Komunikacja i efektywność w pracy zespołowej

Uczestnik szkolenia “Komunikacja i efektywność w pracy zespołowej” zyska umiejętność skutecznej komunikacji w zespole, co pozwoli mu lepiej rozumieć i być rozumianym przez współpracowników. Ponadto, zdobędzie narzędzia do efektywnego rozwiązywania konfliktów i współpracy, co przyczyni się do wzrostu efektywności pracy zespołowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja i efektywność w pracy zespołowej

Grupa docelowa szkolenia “Komunikacja i efektywność w pracy zespołowej” obejmuje osoby pracujące w zespołach lub grupach zawodowych, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i poprawić efektywność pracy zespołowej. Szkolenie jest skierowane zarówno do menedżerów, liderów zespołów, jak i do pracowników na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej. Uczestnicy mogą pochodzić z różnych branż i dziedzin, ponieważ umiejętności komunikacyjne i efektywna praca zespołowa są istotne w wielu obszarach zawodowych. Grupa docelowa szkolenia poszukuje narzędzi i technik, które pomogą im lepiej współpracować, rozwiązywać konflikty oraz osiągać cele w ramach zespołu.

Idea szkolenia “Komunikacja i efektywność w pracy zespołowej” polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznej komunikacji i efektywnej pracy w zespołach. Szkolenie ma na celu rozwijanie świadomości uczestników na temat znaczenia dobrej komunikacji, budowania pozytywnych relacji w zespole oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Poprzez interaktywne zajęcia, case study i symulacje, uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie i rozwijają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem oraz osiągania wspólnych celów. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i harmonii w miejscu pracy.

