Przywództwo w placówce żłobkowej

Uczestnik szkolenia “Przywództwo w placówce żłobkowej” zdobędzie umiejętności zarządzania zespołem, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości opieki nad najmłodszymi. Nauczy się efektywnych metod motywowania pracowników oraz budowania pozytywnej atmosfery, co przyczyni się do wzrostu satysfakcji rodziców i dobra dzieci.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Przywództwo w placówce żłobkowej

Grupa docelowa szkolenia “Przywództwo w placówce żłobkowej” to przede wszystkim dyrektorzy i kierownicy żłobków, a także wszyscy ci, którzy aspirują do pełnienia ról kierowniczych w tego typu instytucjach. Szkolenie może być również wartościowe dla osób odpowiedzialnych za nadzór pedagogiczny, jak również dla właścicieli prywatnych placówek opieki nad małymi dziećmi, którzy chcą podnieść standardy zarządzania i jakości usług w swoich żłobkach.

Idea szkolenia “Przywództwo w placówce żłobkowej” skupia się na rozwijaniu kompetencji lidera w środowisku wczesnej edukacji. Program ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia zarządzania zespołem, umiejętność budowania efektywnej komunikacji oraz strategie rozwiązywania konfliktów. Szkolenie podkreśla znaczenie tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska dla dzieci oraz podnosi świadomość wpływu jakości przywództwa na całą placówkę, w tym na zadowolenie pracowników i rodziców.

wyślij zapytanie

Przywództwo w placówce żłobkowej – korzyści ze szkolenia

 • Podnoszenie jakości usług – szkolenie koncentruje się na standardach opieki i edukacji, co ma bezpośredni wpływ na podnoszenie jakości świadczonych usług w żłobku.
 • Umiejętność zarządzania konfliktem – uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z konfliktami wewnątrz zespołu oraz jak skutecznie rozwiązywać problemy, co przyczynia się do poprawy atmosfery pracy.
 • Budowanie zespołu – zdobywanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego tworzenia, motywowania i utrzymywania zespołu, który efektywnie pracuje na rzecz dzieci i ich rodzin.
 • Zarządzanie stresem – szkolenie oferuje strategie radzenia sobie ze stresem, co jest szczególnie ważne w wymagającym i emocjonalnym środowisku pracy, jakim jest żłobek.
 • Wzmacnianie relacji z rodzicami – uczestnicy uczą się, jak budować i utrzymywać pozytywne relacje z rodzicami, co jest kluczowe dla zapewnienia opieki na najwyższym poziomie.
 • Dostosowanie do przepisów prawnych – szkolenie dostarcza informacji na temat aktualnych przepisów i standardów, co pomaga w dostosowaniu działalności żłobka do wymagań prawnych.
 • Stymulacja rozwoju osobistego – uczestnicy mają możliwość pracy nad własnym rozwojem osobistym, co przekłada się na ich dobrostan psychiczny i efektywność zawodową.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie kompetencji kierowniczych kadry, co przekłada się na lepszą organizację pracy, efektywność procesów wewnętrznych oraz jakość świadczonych usług opiekuńczych i edukacyjnych.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole, co bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu stresu, redukcję absencji oraz mniejszą rotację pracowników, dzięki czemu placówka staje się bardziej stabilnym i atrakcyjnym miejscem pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji rodziców i opiekunów, co jest rezultatem wysokiej jakości zarządzania i prowadzenia placówki, a co za tym idzie – może przyciągnąć nowych klientów oraz pozytywnie wpłynąć na wizerunek żłobka w społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie zdolności adaptacyjnych organizacji do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i oczekiwań społecznych, co jest możliwe dzięki nowoczesnym metodom zarządzania i liderowania.
 • Rozwój kultury organizacyjnej opartej na współpracy, innowacyjności i ciągłym doskonaleniu, co może przyczynić się do wyróżnienia placówki na rynku jako lidera w zakresie opieki nad dziećmi.
 • Zwiększenie potencjału placówki do przyciągania i zatrzymywania wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej, ponieważ dobrze zarządzana organizacja z klarowną wizją i misją jest bardziej atrakcyjna dla profesjonalistów.
 • Budowanie solidnych fundamentów do długoterminowego rozwoju i ekspansji placówki, co może obejmować otwieranie nowych oddziałów, poszerzanie oferty edukacyjnej czy też wprowadzanie innowacyjnych programów opieki i edukacji.

Korzyści dla pracowników

 • Pracownicy odczują pozytywny wpływ szkolenia poprzez lepszą komunikację i jasno określone oczekiwania ze strony kierownictwa, co przyczynia się do lepszego zrozumienia celów i zadań w ich codziennej pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy wynikającej z lepszego wsparcia ze strony przełożonych, co prowadzi do budowania silnych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji zawodowych.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji, które często są efektem większej świadomości przywódczej o korzyściach płynących z inwestycji w rozwój pracowników.
 • Lepsze warunki pracy dzięki efektywniejszemu zarządzaniu zasobami ludzkimi i materialnymi, co przekłada się na wyższą jakość środowiska pracy.
 • Możliwość kształtowania polityki placówki i większy wpływ na podejmowane decyzje dzięki bardziej otwartemu dialogowi z kierownictwem.
 • Poprawa bezpieczeństwa i dobrostanu na miejscu pracy, ponieważ dobrze przygotowani liderzy potrafią lepiej dbać o standardy i procedury, co jest szczególnie ważne w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania w pracy, co często jest efektem wyraźnego uznania i doceniania przez kierownictwo wkładu każdego pracownika w sukces organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem
 • Kluczowe obowiązki i oczekiwania wobec pełnionej roli Dyrektora Placówki/ Managera zespołu/ Audytora standaryzacji i jakości pracy
 • Jakie działania Dyrektora pomagają budować jego autorytet i efektywność pracy placówki
 • Co niszczy autorytet Dyrektora w oczach podwładnych i generuje trudne sytuacje w placówce
 • Etapy rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości i dojrzałości
 • Analiza kompetencji członków zespołu – Matryca kompetencyjna
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników – Model zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Skuteczne i efektywne zachowania managerskie w stylu S1, S2, S3, S4
 • Największe wyzwania managerskie na S2
 • Dopasowanie narzędzi komunikacyjnych i managerskich na poszczególnych etapach rozwojowych
 • Budowanie odpowiedzialności pracowników i współpracowników za powierzone zadania oraz angażowanie ich w procesy placówki
 • Przeciwdziałanie wypaleniu i rutynie u dojrzałych pracowników
 • Minimalizowanie zjawiska rotacji pracowników poprzez stosowanie właściwych narzędzi managerskich
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa, Vrooma i Herzberga)
 • Trening elastycznego dopasowania stylu do sytuacji i pracownika
 • Profil MBTI® managera – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji i maksymalizacji drzemiącego potencjału
 • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania własną efektywnością w oparciu o MBTI®
 • Cztery wymiary osobowości w teorii MBTI®
 • Autodiagnoza własnego typu
 • Jak zarządzać potencjałem swoim i innych w oparciu o MBTI®
 • Praktyczne zastosowanie MBTI® w procesie zarządzania placówką i potencjałem pracowników
 • Diagnoza osobistego stylu zarządzania czasem na podstawie biznesowej gry symulacyjnej
 • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera
 • Ustalanie priorytetów według zasady Pareto
 • Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił
 • Zwiększenie efektywności i realizacji zadań w zespole, redukcję napięć i frustracji wewnątrz zespołowej
 • Emocje, stres, wypalenie zawodowe – inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu
 • Ludzie w zmianie – jak poprowadzić zespół przez zmianę
 • Reguły jako fundament pracy każdego Dyrektora
 • Narzędzia komunikacji managerskiej (ustalanie priorytetów, komunikowanie zadań, informowanie o zmianach, zasady zarządzania informacją w organizacji, zasady prowadzenia „exit interview”)
 • Omówienie bieżących wyzwań i problemów dotyczących polityki jakości
 • Wypracowanie modelu współpracy między Dyrektorami w celu budowania standaryzacji pracy na wymaganym poziomie jakościowym

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty interaktywne

Praktyczne ćwiczenia grupowe, które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i rozwiązywania problemów w kontekście pracy w żłobku.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy z życia żłobków, które pomagają zrozumieć złożoność procesów zarządczych i podejmowania decyzji w różnorodnych sytuacjach.

3

Symulacje i role-playing

Metoda, dzięki której uczestnicy mogą wcielać się w różne role z życia placówki, co pomaga lepiej zrozumieć perspektywy innych osób oraz konsekwencje podejmowanych działań.

4

Sesje coachingowe

Indywidualne lub grupowe sesje z trenerem, mające na celu pogłębienie samowiedzy, zrozumienie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju, oraz wypracowanie osobistych planów działania.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.