Warsztat rozwoju managerów

Uczestnik szkolenia “Warsztat rozwoju managerów” zdobędzie praktyczne umiejętności zarządzania zespołem, co pozwoli mu efektywniej realizować cele biznesowe oraz motywować i rozwijać swoich pracowników. Nauczy się również, jak skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty, co przyczyni się do budowania zgranego zespołu i poprawy atmosfery w pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztat rozwoju managerów

Grupa docelowa szkolenia “Warsztat rozwoju managerów” to przede wszystkim osoby zajmujące stanowiska kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w organizacji, takie jak menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz wszyscy pracownicy aspirujący do ról zarządczych. Szkolenie to jest skierowane zarówno do osób z doświadczeniem w zarządzaniu, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i zaktualizować wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, jak i do tych, którzy dopiero przygotowują się do objęcia stanowisk kierowniczych i chcą zbudować solidne fundamenty swojej przyszłej roli menedżerskiej.

Idea szkolenia “Warsztat rozwoju managerów” opiera się na trzech głównych filarach: rozwoju osobistym liderów, optymalizacji procesów zarządczych oraz budowaniu efektywnych zespołów. Celem jest wyposażenie uczestników w kompleksowy zestaw umiejętności menedżerskich, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia zespołów i osiągania założonych celów biznesowych w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Szkolenie koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wiedzy, promując podejście bazujące na rzeczywistych studiach przypadków i interaktywnych metodach nauczania, takich jak warsztaty, symulacje i sesje coachingowe. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość nie tylko zdobycia teoretycznych podstaw zarządzania, ale również wypracowania i przetestowania własnych strategii w bezpiecznym, edukacyjnym środowisku.

 

 

