Technologia przyszłości w dzisiejszym przemyśle

Uczestnik szkolenia “Wykorzystanie technologii przyszłości w dzisiejszym przemyśle” zdobędzie wiedzę na temat najnowszych trendów i innowacji technologicznych, które są obecnie stosowane w przemyśle. Nauczy się, jak efektywnie wdrażać te technologie w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Technologia przyszłości w dzisiejszym przemyśle

Grupa docelowa szkolenia “Technologia przyszłości w dzisiejszym przemyśle” obejmuje przede wszystkim specjalistów i pracowników branży przemysłowej, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii. Szkolenie to jest także skierowane do menedżerów i kierowników produkcji, którzy pragną efektywnie wdrażać innowacyjne rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach. Dodatkowo, kurs może być wartościowy dla inżynierów, projektantów oraz wszystkich osób zainteresowanych najnowszymi trendami w automatyzacji, robotyce i cyfryzacji przemysłu.

Idea szkolenia “Technologia przyszłości w dzisiejszym przemyśle” skupia się na wyposażeniu uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i wdrażania technologii cyfrowych w przemyśle. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak cyfryzacja może przekształcić procesy produkcyjne i usługowe, zwiększając efektywność, innowacyjność i konkurencyjność organizacji. Uczestnicy uczą się, jak ocenić dojrzałość cyfrową swojej firmy, jakie są korzyści i wyzwania transformacji cyfrowej oraz jakie zmiany strategiczne są potrzebne do jej skutecznego wdrożenia. Szkolenie podkreśla znaczenie zrozumienia Przemysłu 4.0, digitalizacji, wykorzystania danych w czasie rzeczywistym oraz adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska technologicznego.

wyślij zapytanie

Technologia przyszłości w dzisiejszym przemyśle – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost elastyczności organizacyjnej: Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu nowych technologii przekładają się na większą elastyczność w adaptacji do zmian rynkowych i technologicznych zarówno na poziomie organizacji, jak i indywidualnym.
 • Poprawa kultury innowacyjności: Szkolenie wspiera rozwój kultury innowacji w organizacji, gdzie pracownicy czują się bardziej zaangażowani i motywowani do wprowadzania nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Wspieranie współpracy międzydziałowej: Zrozumienie nowych technologii przez pracowników różnych działów sprzyja lepszemu dialogowi i kooperacji, co jest kluczowe dla skutecznej realizacji projektów i strategii.
 • Budowanie wizerunku firmy jako nowoczesnej i progresywnej: Organizacja, która inwestuje w szkolenia dotyczące nowych technologii, buduje swoją reputację jako lidera innowacji, co jest atrakcyjne zarówno dla obecnych jak i potencjalnych pracowników oraz klientów.
 • Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników: Pracownicy nabywają umiejętności nie tylko technicznych, ale także adaptacyjnych, które są cenne w szybko zmieniającym się środowisku pracy.
 • Lepsze zarządzanie zasobami: Wiedza o efektywnym wykorzystaniu technologii może prowadzić do lepszego zarządzania zasobami, co jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i jej pracowników.
 • Zwiększenie satysfakcji i lojalności pracowników: Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników poprzez takie szkolenia zwiększa ich satysfakcję i lojalność wobec firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności i produktywności: Wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak automatyzacja i robotyka, może znacznie zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych, zmniejszając czas i koszty operacyjne.
 • Innowacyjność i konkurencyjność: Organizacje, które są na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi i potrafią je efektywnie wykorzystywać, stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Szkolenie to pozwala na lepsze zrozumienie, jak można wykorzystać innowacje do tworzenia wartości i zdobywania przewagi rynkowej.
 • Zwiększona jakość i precyzja: Technologie takie jak AI i zaawansowana robotyka wpływają na poprawę jakości produktów oraz precyzji procesów, co jest kluczowe w wielu branżach przemysłowych.
 • Zdolność do lepszego zarządzania danymi: Nauka o zarządzaniu dużymi zbiorami danych (Big Data) i ich analizie pozwala organizacjom na lepsze zrozumienie rynku, optymalizację procesów i przewidywanie trendów, co jest nieocenione w strategicznym planowaniu.
 • Rozwój umiejętności pracowników: Szkolenie zwiększa kompetencje pracowników w zakresie nowych technologii, co przekłada się na ich większą wartość dla organizacji i motywację do dalszego rozwoju zawodowego.
 • Adaptacja do zmieniającego się środowiska: W dynamicznie zmieniającym się świecie przemysłu, organizacje muszą być elastyczne i gotowe na wprowadzenie zmian. Szkolenie to pomaga w przygotowaniu do szybkiej adaptacji do nowych warunków rynkowych i technologicznych.
 • Zrównoważony rozwój: Nauka o technologiach przyszłości często obejmuje aspekty związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem, co jest coraz ważniejsze zarówno z perspektywy społecznej, jak i biznesowej.

Korzyści dla pracowników

 • Poszerzenie umiejętności i wiedzy: Pracownicy zdobędą nowe kompetencje związane z najnowszymi technologiami, co może zwiększyć ich wartość na rynku pracy i otworzyć nowe ścieżki kariery.
 • Zwiększenie atrakcyjności zawodowej: Wiedza o nowoczesnych technologiach przemysłowych czyni pracowników bardziej atrakcyjnymi dla obecnych i potencjalnych pracodawców, poszerzając ich możliwości zawodowe.
 • Lepsze zrozumienie zmieniającego się środowiska pracy: Szkolenie pozwala na lepsze zrozumienie, jak technologie wpływają na branżę przemysłową, co pomaga w adaptacji do zmieniających się warunków pracy.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: Nauka i rozwijanie nowych umiejętności przyczynia się do wzrostu pewności siebie pracowników i ich satysfakcji zawodowej.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy: Zrozumienie zaawansowanych technologii może również pomóc w zapewnieniu lepszego bezpieczeństwa w miejscu pracy, szczególnie w obszarach, gdzie stosowane są zautomatyzowane systemy.
 • Poprawa współpracy między działami: Wiedza o technologiach przyszłości ułatwia współpracę między różnymi działami w organizacji, szczególnie w obszarach, gdzie wymagane jest interdyscyplinarne podejście.
 • Możliwość wpływania na innowacje w miejscu pracy: Pracownicy z wiedzą o nowych technologiach mogą aktywnie przyczyniać się do innowacji w swoich organizacjach, co jest satysfakcjonujące i może prowadzić do dalszego rozwoju zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się czym jest cyfryzacja procesów, ze szczególnym wskazaniem na procesy wytwórcze i jak ją rozumieć w kontekście usług i produkcji.

Jak określić dojrzałość cyfrową organizacji. Badanie firmy metodą ADMA (ADvanced MAnufacturing) – podstawy.

Uczestnicy dowiadują się, jak należy podejść do transformacji cyfrowej, jakie to niesie ze sobą korzyści i zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu firmy. Poznają pojęcia digitalizacji i wykorzystania danych w czasie rzeczywistym.

Dyskusja: Jakie przeszkody widzą przedsiębiorcy na drodze do transformacji cyfrowej i jak im zapobiegać?

Uczestnicy dowiadują się jak ważne w transformacji cyfrowej są odpowiednie zasoby i kompetencje. Poznają jak zabezpieczać zasoby oraz z jakimi zagrożeniami będą się mierzyć podczas samej transformacji.

Ponadto przeanalizują na jakie czynniki ryzyka będzie narażona ich firma, i co może się stać, jeśli ich konkurencja wyprzedzi firmę w transformacji cyfrowej.

Rys historyczny oraz dlaczego mówimy o czwartej rewolucji przemysłowej. Jakie technologie i narzędzia możemy w niej znaleźć. Firma jako całość – pojęcie globalnego objęcia strategii firmy (ludzie+maszyny+informacja).

Uczestnicy poznają w jaki sposób posługiwać się wiedzą i narzędziami transformacji cyfrowej, od sposobów powstawania mapy drogowej, poprzez nowe technologie cyfrowe, umożliwiające zarządzanie firmą, produkcją i maszynami w czasie rzeczywistym. Jak dostępność danych ułatwia podejmowanie decyzji. ADMA i co z tego wynika.

Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób przygotować się do zmiany modelu biznesowego, albo jego rozwinięcia, zaczynając od stanu obecnego. Jakie korzyści płyną z szybkiej dostępności i zarządzania danymi, jakich kompetencji potrzeba do zmiany modelu biznesowego oraz jak poprowadzić transformacje żeby była udana i nie generowała dodatkowych kosztów.

Zadanie w grupach: uczestnicy przygotowują, na podstawie nabytej wiedzy, „Mapę drogową” cyfryzacji przedsiębiorstwa. Uczestnicy wykorzystują poruszane na szkoleniu narzędzia i metody, przede wszystkim informacje na temat metodyki ADMA, tworzą wizualizację mapy oraz opis kolejnych kroków wdrażania rozwiązań w firmie, przygotowaniu harmonogramu oraz przygotowania potrzebnych kompetencji i narzędzi fizycznych, do przeprowadzenia transformacji.

Prezentacja przygotowanych podczas warsztatu, propozycji przeprowadzenia cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Przedstawienie teoretycznych podstaw dotyczących cyfryzacji, transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0. Umożliwiają one uczestnikom zrozumienie kluczowych koncepcji i trendów w branży.

2

Dyskusje grupowe

Uczestnicy są zachęcani do udziału w dyskusjach, co pozwala na wymianę doświadczeń, poglądów i rozwiązywanie problemów. Dyskusje te mogą dotyczyć wyzwań związanych z transformacją cyfrową w ich własnych organizacjach.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów wdrożeń technologii cyfrowych w przemyśle, co pomaga zrozumieć praktyczne aspekty teorii i konceptów omawianych podczas szkolenia.

4

Warsztaty praktyczne

Zadania, w których uczestnicy tworzą mapę drogową cyfryzacji dla fikcyjnego lub rzeczywistego przedsiębiorstwa, stosując nabytą wiedzę i narzędzia. Pozwala to na praktyczne zastosowanie teorii w realnych sytuacjach biznesowych.

Trenerzy

Henryk Metz

37 lat doświadczeń zawodowych na różnych stanowiskach, w tym 16 lat jako trener, mentor i coach. Inżynier informatyk, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach od programisty, poprzez analityka i kierownika projektów, do dyrektora dużych programów wdrożeniowych. Doświadczenie w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów, badania i mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping), wdrażania narzędzi IT wspierających zarządzanie produkcją, wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej (ENERGOPOMIAR), systemów AKPiA i wizualizacji parametrów produkcji, systemy bazodanowe, CRM, ERP, MES dla firm wielu branż, realizacja projektów IT w branży energetycznej dla Klientów na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Republice Dominikany i Polsce, organizacja pracy w projekcie obejmującym swoim zasięgiem cały kraj (Polska), w którym uczestniczyło ponad 650 osób, nagroda Prezesa TP S.A. Marka Józefiaka za usprawnienia metod zarządzania dużymi projektami, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering), wsparcie metodyczne w doskonaleniu rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie merytoryczne w przenoszeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych (branża chemiczna) z Holandii (Deventer) do Polski (Gliwice), udział w wielu projektach IT oraz stricte przemysłowych (doskonalenie produkcji), wdrażanie narządzi IT wspomagających planowania i kontrolę produkcji na bazie platform low-code, wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii