Problem solving

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów, co pozwoli mu podejść do trudności w pracy lub życiu w sposób konstruktywny i efektywny. Nabędzie narzędzia i techniki analizy sytuacji, identyfikacji przyczyn problemów oraz generowania i oceny możliwych rozwiązań, co przyczyni się do podejmowania trafnych decyzji i osiągania lepszych rezultatów. Dodatkowo, uczestnik szkolenia będzie potrafił skutecznie wprowadzać zmiany i monitorować ich skutki, co przyczyni się do ciągłego doskonalenia i rozwoju.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia z rozwiązywania problemów składa się z Dyrektorów, Kierowników, Liderów, Mistrzów i Specjalistów, którzy są zaangażowani w zarządzanie, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w swoich organizacjach.

 • Dyrektorzy: Ta grupa obejmuje wysokich rangą decydentów w organizacji, takich jak dyrektorzy generalni, dyrektorzy zarządzający i dyrektorzy operacyjni. Są odpowiedzialni za strategię, podejmowanie kluczowych decyzji i nadzór nad całym przedsiębiorstwem. Szkolenie z rozwiązywania problemów dla dyrektorów ma na celu rozwinięcie ich umiejętności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów, zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu trafnych decyzji.
 • Kierownicy: Kierownicy to osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami lub konkretnymi działami w organizacji. Są odpowiedzialni za monitorowanie postępów, koordynowanie działań i rozwiązywanie codziennych problemów. Szkolenie z rozwiązywania problemów dla kierowników koncentruje się na doskonaleniu ich umiejętności w identyfikowaniu przeszkód, analizie sytuacji, tworzeniu strategii rozwiązania problemów oraz skutecznym delegowaniu zadań.
 • Liderzy: Liderzy są osobami, które mają wpływ na innych i zdolność do inspirowania, motywowania i mobilizowania zespołu. Szkolenie z rozwiązywania problemów dla liderów skupia się na rozwijaniu ich umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami, podejmowaniu innowacyjnych decyzji, budowaniu zaangażowania zespołu oraz tworzeniu kultury organizacyjnej sprzyjającej efektywnemu rozwiązywaniu problemów.
 • Mistrzowie: Mistrzowie to osoby o specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach w konkretnych obszarach. Mogą to być eksperci techniczni, konsultanci lub specjaliści związani z daną branżą. Szkolenie z rozwiązywania problemów dla mistrzów ma na celu rozwinięcie ich umiejętności w diagnozowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów związanych z ich specjalistycznym obszarem działań.
 • Specjaliści: Specjaliści to osoby, które posiadają głęboką wiedzę i umiejętności w określonych dziedzinach, takich jak finanse, marketing, IT czy zasoby ludzkie. Szkolenie z rozwiązywania problemów dla specjalistów ma na celu poszerzenie ich umiejętności w identyfikowaniu przeszkód, analizowaniu danych, formułowaniu rozwiązań i rekomendacji w swojej specjalistycznej dziedzinie.

Idea szkolenia

Szkolenie z rozwiązywania problemów ma na celu rozwinięcie umiejętności uczestników w skutecznym identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu różnorodnych problemów w kontekście ich pracy zawodowej. Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać praktyczne narzędzia i techniki, które pomogą im skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i przeszkodami, z jakimi mogą się spotkać w swojej codziennej pracy.

Główne elementy szkolenia to:

 • Analiza problemu: Uczestnicy nauczą się dokładnie analizować problem, rozumieć jego przyczyny i efekty, oraz identyfikować kluczowe czynniki wpływające na jego rozwiązanie. Będą również uczestniczyć w ćwiczeniach, które pomogą im lepiej zrozumieć naturę problemów i znaleźć skuteczne sposoby ich rozwiązania.
 • Kreatywne myślenie: Szkolenie zachęca do rozwijania kreatywnego myślenia, które pomaga w generowaniu innowacyjnych pomysłów i podejściu do problemów z różnych perspektyw. Uczestnicy będą uczyć się różnych technik i strategii, które mogą zastosować, aby rozwijać swoją kreatywność i znajdować nowatorskie rozwiązania.
 • Analiza ryzyka: Szkolenie skupia się również na umiejętności oceny ryzyka związanego z różnymi rozwiązaniami problemów. Uczestnicy będą uczyć się identyfikować i oceniać potencjalne zagrożenia oraz podejmować odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka i zwiększenia szans na sukces.
 • Komunikacja i współpraca: Skuteczne rozwiązywanie problemów często wymaga dobrej komunikacji i współpracy z innymi ludźmi. Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności słuchania, wyrażania swoich myśli i idei, a także budowania efektywnej współpracy zespołowej w celu skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Planowanie i implementacja rozwiązań: Szkolenie skupi się na ważności planowania i implementacji rozwiązań. Uczestnicy będą uczyć się tworzyć konkretny plan działania, ustalać priorytety, zarządzać zasobami i monitorować postępy w realizacji rozwiązań.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Konflikty mogą być naturalną częścią procesu rozwiązywania problemów. Szkolenie pomoże uczestnikom rozwijać umiejętności rozwiązywania konfliktów, negocjacji i budowania porozumienia w celu osiągnięcia efektywnych rezultatów.
wyślij zapytanie

