Kompleksowy warsztat rozwoju liderskiego

Uczestnik szkolenia “Kompleksowy warsztat rozwoju liderskiego” zyska dogłębną wiedzę na temat efektywnego zarządzania zespołem, w tym technik motywowania, delegowania zadań i budowania autorytetu. Nabywa umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, co przyczyni się do tworzenia pozytywnej atmosfery w pracy i zwiększenia efektywności zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Kompleksowy warsztat rozwoju liderskiego

Grupa docelowa szkolenia “Kompleksowy warsztat rozwoju liderskiego” to osoby pełniące funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji, w tym kierownicy, menedżerowie średniego i wyższego szczebla, liderzy zespołów, a także wszyscy pracownicy, którzy aspirują do roli lidera lub chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi.

Idea szkolenia “Kompleksowy warsztat rozwoju liderskiego” opiera się na przekonaniu, że skuteczne liderstwo jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Program ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksowy zestaw umiejętności zarządczych i liderskich, niezbędnych do efektywnego prowadzenia zespołów, motywowania pracowników i osiągania celów biznesowych. Przez połączenie teorii z praktycznymi warsztatami, szkolenie stawia na rozwój osobisty liderów, podnosząc ich świadomość własnego stylu zarządzania, umiejętności komunikacyjnych i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Celem jest stworzenie środowiska, w którym liderzy mogą nie tylko rozwijać swoje kompetencje, ale również inspirować innych do wzrostu, budując mocne, zintegrowane zespoły, zdolne do efektywnego działania i innowacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Kompleksowy warsztat rozwoju liderskiego – korzyści ze szkolenia

 • Ulepszenie procesów komunikacyjnych – Zarówno liderzy, jak i ich zespoły zyskują na udoskonaleniu sposobów komunikacji, co umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów, efektywniejsze przekazywanie informacji i bardziej płynną współpracę.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej – Program szkoleniowy rozwija umiejętność adaptacji do zmian zarówno u liderów, jak i pracowników, co czyni organizację bardziej elastyczną i odporną na zakłócenia zewnętrzne.
 • Stworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom – Szkolenie stymuluje kreatywność i otwartość na nowe pomysły wśród wszystkich uczestników, co jest fundamentem budowania kultury innowacyjności w organizacji.
 • Optymalizacja zarządzania talentami – Program pomaga w identyfikacji i rozwijaniu talentów wśród pracowników, co przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego w organizacji.
 • Poprawa wyników finansowych – Efektywniejsze zarządzanie, lepsza komunikacja i większe zaangażowanie pracowników przyczyniają się do zwiększenia produktywności, co bezpośrednio wpływa na poprawę wyników finansowych firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności zespołów – Uczestnictwo w szkoleniu pozwala liderom na optymalizację zarządzania zasobami ludzkimi, co bezpośrednio przekłada się na wzrost produktywności i efektywności całych zespołów. Liderzy uczą się, jak efektywnie delegować zadania, motywować pracowników i tworzyć środowisko pracy sprzyjające otwartości i zaangażowaniu.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Szkolenie kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych, co przyczynia się do lepszego przepływu informacji, zrozumienia i współpracy między różnymi szczeblami organizacji. Skuteczna komunikacja jest fundamentem zarządzania kryzysowego, podejmowania decyzji i budowania relacji.
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych organizacji – Rozwijanie umiejętności liderów w zakresie zarządzania zmianą i konfliktem wzmacnia zdolność organizacji do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Liderzy, którzy potrafią skutecznie prowadzić swoje zespoły przez procesy zmian, minimalizują opór i maksymalizują akceptację nowych rozwiązań.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej – Liderzy, którzy rozumieją swoją rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej, przyczyniają się do budowania wartości i norm, które wspierają misję i wizję firmy. Szkolenie pomaga w identyfikacji i promowaniu takich wartości jak otwartość, innowacyjność, czy współpraca.
 • Rozwój talentów i liderów przyszłości – Program nie tylko rozwija obecnych liderów, ale również pomaga w identyfikacji i wspieraniu przyszłych liderów wewnątrz organizacji. Inwestycja w rozwój pracowników sprzyja retencji talentów i buduje ścieżki kariery, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu i innowacyjności.

