Lider w czasach zmian

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania w dynamicznym środowisku biznesowym. Będzie potrafił adaptować się do zmian, mobilizować zespół i skutecznie prowadzić organizację w niepewnych czasach. Dzięki temu szkoleniu uczestnik stanie się elastycznym i efektywnym liderem, gotowym na wyzwania związane z szybkimi zmianami w branży.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do liderów i menedżerów na różnych szczeblach hierarchii w organizacjach, niezależnie od branży czy sektora. Dodatkowo, szkolenie może być wartościowe dla osób, które mają aspiracje do objęcia stanowiska lidera lub chcą awansować w swojej karierze zawodowej

Idea szkolenia polega na dostarczeniu liderom i menedżerom kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi, które umożliwią im skuteczne zarządzanie zespołem w dynamicznym i zmieniającym się środowisku biznesowym. Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności przywódczych oraz zwiększenie efektywności i produktywności zarówno liderów, jak i całego zespołu.

Poprzez zapoznanie uczestników z kluczowymi kompetencjami lidera 3.0, szkolenie ma na celu promowanie elastycznego i otwartego podejścia do przywództwa, które łączy zorientowanie na cele organizacji z troską o dobro pracowników. W trakcie szkolenia skupiamy się na rozwijaniu umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej, budowania zaufania w zespole, rozwiązywania konfliktów oraz wspierania rozwoju pracowników.

wyślij zapytanie

Lider w czasach zmian – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności i produktywności: Szkolenie liderów przyczynia się do zwiększenia efektywności zarówno jednostek, jak i całej organizacji. Liderzy wyposażeni w odpowiednie umiejętności są w stanie lepiej zarządzać zasobami, identyfikować priorytety i skutecznie realizować cele organizacyjne. To prowadzi do wzrostu produktywności i osiągania lepszych wyników biznesowych.
 • Utrzymywanie talentów w organizacji: Inwestowanie w rozwój liderów jest sygnałem dla pracowników, że organizacja dba o ich rozwój i sukces. To przyczynia się do większej lojalności, retencji talentów i zmniejszenia fluktuacji kadry. Pracownicy, widząc możliwość rozwoju i awansu wewnątrz organizacji, są bardziej skłonni pozostać i angażować się w długoterminowy sukces firmy.
 • Poprawa atmosfery pracy i relacji między ludźmi: Szkolenie liderów skupia się na budowaniu zaufania, efektywnej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów. Poprawa tych obszarów przyczynia się do lepszej atmosfery pracy, harmonijnych relacji między pracownikami i zespołami. Tworzy to pozytywną kulturę organizacyjną, w której ludzie chętniej współpracują i wzajemnie się wspierają.
 • Tworzenie lepszego miejsca pracy: Szkolenie liderów dąży do tworzenia środowiska pracy, w którym panuje wzajemne zrozumienie, szacunek i wsparcie. Pracownicy mają większe szanse na rozwój osobisty i zawodowy, a ich głos i opinie są brane pod uwagę. To przyczynia się do budowania lepszego miejsca pracy, gdzie ludzie czują się docenieni i motywowani do osiągania sukcesów.
 • Zwiększenie innowacyjności i adaptacyjności: Liderzy wyposażeni w umiejętności przywódcze, takie jak otwartość na innowacje i umiejętność adaptacji, wpływają na kulturę organizacyjną, która promuje innowacyjność i elastyczność. Pracownicy czują się swobodnie w wyrażaniu swoich pomysłów, a organizacja staje się bardziej zdolna do adaptacji do zmieniającego się środowiska biznesowego.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności liderów: Szkolenie umożliwia liderom rozwinięcie umiejętności i zdobycie wiedzy potrzebnej do skutecznego zarządzania zespołem. Liderzy będą lepiej wyposażeni w narzędzia i strategie, które pozwolą im efektywniej realizować cele organizacji.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Szkolenie skupia się na budowaniu zaufania, wspieraniu rozwoju pracowników i radzeniu sobie z konfliktami. To przyczynia się do poprawy atmosfery pracy, komunikacji w zespole i ogólnej kultury organizacyjnej.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Liderzy, którzy posiadają rozwinięte umiejętności przywódcze, są w stanie skutecznie angażować i motywować swoich podwładnych. To przekłada się na większe zaangażowanie pracowników, wyższy poziom satysfakcji z pracy oraz lepsze wyniki organizacji.
 • Lepsze radzenie sobie z wyzwaniami zmian: Szkolenie dostarcza liderom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z dynamicznymi zmianami gospodarczymi. Liderzy będą lepiej przygotowani do adaptacji do nowych sytuacji i wspierania zespołu w procesie zmian.
 • Zwiększenie efektywności zespołu: Szkolenie skupia się również na budowaniu silnych zespołów i eliminowaniu dysfunkcji grupowych. To przyczynia się do lepszej współpracy, efektywniejszego wykorzystania zasobów zespołu i osiągania lepszych wyników.
 • Retencja talentów: Liderzy, którzy posiadają rozwinięte umiejętności przywódcze i potrafią tworzyć inspirującą atmosferę pracy, przyczyniają się do zwiększenia retencji talentów w organizacji. Pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji, gdy odczuwają wsparcie i możliwości rozwoju ze strony swoich liderów.
 • Budowanie marki pracodawcy: Organizacje, które inwestują w rozwój swoich liderów i promują efektywne przywództwo, budują reputację atrakcyjnego pracodawcy. To przyciąga utalentowanych pracowników i wspomaga długoterminowy sukces organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności nie tylko w obszarze swojej specjalizacji, ale także w zakresie umiejętności przywódczych. Dzięki temu mogą oni poszerzyć swoje kompetencje, zdobyć nowe umiejętności i rozwijać się zawodowo.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Pracownicy, którzy mają liderów wyposażonych w skuteczne umiejętności przywódcze, doświadczają lepszego kierowania, wsparcia i zrozumienia. To przekłada się na większą satysfakcję z pracy i poczucie docenienia.
 • Wspieranie rozwoju i awansu: Szkolenie dostarcza pracownikom możliwości rozwoju i zdobycia nowych kompetencji. To z kolei może prowadzić do awansu zawodowego, awansu na wyższe stanowiska i zdobycia nowych perspektyw kariery.
 • Lepsza komunikacja i współpraca: Pracownicy, którzy są częścią zespołów, w których liderzy posiadają rozwinięte umiejętności przywódcze, korzystają z lepszej komunikacji, efektywniejszej współpracy i budowania zaufania. To sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy i skuteczniejszej realizacji zadań.
 • Motywacja i zaangażowanie: Liderzy, którzy potrafią angażować i motywować swoich pracowników, przyczyniają się do zwiększenia ich motywacji i zaangażowania w pracę. Pracownicy czują się bardziej docenieni i są bardziej zaangażowani w osiąganie celów organizacji.
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktami: Szkolenie dotyczące inteligencji emocjonalnej i rozwiązywania konfliktów daje pracownikom narzędzia do lepszego radzenia sobie ze stresem i konstruktywnego rozwiązywania problemów. To przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego i zwiększenia satysfakcji z pracy.
 • Wsparcie w rozwoju kariery: Pracownicy, którzy mają liderów, którzy są trenerami i mentorami, otrzymują wsparcie w rozwoju swojej kariery. Liderzy mogą oferować wskazówki, rady i szanse rozwoju, co przyczynia się do rozwijania umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do roli lidera 3.0
 • Znaczenie różnych stylów przywództwa dla skutecznego kierowania zespołem
 • Balans między zorientowaniem na cele przedsiębiorstwa a dbaniem o pracowników
 • Włączenie elementów przywództwa transformacyjnego i sytuacyjnego
 • Zmiany gospodarcze a rola lidera
 • Wymagane kompetencje dla lidera w dynamicznym środowisku
 • Empatyczne i innowacyjne podejście do przywództwa
 • Wsparcie psychologiczne jako element skutecznej roli lidera
 • Wpływ inteligencji emocjonalnej na efektywność lidera
 • Samoświadomość emocji i reakcji
 • Samokontrola w trudnych sytuacjach
 • Sposób postrzegania siebie i niezależność od opinii innych
 • Znaczenie zaufania w budowaniu skutecznych zespołów
 • Identyfikacja i przezwyciężanie dysfunkcji zespołowych
 • Współpraca i komunikacja w zespole
 • Budowanie silnego i zmotywowanego zespołu
 • Rola lidera w rozwijaniu kompetencji zespołu
 • Wsparcie pracowników w procesie zmian
 • Umiejętności trenera, mentora i coacha
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu i wsparciu
 • Rola emocji w pracy zespołowej
 • Radzenie sobie w sytuacjach podwyższonego napięcia
 • Nowoczesny lider a skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy i harmonii w zespole

