Zarządzanie konfliktem dla managerów

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i strategie niezbędne do skutecznego zarządzania konfliktami w środowisku pracy. Będzie potrafił identyfikować przyczyny konfliktów, stosować techniki mediacji i negocjacji, a także budować pozytywną atmosferę i rozwiązywać spory w sposób konstruktywny. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie skutecznie zarządzać konfliktami,

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia obejmuje osoby pełniące funkcje kierownicze i menedżerskie w organizacji. Szkolenie skierowane jest do managerów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie identyfikacji, rozwiązywania i zarządzania konfliktami w miejscu pracy.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania konfliktami w miejscu pracy. Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności rozpoznawania, analizowania i skutecznego rozwiązywania różnych rodzajów konfliktów, które mogą występować w środowisku pracy. Managerowie zdobywają wiedzę na temat skutecznych technik komunikacji, negocjacji i mediacji, które pomagają w łagodzeniu napięć i znalezieniu konstruktywnych rozwiązań.

Podczas szkolenia uczestnicy mogą doskonalić umiejętność słuchania, wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań, a także zrozumienia perspektyw innych osób w sytuacjach konfliktowych. Szkolenie wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe w budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami oraz zapobieganiu powstawaniu konfliktów.

wyślij zapytanie

Zarządzanie konfliktem dla managerów – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona efektywność rozwiązywania problemów: Managerowie posiadający umiejętności zarządzania konfliktem są lepiej przygotowani do rozwiązywania różnych problemów, nie tylko konfliktowych. Umiejętność identyfikacji korzeni problemów, analizy sytuacji i znalezienia skutecznych rozwiązań ma pozytywny wpływ na efektywność i innowacyjność organizacji.
 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy: Skuteczne zarządzanie konfliktem przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy, w którym wartościowane są szacunek, otwartość i współpraca. Zarówno pracownicy, jak i organizacja czerpią korzyści z tworzenia takiego środowiska, które sprzyja motywacji, zaangażowaniu i ogólnemu samopoczuciu pracowników.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Zarządzanie konfliktem sprzyja tworzeniu atmosfery, w której pracownicy czują się swobodnie wyrażać swoje pomysły i opinie. Pracownicy, którzy czują się akceptowani i bezpieczni w kontekście konfliktów, są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami, co przyczynia się do wzrostu innowacyjności i kreatywności w organizacji.
 • Poprawa satysfakcji z pracy: Zarządzanie konfliktem ma pozytywny wpływ na ogólną satysfakcję z pracy zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie i rozwiązania konfliktów, czują się bardziej zadowoleni i doceniani. Zwiększona satysfakcja z pracy przekłada się na większą motywację, zaangażowanie i lojalność wobec organizacji.
 • Efektywne wykorzystanie zasobów: Skuteczne zarządzanie konfliktem pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, takich jak czas, energia i umiejętności pracowników. Redukcja negatywnego wpływu konfliktów umożliwia skoncentrowanie się na realizacji celów i zadań, wykorzystując dostępne zasoby w sposób efektywny i produktywny.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Szkolenie umożliwia managerom zdobycie umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania konfliktami. Managerowie będą lepiej przygotowani do identyfikacji, analizy i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i efektywny. To przyczynia się do szybszego rozwiązywania problemów, łagodzenia napięć i minimalizowania negatywnego wpływu konfliktów na organizację.
 • Poprawa komunikacji: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych managerów w kontekście konfliktów. Lepsza komunikacja między pracownikami, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, prowadzi do większej jasności, zrozumienia i skuteczniejszego rozwiązywania problemów. To przekłada się na efektywniejszą współpracę, unikanie nieporozumień i poprawę ogólnej komunikacji w organizacji.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery pracy: Efektywne zarządzanie konfliktem przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery pracy. Kiedy managerowie skutecznie rozwiązują konflikty i promują konstruktywną komunikację, tworzy się atmosfera zaufania, szacunku i współpracy. Pracownicy czują się bardziej komfortowo i motywowani do efektywnej pracy, co przekłada się na ogólną produktywność i zaangażowanie.
 • Minimalizacja negatywnych skutków konfliktów: Konflikty w miejscu pracy mogą prowadzić do utraty czasu, energii i zasobów organizacji. Skuteczne zarządzanie konfliktem pozwala na minimalizację tych negatywnych skutków. Managerowie, którzy potrafią szybko i skutecznie rozwiązywać konflikty, przyczyniają się do utrzymania płynności procesów pracy, utrzymania wysokiej produktywności i zminimalizowania zakłóceń.
 • Wzmacnianie relacji między pracownikami: Skuteczne zarządzanie konfliktem sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami. Managerowie, którzy aktywnie angażują się w rozwiązywanie konfliktów, tworzą atmosferę wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy. To przyczynia się do wzmacniania więzi między pracownikami, budowania silnych zespołów i tworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej.
 • Zwiększenie efektywności i osiąganie celów: Skuteczne zarządzanie konfliktem wpływa na efektywność pracy zespołowej i osiąganie celów organizacji. Managerowie, którzy potrafią skutecznie rozwiązywać konflikty, umożliwiają pracownikom skoncentrowanie się na zadaniach, efektywnej współpracy i osiąganiu wyników. To przyczynia się do zwiększenia efektywności organizacji i osiągania zamierzonych celów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak empatia, komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Te umiejętności są nie tylko przydatne w kontekście pracy, ale również w życiu osobistym, umożliwiając lepsze porozumienie i skuteczną interakcję z innymi ludźmi.
 • Zwiększenie pewności siebie: Managerowie, którzy posiadają umiejętności zarządzania konfliktem, mogą pomóc pracownikom w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi. Pracownicy zyskują pewność siebie w podejmowaniu interwencji i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów, co przyczynia się do wzrostu ich kompetencji i poczucia własnej wartości.
 • Poprawa relacji międzypracowniczych: Skuteczne zarządzanie konfliktem przyczynia się do poprawy relacji między pracownikami. Pracownicy mogą lepiej porozumieć się z innymi, wypracować kompromisy i rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny. To sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery pracy, więzi zespołowych i współpracy.
 • Redukcja stresu i napięcia: Konflikty w miejscu pracy mogą powodować duży stres i napięcie. Pracownicy, którzy posiadają umiejętności zarządzania konfliktem, są bardziej w stanie radzić sobie z trudnościami i ograniczać negatywne skutki emocjonalne konfliktów. To przyczynia się do redukcji stresu i poprawy ogólnego samopoczucia w pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania: Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, czują się bardziej doceniani i zaangażowani w swoją pracę. Wiedza, że managerowie są gotowi wspierać i pomagać w trudnych sytuacjach, zwiększa motywację i zaangażowanie pracowników w osiąganie celów organizacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego: Szkolenie “Zarządzanie konfliktem dla managerów” daje pracownikom szansę rozwoju zawodowego poprzez zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Pracownicy, którzy posiadają umiejętności zarządzania konfliktem, mogą być postrzegani jako cenne zasoby w organizacji, co otwiera drogę do awansu i rozwoju kariery.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Konflikt konstruktywny a konflikt destruktywny
 • Interesy, potrzeby, a stanowiska w sytuacjach konfliktowych
 • Źródła konfliktów i postrzeganie konfliktowe
 • Osobowościowe źródła konfliktów – analiza osobowości w zespole
 • Kontraktowanie zasad z pracownikami – wprowadzenie jasnych i klarownych zasad
 • Bieżące reagowanie na sytuacje konfliktowe
 • Aktywne słuchanie w sytuacjach konfliktowych
 • Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom: FUKO, pozytywna intencja, metoda kanapki
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje konfliktowe: test Thomasa – Kilmanna – autoanaliza, rozpoznawanie i konsekwencje przyjmowanych stylów w kontekście mediacji
 • Omówienie stylów: kooperacja, kompromis, rywalizacja, unikanie i uleganie i ich zastosowanie w miejscu pracy
 • Rozmowa z pracownikiem z którym pogorszyły się relacje – brak satysfakcji, poczucie niedocenienia, niesprawiedliwości
 • Mediacja pomiędzy skonfliktowanymi pracownikami

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.