Rozwój umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem

Uczestnik szkolenia “Rozwój umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem” nauczy się efektywnie diagnozować i optymalizować swoje metody zarządzania czasem poprzez praktyczne ćwiczenia i symulacje. Zdobędzie umiejętności w zakresie wyznaczania celów i priorytetów, co pozwoli mu lepiej organizować własne zadania oraz efektywnie współpracować z innymi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rozwój umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem

Grupa docelowa szkolenia “Rozwój umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem” obejmuje pracowników na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, liderów zespołów i managerów oraz pracowników z obszarów, gdzie czas ma szczególne znaczenie. Szkolenie jest skierowane do tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania czasem, niezależnie od ich stanowiska czy specjalizacji zawodowej.

Idea szkolenia “Rozwój umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem” opiera się na zapewnieniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii umożliwiających skuteczne zarządzanie czasem oraz organizację pracy. Poprzez różnorodne moduły skupiające się na autodiagnozie, wyznaczaniu celów, eliminacji barier oraz efektywnej współpracy z innymi, szkolenie ma na celu rozwój umiejętności organizacyjnych i podniesienie efektywności zawodowej uczestników, niezależnie od ich stanowiska czy specjalizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Rozwój umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem – korzyści ze szkolenia

 • Większa zdolność adaptacji: Nabyte umiejętności pozwalają pracownikom szybciej reagować na zmieniające się warunki i wymagania, co zwiększa elastyczność i adaptacyjność organizacji.
 • Zwiększona innowacyjność: Lepsze zarządzanie czasem sprzyja wydajniejszej pracy, co może stworzyć warunki dla większej kreatywności i innowacyjności w organizacji.
 • Poprawa relacji w zespole: Skuteczniejsze zarządzanie czasem może przyczynić się do lepszej koordynacji działań w zespole oraz budowania silniejszych relacji między pracownikami.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników: Poprawa organizacji pracy i umiejętności zarządzania czasem może przyczynić się do większej satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków oraz związania z organizacją.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Skuteczne zarządzanie czasem może przyczynić się do lepszej reputacji organizacji jako miejsca pracy, co może przyciągać nowych talentów i klientów.
 • Optymalizacja procesów: Nabyte umiejętności mogą prowadzić do identyfikacji i eliminacji nieefektywności w procesach organizacyjnych, co przyczynia się do optymalizacji działań i osiągania lepszych wyników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność i efektywność: Poprawa umiejętności zarządzania czasem przekłada się na lepszą organizację pracy, co skutkuje zwiększoną produktywnością całego zespołu lub organizacji.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Dzięki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa czasu oraz efektywniejszemu planowaniu zadań, organizacja może lepiej wykorzystywać dostępne zasoby ludzkie i czasowe.
 • Poprawa jakości pracy: Zwiększenie świadomości w zakresie priorytetyzacji zadań i eliminacji nieistotnych czynników wpływa na jakość wykonywanych zadań oraz produktywność pracowników.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Szkolenie umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie swoich obowiązków i celów, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania w wykonywanie zadań.
 • Redukcja stresu i lepsze zarządzanie czasem: Pracownicy, którzy potrafią skutecznie zarządzać swoim czasem, często radzą sobie lepiej ze stresem i presją w pracy, co przekłada się na ogólną atmosferę w miejscu pracy.
 • Rozwój liderów: Liderzy i managerowie uczestniczący w szkoleniu mogą zdobyć nowe umiejętności zarządzania zespołem oraz efektywnego delegowania zadań, co przyczynia się do ich rozwoju jako liderów.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona efektywność osobista: Pozwala na lepsze wykorzystanie czasu oraz zwiększenie produktywności poprzez skuteczniejsze planowanie i priorytetyzację zadań.
 • Lepsze zarządzanie stresem: Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom w zakresie radzenia sobie ze stresem i presją czasu, pracownicy mogą lepiej kontrolować swoje reakcje i utrzymać spokój w sytuacjach wymagających.
 • Rozwój zawodowy: Szansa na zdobycie nowych umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji pracy przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego pracowników, co może wpływać pozytywnie na ich karierę zawodową.
 • Zwiększone zaangażowanie: Świadomość własnych celów i umiejętność efektywnego zarządzania czasem motywują pracowników do zaangażowania się w wykonywanie zadań oraz osiąganie wyników.
 • Lepsza równowaga praca-życie osobiste: Odpowiednie zarządzanie czasem pozwala pracownikom na lepszą organizację swoich obowiązków zawodowych i osobistych, co sprzyja utrzymaniu zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Zwiększona pewność siebie: Nabyte umiejętności pozwalają pracownikom podejmować lepsze decyzje i działać bardziej świadomie, co przyczynia się do zwiększenia ich pewności siebie w środowisku zawodowym.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Gra symulacyjna „Mój czas” – praktyczne ćwiczenie organizacji czasu pracy i zadań, weryfikacja efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów czasowych i energetycznych
 • Omówienie wyników symulacji
 • Mój dzień pracy – identyfikowanie indywidualnych problemów związanych z zarządzaniem czasem
 • Świadomość obecnych nawyków i rutyn w zarządzaniu czasem
 • Diagnoza indywidulanych złodziei czasu
 1. Metody zwiększające efektywność pracy
 • Sztuka stawiania celu – SMARTER
 • Zasada Pareta – 20/80 – jak ustalić priorytety?
 • Matryca Eisenhowera – gdzie powinno być nasze serce?
 1. Budowanie efektywności osobistej w praktyce
 • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera:

Kwadrant 1: Ważne i Pilne

 • Opis zadań kwalifikujących się do tego kwadrantu
 • Skutki ignorowania tych zadań i konsekwencje
 • Gaszenie pożarów – jak je minimalizować
 • Określenie priorytetów w tym kwadrancie
 • Utrzymywanie balansu między reaktywnym podejściem a skutecznym działaniem
 • Trzymanie emocji na wodzy
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Kwadrant 2: Ważne i Niepilne

 • Charakterystyka zadań wpadających w tę kategorię
 • Niewykorzystany potencjał ćwiartki II
 • Moje cele, wartości, role – odkładane na później
 • Rozwinięcie umiejętności formułowania długoterminowych celów i punktów kontrolnych
 • Zarządzanie sobą z pozycji ćwiartki II
 • Motywacja do ciągłego doskonalenia się
 • Odpowiedzialność za ćwiartkę II

Kwadrant 3: Nieistotne i Pilne

 • Identyfikacja zadań, które są pilne, ale nieistotne
 • Przyczyny i sposoby minimalizacji tych zadań
 • Co wymaga powiedzenia „NIE”
 • Techniki radzenia sobie z nagłymi, ale nieistotnymi kryzysami
 • Wyważenie reaktywności i proaktywności
 • Sztuka delegowania w praktyce

Kwadrant 4: Nieistotne i Niepilne

 • Zrozumienie charakterystyki zadań, które nie są ani pilne, ani ważne
 • Strategie eliminacji lub automatyzacji tych zadań
 • Unikanie rozpraszaczy i marnotrawstwa czasu
 • Kiedy należy planować zadania?
 • 10 barier na drodze do planowania czasu własnego
 • Organizacja dnia w pracy, biologiczne rytmy wydajności: dlaczego pora dnia ma znaczenie dla produktywności?
 • Efekt piły – czyli gdzie tracimy 28% czasu?
 • Prawo Parkinsona w praktyce, czyli wszyscy o tym wiedzą a nie działa
 • Diagnoza indywidulanych barier w planowaniu czasu własnego
 • Diagnoza nieefektywnych obszarów współpracy z innymi i barier utrudniających sprawną organizację pracy
 • Rola efektywnej komunikacji i współpracy w osiąganiu celów firmowych i zespołowych
 • Standaryzacja pracy, dokumentów i procedur
 • Narzędzia wspierające przekazywanie informacji i zadań
 • Opracowanie rozwiązań zdiagnozowanych barier we współpracy z innymi
 • Tworzenie zespołowych reguł budujących efektywność w pracy
 • Jak rozplanować czas mój i moich pracowników?
 • Opracowanie zespołowej Matrycy Eisenhowera z podziałem zadaniowym
 • Zasady skutecznego delegowania zadań w poszczególnych ćwiartkach matrycy
 • Techniki organizacji przestrzeni pracy – 5 S w praktyce
 • Jakie działania wdrożyć z pracownikami generującymi straty czasu i „puste przebiegi”?
 • Monitoring i kontrola przydzielonych zadań

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Gra symulacyjna

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.