Komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności niezbędne do efektywnej komunikacji i współpracy z innymi członkami zespołu. Będzie potrafił słuchać aktywnie, wyrażać swoje myśli klarownie oraz rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie budować silne relacje w zespole, zwiększać zaufanie i efektywność współpracy, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników i sukcesu w pracy zespołowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupą docelową szkolenia  są osoby z różnych sektorów i poziomów zawodowych, które pragną doskonalić umiejętności komunikacyjne oraz zdolność do efektywnej współpracy w ramach zespołu. Szkolenie jest adresowane do pracowników korporacji i menedżerów.

Uczestnicy szkolenia mogą mieć różne poziomy doświadczenia i umiejętności komunikacyjnych, jednak mają wspólny cel – doskonalenie umiejętności interpersonalnych i zdolności do efektywnej pracy z innymi ludźmi. Mogą to być osoby, które chcą poprawić swoją umiejętność słuchania i wyrażania myśli, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zaufania i współpracy w zespole.

Idea szkolenia  opiera się na przekonaniu, że skuteczna komunikacja i harmonijna współpraca są kluczowymi elementami sukcesu w pracy zespołowej. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych uczestników oraz zdolności do efektywnej współpracy i budowania pozytywnych relacji w zespole.

Główne założenia idei szkolenia obejmują:

 • Świadomość komunikacyjna: Szkolenie skupia się na rozwijaniu świadomości uczestników na temat różnych aspektów komunikacji interpersonalnej, takich jak werbalna i niewerbalna komunikacja, aktywne słuchanie, wyrażanie siebie jasno i zrozumiale, oraz empatia. Uczestnicy zdobywają umiejętność rozpoznawania i interpretowania sygnałów komunikacyjnych, co przyczynia się do poprawy efektywności komunikacji.
 • Budowanie relacji: Szkolenie kładzie duży nacisk na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole. Uczestnicy uczą się technik budowania zaufania, empatii, rozwiązywania konfliktów i wypracowywania kompromisów. Ważnym elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności konstruktywnego feedbacku i umiejętności radzenia sobie ze trudnymi sytuacjami interpersonalnymi.
 • Efektywna współpraca: Szkolenie stawia sobie za cel rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole. Uczestnicy uczą się technik zarządzania czasem, efektywnego dzielenia się informacjami, rozwiązywania problemów grupowych, podejmowania decyzji i osiągania wspólnych celów. Szkolenie zachęca do tworzenia atmosfery otwartej, opartej na wzajemnym szacunku i wspierającej współpracy.
 • Praktyka i interakcja: Szkolenie opiera się na aktywnym udziale uczestników poprzez różnorodne ćwiczenia, symulacje, studia przypadków i interaktywne dyskusje. Uczestnicy mają możliwość praktycznego stosowania nowych umiejętności i otrzymywania feedbacku, co umożliwia skuteczną naukę i doskonalenie się.
 • Zindywidualizowane podejście: Szkolenie uwzględnia różnice indywidualne między uczestnikami. Materiał szkoleniowy jest dostosowany do ich potrzeb i poziomu umiejętności, aby zapewnić optymalne wsparcie i rozwój.
wyślij zapytanie

Komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie innowacyjności: Poprawa komunikacji i współpracy w zespole sprzyja wymianie pomysłów, twórczemu myśleniu i generowaniu innowacyjnych rozwiązań. Pracownicy, którzy skutecznie współpracują i komunikują się, są bardziej otwarci na nowe pomysły i mogą wspólnie tworzyć nowatorskie rozwiązania dla organizacji.
 • Poprawa atmosfery pracy: Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i współpracy przyczynia się do poprawy atmosfery w miejscu pracy. Lepsza komunikacja, wzajemne wsparcie i zrozumienie między pracownikami tworzą przyjazne i inspirujące środowisko, które sprzyja motywacji i zaangażowaniu w codzienne obowiązki.
 • Redukcja stresu i konfliktów: Skuteczna komunikacja i współpraca przyczyniają się do redukcji stresu i konfliktów w miejscu pracy. Pracownicy, którzy umieją jasno wyrazić swoje myśli, słuchać innych i rozwiązywać problemy, są mniej narażeni na sytuacje konfliktowe i mają lepsze strategie radzenia sobie ze stresem.
 • Wzrost zaufania: Poprawa komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole prowadzi do wzrostu zaufania między pracownikami oraz między pracownikami a organizacją. Zaufanie jest fundamentem efektywnej pracy zespołowej i wpływa na skuteczność, otwartość oraz długotrwałe relacje w miejscu pracy.
 • Poprawa obsługi klienta: Lepsza komunikacja i współpraca w zespole mają pozytywny wpływ na obsługę klienta. Pracownicy, którzy efektywnie komunikują się wewnątrz zespołu, są bardziej skłonni do współpracy na rzecz satysfakcji klienta, szybkiego rozwiązywania problemów i budowania trwałych relacji z klientami.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsza efektywność zespołu: Poprawa komunikacji interpersonalnej i umiejętności współpracy w zespole przekłada się na większą efektywność i wydajność pracy grupy. Zwiększa się możliwość skutecznego dzielenia się informacjami, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co przyczynia się do osiągania wspólnych celów organizacji.
 • Zwiększone zaangażowanie pracowników: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie pozytywnych relacji z innymi członkami zespołu. To przyczynia się do zwiększenia ich zaangażowania i satysfakcji z pracy, co może prowadzić do wyższej motywacji i większej lojalności wobec organizacji.
 • Lepsze rozwiązywanie konfliktów: Szkolenie pomaga pracownikom w nauce skutecznych technik rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi. To prowadzi do zmniejszenia konfliktów w zespole oraz umiejętności skutecznego negocjowania i osiągania kompromisów.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych przekłada się na lepszą komunikację wewnętrzną w organizacji. Pracownicy są w stanie jasno wyrażać swoje myśli i oczekiwania, co zmniejsza ryzyko nieporozumień i błędów.
 • Budowanie pozytywnego środowiska pracy: Poprawa komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy. Pracownicy czują się bardziej komfortowo i akceptowani, co sprzyja współpracy, kreatywności i innowacyjności.
 • Zwiększenie efektywności działań zespołowych: Szkolenie umożliwia zespołom lepsze wykorzystanie potencjału każdego członka, poprzez skuteczniejszą komunikację i współpracę. To prowadzi do bardziej efektywnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i osiągania wyników.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Organizacje, które inwestują w rozwój komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, budują pozytywny wizerunek jako miejsce, w którym pracownicy są odpowiednio szkoleni i mają możliwość rozwoju. To może przyciągać utalentowanych pracowników i zwiększać atrakcyjność organizacji na rynku pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się zarówno w relacjach zawodowych, jak i osobistych. Poprawa umiejętności werbalnych i niewerbalnych pomaga w klarownym wyrażaniu myśli, aktywnym słuchaniu oraz skutecznym przekazywaniu informacji.
 • Budowanie pozytywnych relacji: Szkolenie stawia nacisk na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Pracownicy uczą się empatii, szacunku, wyrażania uznania i budowania zaufania. To przyczynia się do lepszych relacji z kolegami z pracy, przełożonymi oraz innymi osobami w otoczeniu zawodowym.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów: Szkolenie zapewnia narzędzia i techniki umożliwiające pracownikom skuteczne rozwiązywanie konfliktów. Pracownicy uczą się radzenia sobie ze sporami, negocjacji i szukania kompromisów, co prowadzi do rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny i harmonijny.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Poprawa umiejętności komunikacyjnych i współpracy przekłada się na większą satysfakcję z pracy. Pracownicy czują się bardziej pewni siebie w komunikacji, są w stanie wyrazić swoje potrzeby i pomysły, co wpływa pozytywnie na ich poczucie wartości i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i współpracy jest ważnym elementem rozwoju kariery, ponieważ te umiejętności są poszukiwane przez pracodawców na różnych stanowiskach.
 • Zwiększenie możliwości awansu: Posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych i zdolności do efektywnej współpracy może otworzyć drzwi do awansu zawodowego. Pracownicy, którzy potrafią budować pozytywne relacje, efektywnie komunikować się i współpracować z innymi, często mają większe szanse na awans i zdobycie bardziej odpowiedzialnych stanowisk.
 • Podniesienie samoświadomości: Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole pomaga pracownikom zwiększyć swoją samoświadomość. Uczestnicy są bardziej świadomi swoich stylów komunikacyjnych, mocnych stron i obszarów do poprawy, co umożliwia rozwój osobisty i profesjonalny.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Alfabet mitów menedżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania
 • Zwinna organizacja i kultura Agile jako odpowiedź na świat VUCA
 • Planowanie zmiany vs płynna zmiana
 • Zwinne procesy zarządzania – pakiet narzędzi Menedżera
 • Zdefiniowany cel (K. Murray)
  • Nadrzędny cel, wartości i cele pośrednie, czyli co wpływa na zaangażowanie pracowników
  • Wyznaczanie celów oraz planowanie pracy swojej i zespołu
  • Rozmowy inspirowane celem – wymagam i wspieram
  • Ofiara Losu, Primadonna i Zosia Samosia (Co zrobić, gdy cele są sabotowane?)
 • Efektywna komunikacja (E. Berne)
  • Analiza transakcyjna (AT) jako antidotum na błędy komunikacyjne i ukryte agendy
  • Znaki rozpoznania i potrzeby – wypowiedzieć niewypowiedziane – tworzenie wspierającej atmosfery zespołu poprzez komunikację
  • Narzędzia i techniki efektywnej komunikacji
  • Sekrety i kłamstwa, czyli feedback na nowo – typowe błędy, wyzwania i modele
 • Przejrzysta struktura (S. von Poelje, R. Napper)
  • Autorytet lidera – zaufanie i siła, czyli o przywództwie jutra
  • Struktura formalna i nieformalna – jak radzić sobie z granicami i pozorną asertywnością
  • Dystans społeczny i psychologiczny
  • Lider odpowiedzialny, efektywny i psychologiczny – diagnoza leadershipu w zespole
  • Członek zespołu – uczestnik, pasażer, więzień czy opozycjonista?
 • Czytelne role (M. Belbin, K. Jedliński)
  • Role profesjonalne i role organizacyjne
  • Oczekiwania organizacji i osobiste zasoby – jak wartości i siły charakteru regulują zachowanie (wg koncepcji Schwartza)
  • Moja rola w zespole – model ról zespołowych (M. Belbine)
 • Znane zasady (S. von Poelje, K. Jedliński)
  • Normy – przestrzeganie, łamanie i redefinowanie, czyli każdy wie, co ma robić, by być Współpracownikiem Marzeń
  • Kodeks honorowy – „święte zasady zespołu”
  • Nowe osoby „w starym” zespole, czyli dynamika pracy w pigułce
 • Silna integracja
  • Duma związany z przynależnością
  • Porażki i zwycięstwa – od pracy na błędzie do celebrowania sukcesów
  • Kreatywne rytuały budujące współpracę i zaangażowanie (K. Ozenc, M. Hagan)
 • Fakty kontra potrzeby i opinie – to, co widoczne i cała reszta ukryta pod powierzchnią
 • Cykl konfliktu: postawa, spostrzeganie, relacje, konsekwencje
 • Koło Moore’a – przyczyny nieporozumień i trudnych sytuacji – praca nad wybranymi obszarami
 • Czynniki wywołujące konflikt w organizacji
 • Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów na poziomie zespołu (techniki: analizy sytuacji, określania stanu docelowego, poszukiwania rozwiązań win-win)
 • Techniki rozwiązywania konfliktów na poziomie indywidualnym
 • Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie
 • Motywowanie a zaangażowanie – podobne, a jednak zupełnie inne
 • „Żeby zapalać innych, sam musisz płonąć’ – motywacja Lidera – autodiagnoza
 • Praca z zespołem – wyprawa o złote runo
  • Bank motywatorów, czyli co nas napędza do działania
  • Proaktywność versus zachowania kontrproduktywne, czyli dziel i rządź
  • Zwiększanie poczucia sensu pracy – wyzwania leadershipu
 • Wsparcie od organizacji – Kultura organizacji i tworzenia sprzyjających warunków w zespole

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.