Lean Manufacturing

Uczestnik szkolenia zyska głębsze zrozumienie filozofii Lean oraz praktycznych narzędzi do eliminacji marnotrawstwa i poprawy efektywności procesów produkcyjnych. Będzie zdolny do identyfikowania obszarów optymalizacji, angażowania zespołu w ciągłą poprawę oraz wprowadzania skutecznych strategii zarządzania jakością i zapasami. Szkolenie umożliwi uczestnikowi zdobycie umiejętności kluczowych dla efektywnego doskonalenia procesów w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Lean Manufacturing

Grupa docelowa szkolenia to pracownicy i kadra zarządzająca z różnych sektorów przemysłu oraz usług, którzy dążą do poprawy efektywności operacyjnej, redukcji marnotrawstwa i wprowadzenia ciągłych usprawnień w swoich organizacjach.

Idea szkolenia opiera się na przekazaniu uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem procesami produkcyjnymi. Głównym celem jest wprowadzenie uczestników w świat filozofii Lean, której kluczowe założenia obejmują eliminację marnotrawstwa, zwiększanie wartości dla klienta oraz ciągłą poprawę.

wyślij zapytanie

Lean Manufacturing – korzyści ze szkolenia

 • Zrównoważony rozwój: Dążenie do efektywności i minimalizacji marnotrawstwa sprzyja zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów, co przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
 • Poprawa relacji z dostawcami: Współpraca w duchu Lean prowadzi do lepszej synchronizacji między firmą a dostawcami, co może przyczynić się do szybszych dostaw i lepszej jakości surowców.
 • Wzrost konkurencyjności branżowej: Organizacje, które wdrożyły Lean, mogą przyciągać większą uwagę na rynku i zyskiwać przewagę nad konkurencją.
 • Współpraca z klientami: Poprawa jakości produktów i krótsze czasy dostaw mogą wpłynąć na zwiększone zaufanie klientów i lepsze relacje handlowe.
 • Wzrost reputacji: Firma, która stosuje zasady Lean, może zyskać pozytywną reputację jako firma skoncentrowana na jakości, efektywności i innowacyjności.
 • Lepsza alokacja zasobów: Dzięki eliminacji marnotrawstwa i lepszej organizacji procesów, organizacja ma możliwość lepszej alokacji zasobów na projekty i zadania kluczowe dla rozwoju.
 • Tworzenie miejsc pracy: Efektywnie działająca firma ma większą szansę na wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Wsparcie innowacyjności: Koncentracja na ciągłym doskonaleniu prowadzi do środowiska, w którym pracownicy są otwarci na eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji.
 • Wzrost wartości firmy: Poprawa wyników finansowych i lepsza pozycja rynkowa mogą przyczynić się do wzrostu wartości firmy na rynku kapitałowym.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności: Eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów prowadzi do zwiększenia produkcji przy mniejszych nakładach pracy i zasobów.
 • Redukcja kosztów: Poprawa efektywności procesów skutkuje redukcją kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, energii, czasu i pracy.
 • Krótsze czasy produkcji: Implementacja Lean pozwala skrócić czas przetwarzania produktów, co może prowadzić do szybszego dostarczania towarów klientom.
 • Poprawa jakości: Koncentracja na jakości i eliminacja błędów przekłada się na wyższą jakość produktów oraz redukcję reklamacji.
 • Zwiększenie elastyczności: Dzięki podejściu Just-in-Time organizacja może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku, co przyczynia się do większej elastyczności.
 • Zaangażowanie pracowników: Filozofia Lean promuje aktywne zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia, co może podnieść motywację i twórczy wkład każdego członka zespołu.
 • Krótsze czasy reakcji: Organizacja staje się bardziej gotowa do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu, co pozwala unikać przestojów i opóźnień.
 • Zminimalizowane zapasy: Wykorzystanie zasad JIT i kanban pozwala na redukcję zapasów magazynowych, co z kolei zmniejsza koszty przechowywania i ryzyko przestarzałego towaru.
 • Usprawnione zarządzanie procesami: Narzędzia Lean, takie jak Value Stream Mapping, pozwalają na lepsze zrozumienie i kontrolę nad procesami, co ułatwia zarządzanie nimi.
 • Kultura ciągłego doskonalenia: Wdrożenie Lean Manufacturing prowadzi do wytworzenia kultury organizacyjnej, w której ciągłe doskonalenie jest priorytetem, co przyczynia się do długoterminowej poprawy wyników.
 • Poprawa relacji z klientem: Dostarczanie produktów o lepszej jakości i w krótszych czasach może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia klientów.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacje stosujące Lean mają przewagę konkurencyjną dzięki lepszej efektywności i zdolności do dostosowywania się do zmian na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona satysfakcja zawodowa: Pracownicy mogą doświadczyć większej satysfakcji z pracy, ponieważ uczestniczą w procesie doskonalenia i widzą efekty swojego wkładu.
 • Lepsze warunki pracy: Optymalizacja procesów i eliminacja marnotrawstwa mogą prowadzić do poprawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
 • Rozwój umiejętności: Szkolenia związane z Lean Manufacturing pozwalają pracownikom rozwijać nowe umiejętności, zarówno techniczne, jak i miękkie.
 • Zwiększone zaangażowanie: Pracownicy angażują się w procesy doskonalenia, dzięki czemu czują większą odpowiedzialność za swoje zadania i wyniki.
 • Lepsza komunikacja: Wdrażanie Lean może prowadzić do lepszej komunikacji między różnymi działami i poziomami organizacji, co ułatwia współpracę.
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Efektywniejsze procesy mogą przyczynić się do zmniejszenia nadgodzin i poprawy balansu między pracą a życiem osobistym.
 • Wpływ na decyzje: Pracownicy są zachęcani do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami dotyczącymi doskonalenia procesów, co może wpłynąć na podejmowane decyzje.
 • Zwiększona widoczność: W organizacji, gdzie stosuje się zasady Lean, pracownicy widzą, jakie cele i cele firmy są dążone, co może przyczynić się do większej zaangażowania.
 • Rozpoznawalność wkładu: Pracownicy, którzy przyczynili się do usprawnień procesów, mogą być doceniani i wyróżniani za swój wkład.
 • Podnoszenie kompetencji: Udział w projektach Lean pozwala pracownikom na rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, analizy danych i efektywnej współpracy zespołowej.
 • Rola lidera: Pracownicy mogą stać się liderami w swoich obszarach, prowadząc innych w kierunku osiągania lepszych wyników.
 • Dostęp do informacji: Procesy Lean zachęcają do dzielenia informacji i wiedzy, co pomaga pracownikom być lepiej poinformowanymi na temat działań firmy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Historia i założenia Lean Manufacturing.
 • Osiągnięcia i korzyści płynące z wdrożenia Lean.
 • Siedem rodzajów marnotrawstwa (7 Wastes).
 • Zasada kontynuacji poprawy (PDCA).
 • Definicja wartości dla klienta.
 • Koncepcja łańcucha wartości.
 • Tworzenie map przepływu wartości (Value Stream Mapping).
 • Rozpoznawanie i analiza kroków marnotrawnych.
 • Zasady 5S: Sortowanie, Systematyzacja, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina.
 • Układ ergonomiczny stanowiska pracy.
 • Ustandaryzowane operacje i procedury.
 • Tworzenie środowiska bezpiecznego i sprzyjającego wydajności.
 • Zasada pracy pod rytm klienta (Takt Time).
 • Synchronizacja procesów przy użyciu Kanban.
 • Pozioma produkcja kontra produkcja wsadowa.
 • Eliminowanie przestoju i nadprodukcji.
 • Filozofia Kaizen: małe kroki ku doskonałości.
 • A3 Problem Solving: strukturalne rozwiązywanie problemów.
 • Plan-Do-Check-Act (PDCA) jako cykl ciągłego doskonalenia.
 • Wpływ kultury organizacyjnej na skuteczność Lean.
 • Kanban w zarządzaniu dostawami.
 • Redukcja nadmiaru zapasów w łańcuchu dostaw.
 • Partnerstwo z dostawcami i wymiana informacji.
 • Monitorowanie jakości od dostawców.
 • Cykl PDCA w zarządzaniu projektami.
 • Kaizen w projekcie: poszukiwanie i usuwanie przeszkód.
 • Utrzymywanie elastyczności projektowej.
 • Analiza wyników projektu i wnioski.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady teoretyczne