Problem solving – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa umiejętności analizy danych: Szkolenie rozwija umiejętność analizy danych i informacji, co jest kluczowe przy podejmowaniu trafnych decyzji. Pracownicy będą uczyć się selekcjonowania, interpretacji i wykorzystywania danych w procesie rozwiązywania problemów.
 • Udoskonalenie umiejętności współpracy: Szkolenie zachęca do współpracy i tworzenia zespołowych rozwiązań. Pracownicy będą rozwijać umiejętność efektywnej współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz budowania zaufania w zespole.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej zarządzać zasobami, takimi jak czas, ludzie, budżet itp. Uczestnicy będą uczyć się identyfikować i wykorzystywać dostępne zasoby w celu skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Podnoszenie poziomu usług i jakości: Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów przekłada się na podnoszenie poziomu usług i jakości w organizacji. Pracownicy będą lepiej radzić sobie z sytuacjami problemowymi, szybciej reagować na wyzwania i dostarczać klientom lepsze rozwiązania.
 • Lepsze zrozumienie procesów i systemów: Szkolenie pozwala pracownikom lepiej zrozumieć działanie procesów i systemów w organizacji. To umożliwia skuteczniejsze rozwiązywanie problemów związanych z efektywnością i optymalizacją działalności.
 • Wzrost rozwoju zawodowego: Udział w szkoleniu z rozwiązywania problemów przyczynia się do rozwoju zawodowego pracowników. Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji zwiększa atrakcyjność na rynku pracy i otwiera możliwości awansu.

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczne rozwiązywanie problemów: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów. Dzięki temu organizacja może skuteczniej radzić sobie z różnymi wyzwaniami i przeszkodami, które mogą wpływać na jej efektywność i sukces.
 • Innowacyjność i kreatywność: Szkolenie promuje kreatywne myślenie i podejście, co sprzyja generowaniu innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy będą zachęcani do myślenia poza schematami, eksplorowania różnych perspektyw i znajdowania nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów. To może prowadzić do wprowadzenia nowych idei i usprawnień w organizacji.
 • Poprawa komunikacji i współpracy: Szkolenie skupia się również na umiejętnościach komunikacyjnych i współpracy. Uczestnicy będą rozwijać umiejętność słuchania, wyrażania swoich myśli i idei, a także budowania efektywnej współpracy z innymi pracownikami. To przekłada się na lepsze zrozumienie i komunikację w zespole, co sprzyja skutecznemu rozwiązywaniu problemów.
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem: Szkolenie skupia się również na umiejętności oceny ryzyka i podejmowania odpowiednich działań w celu minimalizacji ryzyka. Pracownicy będą uczyć się identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze, co przyczynia się do efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Zwiększona efektywność i produktywność: Dzięki rozwinięciu umiejętności rozwiązywania problemów, pracownicy są w stanie szybciej i skuteczniej radzić sobie z trudnościami, które mogą wpływać na ich codzienną pracę. To prowadzi do zwiększenia efektywności i produktywności organizacji jako całości.
 • Poprawa zdolności decyzyjnych: Szkolenie wpływa również na zdolności decyzyjne pracowników. Uczestnicy będą uczyć się analizować informacje, oceniać różne opcje i podejmować trafne decyzje w kontekście rozwiązywania problemów. To przekłada się na lepsze podejmowanie decyzji na różnych poziomach organizacji.
 • Budowanie zespołu i zaangażowania: Szkolenie może mieć pozytywny wpływ na budowanie zespołu i zaangażowania pracowników. Wspólne przejście przez proces szkoleniowy, rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań sprzyja większej integracji zespołowej i wzmacnia poczucie zaangażowania w celach organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów. Dzięki temu zyskują oni cenne narzędzia, które mogą zastosować w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.
 • Skuteczna komunikacja: Szkolenie skupia się również na umiejętnościach komunikacyjnych. Pracownicy uczą się jasnego wyrażania swoich myśli, skutecznego słuchania innych i budowania efektywnej komunikacji zespołowej. To pomaga w lepszym porozumieniu się z innymi i efektywnej współpracy.
 • Samodzielność i odpowiedzialność: Szkolenie zachęca do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności. Uczestnicy będą uczyć się podejmowania decyzji, planowania działań i realizacji rozwiązań. To wzmacnia ich umiejętność samodzielnego radzenia sobie z problemami i podejmowania odpowiedzialności za wyniki.
 • Rozwój umiejętności decyzyjnych: Szkolenie wpływa na rozwój umiejętności decyzyjnych pracowników. Uczestnicy będą uczyć się analizować informacje, oceniać różne opcje i podejmować trafne decyzje w kontekście rozwiązywania problemów. To przyczynia się do ich efektywności w podejmowaniu decyzji w różnych sytuacjach zawodowych.
 • Redukcja stresu: Szkolenie z rozwiązywania problemów pomaga pracownikom radzić sobie ze stresem związanym z trudnościami i problemami. Umożliwia zdobycie narzędzi i strategii, które pozwalają skutecznie radzić sobie z trudnościami i minimalizować negatywny wpływ stresu na pracę i samopoczucie.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów przekłada się na większą skuteczność i efektywność w pracy. To może przyczynić się do wzrostu satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Podejście procesowe, wszyscy powinni współpracować dla wspólnego celu
 • Wprowadzenie – prezentacja proponowanych metod pracy
 • Czym jest proces. 7 typów strat występujących w procesie.
 • „Gemba walk” – przejście przez halę produkcyjną, weryfikacja procesów operacyjnych. (O ile produkcja jest wielowątkowa, wystarczy prezentacja jednego, wybranego, sprawiającego najwięcej problemów procesu.)
 • Omówienie metody mapowania strumienia wartości procesu (VSM – Value Stream Mapping).
 • Trzy kategorie zdarzeń:
  • Te, które mamy pod kontrolą,
  • Te, na które mamy wpływ,
  • Te, które są poza kontrolą (nie mamy na nie wpływu).
 • Zdarzenia generujące wyniki będące skutkiem zmienności losowej oraz szczególnej.
 • Skutki przeregulowania – ćwiczenie quincunx
 • Dwa rodzaje problemów z którymi się mierzymy:
  • rutynowe (systematyczne wdrożenia rozwiązania, wykresy kontrolne, diagram Pareto)
  • odkrywcze (zrozumienie związku przyczyna skutek, wykres Ishikawy, metoda „5 WHY?”)
 • Analiza obecnej sytuacji w jakiej się znajdujemy, analiza wskaźników KPI, na podstawie których oceniamy obecną sytuacje, podejmujemy decyzję o działaniu i oceniamy skuteczność już podjętych działań. Nie każda różnica między dwoma liczbami oznacza zmianę w procesie.
 • Metoda Planning Poker (PP) – sesja zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji.

Dzień 1

 • Podstawy szczupłego zarządzania procesami:
  • Dwa typy działań niedodających wartości,
  • Trzy kategorie nieregularności w procesach,
  • 7 rodzajów strat (marnotrawstwa) występujących w procesach,
 • „Gemba walk” – przejście przez halę produkcyjną, weryfikacja procesów operacyjnych. (przygotowanie do analizy wybranego procesu)
 • Pareto: zasada, jak zebrać dane, żeby mówiło prawdę, jak analizować – ćwiczenie (kulki Deminga)
 • Ćwiczenie praktyczne – identyfikacja problemu w swoim obszarze.
 • Przygotowanie do pracy domowej – przygotować listę problemów oraz powiązanego z nim ryzyka do analizy metodą Planning Poker (dzień 2)

2 dzień:

 • Metoda mapowania strumienia wartości (VSM):
  • Analiza danych zebranych podczas „gemba walk”,
  • Przygotowanie mapy stanu obecnego procesu – wizualizacja problemów i wąskich gardeł,
  • Propozycja stanu oczekiwanego procesu (mapa),
 • Przećwiczenie podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów:
  • PDCA,
  • 5 Why – teoria + ćwiczenie praktyczne
  • Ishikawa + flow chart – teoria + ćwiczenie praktyczne
 • Metoda Planning Poker (PP):
  • Opracowanie przygotowanej listy problemów i ryzyka,
  • Korelacja z mapami VSM – stanu obecnego i oczekiwanego,
 • Przygotowanie planu doskonalenia procesu w oparciu o poznane narzędzia i zebrane dane.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Henryk Metz

37 lat doświadczeń zawodowych na różnych stanowiskach, w tym 16 lat jako trener, mentor i coach. Inżynier informatyk, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach od programisty, poprzez analityka i kierownika projektów, do dyrektora dużych programów wdrożeniowych. Doświadczenie w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów, badania i mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping), wdrażania narzędzi IT wspierających zarządzanie produkcją, wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej (ENERGOPOMIAR), systemów AKPiA i wizualizacji parametrów produkcji, systemy bazodanowe, CRM, ERP, MES dla firm wielu branż, realizacja projektów IT w branży energetycznej dla Klientów na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Republice Dominikany i Polsce, organizacja pracy w projekcie obejmującym swoim zasięgiem cały kraj (Polska), w którym uczestniczyło ponad 650 osób, nagroda Prezesa TP S.A. Marka Józefiaka za usprawnienia metod zarządzania dużymi projektami, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering), wsparcie metodyczne w doskonaleniu rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie merytoryczne w przenoszeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych (branża chemiczna) z Holandii (Deventer) do Polski (Gliwice), udział w wielu projektach IT oraz stricte przemysłowych (doskonalenie produkcji), wdrażanie narządzi IT wspomagających planowania i kontrolę produkcji na bazie platform low-code, wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.