Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Uczestnik szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy zyska wiedzę i narzędzia do rozpoznawania oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom mobbingu, co przyczyni się do poprawy atmosfery i relacji między pracownikami oraz efektywności organizacji. Będzie także umiejętnie reagować na potencjalne przypadki mobbingu, tworząc bardziej wspierające i szanujące środowisko pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Grupa docelowa szkolenia skierowanego na temat przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy obejmuje pracowników o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym oraz różnych poziomach hierarchicznych, włącznie z kadrami zarządzającymi. Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zrozumieć główne mechanizmy i skutki mobbingu oraz posiąść umiejętności niezbędne do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Grupa ta może składać się z pracowników różnych branż i sektorów, dążących do stworzenia pozytywnego i bezpiecznego środowiska pracy, opartego na szacunku, współpracy i dobrych relacjach między pracownikami.

Idea szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy opiera się na edukacji, świadomości i budowaniu umiejętności uczestników w zakresie identyfikowania, zapobiegania oraz skutecznego reagowania na sytuacje mobbingowe. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat negatywnych skutków mobbingu dla jednostek i organizacji, a także dostarczenie im narzędzi komunikacyjnych i interpersonalnych umożliwiających skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz promowanie zdrowego środowiska pracy. Poprzez aktywne uczestnictwo i praktyczne ćwiczenia, szkolenie dąży do budowania atmosfery wzajemnego szacunku, solidarności oraz odpowiedzialności w miejscu pracy.

wyślij zapytanie

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaufania i lojalności: Skuteczne działania przeciwdziałające mobbingowi budują zaufanie między pracownikami a organizacją. Pracownicy widzą, że firma troszczy się o ich dobrostan, co prowadzi do większej lojalności wobec pracodawcy oraz większej gotowości do współpracy.
 • Zmniejszenie ryzyka konsekwencji prawnych: Organizacje, które podejmują konkretne kroki w celu przeciwdziałania mobbingowi, mogą uniknąć sporów sądowych i negatywnego wizerunku związanego z oskarżeniami o mobbing. Dzięki szkoleniu, pracownicy i kadra zarządzająca zdobywają wiedzę na temat prawnego wymiaru mobbingu i jak go unikać.
 • Zwiększenie efektywności komunikacji: Szkolenie promuje otwartą i konstruktywną komunikację między pracownikami oraz między pracownikami a kierownictwem. To wpływa na szybszą wymianę informacji, skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i ograniczenie potencjalnych nieporozumień.
 • Podniesienie morali i satysfakcji: Pracownicy, którzy doświadczają wsparcia w przypadku mobbingu, odczuwają większe poczucie wartości i szacunku. To przekłada się na podniesienie morali i ogólnego zadowolenia z pracy, co może skutkować wyższą jakością wykonywanych zadań.
 • Wspieranie różnorodności: Kultura organizacyjna, która aktywnie przeciwdziała mobbingowi, sprzyja tworzeniu środowiska pracy, w którym różnorodność jest szanowana i doceniana. To z kolei może przyciągać pracowników o różnych umiejętnościach i perspektywach, co może wpłynąć na innowacyjność i kreatywność organizacji.
 • Kreowanie pozytywnej atmosfery organizacyjnej: Organizacje, które stawiają na przeciwdziałanie mobbingowi, tworzą atmosferę opartą na szacunku, zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Taka atmosfera przyczynia się do zwiększenia motywacji pracowników do współpracy, wymiany pomysłów i osiągania wspólnych celów.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa atmosfery i klimatu pracy: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z mobbingiem oraz sposobów jego unikania. Efektem będzie bardziej przyjazne i wspierające środowisko pracy, co przełoży się na zwiększoną motywację, zaangażowanie i efektywność zespołu.
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w obszarze komunikacji, empatii i rozwiązywania konfliktów. To pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie relacjami między pracownikami, ograniczając potencjalne źródła konfliktów i poprawiając efektywność komunikacji.
 • Ochrona zdrowia psychicznego pracowników: Dbałość o zdrowie psychiczne pracowników staje się coraz ważniejsza. Szkolenie pomoże identyfikować sytuacje mobbingowe oraz dostarczy narzędzi do zapobiegania im. Zmniejszenie narażenia na stres i negatywne doświadczenia w pracy przyczyni się do zwiększenia zadowolenia i psychologicznego dobrostanu pracowników.
 • Redukcja kosztów związanych z mobbingiem: Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi przekłada się na zmniejszenie absencji pracowników, której przyczyną mogą być sytuacje stresujące lub traumatyczne. To z kolei ogranicza koszty związane z nadgodzinami, rekrutacją nowych pracowników czy obniżoną wydajnością.
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji: Organizacje, które aktywnie angażują się w przeciwdziałanie mobbingowi, prezentują się jako pracodawcy dbający o dobrostan i bezpieczeństwo swojego personelu. Taki pozytywny wizerunek może przyciągać nowych pracowników i budować więź z klientami oraz partnerami biznesowymi.
 • Podniesienie świadomości w organizacji: Szkolenie pozwala na przekazanie informacji na temat mobbingu i jego skutków szerokiemu gronu pracowników. Wspólna świadomość zagrożeń oraz wiedza na temat sposobów przeciwdziałania przyczynia się do budowania jedności w organizacji i umożliwia działania prewencyjne na różnych poziomach.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie świadomości: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie, czym jest mobbing, jakie są jego formy i skutki. Dzięki temu pracownicy są bardziej przygotowani do rozpoznawania potencjalnych sytuacji mobbingowych oraz reagowania na nie.
 • Umiejętność radzenia sobie: Szkolenie dostarcza praktycznych narzędzi i strategii radzenia sobie z sytuacjami mobbingowymi. Pracownicy uczą się, jak skutecznie reagować na zachowania mobbingowe, jakie kroki podjąć oraz kiedy i gdzie szukać wsparcia.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności, pracownicy nabierają większej pewności siebie w konfrontowaniu trudnych sytuacji. Zrozumienie, że istnieją sposoby skutecznego przeciwdziałania mobbingowi, pozwala im czuć się mniej bezradnymi i bardziej gotowymi do działania.
 • Poprawa relacji międzyludzkich: Szkolenie kładzie nacisk na komunikację, empatię i budowanie pozytywnych relacji w miejscu pracy. Dzięki temu pracownicy rozwijają umiejętności interpersonalne, co przyczynia się do lepszej współpracy, zrozumienia oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Ochrona zdrowia psychicznego: Pracownicy, którzy są świadomi zagrożeń związanych z mobbingiem i potrafią skutecznie reagować, są mniej narażeni na stres i problemy zdrowotne związane z negatywnymi doświadczeniami w pracy. To przekłada się na ogólny stan zdrowia psychicznego pracowników.
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji: Pracownicy, którzy czują się bezpieczni i szanowani w miejscu pracy, są bardziej zaangażowani oraz motywowani do osiągania lepszych wyników. Świadomość, że organizacja dba o ich dobrostan, może działać jako czynnik motywujący.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Środowisko pracy i uwarunkowania
  • Stereotypy
  • Społeczno-kulturowe
  • Uprzedzenia społeczne
 • Przyczyny niezależne od ofiary
  • Stres
  • Konflikt
  • Uwarunkowania osobowościowe
 • Przyczyny po stronie mobbera
 • Przedstawienie koncepcji kolorów osobowości i konkretnych zachowań
 • Osobowość ofiary
 • Osobowość mobbera
 • Fałszywe ofiary mobbingu
 • Zespół kozła ofiarnego
 • Wsparcie lub jego brak w środowisku zawodowym
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary
 • Wpływ mobbingu na organizację zawodową:
 • Skutki dotykające wydajności organizacji
 • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR),
 • Skutki organizacyjne dla pracowników,
 • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej.
 • Asertywność metodą FUKO (trening konkretnych sytuacji)
 • Rozpoznawanie stanów emocjonalnych, empatia (ćwiczenie zespołowe)
 • Metoda pamiętnika, dziennika zdarzeń
 • Poszukiwanie wsparcie w środowisku zawodowym
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu;
 • Procedura antymobbingowa i komisja antymobbingowa;.
 • Diagnoza gotowości i potrzeb do zmiany.
 • Określenie skali zagrożenia wystąpienia zjawiska mobbingu (aninimowy test indywidualny)
 • Wspólna deklaracja przeciwdziałania zjawisku mobbingu

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia zespołowe

W trakcie ćwiczeń zespołowych pracownicy nabywają praktyczne umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z konfliktami oraz budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Te umiejętności mogą być łatwiej przeniesione na codzienną pracę, przyczyniając się do stworzenia zdrowszego środowiska pracy wolnego od mobbingu.

2

Ćwiczenia i testy indywidualne

Wprowadzenie ćwiczeń i testów indywidualnych stanowi istotny element procesu szkoleniowego związane z przeciwdziałaniem mobbingowi. Ćwiczenia indywidualne umożliwiają uczestnikom refleksję nad własnymi postawami i zachowaniami w kontekście mobbingu. Poprzez samodzielne rozważanie przypadków czy scenariuszy, pracownicy mogą zidentyfikować sytuacje, w których mogą występować elementy mobbingu, a także opracować strategie reakcji.

3

Analiza przypadku

Analiza przypadku to metoda szkoleniowa, która polega na dokładnym badaniu i rozważaniu konkretnych sytuacji związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi. Uczestnicy szkolenia są zachęcani do analizy realistycznych przypadków lub scenariuszy, w których występują elementy mobbingu lub konflikty interpersonalne.

4

Symulacje i scenki

Symulacje polegają na odgrywaniu realistycznych sytuacji związanych z mobbingiem lub konfliktami w miejscu pracy. Uczestnicy szkolenia wcielają się w różne role i reagują na scenariusze, co umożliwia im praktyczne ćwiczenie umiejętności rozpoznawania, reagowania oraz rozwiązywania takich sytuacji.

5

Prezentacja multimedialna

Poprzez prezentację multimedialną, uczestnicy mogą w sposób zwięzły i czytelny pozyskać wiedzę na temat różnych aspektów mobbingu, jego przyczyn, skutków oraz sposobów przeciwdziałania.

Adam Zajchowski

Posiada 25 lat aktywności zawodowej, od ponad 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Dzięki temu jego wiedza i nabyte kompetencje pozwalają mu na praktyczne wprowadzanie dobrych praktyk. Absolwent studiów magisterskich kierunku Socjologia na  UMK w Toruniu, studiów podyplomowych kierunku Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich prowadzonych przez SWPS oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi przez Politechnikę Gdańską. Szkolił i pomagał opracować strategię rozwoju w firmach w branżach: medyczna, handlowa (B2B i B2C), budowlana (konstruktorska i architektoniczna), kosmetyczna, produkcyjna, HORECA, bibliotekarska, ubezpieczeniowa, przetwórstwo spożywcze, laboratoryjna, samorządowa, PR, informatyczna. Jego uwagę w szczególności przykuwa efektywność i wydajność zespołów, komunikacja pomiędzy pracownikami,  motywacja i wysoka jakość obsługi klienta. Pomaga opracowywać strategie, rzucając światło na kwestie mające duże znaczenie w kształtowaniu marki firmy i w oparciu o zaangażowanie ludzi ją tworzących.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.