Rola konsekwencji i motywacji w zarządzaniu zespołem

Uczestnik szkolenia zyska głębsze zrozumienie roli konsekwencji i motywacji w efektywnym zarządzaniu zespołem, co pozwoli mu skuteczniej motywować pracowników oraz utrzymywać spójność w działaniach zespołu. Dzięki zdobytej wiedzy będzie też w stanie lepiej identyfikować i rozwiązywać ewentualne wyzwania związane z brakiem motywacji lub konsekwencji w pracy grupy. Szkolenie pomoże uczestnikowi rozwijać umiejętności przywódcze i skuteczniej osiągać cele zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rola konsekwencji i motywacji w zarządzaniu zespołem

Grupa docelowa to menedżerowie, liderzy zespołów oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie innymi ludźmi w organizacji. Szkolenie skierowane jest do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności przywódcze i efektywnie motywować oraz kierować zespołem w celu osiągania lepszych wyników.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem oraz stworzenia motywującego środowiska pracy. Szkolenie skupia się na zrozumieniu, jak konsekwencja i motywacja wpływają na wydajność zespołu oraz jakie techniki można zastosować, aby te elementy były efektywnie wykorzystywane. Celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, które pomogą im osiągać lepsze wyniki w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów.

wyślij zapytanie

Rola konsekwencji i motywacji w zarządzaniu zespołem – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Lepsze zarządzanie konsekwencją i motywacją może stworzyć bardziej twórcze i innowacyjne środowisko pracy, co może przyczynić się do opracowywania nowych rozwiązań i usprawnień.
 • Zwiększenie zaufania: Efektywnie zarządzane zespoły, w których liderzy są konsekwentni i motywujący, budują większe zaufanie między członkami zespołu, co przekłada się na lepszą współpracę.
 • Redukcja stresu zawodowego: Umiejętność zarządzania zespołem może pomóc w zminimalizowaniu stresu związanego z pracą, zarówno dla liderów, jak i pracowników, co ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Poprawa komunikacji w organizacji: Lepsze umiejętności komunikacyjne uczestników szkolenia mogą przyczynić się do bardziej klarownej i efektywnej komunikacji w całej organizacji.
 • Zwiększenie lojalności wobec organizacji: Organizacje, które inwestują w rozwijanie kompetencji swoich pracowników, budują większą lojalność wobec firmy, co przyczynia się do długofalowego sukcesu.
 • Wsparcie rozwoju kultury organizacyjnej: Poprawa umiejętności zarządzania może pomóc w kształtowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, która sprzyja wzrostowi i rozwojowi firmy.
 • Zwiększenie efektywności procesów: Efektywne zarządzanie konsekwencją i motywacją może przyczynić się do lepszej organizacji procesów w organizacji, co może skrócić czas realizacji projektów i usprawnić działanie firmy.
 • Większa gotowość do zmian: Pracownicy, którzy zdobyli umiejętności zarządzania, są bardziej elastyczni i gotowi na adaptację do zmieniających się warunków, co może być kluczowe w dzisiejszym dynamicznym otoczeniu biznesowym.
 • Wzrost poziomu zaufania klientów: Poprawa efektywności i jakości pracy zespołów może przekładać się na zadowolenie klientów, co jest kluczowe dla długofalowego sukcesu organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona wydajność: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności, które pozwalają im lepiej zarządzać zespołem, co przekłada się na wzrost ogólnej wydajności pracy i osiąganie celów organizacji.
 • Zaangażowani pracownicy: Dzięki lepszemu zrozumieniu roli motywacji uczestnicy są w stanie tworzyć bardziej motywujące środowisko pracy, co skutkuje zwiększonym zaangażowaniem pracowników.
 • Mniejsza rotacja kadry: Poprawa umiejętności zarządzania konsekwencją i motywacją pomaga w utrzymaniu pracowników, co redukuje koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Lepsza atmosfera w zespole: Uczestnicy szkolenia zdobywają narzędzia do rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji w zespole, co przyczynia się do tworzenia harmonijnej atmosfery pracy.
 • Wzrost lojalności pracowników: Organizacje, które inwestują w rozwijanie umiejętności swoich liderów, zyskują bardziej lojalnych pracowników, gotowych wspierać cele firmy.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności analizy sytuacji zespołu i podejmowania trafnych decyzji zarządczych, co prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania organizacją.
 • Zwiększona konkurencyjność: Poprawa zarządzania zespołem i zwiększenie zaangażowania pracowników przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności organizacji na rynku.
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian: Liderzy wyposażeni w umiejętności motywacji i zarządzania konsekwencją są w stanie bardziej sprawnie wdrażać zmiany w organizacji.
 • Wzrost satysfakcji klientów: Zespół, który jest dobrze zarządzany i motywowany, ma większą tendencję do świadczenia usług lub produkcji produktów na wyższym poziomie jakości, co zwiększa satysfakcję klientów.
 • Redukcja kosztów: Poprawa efektywności pracy zespołów może przekładać się na redukcję kosztów operacyjnych i lepsze wykorzystanie zasobów organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności przywódczych: Pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomagają im stać się bardziej efektywnymi liderami, co może być cenne w dalszej karierze zawodowej.
 • Większa satysfakcja z pracy: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem pozwala pracownikom tworzyć bardziej motywujące i efektywne środowisko pracy, co wpływa na ich ogólną satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pomaga pracownikom w budowaniu lepszych relacji z członkami zespołu, co może przekładać się na lepsze zrozumienie i komunikację między nimi.
 • Zwiększenie zaangażowania zawodowego: Uczestnictwo w szkoleniu może zwiększyć zaangażowanie pracowników w procesy organizacyjne, ponieważ daje im narzędzia do wpływania na efektywność i harmonię w zespole.
 • Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów: Pracownicy zdobywają umiejętności identyfikowania i rozwiązywania konfliktów, co może pomóc im radzić sobie z trudnymi sytuacjami w miejscu pracy.
 • Możliwość awansu zawodowego: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem otwiera przed pracownikami szersze możliwości awansu na stanowiska kierownicze lub menedżerskie.
 • Większa pewność siebie: Dzięki zdobytym kompetencjom pracownicy czują się pewniej w roli lidera i podejmowaniu decyzji, co może zwiększyć ich efektywność w pracy.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie może być częścią ciągłego rozwoju zawodowego pracowników, co jest korzystne zarówno dla nich, jak i dla organizacji.
 • Zwiększona wartość na rynku pracy: Posiadanie umiejętności zarządzania zespołem jest cenione na rynku pracy, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności pracowników dla innych pracodawców.
 • Zadowolenie z osobistego rozwoju: Uczestnictwo w szkoleniu daje pracownikom szansę na osobisty wzrost i doskonalenie, co może przynosić im ogromną satysfakcję.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cechy efektywnego zespołu
 • Czynniki decydujące o efektywności zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie zespołu
 • Jakie cele stoją przed moim zespołem?
 • Jakie cele stoją przede mną jako liderem?
 • Jakie widzę obszary do pracy?
 • Mocne i słabe strony różnych typów osobowości
 • Z kim mi po drodze a z kim nie i dlaczego
 • Role w zespole
 • Rodzaje zachowań w zespole
 • Czym dla mnie jako lidera jest konsekwencja
 • Jakie korzyści dla funkcjonowania organizacji, zespołu płyną z konsekwentnej postawy lidera
 • Postawy i zachowania lidera podnoszące motywację pracowników
 • Rola lidera i jego styl kierowania grupą
 • Jak motywować zespół
 • Środowisko sprzyjające samo-motywacji
 • FUKO – Rola prawidłowej informacji zwrotnej (chwalenie, korygowanie postaw i zachowań; schemat rozmowy dyscyplinującej)

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

To skuteczna technika wykorzystywana podczas szkoleń, która polega na krótkim i intensywnym przekazie wiedzy lub informacji przez prowadzącego. Podczas tej metody prowadzący prezentuje istotne treści lub kluczowe punkty tematyczne w formie krótkiego wykładu.

2

Dyskusja grupowa

To metoda interaktywna wykorzystywana podczas szkoleń i warsztatów, której celem jest angażowanie uczestników w wymianę poglądów, myśli i doświadczeń na określony temat. Podczas dyskusji grupowej uczestnicy dzielą się swoimi opiniami, analizują różne punkty widzenia oraz wspólnie rozwiązują problemy lub podejmują decyzje.

3

Ćwiczenia indywidualne

To metoda szkoleniowa, która skupia się na samodzielnej pracy uczestników bez bezpośredniego udziału innych osób. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy pracują nad rozwojem swoich umiejętności, zdobywają wiedzę lub rozwiązują konkretne zadania samodzielnie.

4

Ćwiczenia grupowe

To metoda szkoleniowa, w której uczestnicy pracują razem w grupie nad rozmaitymi zadaniami, problemami lub projektami. Te interaktywne zajęcia grupowe mają na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz budowania relacji w grupie.

5

Burza mózgów

To kreatywna metoda zbierania pomysłów i generowania nowych rozwiązań na określony problem lub temat. Jest to proces grupowego myślenia, w którym uczestnicy swobodnie i spontanicznie wymieniają swoje pomysły bez oceny lub krytyki. Burza mózgów ma na celu stworzenie otwartej i inspirującej atmosfery, sprzyjającej tworzeniu innowacyjnych idei.

6

Lodołamacze

To specjalne jednostki pływające lub statki, które zostały zaprojektowane i wyposażone w celu przebijania się przez gęste i grube pokrywy lodowe na morzach lub rzekach. Służą głównie do utrzymania żeglugi w warunkach ekstremalnie niskich temperatur i lodowych pokrywach wodnych.

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.