Poznajcie 5 kompetencji menadżerskich, tworzących pojęcie orientacji strategicznej

Zapraszamy do lektury jednego z pierwszych artykułów, traktujących o grupach kompetencyjnych, rozwijanych podczas projektu Akademii Menadżera. Jak zapewne wiecie, akademia menadżera to projekt, w ramach którego możecie podnieść kompetencje pracowników wyższego szczebla. O tym, że będzie to kolejny program szkoleń dofinansowanych z własnym budżetem, realizowany za pośrednictwem BURu pisaliśmy tu. Dzisiaj jednak, abstrahując od danych liczbowych i wysokości dofinansowań, chcielibyśmy rozpocząć cykl artykułów, który przybliży Wam pojęcie „kompetencji menedżerskich”.

Kompetencje zostały podzielone na sześć grup, z których każda ma wyszczególnione konkretne umiejętności. W tym artykule dowiecie się, jak w projekcie Akademii Menadżera rozwinąć kompetencje z grupy orientacji strategicznej. Do tej grupy zaliczamy: Określanie celów i priorytetów, analizę strategiczną, kształtowanie wizerunku, przedsiębiorczość, innowacyjność.

Orientacja strategiczna

To grupa kompetencyjna, kluczowa w sektorze małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. Bowiem to właśnie w nich, menadżerowie biorą czynny udział w procesach decyzyjnych. W przeciwieństwie do dużych firm, w których tego typu decyzje są podejmowane na o wiele wyższych szczeblach. W mniejszych firmach to właśnie menadżerowie decydują o strategicznych kierunkach rozwoju przedsiębiorstwa, przyjętych do realizacji modeli biznesowych. Czy też czynnikach konkurencyjności, które będą odróżniały ich firmę od innych przedsiębiorstw na rynku. Brzmi poważnie prawda? Dlatego też tak ważne jest rozwój i nieustanne kształtowanie tychże umiejętności, co umożliwia Akademia Menadżera.

Idealny menadżer charakteryzuje się  nie tylko samodzielnością w działaniu, ale również (a może głównie) przedsiębiorczością i pro aktywnym podejściem do wyszukiwania na rynku szans, które pozwolą wejść danej firmie na wyższy poziom rozwoju.

Określanie celów i priorytetów

Jest to jedna z kluczowych umiejętności, którą idealny menadżer powinien posiadać. Jako, że w programie Akademii Menadżera udział mogą brać firmy z sektora MSP (czyli małych i średnich przedsiębiorstw), menadżerowie w nich pracujący powinni ukierunkować swoje działania na jasno wytyczone cele. No właśnie – i tu, aby odnieść sukces, należy mieć świadomość, że cele te nie powinny być wytyczane przypadkowo. W zakresie tej umiejętności, każdy z pomniejszych celów powinien być osiągalny, jasno określony w czasie a jego realizacja powinna dać mierzalną korzyść całej firmie.

W tym momencie dochodzimy do sedna – kluczem jest ustanowienie odpowiedniego systemu celów strategicznych, operacyjnych oraz taktycznych. Dobry menadżer powinien odpowiednio ukierunkować zespół i zadbać o właściwą alokację zasobów. Jednym słowem, menadżer powinien sprawić nie tylko, aby cele były odpowiednio realizowane. Ale również mierzyć skuteczność pracowników oraz wyznaczać im odpowiednie priorytety (wszak celów jest wiele). Warto także wspomnieć o zasadzie SMART, wg której każdy wyznaczony cel powinien być: „szczegółowy (ang. S – specific), mierzalny (ang. M – measureable), osiągalny (ang. A – achievable), realistyczny (ang. R – realistic), określony w czasie (ang. T – time bound).”

To właśnie dobrze skonstruowany harmonogram, trafnie wytyczone priorytety i umiejętność pilnowania osiągnięć są kluczem do sukcesu całego przedsiębiorstwa. Idealny menadżer dba o to, aby realizacja sprecyzowanych celów służyła do osiągnięcia założeń biznesowych firmy. Zarówno w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym czy też długoterminowym. Każdy przedsiębiorca powinien zadbać, aby osoba na tym stanowisku potrafiła nie tylko realizować cele, ale również przygotować się na ewentualne porażki. Czyli umieć stworzyć plan naprawczy, oraz wziąć odpowiedzialność za realizowane założenia.