To podstawowa forma przekazywania wiedzy, w trakcie której trener omawia podstawowe koncepcje, zasady i filozofię Lean Manufacturing. Uczestnicy zdobywają teoretyczne podstawy związane z marnotrawstwem, ciągłą poprawą i wartością dla klienta.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków zastosowania Lean Manufacturing w różnych organizacjach. Uczestnicy dowiadują się, jakie wyzwania napotkano i jakie korzyści osiągnięto w wyniku wdrożenia Lean.

3

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy angażują się w praktyczne ćwiczenia, które pomagają zrozumieć zasady i techniki Lean Manufacturing. Mogą to być symulacje procesów produkcyjnych lub inne zadania, które pozwalają na zastosowanie poznanej teorii w praktyce.

4

Praca w grupach

Uczestnicy pracują w grupach nad rozwiązywaniem problemów lub projektami związanymi z Lean. To sprzyja wymianie doświadczeń i pomaga rozwijać umiejętność pracy zespołowej.

5

Warsztaty praktyczne

Intensywne sesje praktyczne, w których uczestnicy pod okiem trenera pracują nad konkretnymi narzędziami i technikami Lean, takimi jak 5S, Value Stream Mapping czy Kaizen.

6

Dyskusje panelowe

Sesje panelowe, podczas których eksperci i praktycy Lean dzielą się swoimi doświadczeniami, najlepszymi praktykami i odpowiedziami na pytania uczestników.

Henryk Metz

37 lat doświadczeń zawodowych na różnych stanowiskach, w tym 16 lat jako trener, mentor i coach. Inżynier informatyk, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach od programisty, poprzez analityka i kierownika projektów, do dyrektora dużych programów wdrożeniowych. Doświadczenie w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów, badania i mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping), wdrażania narzędzi IT wspierających zarządzanie produkcją, wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej (ENERGOPOMIAR), systemów AKPiA i wizualizacji parametrów produkcji, systemy bazodanowe, CRM, ERP, MES dla firm wielu branż, realizacja projektów IT w branży energetycznej dla Klientów na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Republice Dominikany i Polsce, organizacja pracy w projekcie obejmującym swoim zasięgiem cały kraj (Polska), w którym uczestniczyło ponad 650 osób, nagroda Prezesa TP S.A. Marka Józefiaka za usprawnienia metod zarządzania dużymi projektami, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering), wsparcie metodyczne w doskonaleniu rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie merytoryczne w przenoszeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych (branża chemiczna) z Holandii (Deventer) do Polski (Gliwice), udział w wielu projektach IT oraz stricte przemysłowych (doskonalenie produkcji), wdrażanie narządzi IT wspomagających planowania i kontrolę produkcji na bazie platform low-code, wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.