wyślij zapytanie

Komunikacja i efektywność w pracy zespołowej – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności pracy zespołowej: Pracownicy zdobywają nowe umiejętności komunikacyjne, co pozwala na lepszą koordynację działań w zespole, efektywne rozwiązywanie problemów i osiąganie wspólnych celów. To z kolei przekłada się na zwiększoną efektywność i produktywność całej organizacji.
 • Poprawa relacji w zespole: Szkolenie pomaga w budowaniu lepszych relacji między członkami zespołu poprzez zrozumienie różnic w komunikacji i umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów. To sprzyja harmonii i współpracy w zespole.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Dzięki szkoleniu pracownicy czują się bardziej pewni siebie w komunikacji i pracy zespołowej, co może zwiększyć ich zaangażowanie w wykonywane zadania i zaowocować większą motywacją.
 • Redukcja konfliktów i błędów: Poprawa komunikacji w zespole przyczynia się do zmniejszenia liczby konfliktów i błędów w pracy, co ma pozytywny wpływ na efektywność i koszty operacyjne organizacji.
 • Rozwój umiejętności liderowania: Dla menedżerów i liderów zespołów szkolenie stanowi okazję do rozwoju umiejętności zarządzania zespołem i budowania efektywnych relacji z pracownikami.
 • Wzrost satysfakcji pracowników: Poprawa komunikacji i pracy zespołowej może wpłynąć na ogólną satysfakcję pracowników, co może skutkować lepszymi wynikami organizacji i zmniejszeniem rotacji kadry.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zespołów: Poprzez zrozumienie i uwzględnienie różnic w typach osobowości, zespoły mogą lepiej dostosować swoje działania do potrzeb i preferencji członków, co przekłada się na zwiększoną efektywność wspólnych projektów.
 • Redukcja konfliktów: Rozumienie, dlaczego różne osoby reagują inaczej w konkretnych sytuacjach, pomaga unikać konfliktów lub rozwiązywać je w bardziej konstruktywny sposób.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Wiedza o typach osobowości umożliwia bardziej dostosowane komunikowanie się, co prowadzi do jasniejszych i bardziej efektywnych przekazów wewnętrznych w organizacji.
 • Lepsze zarządzanie zespołami: Przywódcy i menedżerowie, którzy rozumieją różnice w typach osobowości swoich pracowników, mogą lepiej dostosować swój styl zarządzania, co wpływa na zmotywowanych i produktywnych pracowników.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Warsztat może pomóc kadrze kierowniczej w doskonaleniu swoich umiejętności zarządzania różnorodnymi zespołami i prowadzeniu skutecznej komunikacji wewnątrz organizacji.
 • Motywowanie i zaangażowanie pracowników: Dostosowanie strategii motywacji do indywidualnych preferencji osobowości pracowników pomaga zwiększyć ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy.
 • Zwiększona kreatywność i innowacyjność: Różnorodność typów osobowości w zespołach może sprzyjać bardziej kreatywnemu myśleniu i innowacyjności, co jest korzystne dla rozwoju organizacji.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Wartościowanie różnorodności typów osobowości w organizacji promuje kulturę otwartości, szacunku i zrozumienia, co wpływa na lepsze relacje międzyludzkie i atmosferę pracy.
 • Redukcja rotacji pracowników: Pracownicy, którzy czują się zrozumiani i docenieni w organizacji, są bardziej skłonni do pozostania w niej na dłuższy czas, co zmniejsza koszty rotacji kadry.
 • Zwiększenie efektywności szkoleń i rozwoju: Organizacja może lepiej dostosować programy szkoleniowe do różnych typów osobowości, co przekłada się na bardziej skuteczny rozwój pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zrozumienie samego siebie: Uczestnicy dowiedzą się, jakie są ich preferencje i charakterystyki osobowości według MBTI. To pozwoli im na lepsze zrozumienie swoich reakcji, motywacji i zachowań.
 • Zwiększenie samoświadomości: Poznanie własnej typologii osobowości pomaga w identyfikowaniu swoich silnych stron, słabości i obszarów, które wymagają rozwoju.
 • Poprawa komunikacji: Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie komunikować się z osobami o różnych typach osobowości, co przekłada się na bardziej skuteczną wymianę informacji, zrozumienie i unikanie konfliktów.
 • Lepsza współpraca z zespołem: Zrozumienie typów osobowości w zespole pozwala na lepsze dopasowanie ról i zadań, co przyczynia się do efektywniejszej współpracy i osiągania wspólnych celów.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych: Uczestnicy, którzy pełnią funkcje przywódcze, nauczą się, jak dostosować swój styl zarządzania do potrzeb różnych typów osobowości w zespole.
 • Redukcja konfliktów: Poznanie mechanizmów konfliktów wynikających z różnic osobowości pozwoli uczestnikom na skuteczniejsze ich rozwiązywanie i unikanie.
 • Efektywniejsza planowanie i organizacja pracy: W zależności od swojej typologii osobowości, uczestnicy dowiedzą się, jakie strategie planowania i organizacji pracy są dla nich najlepsze.
 • Motywowanie zespołu: Poznanie preferencji osobowości innych członków zespołu pozwala na lepsze dostosowanie form motywacji i wsparcia.
 • Rozwijanie umiejętności miękkich: Warsztat pomaga w rozwijaniu umiejętności takich jak empatia, asertywność, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, co ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności: Poprawa współpracy i komunikacji w zespole przekłada się na zwiększenie efektywności pracy i osiągania lepszych wyników.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Jak zbudować pełny obraz – kompletna informacja (ćwiczenie indywidualne)
 • Potrzeby w zakresie komunikacji i współpracy różnych osób, czyli poznaj siebie, zrozum inne osoby by lepiej współpracować – na podstawie typologii osobowości MBTI
 • Sesja informacji zwrotnej MBTI
  • Omówienie kwestionariuszy
  • Wybór najbardziej dopasowanego typu
  • Analiza typów
  • Rozwój osobowości
  • Quiz – rozpoznaj kim jest ta osoba
 • Komunikacja dopasowana do odbiorcy – jak się komunikować z osobami, które inaczej zbierają informacje, podejmują decyzje.
 • Trening krótkich rozmów w podgrupach 3 osobowych – przekazywanie dopasowanych komunikatów
 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Feedback jako metoda budowania współpracy
 • Scenki udzielania informacji zwrotnej 1:1 (trener udziela feedbacku każdemu z uczestników na forum wprowadzając do wspólnych ćwiczeń, pokazując różne rozmowy feedbackowe)
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Model udzielania informacji zwrotnej
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej (rozmowy w zespołach 3 osobowych – 4 różne scenariusze)
 • Czym jest efektywna współpraca – ćwiczenie w przestrzeni (gallery tour)
 • Korzyści / zagrożenia dla firmy i pracowników wynikające z jakości współpracy – ćwiczenie w podgrupach.
 • Zasady efektywnej współpracy – miniwykład trenera
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi
 • Czym jest asertywność i jak ją budować
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników
 • Scenki asertywnych rozmów
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich
 • Jak rozładować emocje
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania
 • Grupa a zespół pracowników
 • Etapy budowania zespołów – Bruce Tuckman
 • Jak mogę rozwijać współprace w moim zespole – jedno działanie rozwojowe

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach praktycznych, które pozwalają im w sposób bezpośredni ćwiczyć nowe umiejętności. Mogą to być symulacje sytuacji z życia zawodowego, role-playing czy case study, które pomagają w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy.

2

Analiza przypadków

Uczestnicy analizują przypadki związane z rzeczywistymi sytuacjami z pracy zespołowej i komunikacją. Dzięki temu mogą wyciągać wnioski na podstawie doświadczeń innych organizacji i zespołów.

3

Grupowe dyskusje

Organizowane są grupowe dyskusje, podczas których uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami na temat komunikacji i pracy zespołowej. To sprzyja wymianie wiedzy i spojrzeniom na dany temat.

4

Wykład i prezentacja

Trener przekazuje teoretyczne podstawy komunikacji, techniki rozwiązywania konfliktów i strategie pracy zespołowej podczas wykładu i prezentacji. Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.