Rozwiązywanie problemów w firmie produkcyjnej

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności identyfikacji, analizy i efektywnego rozwiązywania problemów w kontekście firmy produkcyjnej, co pozwoli mu skutecznie poprawiać procesy, podnosić jakość pracy oraz zdobyć cenne kompetencje dla rozwoju kariery zawodowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rozwiązywanie problemów w firmie produkcyjnej

Grupa docelowa to pracownicy oraz kadra zarządzająca związani z procesami produkcyjnymi w firmach przemysłowych. Obejmuje operatorów produkcji, mistrzów produkcji, inżynierów produkcji, kierowników działów produkcyjnych, analityków procesów oraz zespoły projektowe. Ci pracownicy są odpowiedzialni za wykonywanie, nadzór, optymalizację, zarządzanie i analizę procesów produkcyjnych.

Idea szkolenia koncentruje się na rozwijaniu umiejętności uczestników w obszarze rozwiązywania problemów w kontekście firm produkcyjnych. Szkolenie ma na celu wyposażenie pracowników i kadry zarządzającej w praktyczne narzędzia i strategie potrzebne do identyfikacji, analizy oraz skutecznego rozwiązywania problemów produkcyjnych.

wyślij zapytanie

Rozwiązywanie problemów w firmie produkcyjnej – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost Kultury Organizacyjnej: Szkolenie może przyczynić się do kształtowania kultury organizacyjnej opartej na ciągłym doskonaleniu, współpracy oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Wspólne Cele: Uczestnictwo w szkoleniu może pomóc w jednoczeniu pracowników i kierownictwa wokół wspólnych celów, takich jak poprawa jakości, wydajności i zadowolenia klientów.
 • Lepsza Komunikacja: Szkolenie zachęca do otwartej komunikacji i wymiany pomysłów między różnymi poziomami organizacji, co może poprawić przepływ informacji i zrozumienie między zespołami.
 • Budowanie Zaufania: Efektywne rozwiązywanie problemów może przyczynić się do zwiększenia zaufania wewnątrz organizacji, ponieważ pracownicy widzą, że ich opinie i wkład są cenione.
 • Zmniejszenie Frustracji: Poprzez skuteczne radzenie sobie z problemami, pracownicy mogą unikać frustracji i stresu związanego z niewłaściwym zarządzaniem problemami.
 • Przyspieszenie Wdrożeń: Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów może przyspieszyć wdrażanie nowych projektów i inicjatyw, eliminując bariery i opóźnienia.
 • Skoncentrowanie na Kluczowych Obszarach: Szkolenie może pomóc w skoncentrowaniu organizacji na kluczowych obszarach poprawy, dzięki czemu można osiągnąć szybsze rezultaty.
 • Dążenie do Doskonałości: Wprowadzenie umiejętności rozwiązywania problemów może stać się częścią strategii organizacji dążącej do ciągłego doskonalenia.
 • Większa Odporność na Zmiany: Pracownicy wyposażeni w umiejętności rozwiązywania problemów mogą być bardziej elastyczni i gotowi do radzenia sobie z nieoczekiwanymi zmianami w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa Efektywności Produkcji: Uczestnictwo pracowników i kierownictwa w szkoleniu przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów produkcyjnych oraz identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu firma będzie mogła dostosować swoje procesy w celu zwiększenia wydajności i redukcji strat.
 • Podniesienie Jakości Produktów: Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów pozwoli na szybkie reagowanie na problemy jakościowe i błędy w produkcji. Dzięki temu firma będzie w stanie utrzymać lub poprawić jakość swoich produktów, co ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia klientów.
 • Zwiększenie Innowacyjności: Wprowadzenie technik lateralnego myślenia zachęci pracowników do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. To może prowadzić do odkrywania nowych sposobów poprawy procesów produkcyjnych, wprowadzania innowacji i zwiększenia konkurencyjności firmy.
 • Skrócenie Czasu Reakcji: Dzięki umiejętności szybkiej analizy i rozwiązywania problemów, firma będzie w stanie skrócić czas reakcji na nagłe problemy produkcyjne. To z kolei przyczyni się do minimalizacji strat czasowych i finansowych.
 • Zwiększenie Motywacji Pracowników: Dając pracownikom narzędzia i umiejętności do skutecznego rozwiązywania problemów, firma może zwiększyć ich zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za jakość i efektywność pracy.
 • Redukcja Kosztów: Skuteczne rozwiązywanie problemów może prowadzić do eliminacji przyczyn powtarzających się problemów oraz zmniejszenia strat produkcyjnych. To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Wzrost Zadowolenia Klientów: Poprawa jakości produktów i skrócenie czasu dostaw dzięki efektywnemu rozwiązywaniu problemów przekłada się na zwiększone zadowolenie klientów oraz budowanie trwałych relacji z nimi.
 • Rozwój Zespołów: Szkolenie angażujące pracowników w rozwiązywanie problemów jako zespół może wzmocnić współpracę między różnymi dziedzinami organizacji, przyczyniając się do lepszej komunikacji i rozwoju zespołów.
 • Kultura Ciągłego Doskonalenia: Wdrażanie umiejętności i narzędzi związanych z rozwiązywaniem problemów może przyczynić się do kształtowania kultury organizacyjnej, w której dążenie do doskonalenia i eliminowania problemów staje się integralną częścią firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój Umiejętności: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać praktyczne umiejętności związane z identyfikacją, analizą i rozwiązywaniem problemów produkcyjnych, co przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju zawodowego.
 • Zwiększenie Zaufania: Posiadanie umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów sprawi, że pracownicy staną się bardziej pewni siebie w radzeniu sobie z trudnościami, co może wpłynąć na zwiększenie ich zaufania do własnych umiejętności.
 • Zwiększenie Wartości Zawodowej: Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów jest ceniona na rynku pracy. Pracownicy, którzy zdobędą te umiejętności, mogą być bardziej atrakcyjni dla pracodawców i awansować w swojej karierze.
 • Współpraca i Komunikacja: Szkolenie często zachęca do pracy zespołowej oraz wymiany pomysłów i doświadczeń. Pracownicy będą mieli szansę poprawić umiejętności komunikacyjne i współpracować z innymi członkami zespołu.
 • Samodzielność i Odpowiedzialność: Nabyte umiejętności pozwalają pracownikom podejmować samodzielne decyzje i działać odpowiedzialnie w sytuacjach kryzysowych, co może przyczynić się do zwiększenia ich autonomii w pracy.
 • Rozwiązywanie Konfliktów: Umiejętność analizy problemów i szukania skutecznych rozwiązań może pomóc pracownikom w rozwiązywaniu konfliktów oraz unikaniu potencjalnych trudności w relacjach międzyludzkich.
 • Zwiększenie Satysfakcji Zawodowej: Skuteczne rozwiązywanie problemów przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz jakości wykonywanych zadań. To może przekładać się na większą satysfakcję z osiąganych wyników zawodowych.
 • Umiejętność Adaptacji: Pracownicy, którzy potrafią skutecznie rozwiązywać problemy, są bardziej elastyczni w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami i zmieniającymi się warunkami pracy.
 • Rozwój Umiejętności Przywódczych: Umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów jest istotna dla rozwijania umiejętności przywódczych, co może przydać się pracownikom planującym awans do stanowisk kierowniczych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do procesu rozwiązywania problemów
 • Znaczenie identyfikacji i analizy problemów produkcyjnych
 • Rola zespołów do rozwiązywania problemów
 • Diagram Ishikawy (Diagram Przyczyn i Skutków)
 • Analiza 5W1H (Who, What, Where, When, Why, How)
 • Analiza Pareto
 • Diagramy przepływu procesu
 • Analiza procesu wartości dodanej (VA/NVA)
 • Sześć kapeluszy myślenia De Bono
 • Technika “Myślenia od tyłu”
 • Analiza scenariuszy
 • Metoda analogii
 • Wybór i ocena najlepszego rozwiązania
 • Tworzenie planu działania
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie planu
 • Znaczenie zaangażowania zespołu w procesie implementacji
 • Ustalanie przyczyn podstawowych problemów
 • Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków problemów produkcyjnych pozwoli uczestnikom na praktyczne zastosowanie nabywanej wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach.

2

Ćwiczenia praktyczne

Praktyczne ćwiczenia grupowe i indywidualne pozwolą uczestnikom na bezpośrednie stosowanie narzędzi analizy problemów oraz kreatywnego myślenia.

3

Symulacje

Symulacje procesów produkcyjnych z wykorzystaniem scenariuszy problemowych pozwolą uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z różnymi aspektami rozwiązywania problemów w środowisku produkcyjnym.

4

Dyskusje grupowe

Uczestnicy będą zachęcani do aktywnych dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów, co przyczyni się do wspólnego uczenia się oraz odkrywania różnych perspektyw.

5

Ćwiczenia zespołowe

Zadania wymagające współpracy z innymi uczestnikami pozwolą na praktyczne zastosowanie umiejętności pracy w zespole i wymiany pomysłów.

Henryk Metz

37 lat doświadczeń zawodowych na różnych stanowiskach, w tym 16 lat jako trener, mentor i coach. Inżynier informatyk, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach od programisty, poprzez analityka i kierownika projektów, do dyrektora dużych programów wdrożeniowych. Doświadczenie w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów, badania i mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping), wdrażania narzędzi IT wspierających zarządzanie produkcją, wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej (ENERGOPOMIAR), systemów AKPiA i wizualizacji parametrów produkcji, systemy bazodanowe, CRM, ERP, MES dla firm wielu branż, realizacja projektów IT w branży energetycznej dla Klientów na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Republice Dominikany i Polsce, organizacja pracy w projekcie obejmującym swoim zasięgiem cały kraj (Polska), w którym uczestniczyło ponad 650 osób, nagroda Prezesa TP S.A. Marka Józefiaka za usprawnienia metod zarządzania dużymi projektami, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering), wsparcie metodyczne w doskonaleniu rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie merytoryczne w przenoszeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych (branża chemiczna) z Holandii (Deventer) do Polski (Gliwice), udział w wielu projektach IT oraz stricte przemysłowych (doskonalenie produkcji), wdrażanie narządzi IT wspomagających planowania i kontrolę produkcji na bazie platform low-code, wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.