Techniki zarządzania produkcją

Uczestnik szkolenia zyska praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi. Będzie potrafił zastosować wiodące techniki, takie jak Lean Manufacturing czy Six Sigma, w praktyce, co pozwoli mu optymalizować procesy, redukować marnotrawstwo i zwiększać wydajność produkcji. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie doskonalić działania produkcyjne, podnosząc konkurencyjność organizacji i osiągając lepsze wyniki.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do menedżerów produkcji, koordynatorów procesów produkcyjnych, a także wszystkich osób zainteresowanych rozwojem umiejętności zarządzania produkcją.

Idea szkolenia

 • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najnowsze metody i techniki zarządzania produkcją, które pozwalają na optymalizację procesów, zwiększenie efektywności i redukcję kosztów.
 • Szkolenie koncentruje się na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy – dzięki studiom przypadków, symulacjom i warsztatom, uczestnicy będą mogli zastosować teorie w praktyce.
 • Ważnym elementem szkolenia jest również nauka o narzędziach do analizy i monitorowania wyników produkcji, co pozwoli na bieżące dostosowywanie strategii i podejścia do zarządzania produkcją.
 • Szkolenie skupia się również na umiejętnościach zarządzania zespołami produkcyjnymi, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania produkcją.
wyślij zapytanie

Techniki zarządzania produkcją – korzyści ze szkolenia

 • Wydajniejsza produkcja: Szkolenie umożliwia wprowadzenie bardziej efektywnych technik i narzędzi zarządzania produkcją, co przekłada się na wydajniejszą produkcję. Optymalizacja procesów, minimalizacja marnotrawstwa i zwiększenie wydajności skutkują większą ilością wyprodukowanych jednostek w krótszym czasie.
 • Poprawa jakości produktów: Skuteczne zarządzanie produkcją przyczynia się do poprawy jakości produktów. Szkolenie umożliwia organizacji wdrożenie skutecznych metod kontroli jakości, eliminację błędów i dostarczanie wyrobów wysokiej jakości zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
 • Zwiększenie rentowności: Poprawa zarządzania produkcją przekłada się na zwiększenie rentowności organizacji. Optymalizacja procesów, redukcja kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie wydajności pracy skutkują większymi zyskami i efektywnością operacyjną.
 • Wzrost satysfakcji klientów: Skuteczne zarządzanie produkcją przyczynia się do wzrostu satysfakcji klientów. Poprawa jakości produktów, terminowość dostaw i elastyczność produkcji pozwalają organizacji lepiej zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów, co prowadzi do budowania lojalności i pozytywnego wizerunku.
 • Zadowolenie pracowników: Efektywne zarządzanie produkcją przyczynia się do zadowolenia pracowników. Lepsza organizacja pracy, skuteczne wykorzystanie technik zarządzania i możliwość rozwoju zawodowego dają pracownikom satysfakcję z osiąganych wyników i poczucie wartości.
 • Konkurencyjność na rynku: Poprawa zarządzania produkcją umożliwia organizacji utrzymanie konkurencyjności na rynku. Efektywna produkcja, wysoka jakość produktów, terminowość dostaw i elastyczność w działaniu pozwalają konkurować z innymi firmami i zyskiwać zaufanie klientów.

Korzyści dla organizacji

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych: Szkolenie umożliwia organizacji poznanie nowoczesnych technik zarządzania produkcją, takich jak Lean Manufacturing czy Six Sigma. Dzięki temu można optymalizować procesy produkcyjne, eliminować marnotrawstwo, minimalizować koszty i zwiększać wydajność.
 • Poprawa jakości produktów: Skuteczne zarządzanie produkcją przekłada się na poprawę jakości produktów. Szkolenie umożliwia organizacji wprowadzenie skutecznych metod kontroli jakości, monitorowanie parametrów produkcji i eliminowanie błędów, co przekłada się na dostarczanie wyrobów wysokiej jakości.
 • Zwiększenie efektywności czasowej: Szkolenie z technik zarządzania produkcją pomaga organizacji w skróceniu czasu cyklu produkcyjnego. Poznanie technik takich jak just-in-time (JIT) czy szybkie przestawianie (SMED) pozwala na redukcję czasu przestoju, minimalizację zapasów i zwiększenie elastyczności produkcji.
 • Lepsze planowanie i kontrola produkcji: Szkolenie umożliwia organizacji lepsze planowanie produkcji i kontrolę nad realizacją zadań. Poznanie technik takich jak harmonogramowanie, zarządzanie przepływem pracy i analiza wydajności pozwala na efektywne zarządzanie produkcją, minimalizację opóźnień i osiąganie ustalonych celów.
 • Zwiększenie rentowności: Skuteczne zarządzanie produkcją przyczynia się do zwiększenia rentowności organizacji. Optymalizacja procesów, poprawa jakości produktów, redukcja kosztów i efektywne wykorzystanie zasobów skutkują lepszymi wynikami finansowymi i większą efektywnością produkcji.
 • Wzrost konkurencyjności: Poprawa zarządzania produkcją daje organizacji przewagę konkurencyjną na rynku. Skuteczne wykorzystanie technik zarządzania produkcją pozwala dostarczać produkty szybciej, lepiej zaspokajać oczekiwania klientów i konkurować z innymi firmami.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z technikami zarządzania produkcją. Nabywanie nowych kompetencji, takich jak planowanie produkcji, kontrola jakości czy optymalizacja procesów, przyczynia się do rozwoju zawodowego i wzrostu wartości rynkowej pracowników.
 • Zwiększenie efektywności: Szkolenie pomaga pracownikom w zwiększeniu efektywności swojej pracy. Poznanie technik zarządzania produkcją pozwala na lepsze organizowanie zadań, minimalizację marnotrawstwa, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego i zwiększenie wydajności pracy.
 • Lepsze zrozumienie procesów: Szkolenie umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i miejsca, jakie zajmują w łańcuchu produkcji. Poznanie całego procesu produkcyjnego i zrozumienie swojej roli w nim przekłada się na większą świadomość i umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Szkolenie z technik zarządzania produkcją może przyczynić się do wzrostu satysfakcji z pracy. Lepsze zrozumienie i opanowanie technik i narzędzi pozwala pracownikom na wykonywanie zadań w sposób bardziej efektywny i profesjonalny, co wpływa na poczucie spełnienia i satysfakcji z osiąganych rezultatów.
 • Zwiększenie zaangażowania: Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez szkolenie z technik zarządzania produkcją może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania w pracę. Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności daje pracownikom poczucie rozwoju i szansy na rozwinięcie kariery, co wpływa na większe zaangażowanie w osiąganie celów organizacji.
 • Możliwość awansu: Posiadanie umiejętności z zakresu technik zarządzania produkcją może otworzyć pracownikom drzwi do awansu zawodowego. Pracownicy, którzy wykazują się wiedzą i umiejętnościami w zarządzaniu produkcją, mogą być rozważani do objęcia bardziej odpowiedzialnych stanowisk lub pełnienia roli lidera w zespole produkcyjnym.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania produkcją: Przedstawienie podstawowych pojęć i zasad zarządzania produkcją oraz roli zarządzania operacyjnego w organizacji.
 • Procesy produkcyjne: Omówienie kluczowych etapów procesu produkcyjnego, takich jak planowanie, projektowanie, sterowanie i kontrola.
 • Techniki planowania produkcji: Szkolenie w zakresie technik planowania produkcji, takich jak tworzenie harmonogramów, zarządzanie zapasami i zarządzanie zamówieniami.
 • Wskaźniki produkcyjne: Przedstawienie kluczowych wskaźników wydajności produkcyjnej, takich jak wskaźnik zużycia surowców, wskaźnik wykorzystania maszyn oraz wskaźnik jakości.
 • Organizacja produkcji: Omówienie różnych modeli organizacji produkcji, takich jak linia montażowa, produkcja wieloetapowa i produkcja jednostkowa.
 • Technologie produkcji: Przedstawienie nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji, takich jak automatyzacja, robotyzacja i systemy informatyczne.
 • Lean Manufacturing: Szkolenie dotyczące filozofii Lean Manufacturing, w tym eliminacji marnotrawstwa, optymalizacji przepływu pracy i ciągłego doskonalenia.
 • Just-in-Time (JIT): Omówienie metody Just-in-Time, która polega na minimalizacji zapasów poprzez dostarczanie materiałów i komponentów w odpowiednim czasie.
 • Six Sigma: Przedstawienie metodologii Six Sigma, która ma na celu redukcję defektów i usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez statystyczne analizy danych.
 • Kaizen: Szkolenie z zakresu filozofii Kaizen, która promuje ciągłe doskonalenie, zaangażowanie pracowników i podejście oparte na danych.
 • Total Productive Maintenance (TPM): Omówienie metody TPM, która skupia się na zapobieganiu awariom maszyn, utrzymaniu wysokiej dostępności i efektywności urządzeń.
 • Agile Manufacturing: Przedstawienie koncepcji Agile Manufacturing, która opiera się na elastyczności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i dostosowaniu produkcji do potrzeb klienta.
 • Analiza procesów produkcyjnych: Szkolenie w zakresie metod analizy procesów produkcyjnych, takich jak diagram przepływu wartości, mapowanie procesów i identyfikacja punktów krytycznych.
 • Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa: Omówienie różnych rodzajów marnotrawstwa, takich jak nadprodukcja, oczekiwanie, transport czy nieefektywne przetwarzanie, oraz strategii eliminacji marnotrawstwa.
 • Projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy: Przedstawienie zasad projektowania ergonomicznego stanowisk pracy w celu minimalizacji kontuzji i zmęczenia pracowników.
 • Usprawnianie przepływu materiałów: Szkolenie dotyczące technik usprawniania przepływu materiałów, takich jak kanban, systemy pociągnięcia i komórki produkcyjne.
 • Zastosowanie technologii w optymalizacji procesów: Omówienie roli technologii, takich jak systemy informatyczne, robotyka czy Internet rzeczy (IoT), w usprawnianiu i automatyzacji procesów produkcyjnych.
 • Doskonalenie ciągłe: Przedstawienie filozofii doskonalenia ciągłego, takiej jak PDCA (Plan-Do-Check-Act), i zachęcanie do stałego monitorowania, oceny i udoskonalania procesów produkcyjnych.
 • Role i odpowiedzialności kierownika produkcji: Szkolenie w zakresie roli kierownika produkcji, jego odpowiedzialności, umiejętności przywódczych i zarządzania zespołem.
 • Motywowanie pracowników: Omówienie różnych technik motywowania pracowników w produkcji, takich jak docenianie osiągnięć, zapewnianie wsparcia i tworzenie warunków do rozwoju.
 • Delegowanie zadań: Szkolenie dotyczące umiejętności delegowania zadań, rozdzielenia obowiązków i efektywnego wykorzystywania zasobów w zespole produkcyjnym.
 • Komunikacja w zespole produkcyjnym: Przedstawienie znaczenia skutecznej komunikacji w zespole produkcyjnym, w tym komunikacji werbalnej, pisemnej i niewerbalnej.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Omówienie strategii rozwiązywania konfliktów w zespole produkcyjnym i budowania zdrowych relacji między pracownikami.
 • Rozwój kompetencji pracowników: Przedstawienie znaczenia rozwoju kompetencji pracowników, w tym szkoleń, programów rozwojowych i możliwości awansu wewnątrz organizacji.
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): Szkolenie w zakresie wyboru i monitorowania kluczowych wskaźników wydajności, takich jak OEE (Overall Equipment Effectiveness), czas cyklu i wskaźniki jakości.
 • Analiza danych produkcyjnych: Omówienie technik analizy danych produkcyjnych, takich jak analiza trendów, analiza przyczynowo-skutkowa i metody statystyczne.
 • Identyfikacja obszarów usprawnienia: Szkolenie dotyczące metod identyfikacji obszarów wymagających usprawnienia i opracowywania planów działania.
 • Doskonalenie procesu decyzyjnego: Przedstawienie technik doskonalenia procesu decyzyjnego, takich jak analiza ryzyka, metody priorytetyzacji i podejmowanie decyzji oparte na faktach.
 • Ciągłe doskonalenie: Omówienie znaczenia kultury ciągłego doskonalenia w produkcji, w tym wykorzystanie metodologii PDCA (Plan-Do-Check-Act) i sugestii pracowniczych.
 • Skuteczna raportowanie wyników: Szkolenie w zakresie tworzenia i prezentowania raportów z wynikami produkcyjnymi, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i zespołów produkcyjnych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dialog interaktywny

Wykłady będą przeplatane z aktywnymi dyskusjami i pytaniami, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć i zastosować zdobytą wiedzę.

2

Analiza rzeczywistych przypadków

Uczestnicy będą analizować autentyczne studia przypadków z różnych branż. Dzięki temu będą mogli zobaczyć, jak teoria przekłada się na praktykę.

3

Symulacje strategiczne

Uczestnicy będą mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę w symulacjach biznesowych. Symulacje te pomogą uczestnikom zrozumieć skomplikowane procesy i dynamikę zarządzania produkcją.

4

Warsztaty grupowe

Szkolenie obejmie również warsztaty grupowe, podczas których uczestnicy będą mieli okazję pracować nad konkretnymi problemami i szukać rozwiązań.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.