Onboarding – wdrażanie nowych pracowników do organizacji

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego wdrażania nowych pracowników. Będzie potrafił stworzyć strukturalny i kompleksowy proces adaptacji, który zapewni nowym pracownikom łatwe i udane przystosowanie do organizacji. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie zminimalizować okres adaptacji, zwiększyć zaangażowanie nowych pracowników oraz przyspieszyć osiąganie pełnej produktywności.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane głównie do pracowników działu HR, menedżerów odpowiedzialnych za proces adaptacji pracowników, ekspertów związanych z daną dziedziną, oraz opiekunów adeptów. Ponadto, może być również przydatne dla wszystkich pracowników, którzy są zaangażowani w proces wdrożenia nowych pracowników lub chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat skutecznej adaptacji pracowników w organizacji. Szkolenie może być również wartościowe dla osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i tworzenie strategii związanych z onboardingiem.

Idea szkolenia polega na zaprezentowaniu kompleksowego podejścia do adaptacji pracowników w organizacji, koncentrując się na procesie onboardingu. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy, narzędzi i praktycznych wskazówek dotyczących skutecznego wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Skupiamy się na roli adaptacji w osiąganiu sukcesu organizacji, kluczowych obszarach adaptacji, narzędziach wspierających oraz budowaniu zaangażowania pracowników od pierwszych dni.

wyślij zapytanie

Onboarding – wdrażanie nowych pracowników do organizacji – korzyści ze szkolenia

 • Redukcja stresu i poczucia niepewności: Onboarding pomaga nowym pracownikom w zrozumieniu ich roli, obowiązków i oczekiwań, co minimalizuje stres i poczucie niepewności z nimi związane. To przekłada się na większe zadowolenie i komfort psychiczny pracowników.
 • Lepsza komunikacja i współpraca: Poprzez onboarding, organizacja promuje efektywną komunikację między nowymi pracownikami, zespołami i kadrą zarządzającą. To sprzyja lepszej współpracy, wymianie informacji i rozwojowi efektywnych relacji w organizacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Gdy pracownicy są dobrze przygotowani i zintegrowani w organizacji, stanowią oni wartościowy zasób, który może przyczynić się do pozytywnego wizerunku firmy. Satysfakcja pracowników i ich pozytywne doświadczenia przekładają się na reputację jako atrakcyjnego pracodawcy.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności: Skuteczny onboarding sprzyja kreatywności i innowacyjności poprzez dostarczanie pracownikom narzędzi, wiedzy i zachęty do wyrażania swoich pomysłów i wniosków. To może prowadzić do generowania nowych rozwiązań i doskonalenia działań organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona retencja pracowników: Skuteczny onboarding pomaga nowym pracownikom szybko poczuć się zintegrowanymi i związanych z organizacją. To z kolei zmniejsza ryzyko ich wcześniejszego odejścia i przyczynia się do zwiększenia retencji.
 • Skrócenie czasu dostosowania do pracy: Poprzez zapewnienie jasnych wytycznych, dostępu do niezbędnych informacji i wsparcia, onboarding umożliwia nowym pracownikom szybsze dostosowanie się do wymagań i oczekiwań swojej roli, co przekłada się na efektywność pracy.
 • Wyższa produktywność: Gdy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne umiejętności, mogą szybciej osiągać pełną produktywność. Skuteczne wprowadzenie do organizacji pomaga uniknąć okresów niepewności i minimalizuje straty wynikające z niedostatecznej wydajności.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Dobrze przeprowadzony onboarding pomaga budować zaangażowanie nowych pracowników od samego początku. Wczesne zaangażowanie wpływa na ich motywację, więź z organizacją i chęć długotrwałej współpracy.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Gdy nowi pracownicy doświadczają profesjonalnego i przyjaznego procesu adaptacji, mają pozytywne postrzeganie organizacji. To może wpływać na wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, przyciągając kolejnych utalentowanych kandydatów.
 • Efektywna integracja w kulturę organizacyjną: Onboarding daje możliwość wprowadzenia nowych pracowników w kulturę i wartości organizacji. Włączenie ich w unikalną atmosferę firmy sprzyja budowaniu więzi i wspólnemu zrozumieniu celów organizacyjnych.
 • Wzmocnienie relacji zespołowych: Poprzez wprowadzenie nowych pracowników do zespołu, onboarding pomaga w budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Silne relacje sprzyjają efektywnej komunikacji, współpracy i osiąganiu wspólnych celów.

Korzyści dla pracowników

 • Łatwiejsze dostosowanie się: Onboarding pomaga nowym pracownikom szybko przystosować się do nowego środowiska pracy. Dostarcza im niezbędnych informacji, wskazówek i wsparcia, co ułatwia początkową adaptację.
 • Wyposażenie w potrzebne umiejętności: Poprzez szkolenia, mentoring i coaching, onboarding umożliwia pracownikom rozwój niezbędnych umiejętności do wykonywania swoich obowiązków. To pozwala im poczuć się pewniej i efektywniej działać.
 • Zrozumienie oczekiwań i celów: Poprzez jasne wyjaśnienie oczekiwań, roli i celów pracy, onboarding pomaga pracownikom zrozumieć, czego od nich oczekuje organizacja. To prowadzi do większej klarowności i umożliwia skupienie się na istotnych zadaniach.
 • Budowanie relacji: Skuteczny onboarding umożliwia pracownikom nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji zarówno z kolegami, jak i przełożonymi. Silne relacje zespołowe przyczyniają się do większego zadowolenia z pracy i poczucia przynależności.
 • Motywacja i zaangażowanie: Przez zapewnienie odpowiedniego wsparcia i jasnych perspektyw rozwoju, onboarding pomaga pracownikom poczuć się zmotywowanymi i zaangażowanymi w swoją pracę. To wpływa na ich satysfakcję zawodową i chęć angażowania się w organizację.
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego: Onboarding może zawierać elementy szkoleń, mentoringu i programów rozwojowych, które pozwalają pracownikom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. To otwiera możliwości awansu i rozwoju kariery.
 • Zwiększenie pewności siebie: Przez zapewnienie odpowiednich narzędzi i wsparcia, onboarding pomaga pracownikom zbudować pewność siebie w nowym środowisku pracy. To przekłada się na ich komfort i efektywność w wykonywaniu zadań.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Onboarding jako ostatnia faza procesu rekrutacji i selekcji
  • Definicja i znaczenie onboardingu jako procesu wprowadzania nowych pracowników do organizacji.
  • Różnice między rekrutacją a onboardingiem.
  • Etapy onboardingu: od momentu podpisania umowy do pełnej adaptacji.
 • Rola i znaczenie prawidłowego procesu adaptacji
  • Korzyści dla organizacji wynikające z prawidłowego procesu adaptacji pracowników.
  • Zwiększenie retencji pracowników i zmniejszenie rotacji dzięki efektywnemu onboardingowi.
  • Wpływ onboardingu na wizerunek organizacji i zadowolenie pracowników.
 • Korzyści z procesu wdrożenia dla: pracowników, menedżerów i organizacji
  • Przygotowanie nowych pracowników do wykonywania swoich zadań.
  • Poznanie struktury organizacyjnej i zasad działania.
  • Zwiększenie zaangażowania i poczucia przynależności do organizacji.
 • Podział odpowiedzialności w procesie adaptacji pracowników
  • Rola działu HR w koordynacji procesu onboardingu.
  • Zadania przełożonego w prowadzeniu adaptacji pracownika.
  • Wsparcie ekspertów i opiekunów adeptów.
  • Współpraca różnych funkcji w celu skutecznej adaptacji pracowników.
 • Relacje i zadania
  • Budowanie relacji z zespołem i współpracownikami.
  • Poznanie obowiązków i oczekiwań w nowej roli.
  • Efektywna komunikacja w celu realizacji zadań.
 • Zasada 4C: zgodność i procedury, obowiązki i oczekiwania, kultura organizacyjna, relacje
  • Zapoznanie nowego pracownika z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji.
  • Klarowne określenie obowiązków i oczekiwań wobec pracownika.
  • Wprowadzenie w kulturę organizacyjną i wartości.
 • Dostosowanie programu adaptacyjnego do specyfiki organizacji i branży.
 • Indywidualizacja procesu onboardingu, uwzględniając różnice między pracownikami.
 • Otwartość na informacje zwrotne i możliwość dostosowania programu w oparciu o nie.
 • Etapy procesu adaptacji pracownika, od momentu zatrudania do pełnej integracji.
 • Istotność skutecznej komunikacji w procesie onboardingu.
 • Metody oceny wdrożenia pracownika i monitorowanie postępów.
 • Dział HR
  • Rola działu HR w koordynacji procesu adaptacji pracowników.
  • Zapewnienie niezbędnych zasobów i wsparcia dla nowych pracowników.
 • Przełożony
  • Rola przełożonego w prowadzeniu i nadzorowaniu adaptacji pracownika.
  • Budowanie relacji i zapewnienie wsparcia w procesie wdrożenia.
 • Eksperci
  • Wsparcie specjalistów w przekazywaniu wiedzy i umiejętności nowym pracownikom.
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów.
 • Buddy/Opiekun Adepta
  • Przypisanie doświadczonego pracownika do nowego pracownika w celu udzielenia wsparcia i mentorstwa.
  • Pomoc w orientacji w organizacji i adaptacji do nowego środowiska.
 • Typologia pracowników i różnice pokoleniowe a proces adaptacji
  • Różnice w oczekiwaniach i preferencjach różnych typów pracowników.
  • Uwzględnianie specyfiki poszczególnych pokoleń w procesie onboardingu.
 • Kontrakt psychologiczny w procesie onboardingu
  • Wprowadzenie do koncepcji kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją.
  • Budowanie zaufania i wzajemnych oczekiwań w procesie adaptacji.
 • Wykorzystanie różnych metod i narzędzi do skutecznego przekazywania wiedzy i umiejętności.
 • Szkolenia, coaching, mentoring, filmy instruktażowe jako narzędzia wspierające adaptację pracowników.
 • Instrukcje i procedury dostępne dla nowych pracowników.
 • Filmy szkoleniowe prezentujące zasady i procesy w organizacji.
 • Spotkania szkoleniowe i warsztaty integracyjne.
 • Coaching i mentoring dla nowych pracowników.
 • Regularna informacja zwrotna i monitorowanie postępów.
 • Identyfikacja najczęstszych błędów i pułapek w procesie onboardingu.
 • Przykłady i konsekwencje błędów popełnianych podczas adaptacji pracowników.
 • Jak unikać i naprawiać błędy w procesie adaptacji.
 • Tworzenie przyjaznego i otwartego środowiska pracy.
 • Zapewnienie jasnych celów i oczekiwań dotyczących pracy.
 • Dbanie o efektywną komunikację i regularne informowanie adepta o postępach.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w projektach i zadaniach.
 • Zapewnienie wsparcia i mentorstwa przez opiekuna adepta.
 • Umożliwienie adekwatnego szkolenia i rozwoju zawodowego.
 • Uznawanie i nagradzanie osiągnięć adepta wczesnymi sukcesami.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusja moderowana