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusja moderowana

To forma interakcji między trenerem a uczestnikami, w której moderator (w tym przypadku trener) nadzoruje przebieg dyskusji podczas szkolenia. Celem dyskusji moderowanej w szkoleniach jest umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, wymianie poglądów, zadawaniu pytań i dzieleniu się doświadczeniami.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Praca w parach

Praca w parach na szkoleniu to metoda, która polega na tworzeniu dwuosobowych zespołów w celu realizacji zadań lub ćwiczeń. Ta forma pracy ma wiele korzyści i jest często wykorzystywana. Praca w parach sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Partnerzy mogą wzajemnie wspierać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także rozwiązywać problemy razem. To stwarza dogodne warunki do efektywnego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

4

Praca w podgrupach

To metoda, która umożliwia uczestnikom podzielenie się na mniejsze zespoły w celu realizacji określonych zadań lub projektów. Jest to popularna praktyka stosowana podczas szkoleń i warsztatów w różnych dziedzinach. Praca w podgrupach na szkoleniu ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie uczestników, ponieważ każda podgrupa jest odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. Uczestnicy mają szansę uczestniczyć aktywnie w dyskusji, dzielić się pomysłami i podejmować decyzje w swoich małych zespołach.

5

Wykład interaktywny

To forma prezentacji, która angażuje uczestników i zachęca ich do aktywnego udziału w procesie nauki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, w którym prowadzący jedynie przekazuje informacje, wykład interaktywny stawia na dialog, dyskusję i interakcję z publicznością.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.