Zmiany w przepisach prawa

Zmiany w przepisach prawa

Zmiany w przepisach prawa cywilnego mające wpływ na działalność firmy,w tym omówienie zmian dotyczących terminów przedawnienia 

Program szkolenia:

Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego

Przedawnienie a zabezpieczenie rzeczowe

 • Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych zastawem
 • Przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką
 • Inne ograniczone prawa rzeczowe oraz ich przedawnienie

Rodzaje roszczeń oraz terminy ich przedawnienia

 • Ogólne terminy przedawnienia
 • Szczególne terminy przedawnienia

Przykłady roszczeń i szczególnych terminów przedawnienia

 • Odsetki
 • Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • Roszczenia wynikające z Prawa bankowego.
 • Roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
 • Roszczenie o zapłatę kary umownej
 • Roszczenia ubezpieczeniowe
 • Roszczenia z tytułu umów budowlanych
 • Roszczenia wekslowe
 • Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej

Ustalenie terminu przedawnienia, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

 • Skracanie lub przedłużanie terminów przedawnienia
 • Zasady liczenia terminów przedawnienia
 • Zawieszenie biegu przedawnienia
 • Przerwanie biegu przedawnienia
 • Czynności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu przedawnienia
 • Czynności nie przerywające biegu przedawnienia

Przedawnienie a prekluzja

 • Przedawnienie a prekluzja
 • Prekluzja materialna
 • Prekluzja sądowa
 • Prekluzja pozasądowa
 • Prekluzja procesowa

Sprzedaż wierzytelności przedawnionej

 • Pojęcie i istota przelewu
 • Przedmiot przelewu- wierzytelności, istota, rodzaje, ograniczenia
 • Forma czynności prawnej
 • Strony umowy przelewu
 • Skutki dla stron
 • Dobra wiara dłużnika oraz poręczyciela
 • Wstąpienie w prawa wierzyciela
 • Wierzytelności przedawnione, nieściągalne i kwestionowane jako przedmiot przelewu

Przedawnienie należności cywilnoprawnych, a przedawnienie innych zobowiązań

 • Przedawnienie w prawie karnym.
 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
 • Przedawnienie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 • Instytucja przedawnienia w prawie administracyjnym.

Zmiany w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego i próba oceny ich wpływu na funkcjonowanie firmy

Wprowadzenie opinii ministra ds. rozwoju nt. realizacji  inwestycji w innej formule niż PPP (poprzednio w ustawie o PPP, obecnie w UFP)

Propozycje przewidują, że MR będzie wydawał obowiązkową niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niżPPP, finansowanych w kwocie co najmniej 300 mln zł z budżetu państwa (tzw. test PPP).

Dobrowolna certyfikacja wszystkich projektów

Projektowane przepisy przewidują możliwość zwrócenia się do MR o wydanie niewiążącej opinii o planowanym PPP. Celem takiej opinii będzie wsparcie podmiotów publicznych w decyzji o podjęciu realizacji przedsięwzięcia w formule PPP

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania oceny efektywności planowanego projektu PPP

Przewiduje się przepis nakładający obowiązek przeprowadzania analizy zasadności realizacji przedsięwzięcia w PPP, zwłaszcza w porównaniu do realizacji projektu, sfinansowanej wyłączenie ze środków publicznych.

Wprowadzenie lepszego monitoringu rynku PPP

Propozycje zawierają przepisy nakładające na podmioty publiczne obowiązek przekazywania informacji o tego typu projektach (rozpoczęciu, zakończeniu, wartości inwestycji itp.). Taki obowiązek pozwoli na rzetelne monitorowanie rynku PPP przez MR.

Dopuszczenie stosowania ustawy PZP zawsze, gdy decydujemy się na PPP

Dopuszczenie stosowania PZP, gdy wynik negocjacji jest niepewny uchroni zamawiających i wykonawców przed niepotrzebnym powtarzaniem postępowania.

Obecnie, gdy wynegocjowana zostanie umowa o zamówieniu publicznym, a zastosowano przepisy ustawy o koncesji procedura musi być powtórzona.

Uelastycznienie przepisów dot. kryteriów oceny ofert

Proponuje się uchylenie przepisów określających obligatoryjne, specyficzne dla PPP, kryteria oceny ofert z uwagi na istniejące obecnie elastyczne przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert w PZP i ustawie o umowie koncesji.

Możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nieuzyskania finansowania (nie tylko dla PPP)

Nie stanowi to zupełnej nowości w polskim systemie zamówień publicznych (fundusze UE, badania naukowe).

Wprowadzenie możliwości realizacji projektu PPP na bazie istniejącej spółki

Proponuje się dopuszczenie wprost realizacji PPP na bazie istniejącej spółki podmiotu publicznego. Obowiązujące przepisy dopuszczają tylko zawiązanie nowej spółki, co ogranicza możliwości angażowania kapitału prywatnego.

Możliwość podpisania umowy przez spółkę celową, która nie uczestniczyła w postępowaniu

Proponuje się wprost dopuścić zawarcie umowy PPP przez spółkę córkę (SPV) partnera prywatnego, który został wybrany do realizacji projektu.

Wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej do zawierania tzw. umów bezpośrednich oraz uregulowanie tzw. step-in rights w ustawie

W przepisach powinna być wyraźna podstawa do zawarcia umowy przez podmiot publiczny z instytucją finansującą projekt (tzw. umową bezpośrednią). Zawarcie takiej umowy jest konieczne z punktu widzenia instytucji finansującej, a ponieważ brak jest wyraźnych podstaw jej zawarcia niektórzy zamawiający obawiają się jej podpisać. Po raz pierwszy w ustawie o PPP ma być uregulowane prawo interwencji na rzecz finansującego projekt banku (tzw. step-in rights).

Dopuszczenie udzielania partnerowi prywatnemu dotacji przez JST

JST będą mogły udzielać dotacji na inwestycje także w ramach umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie taka możliwość istnieje tylko ze środków budżetu państwa. Zmiana byłaby zastrzeżona tylko dla „kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań publicznych”, czyli sfinansowania środka trwałego, który po zakończeniu PPP co do zasady powinien wrócić do udzielającego dotacji.

Większa swoboda dla samorządów w zakresie prowadzenia polityki transportowej i rozwiązań ekologicznych.

Obecne stawki opłat parkingowych nie były zmieniane od 14 lat. Przedłożona propozycja nie oznacza automatycznego podniesienia opłat za parkowanie. Daje ona samorządom większą swobodę w ich kształtowaniu, a co ważniejsze swobodę w kształtowaniu polityki transportowej w mieście pow. 100 tys. mieszkańców.Ewentualne podwyższenie maksymalnego limitu opłat za parkowanie pozwoli na zmniejszenie ruchu kołowego w centrach miast, który negatywnie wpływa na poziom zanieczyszczenia powietrza.

 

Zmiany w przepisach prawa pracy wraz z analizą wpływu na działalność firmy

Akta osobowe po zmianie rewolucyjnej przepisów od 1 stycznia 2019 r.:

 • warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
 • zasady przechodzenia na e-teczkę,
 • odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
 • niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
 • nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
 • czy teczka osobowa będzie składała się z 4 części, czy pojawi się w niej karta ewidencji czasu pracy i inne propozycje zmian przedstawione w projekcie nowego rozporządzenia,
 • aktualne zasady prowadzenie teczek osobowych (dokumentacja w językach obcych, tłumaczenie przysięgłe czy zwykle? Zatrudnienie po przerwie, numeracja, chronologia, zatarcie kary porządkowej w teczce, itd.).

Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:

 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
 • referencje i zdjęcia pracowników,
 • czy wdrożenie rozporządzenie UE RODO od 25 maja 2018 r. wpłynie na prowadzenie spraw kadrowych?

Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:

 • sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
 • czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
 • ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
 • praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
 • kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
 • interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
 • różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

Analiza wpływu zmian prawnych na funkcjonowanie firmy – praca o charakterze warsztatowym.

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 • Rynek PPP w Polsce i w Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju.
 • Geneza nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (omówienie Polityki Rządu RP wobec PPP).

Rekomendacje Banku Światowego dotyczące udanego PPP (omówienie Raportu Banku Światowego ws. PPP z czerwca 2018 roku).

 • Przygotowanie postępowania. Ocena efektywności. Analiza Value for Money.

Opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w przedmiocie zasadności wykorzystania PPP.

 • Zmiany w zakresie procedury wyboru partnera prywatnego.
 • Zmiany w zakresie wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 • Zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia w formie spółki.
 • Zadania ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Szkolenia dofinansowane

Jako firma szkoleniowa napiszemy, złożymy wniosek o dofinansowanie i pozyskamy środki na szkolenie. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
Pomagamy w pozyskaniu środków na sfinansowanie kursu w ramach BUR (usługi rozwojowe), oraz KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Zobacz nasze przykładowe szkolenia

Zmiany PIT_CIT

Przykładowy program: Projektowane zmiany PIT_CIT 2019

Dokumentacja kadrowa

Przykładowy program: Dokumentacja kadrowa – akta osobowe na nowych zasadach

Pracownicze programy kapitałowe

Przykładowy program: Pracownicze programy kapitałowe

Praktyczne warsztaty RODO

Przykładowy program: Praktyczne warsztaty RODO

Zmiany w przepisach

Przykładowy program: Zmiany w przepisach prawa

Konstytucja biznesu

Przykładowy program: Konstytucja biznesu - dla urzędów i przedsiębiorców

Lat doświadczenia
Zadowolonych Klientów
Godzin szkoleniowych

Przeczytaj ostatnie wpisy na naszym blogu