Organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Uczestnik szkolenia “Organizacja i podnoszenie efektywności pracy” nauczy się technik zarządzania czasem oraz metod organizacji pracy, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów i czasu pracy. Pozna narzędzia i strategie zwiększające produktywność, które mogą być stosowane zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Grupa docelowa szkolenia “Organizacja i podnoszenie efektywności pracy” obejmuje szeroki zakres specjalistów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności zarządzania czasem i efektywności pracy. Są to między innymi menedżerowie na różnych szczeblach zarządzania, pracownicy biurowi oraz przedsiębiorcy. Szkolenie jest również odpowiednie dla osób, które stawiają pierwsze kroki na drodze kariery i chcą od samego początku wprowadzić dobre praktyki organizacyjne. Dodatkowo, każdy, kto chce lepiej zarządzać swoim czasem i zasobami w życiu osobistym, również znajdzie w tym szkoleniu wartościową wiedzę.

Idea szkolenia “Organizacja i podnoszenie efektywności pracy” opiera się na przekonaniu, że poprawa organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem jest kluczem do sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w konkretne narzędzia, techniki i metody, które pomogą im optymalizować swoje codzienne zadania, zwiększyć produktywność i osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Szkolenie ma na celu nie tylko nauczyć, jak efektywniej wykorzystywać czas, ale również jak identyfikować i eliminować czynniki zaburzające efektywność, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy i poprawy ogólnego samopoczucia.

zapisz się na szkolenie już teraz

Organizacja i podnoszenie efektywności pracy – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Dzięki lepszej organizacji pracy i efektywniejszemu zarządzaniu czasem, pracownicy mogą znaleźć więcej przestrzeni na kreatywne myślenie i innowacje. To z kolei może prowadzić do generowania nowych pomysłów i rozwiązań, które wspierają rozwój organizacji.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Szkolenie podkreśla znaczenie efektywnej komunikacji jako elementu organizacji pracy. Lepsza komunikacja w zespole przyczynia się do szybszego rozwiązywania problemów i efektywniejszej współpracy.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji: Kiedy pracownicy są lepiej zorganizowani i potrafią efektywnie zarządzać swoim czasem, organizacja jako całość staje się bardziej elastyczna i zdolna do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Szkolenie promuje wartości takie jak współpraca, wzajemne wsparcie i ciągły rozwój, co przyczynia się do budowania silnej i pozytywnej kultury organizacyjnej.
 • Podniesienie standardów etycznych i profesjonalnych: Pracownicy świadomi znaczenia efektywności i dobrej organizacji pracy częściej działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i profesjonalnymi, co buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności pracowników: Poprzez nauczenie pracowników, jak lepiej zarządzać swoim czasem i organizować pracę, organizacja może doświadczyć wzrostu ogólnej produktywności. Efektywniej wykorzystany czas pracy przekłada się na szybsze realizowanie projektów i zadań.
 • Poprawa jakości pracy: Kiedy pracownicy są dobrze zorganizowani, popełniają mniej błędów i są w stanie skupić się na jakości swojej pracy. To przyczynia się do poprawy standardów wykonywanych zadań i projektów.
 • Zmniejszenie poziomu stresu wśród pracowników: Szkolenie może pomóc pracownikom w lepszym zarządzaniu obciążeniem pracą i terminami, co z kolei zmniejsza poziom stresu. Zadowoleni i mniej zestresowani pracownicy są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Nauka efektywniejszego planowania i organizacji pracy pomaga w optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów, takich jak czas pracy, materiały czy sprzęt, co może prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: Organizacja, która posiada wydajnych i zorganizowanych pracowników, jest lepiej przygotowana do szybkiego reagowania na zmiany na rynku i wykorzystywania nowych możliwości, co wzmacnia jej pozycję konkurencyjną.
 • Poprawa satysfakcji klientów: Efektywna praca i wysoka jakość wykonania projektów przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji klientów, co jest kluczowe dla budowania długotrwałych relacji i utrzymania dobrej reputacji na rynk

Korzyści dla pracowników

 • Lepsza organizacja czasu pracy: Pracownicy nauczą się efektywnie planować i zarządzać swoim czasem, co pozwoli im na realizację zadań w ustalonych terminach i zmniejszenie pośpiechu oraz stresu związanego z ostatnią chwilą.
 • Zwiększenie produktywności: Dzięki nabytym umiejętnościom organizacji pracy, pracownicy będą w stanie wykonywać więcej zadań w krótszym czasie, co przekłada się na osobiste poczucie efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Poprawa zarządzania priorytetami: Szkolenie pomoże pracownikom w lepszym rozpoznawaniu, które zadania są najważniejsze i wymagają natychmiastowego działania, a które mogą poczekać, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku pracy.
 • Redukcja stresu: Nauka technik zarządzania czasem i eliminacji przeszkód w pracy pomoże zmniejszyć poziom stresu, co przyczynia się do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Kiedy pracownicy czują, że mają kontrolę nad swoją pracą i mogą efektywnie ją organizować, ich ogólna satysfakcja z pracy rośnie, co wpływa pozytywnie na ich motywację i zaangażowanie.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Efektywne zarządzanie czasem w pracy pozwala na wygospodarowanie więcej czasu na życie prywatne, hobby, odpoczynek i rodzinę, co jest istotne dla utrzymania dobrej równowagi życiowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Gra symulacyjna „Mój czas” – praktyczne ćwiczenie organizacji czasu pracy i zadań, weryfikacja efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów czasowych i energetycznych + omówienie wyników symulacji
 • Mój dzień pracy – identyfikowanie indywidualnych problemów związanych z zarządzaniem czasem
 • Świadomość obecnych nawyków i rutyn w zarządzaniu czasem
 • Diagnoza indywidualnych złodziei czasu
 • Zachowania, wiedza i postawa wyróżniająca ludzi efektywnych
 • Nastawienie i zaangażowanie: muszę czy chcę?
 • Wpływ motywacji na zmianę nawyków i zachowań
 • Psychologiczne determinanty    motywacji     do    zmiany                               negatywnych nawyków hamujących efektywność osobistą
 • Rozpoznanie własnych motywacji i celów związanych z efektywnym zarządzaniem czasem
 • Strategia mini nawyków- jak wykorzystać mechanizmy naszego mózgu do wdrożenia zmian zwiększających efektywność osobistą
 • Kształtowanie automotywacji i budowanie nawyków wspierających naszą efektywność
 • Metody zwiększające efektywność pracy
  • Sztuka stawiania celu – SMARTER
  • Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
  • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?
 • Budowanie efektywności osobistej w praktyce
  • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera

Kwadrant 1: Ważne i Pilne

 • Opis zadań kwalifikujących się do tego kwadrantu
 • Skutki ignorowania tych zadań i konsekwencje
 • Gaszenie pożarów – jak je minimalizować
 • Określenie priorytetów w tym kwadrancie
 • Utrzymywanie balansu między reaktywnym podejściem a skutecznym działaniem
 • Trzymanie emocji na wodzy
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Kwadrant 2: Ważne i Niepilne

 • Charakterystyka zadań wpadających w tę kategorię
 • Niewykorzystany potencjał ćwiartki II
 • Moje cele, wartości, role – odkładane na później
 • Rozwinięcie umiejętności    formułowania    długoterminowych    celów i punktów kontrolnych
 • Zarządzanie sobą z pozycji ćwiartki II
 • Motywacja do ciągłego doskonalenia się
 • Odpowiedzialność za ćwiartkę II

Kwadrant 3: Nieistotne i Pilne

 • Identyfikacja zadań, które są pilne, ale nieistotne
 • Przyczyny i sposoby minimalizacji tych zadań
 • Co wymaga powiedzenia „NIE”
 • Techniki radzenia sobie z nagłymi, ale nieistotnymi kryzysami
 • Wyważenie reaktywności i proaktywności, sztuka delegowania w praktyce

Kwadrant 4: Nieistotne i Niepilne

 • Zrozumienie charakterystyki zadań, które nie są ani pilne, ani ważne
 • Strategie eliminacji lub automatyzacji tych zadań
 • Unikanie rozpraszaczy i marnotrawstwa czasu
 • Kiedy należy planować zadania? 10 barier na drodze do planowania
 • Organizacja dnia w pracy, biologiczne rytmy wydajności: dlaczego pora dnia ma znaczenie dla produktywności?
 • Efekt piły – czyli gdzie tracimy 28% czasu?
 • Prawo Parkinsona w praktyce, czyli wszyscy o tym wiedzą a nie działa
 • Diagnoza indywidualnych barier w planowaniu czasu własnego
 • Diagnoza nieefektywnych obszarów współpracy z innymi i barier utrudniających sprawną organizację pracy
 • Rola efektywnej komunikacji i współpracy w osiąganiu celów firmowych i zespołowych
 • Standaryzacja pracy, dokumentów i procedur
 • Narzędzia wspierające przekazywanie informacji i zadań
 • Opracowanie rozwiązań zdiagnozowanych barier we współpracy z innymi
 • Tworzenie zespołowych reguł budujących efektywność w pracy
 • Jak rozplanować czas mój i moich pracowników?
 • Opracowanie zespołowej Matrycy Eisenhowera z podziałem zadaniowym
 • Zasady skutecznego delegowania zadań w poszczególnych ćwiartkach matrycy
 • Techniki organizacji przestrzeni pracy – 5 S w praktyce
 • Jakie działania wdrożyć  z  pracownikami  generującymi  straty  czasu  i „puste przebiegi”?
 • Monitoring i kontrola przydzielonych zadań

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zastosowania nowo nabytych umiejętności w kontrolowanym środowisku. Warsztaty te skupiają się na realnych scenariuszach i problemach, z którymi pracownicy mogą się spotykać na co dzień.

2

Studia przypadków

Analiza konkretnych przykładów z życia zawodowego pomaga uczestnikom zrozumieć, jak teorie i metody organizacji pracy mogą być stosowane w praktyce. Studia przypadków ułatwiają również dyskusję i wymianę doświadczeń między uczestnikami.

3

Gry i symulacje

Interaktywne gry i symulacje są stosowane do naśladowania sytuacji biznesowych, co pozwala uczestnikom na eksperymentowanie z różnymi strategiami zarządzania czasem i organizacji pracy, a także uczy ich radzenia sobie ze stresem i niespodziewanymi zmianami.

4

Dyskusje grupowe

Dyskusje grupowe zachęcają uczestników do dzielenia się własnymi doświadczeniami i pomysłami. Jest to sposób na wspólne rozwiązywanie problemów, co sprzyja budowaniu umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.