Analiza strategiczna

Jest to kolejna kompetencja z grupy orientacji strategicznej, która jest istotna w sektorze MSP. Łączy się ona bezpośrednio z wyżej omówionymi celami, gdyż ze względu na rozmiary firm z sektora MSP, mają one zazwyczaj niezbyt rozbudowaną strukturę. Przez to osoby na stanowiskach menadżerskich bardzo często muszą patrzeć całościowo na działanie firmy. W odróżnieniu od dużych korporacji, gdzie każdy ma swoje, nijako osobne „poletko” do działania, w mniejszych przedsiębiorstwach, konieczna jest całościowa analiza strategii firmy. A także zauważenie obszarów do poprawy i wyznaczenie działań ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w szerszej perspektywie. Należy także pamiętać o wzięciu pod uwagę sytuacji rynkowej oraz ograniczeń danej firmy. Brzmi bardzo odpowiedzialnie, nieprawdaż? Dodamy jeszcze, że sama analiza nie wystarczy. Menadżer musi umieć przełożyć ją na określone rozwiązania operacyjne. Dlatego też tak ważne jest rozwijanie tej kompetencji. Aby pomóc w tym wszystkim firmom z sektora MSP, powstał właśnie projekt nazwany akademią menadżera.

Kształtowanie wizerunku

W czasach gdy konkurencyjność jest ogromna niemalże we wszystkich branżach, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw z sektora MSP, warto posiadać pewien wyróżnik, który zachęci konkurencję do wybrania właśnie naszej firmy z całego szeregu jej podobnych. Jako, że znalezienie tak zwanej „niszy” jest albo niemożliwe, albo nasza nisza już została zapełniona, należy ukierunkować swoje działania na inny cel, a mianowicie – na nasz wizerunek.

Przy pojęciu wizerunku na chwilę się zatrzymamy. Warto się zastanowić, jak postrzegają nas nasi klienci, a jak byśmy chcieli aby nas postrzegali. Tu jest ta luka, nad „załataniem” której, powinni pracować miedzy innymi menadżerowie. Istnieją pewne uniwersalne wartości, które można wykorzystać przy budowaniu swojego wizerunku. Wartości te, postrzegane są pozytywnie przez większy procent całego społeczeństwa. To między innymi odpowiedzialność środowiskowa czy etyka pracy. O ile przy kwestiach związanych ze środowiskiem, mało kto ma wątpliwości. O tyle niewiele osób wie, jak może przekonać o tym, że przykładowo zapewnia dobre warunki pracy też przestrzega zasad etyki pracy. Jednak, w dzisiejszych czasach, budowanie wizerunku pracodawcy jest działaniem precyzyjnie dookreślonym. Opartym na wyznaczonych celach strategicznych, skierowanym do konkretnych grup odbiorców. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że warto tę umiejętność doskonalić, korzystając z naszych szkoleń w programie akademii menadżera. Wszak dobrze zbudowany wizerunek firmy jest istotną częścią wpływającą na konkurencyjność firmy na rynku.

Oczywiście, aby obrać strategie kształtowania wizerunku pracodawcy niezbędna jest znajomość marketingu. Ze szczególnym uwzględnieniem PRu, zasad tworzenia strategii, nowoczesnych kanałów komunikacyjnych (jak media społecznościowe). Czy też umiejętność przeprowadzenia analizy zachowań konsumenckich oraz potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji.

Innowacyjność

Czyli ten element, na którym zależy największej części przedsiębiorców. Każdy chciałby mieć „innowacyjną” firmę czy „innowacyjne” usługi, ale czy każdy dba o rozwijanie kompetencji w tym zakresie? Jeżeli nie, to najwyższy czas zadbać i o ten obszar rozwoju. Jak pisaliśmy, rynek rozwija się niezwykle szybko, konieczne jest nieustanne wpasowywanie się w zmienne gusta i potrzeby klientów. A także adaptowanie się do okoliczności. Jednak, to nie wszystko – innowacyjność polega także na wyprzedzaniu tych potrzeb. Wprowadzaniu do oferty produktów, gdy nowy trend rynkowy jest jeszcze „w powijakach”. Jeżeli nasza firma ma stabilną i ugruntowaną pozycję oraz może się także poszczycić konkurencyjnością, to tym bardziej powinniśmy myśleć o innowacjach. Gdyż umocnią one naszą pozycję i nijako pomogą „odmłodzić” firmę w oczach konsumentów.

Kompetencja innowacyjności jest bezpośrednio powiązana z analizą otoczenia firmy i potrzeb konsumentów oraz szacowaniem kosztów i ryzyka związanych z rozwojem np. innowacyjnej linii produktów. Nierzadko trzeba zadecydować o podjęciu tego ryzyka, mimo, że zyski nie są pewne. Dzięki szkoleniom (pełny zakres znajdziecie tu) w projekcie akademii menadżera, udoskonalicie umiejętności takie jak dostrzeganie luk rynkowych, wypracowywanie nowatorskich rozwiązań (oraz oczywiście wdrażania ich w obecną strukturę danej firmy) czy też komunikacja zmian, oraz tworzenie warunków sprzyjających innowacyjności.

Przedsiębiorczość

Kolejna niezwykle pożądana cecha u menadżera z prawdziwego zdarzenia. Według definicji polega ona na zdolności poprawnego zidentyfikowania i zrozumienia zróżnicowanych potrzeb klientów. A także podjęcia działań służących ich zaspokojeniu, generując przy tym zysk dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczy menadżerowie nieustannie wykazują inicjatywę i wytrwałość w realizacji celów, a także cechują się odpowiedzialnością i samodzielnością w działaniu. Są to zazwyczaj osoby, które znają swoje słabe i mocne strony, a także potrafią je bezbłędnie zidentyfikować w firmie w której pracują. Dzięki ich wiedzy oraz umiejętnościom, przedsiębiorstwo może się dynamicznie rozwijać.

Umiejętności, które powinien posiadać przedsiębiorczy menadżer to między innymi zdolność do wnikliwej analizy. Patrząc na sytuację w firmie, uwzględnia on także wpływ otoczenia, sytuację rynkową czy także potencjał rynku w stosunku do zidentyfikowanej potrzeby konsumenckiej. Menadżerowie, których możemy uznać za osoby przedsiębiorcze to ludzie bardzo wytrwali w działaniu. Nie poddający się (wiedzą, dzięki wcześniejszej analizie, że idą we właściwym kierunku). A także osoby ambitne i pewne siebie.

Akademia menadżera a przepis na idealnego kandydata na wyższe stanowisko

Jeżeli spojrzycie na programy naszych szkoleń (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView%5bpodmiot_id%5d=10425) zauważycie, że pod hasłem akademii menadżera można znaleźć wiele programów szkoleniowych. Jest to spowodowane tym, że chcemy jak najlepiej pomóc Wam w stworzeniu idealnych menadżerów. Na podstawie wyżej opisanych kompetencji, można śmiało stwierdzić, że rozwinięcie ich wymaga dużo czasu. A teraz weźcie pod uwagę, że tych grup kompetencyjnych jest aż sześć. Dlatego też, w akademii menadżera, nasze szkolenia staraliśmy się jak najbardziej dopasować zarówno pod kątem programowym, kompetencyjnym. Jak i biorąc pod uwagę najczęstsze zapotrzebowanie firm z sektora MSP na rozwój konkretnych umiejętności.

Pisaliśmy już wielokrotnie, że rozwój zarówno Wasz jak i waszych pracowników, przekłada się bezpośrednio na wasze zyski. Dzięki umiejętnościom i wyuczonym strategiom, Wasi pracownicy są w stanie pracować efektywniej i osiągać lepsze rezultaty w takim samym czasie pracy. Jeżeli dodatkowo zauważycie, że przy małych i średnich przedsiębiorstwach stanowiska menadżerskie są kluczowe dla odpowiedniego rozwoju firmy. A także dla obrania strategii ukierunkowanej na dobrze dobrany i wytyczony cel, możecie śmiało stwierdzić, że menadżerowie to osoby kluczowe dla sukcesu całego przedsiębiorstwa. My to wiemy, Wy też już to wiecie. A więc, może to już czas na wyszkolenie idealnych pracowników, którzy obejmują wyższe stanowiska kierownicze :-)? Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, zapoznanie się ze szkoleniami (na które można zdobyć dofinansowanie aż do 80%). Jeżeli teraz nie zadbacie o przyszły sukces Waszej firmy, to będziecie zawsze o dwa kroki za waszą konkurencją.

 

 

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Czat GPT - wszystkie ważne informacje

Czat GPT to zaawansowana technologia opracowana przez OpenAI, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania tekstów i prowadzenia konwersacji w sposób zbliżony do ludzkiego. Dzięki zastosowaniu modelu językowego GPT-4, Chat GPT potrafi odpowiadać na pytania, udzielać porad, a także tworzyć treści na różnorodne tematy. Jego zdolność do przetwarzania i generowania tekstu sprawia, że jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie relacjami z dostawcami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie relacjami z dostawcami w firmie produkcyjnej jest kluczowym elementem, który może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną, jakość produktów oraz ogólną konkurencyjność na rynku. Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami wymaga nie tylko starannego wyboru partnerów, ale także ciągłego monitorowania ich wydajności, oceny jakości dostarczanych materiałów i usług. A także budowania długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji. Dobre zarządzanie relacjami z dostawcami może prowadzić do lepszej…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Wykorzystanie AI w hotelarstwie – relacja ze szkolenia

Szkolenia stanowią kluczowy element rozwoju pracowników oraz całych organizacji. Pozwalają nie tylko na zdobywanie nowych umiejętności, ale także na dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. W szczególności szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), nabierają szczególnego znaczenia w kontekście ciągłej digitalizacji różnych branż. W branży hotelarskiej, która coraz śmielej korzysta z rozwiązań opartych na AI, takie szkolenia są kluczowe…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.