Szkolenia Księgowe i Kadrowe - Rozwijaj Kompetencje w Finansach i Kadrach z Naszymi Specjalistami

Szkolenia księgowo-kadrowe są adresowane zarówno do pracowników działów księgowych i kadr, jak i do przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Warto zaznaczyć, że szkolenia księgowo-kadrowe, są często dostosowywane do aktualnych przepisów i zmian w polskim prawie, dlatego uczestnictwo w nich, może być szczególnie korzystne dla przedsiębiorców oraz pracowników działów księgowych i kadr, którzy muszą na bieżąco śledzić zmieniające się regulacje prawne.

Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Szczegóły szkolenia
Brak szkoleń o takich kryteriach

Szkolenia księgowo-kadrowe – obszary

Szkolenia księgowe obejmują zazwyczaj wiele obszarów związanych z księgowością i finansami, a ich zakres może być różny w zależności od poziomu zaawansowania uczestników oraz ich specjalizacji. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej poruszanych obszarów w ramach szkoleń księgowych:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – na takich szkoleniach uczestnicy mogą poznać zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym sposoby ujmowania operacji gospodarczych, tworzenia i przechowywania dokumentów księgowych oraz sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych.
 • Rachunkowość podmiotów gospodarczych – szkolenia w tym zakresie dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z rachunkowością przedsiębiorstw, takie jak rachunek zysków i strat, bilans, rachunki powiernicze oraz rachunki bankowe.
 • Podatki – szkolenia z zakresu podatków obejmują między innymi tematy związane z podatkiem VAT, CIT, PIT, podatkiem od towarów i usług oraz podatkami lokalnymi.
 • Rachunkowość budżetowa – szkolenia dotyczące rachunkowości budżetowej skupiają się na zasadach prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego, takich jak samorządy terytorialne, szkoły czy instytucje kultury.
 • Analiza finansowa – szkolenia z zakresu analizy finansowej mają na celu nauczenie uczestników metod analizowania sprawozdań finansowych i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Szkolenia kadrowe mogą obejmować wiele różnych obszarów związanych z zarządzaniem pracownikami i działalnością kadrową. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej poruszanych tematów na tego typu szkoleniach:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników – na szkoleniach z zakresu rekrutacji uczestnicy mogą poznać metody pozyskiwania i selekcjonowania kandydatów do pracy, w tym sposoby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, testów i innych narzędzi rekrutacyjnych.
 • Prawo pracy – szkolenia związane z prawem pracy mają na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi umów o pracę, wynagrodzeń, urlopów, zasiłków, a także zasadami zwalniania pracowników.
 • Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – na szkoleniach w tym zakresie omawiane są zagadnienia związane z ustalaniem wynagrodzeń, rozliczaniem czasu pracy, premiowaniem, a także przysługującymi pracownikom świadczeniami, takimi jak ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi obejmują tematy związane z motywacją pracowników, budowaniem zespołów, oceną pracy, szkoleniami i rozwojem zawodowym.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – na szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy omawiane są kwestie dotyczące zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, przepisów BHP oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.
 • Zarządzanie czasem i planowanie pracy – szkolenia z zarządzania czasem i planowania pracy mają na celu nauczenie uczestników efektywnego planowania zadań, ustalania priorytetów i organizowania czasu pracy.

Szkolenia księgowo-kadrowe korzyści

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności – szkolenia księgowe i kadrowe pozwalają pracownikom na poznanie najnowszych przepisów prawnych, narzędzi i technik w zakresie księgowości i kadrowości. Dzięki temu pracownicy poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności, co wpływa na jakość wykonywanej pracy.
 • Poprawa efektywności pracy – szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i narzędzi, które mogą pomóc w usprawnieniu i przyspieszeniu pracy. Poprawa efektywności pracy przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników – organizacja szkoleń jest dowodem na to, że pracodawca dba o rozwój swoich pracowników i inwestuje w ich edukację. Dlatego też, uczestnictwo w szkoleniach może wpłynąć na zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w wykonywanie swoich zadań.
 • Minimalizacja ryzyka błędów – szkolenia umożliwiają pracownikom lepsze zrozumienie zasad i procedur, co minimalizuje ryzyko popełniania błędów w księgowości i kadrowości. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków i opłat oraz uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy – dzięki szkoleniom pracownicy nabywają nowe umiejętności i wiedzę, co przekłada się na poprawę jakości usług i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Poprawa wizerunku firmy – organizacja szkoleń dla pracowników świadczy o dbałości pracodawcy o rozwój pracowników, a tym samym o jakość i rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też, szkolenia mogą wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy.