Zarządzanie projektami i efektywna komunikacja

Uczestnik szkolenia “Zarządzanie projektami i efektywna komunikacja” zyska umiejętność planowania, organizacji i kontrolowania projektów, co pozwoli mu skuteczniej nimi zarządzać. Dodatkowo, nabędzie umiejętności skutecznej komunikacji, co przyczyni się do lepszej współpracy zespołu oraz efektywnego przekazywania informacji w ramach projektów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zarządzanie projektami i efektywna komunikacja

Grupa docelowa szkolenia “Zarządzanie projektami i efektywna komunikacja” obejmuje menedżerów, liderów projektów, członków zespołów projektowych oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządzania projektami i poprawy efektywnej komunikacji w środowisku biznesowym.

Idea szkolenia “Zarządzanie projektami i efektywna komunikacja” opiera się na zapewnieniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego planowania, realizacji i monitorowania projektów, jednocześnie kładąc duży nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w celu poprawy efektywności pracy zespołowej oraz osiągania sukcesów w projektach biznesowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Zarządzanie projektami i efektywna komunikacja – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności: Zarządzanie projektami pozwala organizacji na lepsze planowanie, kontrolę i realizację zadań, co prowadzi do zwiększenia efektywności działań. Pracownicy zyskują umiejętności organizacyjne, co pozwala im lepiej zarządzać swoim czasem i obowiązkami, przyczyniając się do lepszej wydajności.
 • Wzrost kompetencji: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom zdobycie nowych umiejętności zarządzania projektami i skutecznej komunikacji. Zwiększone kompetencje sprzyjają rozwojowi osobistemu i zawodowemu pracowników, co wpływa korzystnie na ich motywację i zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Poprawa współpracy: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wspiera lepszą współpracę między pracownikami. Zrozumienie technik skutecznej komunikacji sprzyja klarownemu przekazywaniu informacji, redukuje nieporozumienia i sprzyja budowaniu bardziej efektywnych relacji w zespole oraz między różnymi sektorami organizacji.
 • Zwiększenie sukcesu projektów: Dobre zarządzanie projektami i efektywna komunikacja prowadzą do lepszego planowania, koordynacji działań oraz lepszego rozumienia celów projektowych. To z kolei zwiększa szanse na powodzenie projektów, zaspokajając zarówno cele organizacyjne, jak i indywidualne potrzeby pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności zarządzania projektami: Szkolenie pozwala pracownikom zdobyć nowe umiejętności i techniki zarządzania projektami, co przekłada się na lepszą organizację pracy, terminowe realizowanie działań oraz osiąganie zamierzonych celów. Poprawa zarządzania projektami może skutkować również lepszą alokacją zasobów i zapobieganiem potencjalnym problemom.
 • Poprawa efektywności komunikacji wewnątrz organizacji: Szkolenie z efektywnej komunikacji może pomóc pracownikom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Poprawa komunikacji może prowadzić do większej skuteczności pracy zespołowej, lepszego rozumienia celów i oczekiwań oraz redukcji nieporozumień.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Szkolenia mogą być traktowane jako inwestycja w rozwój pracowników, co z kolei może przyczyniać się do zwiększenia ich zaangażowania w pracę i poczucia przynależności do organizacji. Pracownicy mogą czuć się docenieni i motywowani do dalszego rozwoju, co przekłada się na lepszą wydajność i lojalność wobec organizacji.
 • Zmniejszenie ryzyka projektowego: Dobre zarządzanie projektami obejmuje identyfikację i zarządzanie ryzykiem. Szkolenie w tym obszarze może pomóc pracownikom w nauce technik identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem projektowym. Dzięki temu organizacja może minimalizować niepowodzenia projektowe i osiągać lepsze rezultaty.
 • Poprawa kompetencji liderów: Szkolenie z zarządzania projektami może dostarczyć liderom narzędzi i wskazówek, które pozwolą im efektywnie zarządzać zespołami projektowymi. Poprawa kompetencji liderów może przyczynić się do lepszego nadzoru nad projektem, motywowania zespołu oraz skuteczniejszego rozwiązywania problemów.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji: Współczesne organizacje muszą radzić sobie z coraz większą konkurencją na rynku. Szkolenie z zarządzania projektami i efektywnej komunikacji może pozwolić organizacji na lepsze realizowanie projektów, osiąganie zamierzonych celów oraz skuteczne komunikowanie się ze swoimi interesariuszami. Poprawa tych aspektów może wpływać na lepszą pozycję organizacji na rynku i zdolność do konkurowania z innymi firmami.

Korzyści dla pracowników

 • Zdobywanie umiejętności zarządzania projektami: Szkolenie pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Opanowanie metod i narzędzi zarządzania projektem może pozwolić na skuteczne planowanie, organizowanie i realizację wymagających projektów.
 • Udoskonalenie komunikacji w zespole: Szkolenie skupia się również na sposobach efektywnej komunikacji w zespole projektowym. Uczestnicy dowiadują się, jak poprawić komunikację w grupie, jakie są najlepsze sposoby na rozwiązywanie konfliktów i jak efektywnie komunikować się z różnymi interesariuszami projektu.
 • Lepsze zrozumienie procesu projektowego: Szkolenie zapewnia dogłębną wiedzę na temat procesu projektowego, począwszy od fazy planowania, przez realizację aż po zamykanie projektu. Uczestnicy dowiadują się, jakie są kluczowe etapy projektowe, jak skutecznie zarządzać czasem i zasobami oraz jak monitorować postępy projektu.
 • Podniesienie efektywności działań: Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą podnieść efektywność swoich działań projektowych. Opanowanie efektywnych technik zarządzania projektem pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji projektu i zapewnienie wysokiej jakości efektów.
 • Zwiększenie szans na sukces projektowy: Szkolenie umożliwia uczestnikom poznanie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania projektami. Dzięki temu mają oni większe szanse na skuteczną realizację swoich projektów, uniknięcie pułapek i błędów oraz osiągnięcie zamierzonych celów.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie może także przyczynić się do rozwoju osobistego uczestników. Dzięki zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, uczestnicy mogą poprawić swoje kompetencje i umiejętności zawodowe, co może przynieść korzyści w dalszej karierze zawodowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Projekt a działanie operacyjne
 • Trójkąt projektowy
 • Korzyści podejścia projektowego dla organizacji, Klientów
 • Ryzyka błędów w zarządzaniu projektowym
 • Moje projekty – analiza wstępna
 • Planowanie i wyznaczanie priorytetów (matryca Eisenhowera)
 • Zasady budowania efektywności osobistej
 • Moje cele krótko i długoterminowe
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi
 • Czym jest asertywność i jak ją budować
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników
 • Scenki asertywnych rozmów
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich
 • Jak rozładować emocje
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania
 • Czym jest efektywna współpraca,
 • Korzyści / zagrożenia dla firmy i pracowników wynikające z jakości współpracy,
 • Zasady efektywnej współpracy, czy takie zasady obowiązują w Waszej firmie / waszym dziale
 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Jak budować pełny obraz – kompletną informację – case study
 • Komunikacja dopasowana do odbiorcy – na podstawie typologii osobowości MBTI
 • Trening krótkich rozmów
 • Feedback jako metoda budowania współpracy
 • Scenki udzielania informacji zwrotnej 1:1 (trener udziela feedbacku każdemu z uczestników na forum wprowadzając do wspólnych ćwiczeń, pokazując różne rozmowy feedbackowe)
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Model udzielania informacji zwrotnej
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej (rozmowy 1:1 – 4 różne scenariusze)
 • Etapy przeprowadzania zmiany
 • Reguły wprowadzania zmian
 • Przyczyny niepowodzeń
 • Powody oporu pracowników, metody przeciwdziałania
 • Pracownik w zmianie – krzywa zmian
 • Przypadek 3 zespołów – analiza case study
 • Grupa a zespół – kluczowe różnice i korzyści
 • Budowa zespołu projektowego
 • Fazy rozwoju zespołu projektowego
 • Na czym polega synergia zespołów
 • Mój zespół projektowy – analiza kompetencji
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Radar mojego zespołu
 • Plan poprawy synergii w moim zespole
 • Waterfall
 • Agile
 • Scrum
 • Critical Path Method (CPM)
 • Lean
 • PMBoK
  • 5 grup procesów
  • Obszary wiedzy
  • Kierownik projektu
 • PRINCE2
  • 7 procesów
  • 7 tematów
  • 7 zasad
  • Komitet sterujący
 • Identyfikacja ryzyk
 • Analiza ryzyk
 • Ocena ryzyk
 • Zarządzanie ryzykami
 • Konsultacje i komunikacja
 • Monitorowanie i ocena
 • Doskonalenie działań
 • Moja metoda zarządzania projektowego – analiza podejścia
 • Kluczowe fazy projektowe – ćwiczenie „projekt pensjonat”
 • Analiza interesariuszy
 • Uzasadnienie biznesowe
  • Struktura uzasadnienia biznesowego
  • Korzyści biznesowe
  • Niepożądane skutki
  • Główne ryzyko
  • Terminy, koszty, ocena inwestycji
 • Sponsor projektu
 • Karta projektu
 • Cele projektu
 • Inicjowanie projektu „projekt pensjonat” – ćwiczenie
 • Planowanie jako klucz do zarządzania projektami
 • Kluczowe pojęcia
 • Diagram struktury produktu
 • Diagram następstwa pracy
 • Lista zadań
 • Harmonogram projektu – wykres gantta
 • Narzędzia wspierające planowanie i kontrolę w projekcie
 • Ścieżka krytyczna projektu
 • Planowanie etapowe
 • Cechy dobrego planu projektu
 • Planowanie projektu „projekt pensjonat” – ćwiczenie
 • Tworzenia diagramów przepływu
 • Aktualizacja statusu projektu – spotkania
 • Śledzenie postępów, statusy
 • Aktualizacja harmonogramu projektu
 • Kamienie milowe
 • Realizacja projektu „projekt pensjonat” – ćwiczenie
 • Czym jest zarządzanie ryzykiem
 • 6 kroków zarządzania ryzykiem
 • Koordynacja, monitorowanie i kontrola działań
 • Kpi projektu
 • Monitoring projektu „projekt pensjonat” – ćwiczenie
 • Faza zamknięcia projektu
 • Odbiór produktów
 • Rozliczenie projektu
 • Raport zamykający
 • Rozwiązanie zespołu projektowego
 • Zamknięcie projektu „projekt pensjonat” – ćwiczenie
 • Skład zespołu projektowego
 • Interesariusze projektu
 • Korzyści biznesowe
 • Koszty projektu
 • Cele Projektu
 • Harmonogram projektu
 • Kamienie milowe projektu
 • Ryzyka projektu
 • Zamknięcie projektu – rozliczenie
 • Kluczowe wnioski z analizy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Szkolenie rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia w temat zarządzania projektami i komunikacji, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykładów.

2

Studia przypadków

Analiza realnych przypadków z zakresu zarządzania projektami pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.

3

Warsztaty i ćwiczenia praktyczne

Interaktywne warsztaty pozwalają na praktyczne stosowanie technik zarządzania projektami oraz trening umiejętności komunikacyjnych poprzez symulacje, role-play i ćwiczenia grupowe.

4

Dyskusje i panel dyskusyjny

Uczestnicy mają okazję do wymiany poglądów, doświadczeń oraz refleksji nad różnymi aspektami zarządzania projektami i komunikacji, co sprzyja aktywnemu uczestnictwu i integracji w grupie.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.