Korzyści dla pracowników

 • Wzmocnienie umiejętności przywódczych – Liderzy szkolący się w ramach programu rozwijają kluczowe kompetencje przywódcze, takie jak delegowanie zadań, motywowanie pracowników, efektywne komunikowanie się oraz rozwiązywanie konfliktów, co bezpośrednio przekłada się na ich skuteczność w kierowaniu zespołami.
 • Zwiększenie zaufania i autorytetu – Udział w szkoleniu pozwala liderom na budowanie i umacnianie własnego autorytetu wśród podwładnych poprzez lepsze zrozumienie dynamik zespołowych i efektywne zarządzanie ludźmi.
 • Rozwój umiejętności strategicznego myślenia – Program zapewnia narzędzia i wiedzę potrzebną do analizowania sytuacji biznesowych, planowania strategicznego i podejmowania decyzji, które wpływają na długoterminowy sukces organizacji.
 • Poprawa efektywności osobistej i zespołu – Szkolenie oferuje techniki i metody pracy, które pomagają zwiększyć osobistą produktywność lidera, a także efektywność działania całego zespołu.
 • Budowanie pozytywnych relacji w organizacji – Liderzy uczą się, jak efektywnie komunikować się i budować silne, zaufane relacje z pracownikami, co jest fundamentem sprawnie funkcjonującej organizacji.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań lidera,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,
 • Planowanie i kontrola zasobów,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Motywowanie, Rozliczanie,
 • Czym jest autorytet lidera,
 • Jakie działania przełożonego pomagają budować jego autorytet,
 • Co niszczy autorytet przełożonego w oczach podwładnych,
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania,
 • Wczoraj kolega, dziś przełożony – zasady układania współpracy,
 • Budowa wewnętrznej siły lidera,
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Wspieranie,
  • Delegowanie,
 • Scenki „produkcyjne” dotyczące zarządzania podwładnymi,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi,
 • Trening rozmów z pracownikami,
 • Feedback jako metoda budowania współpracy,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej,
 • Model udzielania informacji zwrotnej,
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej,
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi,
 • Czym jest asertywność i jak ją budować,
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników,
 • Scenki asertywnych rozmów,
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich,
 • Jak rozładować emocje,
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Trudne sytuacje przełożonego w praktyce – case study,
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach,
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi,
 • Piramida potrzeb – podstawy motywacji,
 • Pozapłacowe motywatory,
 • 12 pytań o zaangażowaniu – instytut Gallupa
 • Praktyczne metody angażowania pracowników,
 • Mój plan budowy zaangażowania,
 • Efektywność osobista,
 • Co to oznacza współpracować,
 • Efektywna wspłpraca w zespole,
 • Korzyści / zagrożenia dla pracowników i firmy wynikające z jakości współpracy,
 • Jak organizować pracę zespołu,
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej,
 • Co robimy dobrze,
 • Co powinniśmy usprawnić / zmienić,
 • Czego nie robimy a pozytywnie wpłynęłoby na nasza efektywność,
 • Jak mogę rozwijać współpracę w moim zepsole,
 • Co wnoszę do mojej firmy,
 • Co inni pracownicy robią dobrego dla naszej firmy,
 • Wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji współpracy z podwładnymi,
 • Poszukiwanie różnych rozwiązywań,
 • Budowanie pozycji lidera zespołu,
 • Świadome zarządzanie i planowanie rozwoju zespołów,
 • Grupa a zespół pracowników,
 • Etapy budowania zespołów – Bruce Tuckman,
 • Na czym polega dodatnia i ujemna synergia zespołów,
 • Cechy skutecznego zespołu – na podstawie teorii Robbinsa,
 • Lider mojego zespołu,
 • Radar mojego zespołu – autodiagnoza mojego zespołu,
 • Co wnoszę do mojego zespołu,
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej w moim zespole,
 • Jak mogę rozwijać współprace w moim zespole – jedno działanie rozwojowe.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Interaktywne sesje, podczas których uczestnicy angażują się w rozwiązywanie realistycznych przypadków i symulacji związanych z zarządzaniem zespołem. Metoda ta pozwala na praktyczne zastosowanie teorii oraz rozwijanie umiejętności w bezpiecznym środowisku.

2

Dyskusje grupowe

Otwarte dyskusje, które zachęcają uczestników do dzielenia się doświadczeniami, pomysłami i rozwiązaniami problemów. Metoda ta sprzyja wymianie wiedzy między uczestnikami i buduje umiejętności komunikacyjne.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów i scenariuszy biznesowych, które uczestnicy mogą napotkać w swojej pracy. Studia przypadków pomagają zrozumieć złożoność decyzji zarządczych oraz konsekwencje różnych działań.

4

Gry i symulacje

Edukacyjne aktywności, które symulują rzeczywiste sytuacje biznesowe lub problemy zarządcze. Gry rozwijają strategiczne myślenie, umiejętności decyzyjne i współpracę zespołową.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.