Prawo pracy – vademecum dla menadżerów

Uczestnik szkolenia “Prawo pracy – vademecum dla menadżerów” zyska dogłębną wiedzę z zakresu prawa pracy, co umożliwi mu skuteczne zarządzanie personelem oraz rozwiązywanie kwestii związanych z zatrudnieniem. Dzięki temu szkoleniu będzie również lepiej przygotowany do unikania potencjalnych konfliktów prawnych i egzekwowania przepisów dotyczących pracy, co wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie firmy i relacje z pracownikami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Prawo pracy – vademecum dla menadżerów

Grupa docelowa szkolenia “Prawo pracy – vademecum dla menadżerów” to menadżerowie i kadra zarządzająca wszelkiego szczebla, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie personelem i chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy oraz nauczyć się praktycznych aspektów związanych z zatrudnieniem i relacjami pracowniczymi. Szkolenie jest również przydatne dla właścicieli firm oraz osób odpowiedzialnych za politykę personalną w organizacjach, które chcą uniknąć potencjalnych konfliktów prawnych i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, aby umożliwić im efektywne zarządzanie personelem oraz skuteczne rozwiązywanie kwestii związanych z zatrudnieniem. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat ich obowiązków i praw pracowniczych, co przyczynia się do poprawy relacji w miejscu pracy oraz minimalizacji ryzyka prawnych dla organizacji. Poprzez omówienie najważniejszych zagadnień i case studies uczestnicy zdobywają narzędzia do świadomego i zgodnego z przepisami działania w obszarze prawa pracy.

 

wyślij zapytanie

Prawo pracy – vademecum dla menadżerów – korzyści ze szkolenia

Korzyści dla organizacji

 • Minimalizacja ryzyka konsekwencji prawnych: Dzięki lepszej znajomości przepisów prawa pracy, organizacja ogranicza ryzyko wystąpienia sporów sądowych i konfliktów z pracownikami, co może zaoszczędzić znaczne środki finansowe i czas.
 • Zgodność z przepisami: Szkolenie pomaga zapewnić organizacji zgodność z obowiązującym prawem pracy, eliminując ryzyko nielegalnych działań i ewentualnych kar finansowych.
 • Efektywne zarządzanie personelem: Menadżerowie, którzy zdobywają wiedzę z zakresu prawa pracy, są bardziej skuteczni w zarządzaniu zespołem, rozwiązywaniu problemów kadrowych i podejmowaniu decyzji personalnych.
 • Optymalizacja polityki personalnej: Szkolenie umożliwia dostosowanie procedur i polityki personalnej do zmieniających się przepisów, co pozwala organizacji na bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie personelem.
 • Zwiększenie atrakcyjności jako pracodawcy: Firma, która dba o przestrzeganie praw pracowniczych i dobre relacje z pracownikami, jest bardziej atrakcyjna na rynku pracy, co ułatwia pozyskiwanie i zatrzymywanie wykwalifikowanej kadry.
 • Podniesienie wizerunku firmy: Organizacja, która dba o przestrzeganie prawa pracy i dobre relacje z pracownikami, buduje pozytywny wizerunek, co może wpłynąć na jej reputację i stosunki z klientami i partnerami biznesowymi.