To forma interakcji między trenerem a uczestnikami, w której moderator (w tym przypadku trener) nadzoruje przebieg dyskusji podczas szkolenia. Celem dyskusji moderowanej w szkoleniach jest umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, wymianie poglądów, zadawaniu pytań i dzieleniu się doświadczeniami.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Praca w parach

Praca w parach na szkoleniu to metoda, która polega na tworzeniu dwuosobowych zespołów w celu realizacji zadań lub ćwiczeń. Ta forma pracy ma wiele korzyści i jest często wykorzystywana. Praca w parach sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Partnerzy mogą wzajemnie wspierać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także rozwiązywać problemy razem. To stwarza dogodne warunki do efektywnego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

4

Praca w podgrupach

To metoda, która umożliwia uczestnikom podzielenie się na mniejsze zespoły w celu realizacji określonych zadań lub projektów. Jest to popularna praktyka stosowana podczas szkoleń i warsztatów w różnych dziedzinach. Praca w podgrupach na szkoleniu ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie uczestników, ponieważ każda podgrupa jest odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. Uczestnicy mają szansę uczestniczyć aktywnie w dyskusji, dzielić się pomysłami i podejmować decyzje w swoich małych zespołach.

5

Wykład interaktywny

To forma prezentacji, która angażuje uczestników i zachęca ich do aktywnego udziału w procesie nauki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, w którym prowadzący jedynie przekazuje informacje, wykład interaktywny stawia na dialog, dyskusję i interakcję z publicznością.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.