Rozliczanie produkcji – płynność finansowa w praktyce

Uczestnik szkolenia  zyska praktyczne umiejętności i wiedzę dotyczącą efektywnego rozliczania produkcji, co przyczyni się do poprawy płynności finansowej organizacji. Będzie potrafił analizować koszty produkcji, monitorować rentowność projektów oraz efektywnie zarządzać budżetem. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie podejmować bardziej świadome decyzje finansowe, optymalizować koszty produkcji i zapewnić stabilną kondycję finansową przedsiębiorstwa.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do managerów produkcji, kontrolerów kosztów, analityków finansowych i osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w sektorze produkcyjnym.

Idea szkolenia: Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat rozliczania produkcji i zarządzania płynnością finansową. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych metod rozliczania produkcji, w tym kosztów stałych i zmiennych, amortyzacji, a także kosztów pośrednich i bezpośrednich. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach rozliczania produkcji, z naciskiem na zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy dowiedzą się, jak monitorować i analizować koszty produkcji, jak zarządzać kapitałem obrotowym i jak planować przepływy pieniężne w celu zapewnienia płynności finansowej.

Szkolenie zawiera również elementy teoretyczne, które pomogą uczestnikom zrozumieć kontekst finansowy rozliczania produkcji. Omówione zostaną takie tematy jak: zasady rachunkowości zarządczej, analiza kosztów, budżetowanie i prognozowanie finansowe. Na koniec szkolenia uczestnicy będą mieli solidne podstawy do skutecznego zarządzania finansami w produkcji, co pozwoli im na osiągnięcie lepszych wyników i poprawę efektywności.

wyślij zapytanie

Rozliczanie produkcji – płynność finansowa w praktyce – korzyści ze szkolenia

 • Lepsze zrozumienie rozliczania produkcji: Szkolenie umożliwia zarówno organizacji, jak i pracownikom lepsze zrozumienie procesu rozliczania produkcji. Poznanie zasad i technik związanych z płynnością finansową pomaga w prawidłowym rozliczaniu kosztów produkcji i analizie efektywności operacyjnej.
 • Skuteczniejsze zarządzanie finansami: Szkolenie przyczynia się do skuteczniejszego zarządzania finansami organizacji. Nabywanie wiedzy na temat rozliczania produkcji i płynności finansowej umożliwia podejmowanie lepszych decyzji finansowych, minimalizację ryzyka i optymalizację wykorzystania zasobów.
 • Poprawa rentowności: Poprawa płynności finansowej i efektywnego rozliczania produkcji przekłada się na poprawę rentowności organizacji. Lepsze zarządzanie kosztami produkcji, kontrola nad rozliczeniami i optymalizacja procesów finansowych prowadzą do zwiększenia zysków i efektywności operacyjnej.
 • Rozwój umiejętności: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwoju umiejętności związanych z rozliczaniem produkcji i płynnością finansową. Poszerzenie zakresu kompetencji przekłada się na rozwój zawodowy, większe możliwości awansu i wzrost wartości rynkowej pracowników.
 • Skuteczna komunikacja: Szkolenie sprzyja skutecznej komunikacji między różnymi działami organizacji. Lepsze zrozumienie procesu rozliczania produkcji przez pracowników różnych departamentów ułatwia współpracę, wymianę informacji i rozwiązywanie problemów związanych z płynnością finansową.
 • Zwiększenie zaufania klientów i partnerów: Skuteczne rozliczanie produkcji i utrzymanie płynności finansowej przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i partnerów biznesowych. Organizacja, która jest wiarygodna finansowo, buduje trwałe relacje, przyciąga nowych klientów i utrzymuje lojalność dotychczasowych.

Korzyści dla organizacji

 • Optymalizacja kosztów: Szkolenie pomoże organizacjom lepiej zrozumieć i kontrolować koszty produkcji, co może prowadzić do ich optymalizacji.
 • Poprawa płynności finansowej: Lepsze zarządzanie rozliczaniem produkcji może przyczynić się do poprawy płynności finansowej, co jest kluczowe dla stabilności i wzrostu organizacji.
 • Podjęcie lepszych decyzji: Zrozumienie procesu rozliczania produkcji może pomóc organizacji podejmować lepsze decyzje biznesowe i strategiczne.
 • Zwiększenie efektywności: Szkolenie może pomóc organizacji zwiększyć efektywność poprzez lepsze zarządzanie procesem rozliczania produkcji.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Zrozumienie i optymalizacja procesów finansowych związanych z produkcją może zwiększyć konkurencyjność organizacji na rynku.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Poprawa efektywności i płynności finansowej może prowadzić do szybszej realizacji zamówień i lepszej jakości produktów, co zwiększa zadowolenie klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie pozwoli pracownikom na rozwijanie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania procesem rozliczania produkcji, co może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego.
 • Zrozumienie procesów: Pracownicy zdobędą cenną wiedzę na temat procesów rozliczania produkcji, co może pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.
 • Zwiększenie zaufania: Zrozumienie procesu rozliczania produkcji może zwiększyć zaufanie pracowników do prowadzenia finansów produkcji.
 • Rozwój kariery: Umiejętność zarządzania rozliczaniem produkcji może otworzyć pracownikom nowe możliwości kariery w zarządzaniu produkcją i finansami.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Zrozumienie procesów i wpływania na wyniki finansowe firmy może zwiększyć satysfakcję pracowników z pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania: Pracownicy, którzy rozumieją, jak ich praca wpływa na finanse firmy, mogą być bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicja i znaczenie rozliczania produkcji: Omówienie podstawowych pojęć i zasad związanych z rozliczaniem produkcji oraz wpływu efektywnego rozliczania na wyniki finansowe organizacji.
 • Podstawy rachunkowości zarządczej: Przedstawienie podstawowych koncepcji i metod rachunkowości zarządczej, które są stosowane w kontekście rozliczania produkcji.
 • Systemy kosztowe w produkcji: Omówienie różnych systemów kosztowych, takich jak koszty rzeczywiste, koszty standardowe i koszty pełne, oraz ich zastosowanie w rozliczaniu produkcji.
 • Analiza kosztów produkcji: Przedstawienie metod analizy kosztów produkcji, takich jak analiza porównawcza, analiza marży i analiza kosztów w czasie.
 • Kluczowe wskaźniki wydajności produkcyjnej: Omówienie wskaźników wydajności produkcyjnej, takich jak OEE, koszt jednostkowy i czas cyklu, oraz ich znaczenia w monitorowaniu wyników produkcji.
 • Systemy informacyjne wspomagające rozliczanie produkcji: Przedstawienie roli systemów informatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu procesu rozliczania produkcji oraz wpływu na jakość danych i raportowania.
 • Klasyfikacja kosztów produkcji: Omówienie podziału kosztów produkcji na koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne oraz ich znaczenia w analizie kosztów.
 • Metody alokacji kosztów: Przedstawienie różnych metod alokacji kosztów, takich jak koszty bezpośrednie, koszty proporcjonalne i koszty pośrednie, oraz zasady ich stosowania w procesie rozliczania produkcji.
 • Analiza marży: Szkolenie z zakresu analizy marży w produkcji, która pozwala na ocenę rentowności poszczególnych produktów, linii produktowych lub klientów.
 • Analiza wartości dodanej: Omówienie metody analizy wartości dodanej w procesie produkcji, która identyfikuje etapy procesu generujące największą wartość dla klienta i potencjalne obszary usprawnienia.
 • Analiza efektywności kosztowej: Przedstawienie technik analizy efektywności kosztowej, takich jak analiza punktu równowagi, analiza wskaźnikowa i analiza prognozowana, w celu oceny rentowności i efektywności produkcji.
 • Analiza kosztów jakości: Omówienie analizy kosztów jakości w produkcji, która ocenia koszty związane z wadami, reklamacjami i naprawami, oraz wpływu jakości na wyniki finansowe organizacji.
 • Proces budżetowania: Przedstawienie etapów i technik budżetowania w kontekście produkcji, takich jak budżetowanie oparte
 • Znaczenie kapitału obrotowego: Omówienie roli kapitału obrotowego w procesie produkcyjnym i wpływu na płynność finansową organizacji.
 • Zarządzanie zapasami: Szkolenie dotyczące skutecznego zarządzania zapasami w kontekście produkcji, takiego jak optymalne poziomy zapasów, metody inwentaryzacji i kontrola obrotów magazynowych.
 • Zarządzanie należnościami: Omówienie procesu zarządzania należnościami w produkcji, takiego jak terminowe fakturowanie, windykacja i negocjacje płatności, w celu zapewnienia płynności finansowej organizacji.
 • Zarządzanie zobowiązaniami: Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania zobowiązaniami w kontekście produkcji, takiego jak negocjacje warunków płatności, optymalizacja terminów płatności dostawcom i minimalizacja kosztów finansowych.
 • Planowanie przepływów pieniężnych: Przedstawienie metodyk i narzędzi planowania przepływów pieniężnych w produkcji, takich jak budżet kasowy, prognozy przepływów i zarządzanie ryzykiem płynności finansowej.
 • Monitorowanie wskaźników płynności: Omówienie kluczowych wskaźników płynności, takich jak okres obracalności zapasów, okres obracalności należności i okres spłaty zobowiązań, oraz ich znaczenia w zarządzaniu kapitałem obrotowym.
 • Proces budżetowania: Przedstawienie etapów i technik budżetowania w kontekście produkcji, takich jak budżetowanie oparte na celach, budżetowanie incrementalne i budżetowanie skierowane na osiągnięcie wyniku.
 • Analiza wrażliwości budżetowej: Omówienie technik analizy wrażliwości budżetowej, które pozwalają na ocenę wpływu zmian w warunkach rynkowych, kosztach czy cenach na wyniki finansowe produkcji.
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych: Szkolenie z zakresu prognozowania przepływów pieniężnych związanych z produkcją, uwzględniające zmienność kosztów, przychodów i inwestycji, oraz znaczenie prognozowania dla zarządzania płynnością finansową organizacji.
 • Zarządzanie budżetem i kontroli: Omówienie roli zarządzania budżetem i kontroli wykonania budżetu w kontekście produkcji, w tym monitorowania osiągania celów, identyfikacji odchyleń i podjęcia działań korygujących.
 • Analiza opłacalności projektów: Przedstawienie technik analizy opłacalności projektów inwestycyjnych związanych z produkcją, takich jak wskaźniki zwrotu z inwestycji, analiza kosztów i korzyści oraz metody dyskontowania przepływów pieniężnych.
 • Planowanie finansowe i strategia: Szkolenie z zakresu opracowywania planów finansowych dla produkcji, uwzględniające cele strategiczne organizacji, trendy rynkowe i zmienne warunki ekonomiczne.
 • Identyfikacja ryzyka finansowego: Omówienie procesu identyfikacji i oceny ryzyka finansowego w produkcji, takiego jak zmienność kosztów, zmiany cen surowców czy ryzyko kursowe.
 • Analiza ryzyka: Przedstawienie technik analizy ryzyka finansowego, takich jak analiza scenariuszowa, analiza czułości i analiza prawdopodobieństwa, w celu oceny skutków ryzyka na wyniki finansowe produkcji.
 • Zarządzanie ryzykiem: Szkolenie dotyczące strategii zarządzania ryzykiem finansowym, takich jak unikanie ryzyka, transfer ryzyka czy zarządzanie ryzykiem poprzez instrumenty finansowe.
 • Kontrola ryzyka: Omówienie technik kontroli ryzyka finansowego, takich jak monitorowanie wskaźników ryzyka, wczesne ostrzeganie i plany awaryjne, w celu minimalizacji wpływu ryzyka na wyniki produkcji.
 • Zarządzanie ryzykiem dostaw: Przedstawienie znaczenia zarządzania ryzykiem dostaw w kontekście produkcji, takiego jak dostępność surowców, terminowość dostaw i zróżnicowanie dostawców.
 • Polityka ubezpieczeniowa: Szkolenie z zakresu odpowiedniego doboru polityki ubezpieczeniowej w celu minimalizacji ryzyka finansowego związanego z produkcją, takiego jak ubezpieczenie od straty produkcji czy ubezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Interaktywne wykłady

Przedstawienie teoretycznych podstaw rozliczania produkcji, uzupełnione o interaktywne elementy, takie jak quizy i dyskusje, które angażują uczestników i umożliwiają im aktywne uczestnictwo.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków rozliczania produkcji, aby zrozumieć, jak teoria przekłada się na praktykę. Uczestnicy będą analizować i rozwiązywać studia przypadków, co pozwoli im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

3

Symulacje

Praktyczne ćwiczenia, które umożliwią uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy w kontrolowanych warunkach. Symulacje będą obejmować różne scenariusze finansowe i problemy związane z rozliczaniem produkcji, wymagając od uczestników podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

4

Warsztaty

Sesje grupowe, które promują współpracę i wymianę doświadczeń między uczestnikami. Uczestnicy będą pracować w grupach nad konkretnymi problemami finansowymi związanymi z produkcją, co pozwoli im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i wymianę najlepszych praktyk.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.