się do rozwoju organizacji i utrzymania konkurencyjności na rynku.
 • Redukcja konfliktów i problemów: Skuteczne budowanie zespołu przyczynia się do redukcji konfliktów i problemów w miejscu pracy. Poprzez tworzenie silnych relacji, otwartej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, zarówno pracownicy, jak i organizacja są mniej narażeni na konflikty, co sprzyja harmonijnemu funkcjonowaniu i efektywnej pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności i produktywności: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego budowania i zarządzania zespołem. Poprawa komunikacji, motywacji i umiejętności współpracy przyczyni się do wzrostu efektywności pracy zespołu oraz zwiększenia produktywności organizacji.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Szkolenie skupiające się na budowaniu skutecznego zespołu może przyczynić się do poprawy klimatu organizacyjnego. Liderzy będą lepiej przygotowani do tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, budowania zaufania i stymulowania zaangażowania pracowników.
 • Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi: Szkolenie pomoże liderom i menedżerom w lepszym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dowiedzą się, jak wybierać odpowiednich członków zespołu, rozwijać ich umiejętności, motywować i wspierać w ich rozwoju. To przyczyni się do zwiększenia lojalności pracowników oraz redukcji rotacji kadry.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności rozwiązywania problemów w grupie. Poprzez naukę konstruktywnej komunikacji, zarządzania konfliktami i negocjacji, zespoły będą lepiej wyposażone w narzędzia do skutecznego rozwiązywania trudności i osiągania wspólnych celów.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Efektywny zespół, oparty na dobrej komunikacji i współpracy, sprzyja wzrostowi innowacyjności i kreatywności. Poprzez wymianę pomysłów, różnorodne perspektywy i zaangażowanie członków zespołu, organizacja może zyskać nowe spojrzenie na problemy i znaleźć innowacyjne rozwiązania.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Skuteczne budowanie zespołu sprzyja zwiększeniu zaangażowania pracowników. Tworzenie pozytywnej atmosfery, umożliwienie udziału w procesie podejmowania decyzji i rozwijanie umiejętności pracowników przyczynia się do większej satysfakcji z pracy i zaangażowania w osiąganie celów organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, nawet jeśli nie pełnią formalnych roli lidera. Nabędą wiedzę dotyczącą zarządzania zespołem, budowania zaufania, motywowania innych oraz efektywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie skupiające się na budowaniu skutecznego zespołu umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych. Nauczą się skutecznie przekazywać informacje, słuchać uważnie, zadawać właściwe pytania i radzić sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Wzmacnianie umiejętności współpracy: Pracownicy będą mieć okazję doskonalić umiejętności współpracy w zespole. Nauczą się budować zaufanie, szanować różnorodność, efektywnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje w grupie. To przyczyni się do lepszej efektywności pracy zespołowej.
 • Motywacja i satysfakcja z pracy: Poprzez uczestnictwo w szkoleniu, pracownicy zyskają narzędzia i wiedzę potrzebną do zwiększenia swojej motywacji i satysfakcji z pracy. Poznanie technik motywacyjnych, zrozumienie własnych potrzeb i celów oraz umiejętność skutecznego zarządzania własnym zaangażowaniem przyczyni się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w zespole: Pracownicy będą mogli przyczynić się do budowania pozytywnej atmosfery w zespole. Poprzez zdobycie wiedzy na temat budowania zaufania, wspierania innych i tworzenia harmonijnego środowiska pracy, będą mogli wpływać na tworzenie pozytywnej atmosfery w swoim zespole.
 • Rozwój kariery zawodowej: Udział w szkoleniu “Budowanie skutecznego zespołu” może wpłynąć na rozwój kariery zawodowej pracowników. Zdobycie nowych umiejętności, zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem i efektywnej pracy grupowej może otworzyć drzwi do awansu zawodowego i większych możliwości rozwoju.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Budowanie zaufania i relacji w zespole
  • Stworzenie atmosfery otwartości, wzajemnego szacunku i zaufania w
   zespole.
  • Wypracowanie wspólnych zasad współpracy w zespole, tak by
   minimalizować sytuacje konfliktowe a maksymalizować efektywność
   zespołu
  • Promowanie współpracy i synergii poprzez efektywne wykorzystanie
   umiejętności interpersonalnych w kontekście IT
 • Tworzenie celów i wizji zespołu
  • Wyjaśnienie znaczenia długoterminowego projektu dla firmy i zespołu IT.