zapisz się na szkolenie już teraz

Warsztat rozwoju managerów- korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności zarządzania – Pracownicy zdobywają umiejętności niezbędne do efektywniejszego zarządzania zespołami i projektami, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki pracy całej organizacji. Zrozumienie metod motywowania i angażowania zespołu pozwala na wydajniejsze realizowanie celów biznesowych.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne liderów, co prowadzi do lepszego przepływu informacji, zrozumienia i współpracy między różnymi poziomami organizacyjnymi. W rezultacie, pracownicy czują się bardziej zrozumiani i docenieni, co wpływa na pozytywną atmosferę w pracy.
 • Zwiększenie zdolności adaptacji do zmian – Współczesny rynek pracy wymaga od organizacji szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Uczestnicy szkolenia uczą się, jak skutecznie zarządzać zmianą, co pomaga organizacji w płynnym przechodzeniu przez okresy transformacji bez utraty wydajności.
 • Rozwój potencjału pracowników – Szkolenie kładzie nacisk na identyfikację i rozwój indywidualnych talentów pracowników, co nie tylko pozwala na maksymalne wykorzystanie ich możliwości dla potrzeb firmy, ale także zwiększa ich satysfakcję i lojalność wobec pracodawcy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy managerów – szkolenie pozwoli managerom zdobyć nowe umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania pracownikami. Dzięki temu będą w stanie lepiej motywować zespół, efektywniej rozwiązywać konflikty oraz delegować zadania.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji – podczas szkolenia managerowie nauczą się skutecznie komunikować z pracownikami, wyrażać oczekiwania i przekazywać informacje. To pozwoli zwiększyć efektywność działań oraz uniknąć nieporozumień i błędów.
 • Polepszenie wyników finansowych – skuteczne zarządzanie pracownikami przekłada się na większą efektywność i wydajność działalności organizacji. Managerowie będą w stanie skoncentrować się na realizacji celów strategicznych i uzyskaniu lepszych wyników finansowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji – skuteczni managerowie przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Dzięki odpowiednim umiejętnościom zarządzania pracownikami organizacja może być postrzegana jako atrakcyjny pracodawca oraz partner biznesowy.
 • Udoskonalenie procesów wewnętrznych – efektywne zarządzanie pracownikami przyczynia się do lepszego planowania i organizacji pracy. Managerowie, po ukończeniu szkolenia, będą w stanie identyfikować i eliminować nieefektywne procesy, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.
 • Przyciąganie i utrzymanie talentów – organizacje, które inwestują w rozwój osób zarządzających, są atrakcyjne dla utalentowanych pracowników. Możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników wysokiej klasy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania pracownikami -​ szkolenie pozwoli managerom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. Dzięki temu będą w stanie skuteczniej planować, organizować i koordynować pracę pracowników.
 • Poprawa efektywności pracy zespołu -​ szkolenie pomoże kierownikom w identyfikacji i wykorzystaniu indywidualnych silnych stron pracowników, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania ich potencjału. Poza tym, dzięki nabytym umiejętnościom komunikacyjnym, będą w stanie skutecznie przekazywać informacje, motywować zespół i skutecznie rozwiązywać konflikty.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników -​ szkolenie pomoże liderom w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań pracowników oraz w tworzeniu dla nich warunków, które będą sprzyjały ich zaangażowaniu w pracę. W rezultacie, pracownicy będą bardziej zaangażowani, co przekłada się na większą efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Wzrost zaufania i autorytetu wśród pracowników -​ szkolenie pomoże osobom zarządzającym w kreowaniu pozytywnego wizerunku jako liderów, którzy potrafią odpowiednio zarządzać i motywować swoją drużynę. To z kolei przyczyni się do wzrostu zaufania i autorytetu wśród pracowników, co ułatwi im pracę i wpłynie na atmosferę w zespole.
 • Rozwój umiejętności delegowania zadań -​ szkolenie umożliwi managerom rozwinięcie umiejętności efektywnego delegowania zadań w zespole. Dzięki temu będą w stanie skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, a jednocześnie pozwolą pracownikom rozwijać się poprzez przydzielanie im nowych odpowiedzialności.
 • Zwiększenie efektywności zarządzania organizacją -​ szkolenie pomoże managerom w rozwinięciu umiejętności planowania, wyznaczania priorytetów i kontrolowania czasu pracy. Dzięki temu będą w stanie efektywniej zarządzać czasem swoim i podległych pracowników, co przyczyni się do większej wydajności pracy i osiągnięcia celów zespołu.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych -​ szkolenie pomoże osobom zarządzającym w rozwinięciu umiejętności skutecznej komunikacji z pracownikami. Będą w stanie jasno i precyzyjnie przekazywać informacje, słuchać i docierać do swojego zespołu, co wpłynie na efektywność pracy i uniknięcie nieporozumień.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań i odpowiedzialności,
 • Oczekiwania Firmy, pracowników,
 • Analiza kompetencji managerskich,
 • Określenie kluczowych kompetencji dla konkretnych stanowisk managerskich,
 • Świadomość różnic w typologiach osobowości,
 • Wartość określania typologii osobowości MBTI,
 • Preferencje dotyczące zbierania informacji,
 • Preferencje dotyczące podejmowania decyzji,
 • Preferencje dotyczące sposobu działania, organizowania zadań,
 • Określenie mocnych i słabych stron,
 • Wybór obszarów rozwojowych,
 • Tworzenie planu działań rozwojowych,
 • Świadomość i oczekiwania,
 • Budowanie autorytetu w zespole,
 • Co niszczy a co buduje mój autorytet,
 • Ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, motywowanie, kontrola i rozliczanie,
 • Efektywność osobista, planowanie, wyznaczanie priorytetów,
 • Budowanie efektywności w zespole – wyznaczanie zadań i ustalanie priorytetów zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Reguły skutecznej komunikacji,
 • Emocje w komunikacji,
 • Czym jest informacja zwrotna,
 • Zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej,
 • Model FUO – feedback
 • Ćwiczenie rozmów z pracownikami – udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych sytuacjach,
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody skutecznego zarządzania pracownikami
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Wspieranie,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi,
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Wyrażanie uznania,
  • Korygowanie,
  • Dopytywanie,
  • Przekazywanie,
  • Omawianie,
 • Rozwiązywanie przypadków zgłoszonych przez uczestników warsztatu,
 • Poszukiwanie możliwych rozwiązań,
 • Inscenizowanie trudnych sytuacji,
 • Wyjaśnianie wątpliwości,
 • Poszukiwanie różnych rozwiazań,
 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych,
 • Etapy rozwoju zespołu,
 • Plan rozwoju mojego zespołu,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów z życia firm pozwala uczestnikom na zrozumienie konkretnych problemów zarządczych i sposobów ich rozwiązywania. Ta metoda pomaga w nabywaniu praktycznej wiedzy i rozwijaniu umiejętności analitycznych.

2

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Praca w grupach nad konkretnymi zadaniami umożliwia uczestnikom wypracowanie umiejętności pracy zespołowej, liderowania oraz efektywnej komunikacji. Ćwiczenia te stymulują wymianę doświadczeń i wspierają proces uczenia się przez praktykę.

3

Symulacje biznesowe

Uczestnicy biorą udział w symulowanych scenariuszach biznesowych, co pozwala im na testowanie różnych strategii zarządczych w kontrolowanym środowisku. Dzięki temu mogą eksperymentować i uczyć się na błędach bez realnego ryzyka dla organizacji.

4

Dyskusje i wymiana doświadczeń

Otwarta wymiana opinii i doświadczeń między uczestnikami pozwala na poszerzenie perspektyw i uczenie się od siebie nawzajem. Dzięki temu uczestnicy mogą lepiej zrozumieć różnorodność wyzwań zarządczych w różnych typach organizacji.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.