Korzyści dla pracowników

 • Większa pewność prawna: Pracownicy, którzy wiedzą, że ich przełożeni są dobrze zaznajomieni z prawem pracy, czują się pewniej, że ich prawa będą respektowane.
 • Unikanie konfliktów: Lepsza znajomość przepisów przez menadżerów może pomóc uniknąć nieporozumień i konfliktów w miejscu pracy, co sprzyja lepszym relacjom między pracownikami a kierownictwem.
 • Sprawiedliwe traktowanie: Pracownicy mogą oczekiwać, że ich przełożeni będą ich traktować zgodnie z obowiązującym prawem pracy, co wpływa na uczucie sprawiedliwości w organizacji.
 • Większa klarowność: Szkolenie może pomóc pracownikom w lepszym zrozumieniu swoich praw i obowiązków, co ułatwia współpracę z przełożonymi.
 • Wsparcie w przypadku problemów: Jeśli pracownikowi zdarzy się problem związany z zatrudnieniem lub prawami pracowniczymi, może liczyć na bardziej kompetentne i pomocne podejście ze strony swoich przełożonych.
 • Rozwój kariery: Posiadanie przełożonych z dobrą znajomością prawa pracy może pomóc pracownikom w rozwijaniu swojej kariery i zdobywaniu nowych umiejętności w obszarze zarządzania.
 • Dostęp do lepszych warunków pracy: Wiedza menadżerów na temat przepisów dotyczących pracy może pomóc pracownikom w negocjacjach dotyczących warunków zatrudnienia, co może prowadzić do lepszych beneficjów i świadczeń pracowniczych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Prawo pracy na etapie rekrutacji – pytania, których nie zadawać, zachowania, na których warto się skoncentrować
 • Rodzaje umów o pracę oraz umów cywilnych – obowiązki i przywileje z punktu widzenia pracodawcy i pracownika
 • Zasady zmian warunków współpracy i przedłużania umów
 • Zmiany w przepisach dotyczące umów – nowości z 2023r.
 • Odpowiedzialność porządkowa i majątkowa pracowników – kontrola trzeźwości i innych środków, zmiany w przepisach
 • Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia, badania medycyny pracy
 • Odpowiedzialność bezpośrednich przełożonych – odpowiedzialność wykroczeniowa – odpowiedzialność karna
 • Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów
 • Czas pracy – rejestracja, ewidencja czasu pracy, zmiany w przepisach w zakresie czasu pracy
 • Praca zdalna – ostatnie zmiany
 • Zarządzanie nadgodzinami – limity, polecenie pracy w nadgodzinach
 • Systemy czasu pracy, tworzenie harmonogramów
 • Czas pracy – rejestracja, ewidencja czasu pracy, zmiany w przepisach w zakresie czasu pracy
 • Praca zdalna – ostatnie zmiany
 • Zarządzanie nadgodzinami – limity, polecenie pracy w nadgodzinach
 • Rodzaje urlopów w polskim prawie
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie zarządzania nieobecnościami
 • Dyrektywa work – life balance – najnowsze zmiany
 • Zwolnienia lekarskie
 • Uprawnienia związane z macierzyństwem
 • Czym jest mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, a czym dyskryminacja
 • Zachowania mające znamiona dyskryminacji lub mobbingu
 • A jakie zachowania często podnoszą pracownicy jako mobbing lub dyskryminację, chociaż z prawnego punktu widzenia nie możemy mówić ani o dyskryminacji, ani molestowaniu, ani dyskryminacji
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku podejrzenia mobbingu lub dyskryminacji
 • Wyrównywanie szans pracowników
 • Co przed zwolnieniem – brak realizacji zadań, brak wydajności, nieprawidłowe nastawienie – co robić w takich przypadkach, zanim podejmiemy decyzję o zwolnieniu
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę – na wniosek pracodawcy i pracownika, zwolnienia dyscyplinarne, bez okresu wypowiedzenia
 • Uprawnienia i obowiązki pracowników rozwiązujących stosunek pracy
 • Kluczowe aspekty prawne związane z rozwiązywaniem umów, przygotowanie się do rozwiązania umowy i ryzyka dotyczące wadliwego wypowiedzenia umowy
 • Zwolnienie pracownika – symulacje rozmów na bazie gotowych scenariuszy dopasowanych do specyfiki klienta
 • Co przed zwolnieniem – brak realizacji zadań, brak wydajności, nieprawidłowe nastawienie – co robić w takich przypadkach, zanim podejmiemy decyzję o zwolnieniu
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę – na wniosek pracodawcy i pracownika, zwolnienia dyscyplinarne, bez okresu wypowiedzenia
 • Uprawnienia i obowiązki pracowników rozwiązujących stosunek pracy
 • Kluczowe aspekty prawne związane z rozwiązywaniem umów, przygotowanie się do rozwiązania umowy i ryzyka dotyczące wadliwego wypowiedzenia umowy
 • Zwolnienie pracownika – symulacje rozmów na bazie gotowych scenariuszy dopasowanych do specyfiki klienta
 • Konstrukcja ocen pracowniczych – rozmowa roczna, czy regularne spotkania
 • Ocena pracownicza, rozmowa rozwojowa, rozmowa o zmianie wynagrodzenia
 • Jak prowadzić rozmowy naprawcze
 • Zasady informacji zwrotnej dopasowane do potrzeb i sposobu percepcji
 • Symulacje ocen pracowniczych (przykładowe scenariusze):
  • Pracownik informuje o znudzeniu dotychczasowymi obowiązkami, potrzebuje rozwoju i awansu, a możliwości w firmie są ograniczone
  • Pracownik ma wiele nieobecności, których przyczyny nie są do końca
  • znane (zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie)
  • Pracownik nie osiągający wyników, plany naprawcze, brak zgody pracownika co do oceny przełożonego
  • Informacja o planowanych zmianach (przesunięcie do innego działu, znacząca zmiana zadań, zmiana ścieżki kariery)

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Symulacje praktyczne bazujące na rzeczywistych przykładach

Ta metoda szkoleniowa polega na tworzeniu sytuacji lub scenariuszy, które odzwierciedlają rzeczywiste wyzwania i problemy spotykane w pracy. Uczestnicy biorą udział w interaktywnych symulacjach, gdzie muszą podejmować decyzje i działać, jak w realnym środowisku pracy. To pomaga im rozwijać praktyczne umiejętności i zdobywać doświadczenie bezpośrednio związaną z ich zawodem.

2

Grupowe dyskusje moderowane, burze mózg

W tej metodzie uczestnicy biorą udział w grupowych dyskusjach moderowanych przez trenera. Mogą wymieniać się pomysłami, poglądami i doświadczeniem. Burze mózg to bardziej swobodna forma zbierania pomysłów i generowania kreatywnych rozwiązań w grupie. Ta interaktywna forma nauki sprzyja wymianie wiedzy i rozwojowi myślenia grupowego.

3

Interesujące prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne są narzędziem wizualnym wykorzystywanym podczas szkoleń. Dzięki różnorodnym mediom, takim jak grafiki, filmy, dźwięk czy animacje, uczestnicy mogą bardziej skoncentrować się na temacie, a trener może przekazywać informacje w atrakcyjny i przystępny sposób.

4

Studia przypadków (z praktyki biznesowej), mini wykłady, feedback trenera

Studia przypadków to metoda, w której uczestnicy analizują rzeczywiste sytuacje lub problemy związane z danym obszarem tematycznym. Mini wykłady to krótkie prelekcje trenera na temat konkretnych zagadnień. Feedback trenera polega na ocenie i komentarzach dotyczących pracy uczestników, pomagając im zrozumieć, co zrobili dobrze, a co mogą poprawić.

5

Omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków

Ta metoda obejmuje analizę działań i decyzji uczestników podczas szkolenia. Trener omawia, co zostało osiągnięte, identyfikuje mocne strony i obszary do poprawy, a także pomaga uczestnikom wyciągnąć praktyczne wnioski, które mogą zastosować w swojej pracy.

Trenerzy

Emilia Kacprzyk

Menedżer HR i Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem Human Resources globalnych korporacji. Posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w tworzeniu  i wdrażaniu  standardów HR i obsługi klienta  w start-upach, korporacjach na etapie zmian organizacyjnych i organizacjach wdrażających procesy biznesowe od podstaw. W organizacjach polskich i zagranicznych na całym świecie wdrażała procesy oparte na promowaniu podejścia Customer experience nie tylko wśród klientów zewnętrznych, ale także wśród klientów wewnętrznych, dbając o podejście bazujące na stakeholder model. Szkoliła się w Stanach Zjednoczonych, przenosząc tamtejsze doświadczenia dotyczące zarządzania zespołem, współpracy z klientem, na rynki europejskie.  Wdrażała nowe podejście oparte na Customer experience i prowadziła szkolenia dla struktur sprzedaży, dla menedżerów m.in. w Polsce, w krajach nadbałtyckich, Stanach Zjednoczonych,  Niemczech, Indiach czy Emiratach Arabskich. Jako Global HR Head była odpowiedzialna za tworzenie strategii HR w ponad 20 spółkach na całym świecie, gdzie m.in. prowadziła osobiście projekty zakładania nowych spółek, transfery procesów m.in. w Stanach Zjednoczonych, Emiratach Arabskich, Indiach, gdzie odpowiadała za rozpoznawanie sytuacji rynkowej od strony rynku pracy, zapoznanie się z lokalnym prawem pracy, benchmarkiem wynagrodzeń i zasadami naliczania wynagrodzeń; standardami procesów HR w danych lokalizacjach. Jako certyfikowany coach ICF w pracy stosuje podejście oparte na współpracy i wsparciu rozwoju innych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia na arenie polskiej i międzynarodowej, w języku angielskim i polskim, z umiejętności miękkich i HR, dla top i mid menadżerów, specjalistów m.in. z zakresu komunikacji i współpracy w środowisku międzynarodowym,  jest wykładowcą akademickim z obszaru zarządzania biznesem i HR.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.