  • Określenie celów, które będą inspirujące i mobilizujące dla pracowników.
 • Zidentyfikowanie różnych umiejętności i kompetencji w zespole IT
  • Promowanie różnorodności i umiejętności wzajemnego uzupełniania się.
  • Techniki budowania zespołu oparte na różnorodności umiejętności i
   preferencji w kontekście projektów IT
 • Znajomość typologii MBTI® kluczem do budowania efektywnych
  zespołów

  • Wykorzystanie wiedzy nt. typologii osobowości MBTI® w celu
   zrozumienia i akceptacji różnic między członkami zespołu
  • Budowanie skutecznego zespołu w oparciu o preferencje MBTI
   • Wyjaśnienie różnic między poszczególnymi typami osobowości według
   MBTI
  • Poszczególne preferencje MBTI®, a potrzeby związane z informacją
   zwrotną
  • Jak zarządzać potencjałem swoim i innych w oparciu o MBTI®
  • Techniki budowania zespołu oparte na zrozumieniu i szacunku dla
   różnych perspektyw i umiejętności
 • Czym jest praca zespołowa, siła zespołu
  • Idealny zespół według Belbina
  • Zdefiniowanie ról zespołowych w zespole
  • Budowanie odpowiedzialności i siły napędowej zespołu w oparciu o
   zdefiniowane role wg Belbina
 • Usprawnienie procesów komunikacji w pracy zespołu
  • Ćwiczenie narzędzi komunikacyjnych: komunikat „ja” – „inni”
  • Ćwiczenie przekazywania prawidłowej informacji zwrotnej,
  • Narzędzia aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań
   otwartych i zamkniętych
  • Narzędzia komunikacji menadżerskiej (ustalanie priorytetów,
   komunikowanie zadań, delegowanie zadań, informowanie o zmianach,
   prowadzenie rozmów oceniających, zasady zarządzania informacją w
   organizacji, zasady prowadzenia „exit interview”)
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
  • Wprowadzenie do znaczenia rozwiązywania konfliktów w efektywnym
   zarządzaniu zespołem
  • Identyfikacja różnych rodzajów konfliktów i ich przyczyn w kontekście
   projektów IT
  • Asertywne komunikaty
  • Nauka technik rozwiązywania konfliktów i budowania harmonii w zespole
 • Diagnoza osobistego stylu zarządzania sobą w czasie:
  • Gra symulacyjna „Twój czas” – wcielenie się uczestników w rolę
   pracowników firmy remontowo-budowlanej, organizacja czasu pracy i
   zadań, efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów czasowych i
   energetycznych, omówienie wyników
  • Autodiagnoza zarządzania swoim czasem
 • Zarządzanie czasem, a wytyczanie celów i priorytetów
  • Uświadomienie różnic pomiędzy zadaniami ważnymi a pilnymi
  • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania priorytetów oraz radzenia sobie z
   tzw. „cudzymi priorytetami”
  • Praca pod presją czasu i pilnością zadań
  • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera
  • Ustalanie priorytetów według zasady Pareto
 • Metody i narzędzia zwiększające efektywność organizacji czasu pracy
  • Organizacja dnia w pracy, biologiczne rytmy wydajności: dlaczego pora
   dnia ma znaczenie dla produktywności?
  • Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania
   czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił
  • Gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu
  • Skuteczne narzędzia organizacji pracy do wdrożenia od zaraz
 • Dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika
  • Na czym polega koncepcja przywództwa sytuacyjnego
  • Warunki skutecznego wykorzystywania przywództwa sytuacyjnego
  • Nauczenie pracowników różnych podejść zarządzania w zależności od
   etapów rozwoju pracowników i potrzeb projektu.
  • Wykorzystanie mocnych stron pracowników
  • Indywidualna analiza umiejętności i talentów pracowników IT- Matryca
   kompetencji
  • Przydzielanie zadań i odpowiedzialności zgodnie z mocnymi stronami
   każdego członka zespołu.
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole
  • Ustalanie celów zespołowych – SMART
  • Ustalanie harmonogramu prac
  • Efektywne delegowanie zadań
  • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów
  • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych,
  • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.