Szkolenia Księgowe i Kadrowe - Rozwijaj Kompetencje w Finansach i Kadrach z Naszymi Specjalistami

Szkolenia księgowo-kadrowe są adresowane zarówno do pracowników działów księgowych i kadr, jak i do przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Warto zaznaczyć, że szkolenia księgowo-kadrowe, są często dostosowywane do aktualnych przepisów i zmian w polskim prawie, dlatego uczestnictwo w nich, może być szczególnie korzystne dla przedsiębiorców oraz pracowników działów księgowych i kadr, którzy muszą na bieżąco śledzić zmieniające się regulacje prawne.

Szkolenia księgowo-kadrowe – obszary

Szkolenia księgowe obejmują zazwyczaj wiele obszarów związanych z księgowością i finansami, a ich zakres może być różny w zależności od poziomu zaawansowania uczestników oraz ich specjalizacji. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej poruszanych obszarów w ramach szkoleń księgowych:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – na takich szkoleniach uczestnicy mogą poznać zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym sposoby ujmowania operacji gospodarczych, tworzenia i przechowywania dokumentów księgowych oraz sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych.
 • Rachunkowość podmiotów gospodarczych – szkolenia w tym zakresie dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z rachunkowością przedsiębiorstw, takie jak rachunek zysków i strat, bilans, rachunki powiernicze oraz rachunki bankowe.
 • Podatki – szkolenia z zakresu podatków obejmują między innymi tematy związane z podatkiem VAT, CIT, PIT, podatkiem od towarów i usług oraz podatkami lokalnymi.
 • Rachunkowość budżetowa – szkolenia dotyczące rachunkowości budżetowej skupiają się na zasadach prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego, takich jak samorządy terytorialne, szkoły czy instytucje kultury.
 • Analiza finansowa – szkolenia z zakresu analizy finansowej mają na celu nauczenie uczestników metod analizowania sprawozdań finansowych i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Szkolenia kadrowe mogą obejmować wiele różnych obszarów związanych z zarządzaniem pracownikami i działalnością kadrową. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej poruszanych tematów na tego typu szkoleniach:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników – na szkoleniach z zakresu rekrutacji uczestnicy mogą poznać metody pozyskiwania i selekcjonowania kandydatów do pracy, w tym sposoby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, testów i innych narzędzi rekrutacyjnych.
 • Prawo pracy – szkolenia związane z prawem pracy mają na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi umów o pracę, wynagrodzeń, urlopów, zasiłków, a także zasadami zwalniania pracowników.
 • Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – na szkoleniach w tym zakresie omawiane są zagadnienia związane z ustalaniem wynagrodzeń, rozliczaniem czasu pracy, premiowaniem, a także przysługującymi pracownikom świadczeniami, takimi jak ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi obejmują tematy związane z motywacją pracowników, budowaniem zespołów, oceną pracy, szkoleniami i rozwojem zawodowym.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – na szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy omawiane są kwestie dotyczące zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, przepisów BHP oraz procedur postępowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.
 • Zarządzanie czasem i planowanie pracy – szkolenia z zarządzania czasem i planowania pracy mają na celu nauczenie uczestników efektywnego planowania zadań, ustalania priorytetów i organizowania czasu pracy.

Szkolenia księgowo-kadrowe korzyści

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności – szkolenia księgowe i kadrowe pozwalają pracownikom na poznanie najnowszych przepisów prawnych, narzędzi i technik w zakresie księgowości i kadrowości. Dzięki temu pracownicy poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności, co wpływa na jakość wykonywanej pracy.
 • Poprawa efektywności pracy – szkolenia umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i narzędzi, które mogą pomóc w usprawnieniu i przyspieszeniu pracy. Poprawa efektywności pracy przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników – organizacja szkoleń jest dowodem na to, że pracodawca dba o rozwój swoich pracowników i inwestuje w ich edukację. Dlatego też, uczestnictwo w szkoleniach może wpłynąć na zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w wykonywanie swoich zadań.
 • Minimalizacja ryzyka błędów – szkolenia umożliwiają pracownikom lepsze zrozumienie zasad i procedur, co minimalizuje ryzyko popełniania błędów w księgowości i kadrowości. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków i opłat oraz uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy – dzięki szkoleniom pracownicy nabywają nowe umiejętności i wiedzę, co przekłada się na poprawę jakości usług i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Poprawa wizerunku firmy – organizacja szkoleń dla pracowników świadczy o dbałości pracodawcy o rozwój pracowników, a tym samym o jakość i rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też, szkolenia mogą wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy.