Sporządzanie sprawozdań finansowych

Uczestnik szkolenia “Sporządzanie sprawozdań finansowych” zyska wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania precyzyjnych dokumentów finansowych, co poprawi jakość raportowania w jego firmie. Będzie także lepiej rozumiał dane finansowe, co pozwoli mu podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sporządzanie sprawozdań finansowych

Grupa docelowa szkolenia “Sporządzanie sprawozdań finansowych” są osoby pracujące w dziale finansowym firm lub instytucji, takie jak księgowi, kontrolerzy finansowi, analitycy finansowi oraz kadra zarządzająca odpowiedzialna za monitorowanie i podejmowanie decyzji opartych na danych finansowych.

Idea szkolenia “Sporządzanie sprawozdań finansowych” polega na przekazaniu uczestnikom niezbędnych kompetencji i wiedzy związanych z profesjonalnym tworzeniem raportów finansowych. Celem jest umożliwienie uczestnikom skutecznego sporządzania kompletnych i zgodnych z przepisami sprawozdań finansowych, co przyczynia się do poprawy jakości zarządzania finansami w organizacjach oraz umożliwia lepsze zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Szkolenie ma także na celu rozwijanie umiejętności analizy danych finansowych oraz efektywnego przekazywania informacji finansowych interesariuszom w sposób zrozumiały i atrakcyjny.

wyślij zapytanie

Sporządzanie sprawozdań finansowych – korzyści ze szkolenia

 • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie sprawozdań: Zdobycie umiejętności w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych może pomóc w skróceniu czasu potrzebnego na ich przygotowanie, co pozwala na oszczędność zasobów czasowych organizacji.
 • Poprawa kontroli nad finansami: Dzięki lepszej wiedzy pracownicy mogą pomóc organizacji w skuteczniejszym monitorowaniu i kontrolowaniu jej finansów, co jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej.
 • Wspólna baza wiedzy: Udział w szkoleniu tworzy wspólną bazę wiedzy w organizacji, co ułatwia komunikację i rozumienie zagadnień finansowych w różnych działach i poziomach hierarchii.
 • Wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych: Organizacja, która ma wykwalifikowaną kadrę w obszarze finansów, może budować większe zaufanie u klientów, dostawców i partnerów biznesowych, co może przekładać się na długotrwałe relacje biznesowe.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Posiadanie pracowników z umiejętnościami w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych może uczynić firmę bardziej konkurencyjną na rynku, szczególnie w kontekście przetargów czy negocjacji finansowych.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa jakości sprawozdań finansowych: Pracownicy zyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego przygotowywania dokumentacji finansowej, co skutkuje bardziej kompletnymi, precyzyjnymi i zgodnymi z przepisami sprawozdaniami finansowymi.
 • Lepsze zarządzanie finansami: Dzięki szkoleniu pracownicy są w stanie dokładniej analizować dane finansowe, co pozwala organizacji podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe, optymalizować wydatki i efektywniej alokować zasoby.
 • Większa efektywność komunikacji finansowej: Uczestnicy szkolenia rozwijają umiejętności przekazywania informacji finansowych w zrozumiały sposób, co ułatwia współpracę między różnymi działami organizacji oraz komunikację z interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak inwestorzy czy banki.
 • Zwiększenie zaufania interesariuszy: Poprawa jakości sprawozdań finansowych i transparentność w zarządzaniu finansami organizacji przyczyniają się do zwiększenia zaufania ze strony klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.
 • Rozwój kadry: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie się zawodowo, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji w pracy.
 • Zminimalizowanie ryzyka finansowego: Poprawa umiejętności w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych może pomóc organizacji w identyfikacji potencjalnych problemów finansowych i szybszym reagowaniu na nie, co minimalizuje ryzyko strat finansowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności analitycznych: Szkolenie pomaga w rozwijaniu umiejętności analizy danych finansowych, co może być przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym.
 • Zwiększenie efektywności w zarządzaniu finansami osobistymi: Pracownicy mogą wykorzystać zdobytą wiedzę do lepszego zarządzania własnymi finansami, inwestycji czy planowania budżetu domowego.
 • Większa świadomość finansowa: Szkolenie może pomóc pracownikom zrozumieć bardziej zaawansowane koncepcje finansowe, takie jak analiza wskaźników czy ocena ryzyka inwestycyjnego.
 • Zwiększenie zaufania ze strony przełożonych: Posiadanie kompetencji związanych z finansami może przyczynić się do zwiększenia zaufania przełożonych i szansy na otrzymanie większej odpowiedzialności w firmie.
 • Podniesienie wartości na rynku pracy: Pracownicy, którzy posiadają umiejętności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, mogą być bardziej poszukiwani na rynku pracy, co może wpłynąć na wzrost ich wartości zawodowej.
 • Lepsze zrozumienie biznesu: Szkolenie pozwoli pracownikom lepiej zrozumieć, jakie są finansowe aspekty działalności firmy, co może ułatwić im skuteczniejszą współpracę z innymi działami organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cel i znaczenie sprawozdań finansowych
 • Podstawowe zasady i standardy rachunkowości
 • Struktura i elementy sprawozdań finansowych
 • Podstawy rachunkowości
 • Plan kont
 • Zasady uznawania i wyceny aktywów i pasywów
 • Rachunkowość kosztów
 • Analiza kosztów
 • Zarządzanie kapitałem i płynnością finansową
 • Struktura bilansu
 • Aktywa trwałe i obrotowe
 • Zobowiązania i kapitał własny
 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody i koszty operacyjne
 • Zysk netto i jego interpretacja
 • Kluczowe wskaźniki finansowe
 • Interpretacja wyników wskaźników
 • Diagnoza sytuacji finansowej
 • Rozliczenia międzynarodowe (MSSF/MSR)
 • Pojęcia z zakresu podatków
 • Kontrola i audyt finansowy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Prezentacja i wykład

Trener przekazuje teoretyczną wiedzę i kluczowe informacje za pomocą prezentacji multimedialnej oraz wykładu. To umożliwia uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy w sposób przystępny.

2

Studia przypadków

Metoda ta polega na analizie rzeczywistych przypadków z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych. Uczestnicy rozwiązują konkretne problemy, co pomaga im zrozumieć, jak teorię można zastosować w praktyce.

3

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy mają okazję do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych przy użyciu rzeczywistych danych finansowych. To pozwala im na praktyczne opanowanie umiejętności.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii