Jak efektywnie organizować pracę

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne techniki i strategie, które pomogą mu skutecznie planować, priorytetyzować i zarządzać swoim czasem. Będzie potrafił lepiej organizować swoje zadania, eliminować rozproszenie uwagi i utrzymywać wysoką efektywność w wykonywanych obowiązkach. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie osiągnąć większą produktywność, zwiększyć kontrolę nad swoją pracą i lepiej wykorzystywać dostępny czas.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania czasem i pracą. Adresowane jest zarówno do profesjonalistów, jak i osób pracujących samodzielnie, które chcą zwiększyć swoją produktywność, skutecznie planować zadania oraz efektywnie wykorzystywać dostępny czas. Szkolenie może być przydatne dla pracowników różnych branż i poziomów doświadczenia, ponieważ organizacja pracy jest uniwersalną umiejętnością, którą można wykorzystać w różnych kontekstach zawodowych.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą im zwiększyć efektywność w organizowaniu i zarządzaniu swoją pracą. Szkolenie skupia się na planowaniu czasu, zarządzaniu zadaniami, organizacji przestrzeni pracy oraz skutecznej komunikacji. Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikowania priorytetów, tworzenia harmonogramów, delegowania zadań, zarządzania stresem i skutecznej komunikacji, co przyczyni się do poprawy wyników, redukcji stresu i zwiększenia satysfakcji z pracy.

wyślij zapytanie

Jak efektywnie organizować pracę – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności komunikacji: Skuteczna organizacja pracy przyczynia się do lepszej komunikacji w organizacji. Pracownicy uczą się jasno określać oczekiwania, efektywnie przekazywać informacje i lepiej współpracować. To prowadzi do redukcji nieporozumień, konfliktów i błędów komunikacyjnych.
 • Zwiększona zdolność adaptacji: Szkolenie w zakresie organizacji pracy pomaga pracownikom rozwijać umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków i wymagań. Pracownicy uczą się elastyczności, szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji i radzenia sobie z niespodziewanymi wyzwaniami.
 • Lepsze wykorzystanie talentów i umiejętności: Efektywna organizacja pracy pozwala pracownikom na skoncentrowanie się na wykorzystaniu swoich talentów i umiejętności. Poprzez efektywne planowanie i priorytetyzację zadań, pracownicy mają możliwość skupienia się na obszarach, w których są najbardziej kompetentni i osiągają najlepsze wyniki.
 • Wzrost samodyscypliny i samokontroli: Szkolenie rozwija u pracowników samodyscyplinę i umiejętność samokontroli. Poprzez naukę skutecznych strategii zarządzania czasem, pracownicy stają się bardziej odpowiedzialni za swoje zadania i sami kontrolują swoją wydajność.
 • Pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną: Efektywne organizowanie pracy może mieć pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną. Pracownicy, którzy są dobrze zorganizowani, mogą stanowić przykład dla innych członków organizacji, promując efektywność, profesjonalizm i zorientowanie na wyniki.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność i wydajność: Efektywne zarządzanie czasem, planowanie zadań i priorytetyzacja pracy przekładają się na zwiększoną produktywność pracowników. Organizacja, która ma efektywnych pracowników, może osiągać lepsze wyniki i realizować więcej projektów w krótszym czasie.
 • Skrócenie czasu realizacji projektów: Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym zarządzaniu czasem, planowaniu zadań i koordynacji działań. To przekłada się na skrócenie czasu realizacji projektów, co jest kluczowe dla organizacji, które muszą dostarczać produkty lub usługi w określonym czasie.
 • Poprawa jakości usług i produktów: Skuteczne organizowanie pracy przyczynia się do lepszej jakości usług i produktów. Kiedy pracownicy mają jasno określone zadania, skuteczne narzędzia i strategie, mogą skupić się na jakościowej realizacji swoich obowiązków. To przekłada się na zadowolenie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji.
 • Efektywna praca zespołowa: Szkolenie wpływa na efektywność pracy zespołowej. Pracownicy uczą się skutecznego planowania, komunikacji i koordynacji działań, co przekłada się na lepszą współpracę w zespole. Efektywna praca zespołowa sprzyja wymianie informacji, innowacji i osiąganiu wspólnych celów organizacji.
 • Redukcja stresu i zwiększenie zaangażowania pracowników: Skuteczna organizacja pracy pozwala pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem, unikać nadmiernego stresu i przeciążenia. To przekłada się na zwiększenie zadowolenia z pracy i zaangażowania pracowników, co wpływa na ich efektywność i lojalność wobec organizacji.
 • Optymalne wykorzystanie zasobów: Szkolenie pomaga organizacji lepiej wykorzystywać dostępne zasoby, takie jak czas, narzędzia, technologie i kadra pracownicza. Efektywne organizowanie pracy przyczynia się do lepszego rozdziału zadań, unikania nadmiernego obciążenia, skrócenia czasu przestoju i efektywnego wykorzystania zasobów organizacyjnych.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona produktywność: Szkolenie pozwala pracownikom nauczyć się skutecznych technik zarządzania czasem i organizacji pracy, co przekłada się na zwiększoną produktywność. Dzięki lepszemu planowaniu, priorytetyzacji zadań i eliminacji niepotrzebnych czynników, pracownicy są w stanie skuteczniej wykorzystywać swój czas i energię.
 • Lepsze zarządzanie stresem: Pracownicy uczą się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem związanym z organizacją pracy. Szkolenie pomaga im identyfikować źródła stresu, radzić sobie z nim i stosować techniki relaksacyjne. To przekłada się na poprawę samopoczucia i zdrowia psychicznego pracowników.
 • Skuteczne planowanie i priorytetyzacja: Pracownicy uczą się, jak skutecznie planować swoje zadania, ustalać priorytety i efektywnie wykorzystywać dostępny czas. To daje im większą kontrolę nad swoją pracą, redukuje chaos i przeciążenie, a także pomaga osiągać wyznaczone cele.
 • Poprawa zdolności organizacyjnych: Szkolenie rozwija umiejętności organizacyjne pracowników, takie jak zarządzanie dokumentami, efektywne korzystanie z narzędzi, planowanie harmonogramów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy. Poprawa tych umiejętności przekłada się na efektywniejszą i sprawniejszą pracę.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Dzięki lepszej organizacji pracy, pracownicy mogą doświadczać większej satysfakcji z wykonywanych zadań. Skuteczne zarządzanie czasem i osiąganie celów daje im poczucie sukcesu i spełnienia. Zwiększona satysfakcja z pracy przekłada się na większe zaangażowanie i motywację.
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej zorganizować swoją pracę, co przyczynia się do lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Efektywne planowanie czasu i priorytetyzacja zadań pozwala im lepiej wykorzystać czas poza pracą i odprężyć się.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Praca zdalna vs. praca w biurze
 • Korzyści i wady obu rozwiązań
 • Zagrożenia psychospołeczne a efektywność pracy
 • Świadomość negatywnych nawyków
 • Techniki zmiany nawyków
 • Strategie radzenia sobie z nadmiarem obowiązków
 • Stawianie celów SMART
 • Priorytetyzacja zadań
 • Wykorzystanie matrycy Eisenhowera i check listów
 • Identyfikowanie obszarów wpływu
 • Skuteczne działanie w kręgach wpływu
 • Poznanie i zastosowanie 7 nawyków skutecznego działania według Stevena Covey’a
 • Zasada salami
 • Reguła 60/40
 • Praca zgodnie z rytmem dziennym i tygodniowym
 • Wyrażanie potrzeb i oczekiwań asertywnie
 • Stawianie granic w pracy i życiu osobistym
 • Skuteczna komunikacja i negocjacje
 • Znalezienie równowagi między pracą a życiem osobistym
 • Zarządzanie stresem i dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne
 • Równowaga na poziomie umysłu, ciała, emocji i duchowości
 • Techniki regeneracji i odprężenia
 • Planowanie i przygotowanie spotkań
 • Zarządzanie czasem i uczestnikami
 • Skuteczne komunikowanie się i osiąganie celów spotkań
 • Złodzieje czasu i rozpraszacze
 • Motywacja i koncentracja
 • Skuteczne strategie radzenia sobie z multitaskingiem

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusja moderowana

To forma interakcji między trenerem a uczestnikami, w której moderator (w tym przypadku trener) nadzoruje przebieg dyskusji podczas szkolenia. Celem dyskusji moderowanej w szkoleniach jest umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, wymianie poglądów, zadawaniu pytań i dzieleniu się doświadczeniami.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Praca w parach

Praca w parach na szkoleniu to metoda, która polega na tworzeniu dwuosobowych zespołów w celu realizacji zadań lub ćwiczeń. Ta forma pracy ma wiele korzyści i jest często wykorzystywana. Praca w parach sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Partnerzy mogą wzajemnie wspierać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także rozwiązywać problemy razem. To stwarza dogodne warunki do efektywnego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

4

Praca w podgrupach

To metoda, która umożliwia uczestnikom podzielenie się na mniejsze zespoły w celu realizacji określonych zadań lub projektów. Jest to popularna praktyka stosowana podczas szkoleń i warsztatów w różnych dziedzinach. Praca w podgrupach na szkoleniu ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie uczestników, ponieważ każda podgrupa jest odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. Uczestnicy mają szansę uczestniczyć aktywnie w dyskusji, dzielić się pomysłami i podejmować decyzje w swoich małych zespołach.

5

Wykład interaktywny

To forma prezentacji, która angażuje uczestników i zachęca ich do aktywnego udziału w procesie nauki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, w którym prowadzący jedynie przekazuje informacje, wykład interaktywny stawia na dialog, dyskusję i interakcję z publicznością.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.