Wypracowanie efektywnej metody prowadzenia projektów w firmie

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne narzędzia i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia projektów w firmie. Nabędzie wiedzę dotyczącą efektywnych strategii planowania, organizacji i monitorowania postępów projektów, co przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów. Dodatkowo, uczestnik będzie potrafił skutecznie zarządzać zasobami, ryzykiem i harmonogramem, co wpłynie na sukcesywną realizację projektów i wzrost efektywności organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia dotyczącego wypracowania efektywnej metody prowadzenia projektów w firmie obejmuje menedżerów, członków zespołów projektowych oraz inne osoby zaangażowane w realizację projektów, takie jak przedstawiciele działów sprzedaży, marketingu czy produkcji.

 • Menedżerowie projektów: Są to osoby odpowiedzialne za strategiczne planowanie, koordynację i nadzór nad projektami w firmie. Szkolenie dla menedżerów projektów pomoże im zdobyć wiedzę na temat skutecznych strategii zarządzania projektami, technik planowania, alokacji zasobów, harmonogramowania i monitorowania postępów. Będą mogli rozwijać umiejętności dotyczące podejmowania decyzji, zarządzania ryzykiem i efektywnej komunikacji z interesariuszami.
 • Członkowie zespołów projektowych: To pracownicy, którzy wykonują zadania w ramach konkretnych projektów. Szkolenie dla członków zespołów projektowych skupia się na rozwijaniu umiejętności technicznych i miękkich, które są niezbędne do skutecznego wykonywania zadań. Będą mieli szansę doskonalić umiejętności komunikacyjne, współpracy zespołowej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów. Szkolenie pomoże im również lepiej zrozumieć kontekst projektowy i ich rolę w osiąganiu celów projektu.
 • Przedstawiciele działów sprzedaży i marketingu: Osoby te mają częsty kontakt z projektami, zwłaszcza jeśli dotyczą wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek. Szkolenie dla przedstawicieli działów sprzedaży i marketingu pomoże im zrozumieć procesy projektowe, harmonogramy i wymagania projektów. Będą mieli szansę nauczyć się lepiej współpracować z zespołami projektowymi, dostosować swoje działania do wymagań projektów i efektywnie wspierać realizację celów projektowych.
 • Przedstawiciele działu IT: Osoby te są często zaangażowane w projekty związane z rozwojem infrastruktury IT, wdrażaniem nowych systemów lub udoskonalaniem istniejących. Szkolenie dla przedstawicieli działu IT skupi się na specyficznych aspektach zarządzania projektami informatycznymi, takich jak planowanie dostępności zasobów, zarządzanie ryzykiem technologicznym, testowanie i wdrożenie. Będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami IT i efektywnego współdziałania z innymi zespołami.
 • Przedstawiciele działu produkcji: Osoby te mogą być zaangażowane w projekty związane z procesami produkcyjnymi, doskonaleniem operacyjnym lub wprowadzaniem innowacji technologicznych. Szkolenie dla przedstawicieli działu produkcji pozwoli im zrozumieć metodyki zarządzania projektami w kontekście produkcji, w tym planowanie harmonogramu produkcji, alokację zasobów, kontrolę jakości i minimalizację strat. Będą mieli szansę nauczyć się efektywnie współpracować z zespołami projektowymi i osiągać zamierzone cele projektowe.

Idea szkolenia dotyczącego wypracowania efektywnej metody prowadzenia projektów w firmie opiera się na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami. Celem szkolenia jest:

 • Zapewnienie głębszego zrozumienia procesów projektowych: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat etapów projektowych, począwszy od inicjacji, poprzez planowanie, realizację, aż do monitorowania i zamknięcia projektu.
 • Rozwinięcie umiejętności planowania i alokacji zasobów: Uczestnicy nauczą się skutecznego planowania projektów, uwzględniając cele, wymagania, harmonogramy i dostępność zasobów ludzkich, finansowych i technologicznych. Będą również zdobywać umiejętności identyfikowania ryzyka i tworzenia strategii minimalizacji ryzyka, aby projekty były realizowane efektywnie i zgodnie z oczekiwaniami.
 • Rozwinięcie umiejętności przywódczych: Szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu umiejętności przywódczych menedżerów projektów. Uczestnicy będą uczyć się skutecznego komunikowania się, motywowania zespołów, rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku projektowym. Będą mieli możliwość budowania zaangażowania i efektywnej współpracy w zespole.
 • Doskonalenie umiejętności technicznych: Szkolenie umożliwi uczestnikom doskonalenie umiejętności technicznych związanych z realizacją projektów. Będą mieli szansę rozwijać umiejętności analizy danych, zarządzania bazami danych itp. Szkolenie dostarczy narzędzi i wskazówek, które pomogą uczestnikom skutecznie wykonywać swoje zadania w ramach projektów.
 • Analiza i doskonalenie wyników projektów: Uczestnicy nauczą się, jak dokonywać analizy postępów i wyników projektów, oceniać ich sukcesy i wyzwania oraz wyciągać wnioski na przyszłość. Będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności raportowania i prezentowania rezultatów projektów, aby skutecznie komunikować się z interesariuszami i uzyskiwać wsparcie dla przyszłych projektów.
wyślij zapytanie

Wypracowanie efektywnej metody prowadzenia projektów w firmie – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności projektów: Poprawa umiejętności zarządzania projektami przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych projektów. Dla organizacji oznacza to osiąganie lepszych wyników, zadowolenie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku na rynku. Dla pracowników oznacza to realizację ambitnych projektów, rozwój umiejętności i satysfakcję z osiągnięcia zamierzonych celów.
 • Zwiększenie szans na awans i rozwój kariery: Posiadanie umiejętności zarządzania projektami stawia pracowników w lepszej pozycji do awansu i rozwoju kariery. Organizacje często poszukują specjalistów z umiejętnościami zarządzania projektami do kluczowych stanowisk, co daje pracownikom możliwość zdobycia nowych odpowiedzialności, awansu na wyższe stanowiska i rozwinięcia swojej kariery zawodowej.
 • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów: Zarządzanie projektami wymaga podejścia analitycznego, umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów. Poprzez szkolenie, pracownicy będą mieli okazję rozwijać te umiejętności, które przekładają się na ich skuteczność w radzeniu sobie z wyzwaniami projektowymi oraz lepsze podejmowanie decyzji w innych obszarach swojej pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Szkolenie z zakresu zarządzania projektami może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Umożliwi im rozwijanie się zawodowo, zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie swojej roli w organizacji. To z kolei prowadzi do większej motywacji, większego zaangażowania i lojalności wobec organizacji.
 • Budowanie lepszych relacji z klientami i interesariuszami: Poprawa umiejętności zarządzania projektami pozwoli pracownikom efektywniej komunikować się i współpracować z klientami i interesariuszami. Poprawa relacji biznesowych, lepsze zrozumienie potrzeb klientów i skuteczne zarządzanie oczekiwaniami przyczyni się do budowania długoterminowych relacji i zdobywania większego zaufania ze strony klientów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności projektów: Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia, strategie i techniki zarządzania projektami, które pozwolą im efektywnie planować, koordynować i kontrolować projekty. Dzięki temu projekty będą realizowane sprawniej, zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Szkolenie pomoże uczestnikom w identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z projektami. Będą mieli umiejętność analizowania ryzyka, tworzenia strategii zarządzania nim oraz podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. To przyczyni się do zmniejszenia niepewności i zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu projektowego.
 • Poprawa komunikacji i współpracy: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i współpracy w zespołach projektowych. Uczestnicy nauczą się skutecznie komunikować swoje oczekiwania, cele i informacje dotyczące projektów. Poprawa komunikacji i współpracy przyczyni się do lepszej synchronizacji działań, większej efektywności i większego zaangażowania zespołów.
 • Doskonalenie umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwi menedżerom projektów rozwijanie umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie zadań i podejmowanie decyzji. Lepsze umiejętności przywódcze przyczynią się do skutecznego mobilizowania zespołów i osiągania wysokich wyników projektowych.
 • Wyższa satysfakcja klientów: Poprawa metod prowadzenia projektów przekłada się na lepszą jakość dostarczanych produktów lub usług. Dzięki temu klientowie otrzymują rezultaty projektów zgodne z ich oczekiwaniami, co prowadzi do zwiększonej satysfakcji klientów i budowania długotrwałych relacji biznesowych.
 • Skuteczne wykorzystanie zasobów: Szkolenie pomoże uczestnikom skutecznie planować i alokować zasoby, takie jak czas, budżet, kadra i technologia. Skuteczne wykorzystanie zasobów przyczyni się do optymalizacji kosztów, minimalizacji marnotrawstwa i efektywnego wykorzystania potencjału organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwijanie umiejętności zarządzania projektami, co wpłynie na ich rozwój zawodowy. Będą mieli szansę zdobyć wiedzę na temat najlepszych praktyk, metodyk i narzędzi zarządzania projektami, które są cenione na rynku pracy.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu zarządzania projektami, pracownicy będą w stanie efektywniej planować, organizować i realizować swoje zadania. Będą mieli lepsze narzędzia do zarządzania czasem, priorytetami i zasobami, co przyczyni się do zwiększenia ich produktywności.
 • Lepsza współpraca w zespołach: Szkolenie skupi się również na rozwoju umiejętności komunikacyjnych i współpracy w zespołach projektowych. Pracownicy nauczą się skutecznie komunikować, rozwiązywać problemy i pracować w zgranych zespołach. Lepsza współpraca przyczyni się do większej satysfakcji z pracy, efektywniejszego wykonywania zadań oraz osiągania lepszych wyników projektowych.
 • Budowanie pewności siebie: Szkolenie umożliwi pracownikom zdobycie pewności siebie w zakresie zarządzania projektami. Zdobycie wiedzy, umiejętności i narzędzi pozwoli im pewniej podejmować decyzje, podejmować inicjatywy i skutecznie realizować projekty. To przyczyni się do ich rozwoju jako profesjonalistów.
 • Doskonalenie umiejętności przywódczych: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, co przyczyni się do rozwoju kariery pracowników. Będą mieli szansę uczyć się skutecznego motywowania zespołów, zarządzania konfliktami, delegowania zadań i podejmowania decyzji. Doskonalenie umiejętności przywódczych otworzy przed nimi nowe możliwości awansu i rozwoju.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Pracownicy posiadający umiejętności zarządzania projektami stają się atrakcyjniejsi na rynku pracy. Szkolenie w tym zakresie pozwoli im wyróżnić się i zwiększyć swoje szanse na awans, zmianę pracy lub zdobycie nowych, interesujących projektów.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Określenie celów związanych z uproszczeniem (optymalizacją) procesu projektowego
 • Mapa stanu obecnego przepływu wartości w (wybranym) procesie projektowym
 • Poziom podstawowy (minimalny, określany m.in. wymaganiami formalnymi, certyfikatami, itp.),
 • Poziom oczekiwany – przez Klienta,
 • ACE – „Above Client Expectation”
 • Przygotowanie założeń do mapy strumienia wartości stanu oczekiwanego,
 • Wybór projektu, dla którego można będzie zrealizować działania według proponowanego podejścia.
 • Sesja Integrująca – praca w cyklach, agenda, osoby uczestniczące.
 • Mapa strumienia wartości dla stanu oczekiwanego.
 • Pierwsza sesja zarządzania ryzykiem projektowym.
 • Pierwsza sesja rozwiązywania problemów. Określenie zaleceń dla kluczowych osób w projekcie.
 • Określenie scenariuszy alternatywnych dla wybranego projektu.
 • Weryfikacja – pod kątem „7 strat” – które działania generują wartość, a które są źródłem marnotrawstwa (czasu i pieniędzy),
 • Weryfikacja/korekta mapy stanu oczekiwanego przepływu wartości w procesie projektowym dla każdego z rozpatrywanych scenariuszy.
 • Wybór scenariusza spełniającego najlepiej założone kryteria.
 • Wprowadzenie do zarządzania wizualnego (VM) w projekcie.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Henryk Metz

37 lat doświadczeń zawodowych na różnych stanowiskach, w tym 16 lat jako trener, mentor i coach. Inżynier informatyk, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach od programisty, poprzez analityka i kierownika projektów, do dyrektora dużych programów wdrożeniowych. Doświadczenie w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów, badania i mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping), wdrażania narzędzi IT wspierających zarządzanie produkcją, wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej (ENERGOPOMIAR), systemów AKPiA i wizualizacji parametrów produkcji, systemy bazodanowe, CRM, ERP, MES dla firm wielu branż, realizacja projektów IT w branży energetycznej dla Klientów na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Republice Dominikany i Polsce, organizacja pracy w projekcie obejmującym swoim zasięgiem cały kraj (Polska), w którym uczestniczyło ponad 650 osób, nagroda Prezesa TP S.A. Marka Józefiaka za usprawnienia metod zarządzania dużymi projektami, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering), wsparcie metodyczne w doskonaleniu rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie merytoryczne w przenoszeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych (branża chemiczna) z Holandii (Deventer) do Polski (Gliwice), udział w wielu projektach IT oraz stricte przemysłowych (doskonalenie produkcji), wdrażanie narządzi IT wspomagających planowania i kontrolę produkcji na bazie platform low-code, wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.