Czat GPT dla pracy i biznesu

Uczestnik szkolenia zyska zaawansowaną wiedzę na temat wykorzystania modelu językowego Czat GPT w pracy i biznesie. Pozna, jak skutecznie komunikować się z AI, tworzyć spersonalizowane odpowiedzi, automatyzować obsługę klienta i generować treści. Szkolenie umożliwi uczestnikom wykorzystanie Czat GPT do usprawnienia działań biznesowych, zwiększenia efektywności komunikacji oraz tworzenia nowych możliwości w sferze pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Czat GPT dla pracy i biznesu

Grupa docelowa szkolenia “Czat GPT dla pracy i biznesu” obejmuje różne osoby zainteresowane wykorzystaniem technologii Czat GPT w kontekście biznesowym. Szkolenie jest skierowane do:

 • Pracowników działu marketingu i komunikacji, którzy chcą poznać możliwości Czat GPT w tworzeniu treści marketingowych, odpowiedzi na pytania klientów, personalizacji komunikacji itp.
 • Specjalistów ds. obsługi klienta i wsparcia technicznego, którzy chcą wykorzystać Czat GPT do udzielania szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na pytania klientów oraz automatyzacji obsługi klienta.
 • Menadżerów i decydentów biznesowych, którzy chcą zrozumieć potencjał Czat GPT w kontekście doskonalenia komunikacji, optymalizacji procesów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać Czat GPT do automatyzacji i ulepszenia swojej działalności biznesowej.

Grupa docelowa szkolenia może mieć różne poziomy doświadczenia i wiedzy związanej z Czat GPT. Szkolenie jest dostosowane zarówno do osób z podstawową wiedzą na ten temat, jak i do tych, które już mają pewne doświadczenie i chcą poszerzyć swoje umiejętności.

Idea szkolenia “Czat GPT dla pracy i biznesu” opiera się na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego wykorzystywania technologii Czat GPT w kontekście pracy i biznesu. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia potencjału Czat GPT i nauczenie ich praktycznych technik, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy.

Szkolenie zapewnia kompleksowe spojrzenie na różne aspekty związane z Czat GPT, począwszy od wprowadzenia do podstawowych koncepcji i zastosowań, aż do zaawansowanych technik tworzenia interaktywnych interfejsów użytkownika i generowania tekstów biznesowych. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać narzędzia i frameworki niezbędne do tworzenia aplikacji wykorzystujących Czat GPT oraz do dostosowywania modeli do specyficznych potrzeb biznesowych.

wyślij zapytanie

Czat GPT dla pracy i biznesu – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności i wyników biznesowych: Wykorzystanie Czatu GPT w organizacji może przyczynić się do zwiększenia efektywności komunikacji, obsługi klienta i generowania tekstów biznesowych. To z kolei może prowadzić do osiągania lepszych wyników biznesowych, zadowolenia klientów i budowania lojalności.
 • Innowacyjność i konkurencyjność organizacji: Szkolenie umożliwia organizacji zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zaawansowaną technologią Czatu GPT. To pozwala na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, tworzenie unikalnych produktów i usług oraz zwiększanie konkurencyjności na rynku.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Wykorzystanie Czatu GPT może przyczynić się do poprawy jakości obsługi klienta poprzez generowanie precyzyjnych i szybkich odpowiedzi na pytania i problemy klientów. To z kolei prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów i budowania pozytywnego wizerunku organizacji.
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów: Automatyzacja procesów za pomocą Czatu GPT umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów organizacji. Pracownicy mogą skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, podczas gdy Czat GPT zajmuje się powtarzalnymi czynnościami, co przyczynia się do oszczędności czasu i zasobów.
 • Budowanie potencjału wewnętrznego: Szkolenie umożliwia organizacji budowanie potencjału wewnętrznego w obszarze Czatu GPT. Pracownicy, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności, stają się wewnętrznymi ekspertami, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą i wspierać rozwój innych członków zespołu. To prowadzi do budowania silniejszych zespołów i wzrostu kompetencji w organizacji.
 • Zwiększenie innowacyjności i twórczego podejścia: Wykorzystanie Czatu GPT może pobudzić twórcze myślenie i innowacyjne podejście w organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję eksplorować różne przypadki użycia i projektować innowacyjne rozwiązania, co przyczynia się do generowania nowych pomysłów i rozwoju kreatywności w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywność komunikacji: Wykorzystanie Czatu GPT w organizacji może przyczynić się do poprawy efektywności komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i z klientami. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie tworzyć interaktywne interfejsy użytkownika, generować precyzyjne odpowiedzi na pytania klientów oraz komunikować się w sposób bardziej efektywny i interaktywny.
 • Personalizacja obsługi klienta: Czat GPT może być wykorzystany do tworzenia spersonalizowanych doświadczeń dla klientów. Uczestnicy szkolenia będą mogli nauczyć się tworzyć aplikacje, które generują odpowiedzi dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów.
 • Automatyzacja procesów: Wykorzystanie Czatu GPT umożliwia automatyzację wielu powtarzalnych zadań i procesów w organizacji. Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie technik generowania tekstu biznesowego, co pozwoli na automatyczne tworzenie treści marketingowych, odpowiedzi na pytania klientów, raportów itp., co z kolei przyczyni się do oszczędności czasu i zasobów.
 • Innowacyjność i konkurencyjność: Posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z Czatem GPT pozwoli organizacji na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i usług. Wykorzystanie tej technologii może pomóc w wyróżnieniu się na rynku, zaspokojeniu oczekiwań klientów oraz zwiększeniu konkurencyjności.
 • Ulepszenie procesów decyzyjnych: Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności analizowania i dostosowywania modeli Czatu GPT do specyficznych potrzeb biznesowych. Dzięki temu organizacja będzie mogła korzystać z generowanych przez Czat GPT informacji i odpowiedzi w procesach decyzyjnych, co przyczyni się do lepszych i bardziej przemyślanych decyzji.
 • Rozwój potencjału wewnętrznego: Szkolenie pozwoli organizacji na budowanie potencjału wewnętrznego w obszarze Czatu GPT. Pracownicy, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności, staną się wewnętrznymi ekspertami, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą i wspierać rozwój innych członków zespołu, co przyczyni się do wzrostu kompetencji w całej organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności technicznych: Uczestnicy szkolenia zdobędą nowe umiejętności związane z tworzeniem interaktywnych interfejsów użytkownika, generowaniem tekstów biznesowych i dostosowywaniem modeli Czatu GPT. Rozwinięcie tych umiejętności pozwoli pracownikom na poszerzenie swojego zakresu kompetencji technicznych.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie umiejętności w obszarze Czatu GPT może zwiększyć atrakcyjność pracowników na rynku pracy. Umiejętność wykorzystania zaawansowanych technologii, takich jak Czat GPT, może być cennym atutem i przyczynić się do zwiększenia szans na znalezienie interesujących i dobrze płatnych stanowisk.
 • Rozwój kreatywności i innowacyjności: Szkolenie zachęca do kreatywnego myślenia i eksploracji różnych możliwości wykorzystania Czatu GPT. Pracownicy będą mieli okazję do rozwijania swojej kreatywności, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i wnoszenia wartości dodanej do projektów i działań organizacji.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Zdobycie umiejętności wykorzystywania Czatu GPT może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy. Pracownicy będą mogli automatyzować powtarzalne zadania, generować teksty biznesowe w sposób bardziej precyzyjny i szybki oraz komunikować się z klientami w sposób bardziej interaktywny i personalizowany.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie swojego potencjału zawodowego w obszarze Czatu GPT. Zdobycie nowych umiejętności technicznych i praktycznych może przyczynić się do ich rozwoju kariery, otworzyć nowe możliwości awansu i zapewnić większą satysfakcję z pracy.
 • Satysfakcja z pracy: Posiadanie umiejętności wykorzystywania Czatu GPT i realizowanie zadań związanych z tą technologią może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy. Pracownicy będą mogli angażować się w innowacyjne projekty, widzieć rezultaty swojej pracy i czuć się bardziej spełnieni zawodowo.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Omówienie podstawowych koncepcji związanych z Czatem GPT
 • Rola Czatu GPT w dziedzinie pracy i biznesu
 • Przykłady zastosowań Czatu GPT w różnych sektorach i branżach
 • Narzędzia i frameworki do tworzenia interfejsów użytkownika z Czatem GPT
 • Projektowanie interaktywnych aplikacji Czatu GPT
 • Praktyczne ćwiczenia z tworzenia interfejsów użytkownika z Czatem GPT
 • Techniki generacji tekstów biznesowych i komunikacji z klientami
 • Zastosowanie Czatu GPT w tworzeniu treści marketingowych, odpowiedzi na pytania klientów itp.
 • Praktyczne ćwiczenia z generowania tekstów biznesowych przy użyciu Czatu GPT
 • Techniki fine-tuningu modelu Czatu GPT dla specyficznych zastosowań biznesowych
 • Optymalizacja modelu i dostosowywanie do potrzeb organizacji
 • Praktyczne ćwiczenia z fine-tuningu modelu Czatu GPT
 • Etyczne i prawne aspekty związane z Czatem GPT w kontekście biznesowym
 • Minimalizacja ryzyka i odpowiedzialne wykorzystanie Czatu GPT
 • Wytyczne i regulacje dotyczące wykorzystywania Czatu GPT w biznesie
 • Analiza różnych przypadków użycia Czatu GPT w biznesie
 • Przykłady projektów wykorzystujących Czat GPT w różnych sektorach i branżach
 • Prezentacje i dyskusje na temat projektów uczestników szkolenia z zastosowaniem Czatu GPT w kontekście biznesowym

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.